TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

( www.idare.gen.tr )

 

 

 

BİR DANIŞTAY KARARINDA BENİM KİTABIMDAN KAYNAKSIZ ALINTI

 

Aşağıda Danıştay Sekizinci Dairesinin 25 Şubat 2015 tarih ve E.2014/10360, K.2015/1223 sayılı kararındaki bir paragraf ile benim İdare Hukuku  isimli kitabımdaki bir paragraf yan yana verilmiştir. Bu iki paragraf arasındaki benzerliği okuyucuların takdirine sunuyorum. Kemal Gözler.

Danıştay Sekizinci Dairesi, 25 Şubat 2015 Tarih ve E.2014/10360, K.2015/1223 Sayılı Karar, Danıştay
Dergisi,
Yıl 2015, Sayı 139, s.218:

Kemal Gözler, İdare Hukuku,
Bursa, Ekin, 2003, c.I, s.957:

İdari işlemi idarenin iradesi dışında sona erdiren en önemli sebeplerden biri “idari işlemin süresinin dolması” halidir. İdari işlemler esasen belli bir zaman dilimi için değil süre sınırı olmaksızın yürürlüğe konulurlar. Bununla birlikte bir idari işlem, kendisinin belirli bir süre için veya belirli bir tarihe kadar uygulanacağını öngörebilir. Böyle bir durumda öngörülen sürenin dolması veya öngörülen tarihe gelinmesi idari işlemi kendiliğinden yürürlükten kaldırır. Bir başka anlatımla sürenin dolması veya öngörülen tarihe gelinmesi idari işlemi geleceğe yönelik olarak ortadan kaldıracağı açıktır.

İdarî işlemi idarenin iradesi dışında sona erdiren diğer bir sebep, “sürenin dolması (expiration du délai)”dır11. İdarî işlemler kural olarak belirli bir süre için değil, bir süre sınırlaması olmaksızın yürürlüğe konulurlar. Bununla birlikte bir idarî işlem, kendisinin belirli bir süre içinde (örneğin altı ay boyunca veya bir yıl boyunca) veya kendi tespit ettiği bir tarihe kadar (örneğin 31 Aralık 2001 tarihine kadar) uygulanacağını öngörebilir. Böyle bir durumda öngörülen sürenin dolması ve öngörülen tarihe gelinmesi idarî işlemi kendiliğinden yürürlükten kaldırır. Sürenin dolması veya öngörülen tarihe gelinmesi idarî işlemi geleceğe yönelik olarak ortadan kaldırır12.

11. De Laubadère, Venezia ve Gaudemet, Traité, op. cit., c.I,       s.775; Vlachos, op. cit., s.153.
12. Vlachos, op. cit., s.153.

 

Danıştay Dergisi, Yıl 2015, Sayı 139, s.218:
(https://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/20_05_2019_042307.pdf)


 

Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 2003, c.I, s.957:

 

Bu sayfayı PDF olarak görmek için burasını tıklayınız.

 

Editör: Kemal Gözler

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Konuluş Tarihi: 29 Haziran 2019

Editör: Kemal Gözler