TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ  [www.idare.gen.tr]

Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003,  Cilt I'den:

 

 

 

 

Bölüm 8
Bİreysel İdarî İşlemlerİn Türlerİ 
(İDARÎ KARARLARIN ÇEŞİTLERİ)

 

Kemal GÖZLER

 

PLAN

I. Maddî Açıdan Tasnif: Şart İşlemler-Sübjektif İşlemler....................................................... 578

A. Şart İşlemler.................................................................................................................. 578

B. Sübjektif İşlemler.......................................................................................................... 579

II. İçeriklerine Göre Tasnif: Emredici İşlemler,  İnşaî İşlemler ve Tespit Edici İşlemler......... 580

A. Emredici İşlemler.......................................................................................................... 580

B. İnşaî İşlemler................................................................................................................. 580

C. Tespit Edici İşlemler..................................................................................................... 580

III. Muhatapları Üzerindeki Etkilerine Göre Tasnif: Yararlandırıcı İşlemler-
Yükümlendirici İşlemler..................................................................................................... 583

A. Yararlandırıcı İşlemler................................................................................................... 583

B. Yükümlendirici İşlemler................................................................................................ 583

IV. Açıklanan İradenin sayısı ve usûlüne Göre Tasnif: Basit İşlemler,
Kolektif İşlemler, Karma İşlemler...................................................................................... 584

A. Basit İşlemler................................................................................................................ 585

B. Kolektif İşlemler........................................................................................................... 586

C. Karma İşlemler.............................................................................................................. 586

V. İşlemi Yapan Makama Göre Tasnif: Mukarrerat,  Kararname ve Karar............................ 586

A. Kolejyal Makamların Kararları: “Délibérations (=Mukarrerat)”................................. 586

B. Bireysel Makamların Kararları: “Décrets (=Kararnameler)” ve “Arrêtés (=Kararlar)”.... 587

1. Décrets (=Kararnameler).......................................................................................... 587

2. Arrêtés (=Kararlar)................................................................................................... 588

VI. Açıklanan İradenin Şekline Göre Tasnif: Sarih Kararlar ve Zımnî Kararlar...................... 589

A. Sarih Kararlar................................................................................................................ 589

B. Zımnî Kararlar............................................................................................................... 589

1. Zımnî Ret Kararı...................................................................................................... 590

2. Zımnî Kabul Kararı.................................................................................................. 591

VII. İsteğe Bağlı Olup Olmamalarına Göre Tasnif: İsteğe Bağlı İşlemler ve İsteğe Bağlı Olmayan İşlemler       593

A. İsteğe Bağlı Olmayan İşlemler...................................................................................... 593

B. İsteğe Bağlı Olan İşlemler.............................................................................................. 593

VIII. İcraî Olup Olmamalarına Göre Tasnif: İcraî  İşlemler ve İcraî Olmayan İşlemler.......... 593

A. İcraî İşlemler................................................................................................................. 594

B. İcraî Olmayan İşlemler.................................................................................................. 594

1. Hazırlık İşlemleri (Ön İşlemler)................................................................................ 595

Tanım...................................................................................................................... 595

Hukukî Rejimleri..................................................................................................... 696

Örnekler ................................................................................................................. 596

(1) Tutanaklar ......................................................................................................... 596

(2) Savunma İsteme İşlemleri .................................................................................. 396

(3) Danışma İşlemleri (İstişarî Kararlar: Görüşler, İnceleme Kararları, vs.) ............ 597

(4) Teklif İşlemleri .................................................................................................. 598

(5) Bilgi İsteme İşlemleri  ........................................................................................ 598

(6) İdarî Yazışmalar  (Bilgi İletme İşlemleri )............................................................ 598

(8) İdare Tarafından Yapılan İcaplar ve Teklifler.................................................... 599

(9) Araştırma ve İncelemeler................................................................................... 599

(10) Kıymet Takdir Kararları.................................................................................. 600

(11) Karma İşlemlerde Son İşlemden Önceki İşlemler ............................................ 600

Türkiye’de Rektör Atama İşleminin Tahlili............................................................ 601  

Ayrılabilir İşlem ...................................................................................................... 602

Eleştiri .................................................................................................................... 603

2. Teyit Edici İşlemler.................................................................................................. 606

3. İç Düzen İşlemleri.................................................................................................... 607

a) Sirkülerler............................................................................................................ 608

Tanım................................................................................................................. 608

Amacı................................................................................................................. 609

Temeli................................................................................................................ 609

Örnekler............................................................................................................. 609

Hukukî Rejimi.................................................................................................... 611

Yargısal Denetimleri........................................................................................... 612

Kreisker Kararı: “Yorumlayıcı Sirküler”-“Düzenleyici Sirküler” Ayrımı......... 613

aa) Yorumlayıcı Sirkülerler........................................................................... 613

bb) Düzenleyici Sirkülerler........................................................................... 614

cc) Kısmen Yorumlayıcı, Kısmen Düzenleyici Sirkülerler ........................... 615

b) Direktifler........................................................................................................... 615

Tanım................................................................................................................. 615

Temeli ve Varlık Sebebi..................................................................................... 616

Hukukî Rejimleri................................................................................................ 616

Direktif ile Yönetmelik Arasındaki Farklar........................................................ 617 

Direktiflerin İleri Sürülebilirliliği........................................................................ 618  

c) Hizmet İçi Tedbirler............................................................................................ 619

aa) Hizmetin Örgütlenmesine İlişkin Tedbirler.................................................. 619

Memurlar...................................................................................................... 619

Okullar.......................................................................................................... 520

Cezaevleri..................................................................................................... 621

Hakem Kararları............................................................................................ 621

bb) Önemsiz Tedbirler (Küçük Disiplin Cezaları)............................................ 621

Okullar.......................................................................................................... 622

Ordu.............................................................................................................. 622

Cezaevleri..................................................................................................... 623

Kamu Görevi................................................................................................ 624

Temeli........................................................................................................... 624

Türkiye’de Hizmet İçi Tedbirler.................................................................. 925

4. Enformel İdarî İşlemler............................................................................................. 626

İşlemin İsmiyle Bağlı Olmaksızın Tavsif................................................................ 632

 

 

 

Açıklama için şu kitaplara bakınız:

Kemal Gözler, İdare Hukuku,
Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,
2003,  2 Cilt (2834 sayfa)
[Tanıtım ve Bazı Bölümler]
Kemal Gözler, İdare Hukuku
Dersleri,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2005,  XVI+672 s.
[Tanıtım ve Bazı Bölümler]
Kemal Gözler, İdare Hukukuna
Giriş,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2005,  XVI+354 s.
 [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

 


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr