TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

( www.idare.gen.tr )

 

 

FRANSIZ MEVZUAT DİZİNİ

  (Kemal Gözler)

 

 


Not 1.- Bu mevzuat dizini, Kemal Gözler, İdare Hukuku (Bursa, Ekin, 3. Baskı, 2019) isimli kitabımın birinci cildinde zikredilen Fransız Anayasa, kanun, KHK vs'nin dizinidir.

 

Not 2.- Madde veya kanun isminden sonra verilen rakamlar, söz konusu mevzuatın bu anılan kitabın birinci cildinde geçtiği sayfa numaralarını gösterir.


 

13 Temmuz 1911 tarihli Kanunun 118’inci maddesi, 1031

10 Mart 1899 tarihli bir Kararname (décret) ile yollarda, 1281

10 Mayıs 1838 tarihli Fransız Kanunu, 501

11 Temmuz 1938 tarihli Kanun, 1002

16 Fructidor Yıl III [1795] tarihli bir Kararname, 59

16-24 Ağustos 1790 tarihli Kanunla, 59

1641 tarihli Saint-Germain Fermanıyla, 135

17 Kasım 1958 tarihli Ordonans, 726

17 Kasım 1958 tarihli Parlâmenter Meclislerin Çalışmasına İlişkin Ordonans, 725

1958 Fransız Anayasası kanunla düzenlenebilecek konuları 34’üncü, 1452

1958 Fransız Anayasasının 16’ncı, 1451

2 Ağustos 1872 tarihli Kanun, hesaplanacak bir tazminat karşılığında kibrit fabrikalarının kamulaştırılmasını [millileştirilmesine] öngörmüştür., 1100

2 Mart 1982 tarih ve 82-213 sayılı Kanunla, 525

2 Mart 1982 tarihli Kanunla (CGCT, art.L2131-1, 289

2 Mart 1982 tarihli Kanunla (CGCT, art.L2131-1, 517

22 Frimaire Yıl VIII (13 Aralık 1799) Anayasasıy, 59

22 Haziran 1833 tarihli Fransız Kanunu, 501

24 Mayıs 1872 tarihli Kanunla, 60

28 Kasım 1983 Tarihli Kararnamede ve 12 Nisan 2000 Tarihli Kanunda, 984

28 Pluviôse Yıl VIII (17 Şubat 1800) tarihli Fransız Kanunu, 501

28 pluviôse yıl VIII (17 Şubat 1800) tarihli Kanunla, 482

5 Mayıs 1855 tarihli Fransız Belediye Teşkilatı Hakkında Kanun (Loi du 5 mai 1855 sur l'organisation municipale), 535

Belediyeler Kanunu (Code des communes) l.131-2’nci, 1012

Code d’expropriation, madde r 12-1 ve r 12-3, 1210

Code d’urba-nisme, madde r 421-32, 1210

Fransa’da 10 ağustos 1871 tarihli il genel meclisleri hakkında kanunun, 523

Fransa’da 1994 tarihli ceza kanununun r 610-5’inci maddesi kararnamelerle veya, 1196

Fransız Anayasasının 72’nci maddesi, 1457

Vergi Genel Kanununun (Code Général Des İmpôts) 1666’ncı), 784

 

 

ALMAN

25 Mayıs 1976 tarihli Alman İdarî Usûl Kanununun (Verwaltungsverfahrengesetz) 23’üncü maddesi, 939

25 Mayıs 1976 tarihli Alman İdarî Usûl Kanununun (Verwaltungsverfahrengesetz) 39’uncu maddesi, 957

25 Mayıs 1976 tarihli Alman İdarî Usûl Kanununun (Verwaltungsverfahrengesetz) 29’uncu, 986, 988

25 Mayıs 1976 tarihli Alman İdarî Usûl Kanununun (Verwaltungsverfahrengesetz) 47’nci maddesi tarafından açıkça kabul edilmiş, ama çok sıkı şartlara tâbi tutulmuşt, 1160

25 Mayıs 1976 tarihli Alman İdarî Usûl Kanununun (Verwaltungsverfahrengesetz) 47’nci, 1378

25 Mayıs 1976 tarihli İdarî Usûl Kanunu (Verwaltungsverfahren-gesetz, 966

25 Mayıs 1976 tarihli İdarî Usûl Kanununun (Verwaltungsverfahrengesetz) 28’inci, 985

25 Mayıs 1976 tarihli İdarî Usûl Kanununun (Verwaltungsverfahrensgezets, 765

 

 

 

 

Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2017. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

 


Açılan sayfalar için (c) Kemal Gözler.

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Konuluş Tarihi: 29 Nisan 2019

Editör: Kemal Gözler