TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ  [www.idare.gen.tr]

Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003,  Cilt II'den alınmıştır.

 

Bölüm 18
Kamu Görevlİlerİ

 

 

Kemal gözler

 

PLAN

I. Genel Olarak..................................................................................................................... 553

“Kamu Görevlisi” Teriminin Değişik Anlamları................................................................ 553

1. En Geniş Anlamda Kamu Görevlisi : Kamu Personeli .............................................. 553

2. Geniş Anlamda Kamu Görevlisi ............................................................................... 554

3. Dar Anlamda Kamu Görevlisi.................................................................................. 554

4. En Dar Anlamda Kamu Görevlisi............................................................................. 555

“Kamu Görevi” ve “Kamu Görevi Hukuku ” Kavramları.................................................. 555

Kamu Görevi Hukuku-Yönetim Bilimi, Ekonomi, Maliye................................................ 556

Türk Doktrininde Kamu Görevlileri Konusuna Gösterilen Haksız İlgi............................. 556

Kamu Görevi Hukuku-İş Hukuku ..................................................................................... 557

II. Kamu Görevlilerinin Tanımı ve Kamu Görevlisi Olmayanlardan Ayrılması........ 557

A. Pozitif Hukuk............................................................................................................... 558

1. Anayasamızda (m.128) “Kamu Görevlisi” Kavramı Değil, “Kamu Görevlileri Tarafından Yapılması Gereken Görevler” Tanımlanmıştır      558

Bir Tanım........................................................................................................... 559

m.128/1’deki Şartlar Neyin Şartları?.................................................................. 559

Kamu Görevlileri Tarafından Görülmesi Gereken Görevler.............................. 559

a) Söz Konusu Hizmetin Devlet, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Diğer Kamu
Tüzel Kişilerinin Yürütmekle Yükümlü Olduğu Kamu Hizmeti Olması Şartı... 560

b) Söz Konusu Kamu Hizmetinin “Genel İdare Esasları”na Göre Yürütülmesi Şartı.... 560

Genel İdare Esasları Kavramının Tanımı Sorunu............................................... 560

Doktrin...560;    Mevzuat... 560;    Anayasa Mahkemesi Kararları.................. 561

Görüşümüz........................................................................................................ 564

Türkiye’de KİT Personeli ................................................................................. 564

399 Sayılı KHK, m.3 ......................................................................................... 564

c) Söz Konusu Görevin Aslî ve Sürekli Nitelikte Bir Görev Olması Şartı.............. 565

Şartların Kümülatifliği .................................................................................................. 566

2. Devlet Memurları Kanununda Kamu Görevlisi Tanımı Yoktur............................... 566

B. Doktrinde “Kamu Görevlisi” Tanımı ve Kamu Görevlisi Olmayanlardan Ayrılması.. 567

1. Bir Kamu Tüzel Kişisine Bağlı Olma Şartı............................................................... 567

2. İstihdam Edilme Şartı............................................................................................... 568

a) Sağlayıcılar, İmtiyazcılar, Müteahhitler, vs........................................................ 569

b) Gönüllü İşbirlikçiler ............................................................................................ 569

c) Arızî Yükümlüler ................................................................................................ 570

d) Noterler ............................................................................................................... 571

3. Bir Kamu Tüzel Kişisine “Kamu Hukuku Bağı” ile Bağlı Olma Şartı...................... 571

a) Statüter Bağ......................................................................................................... 571

b) Akdî Bağ ............................................................................................................. 571

aa) İdarî Kamu Hizmetleri................................................................................. 572

bb) Sınaî ve Ticarî Kamu Hizmetleri................................................................. 572

İstisnalar.................................................................................................................. 573

Şartların Kümülatifliği............................................................................................. 573

III. Kamu Görevlisi Türleri: Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri
(Memur ve Memur Olmayan Kamu Görevlisi Ayrımı).............................................. 573

A. Fransa’da Memur-Memur Olmayan Kamu Görevlisi Ayrımı..................................... 574

1. Atanma Şartı ............................................................................................................. 574

2. Daimîlik Şartı : Daimî Bir Görevi Daimî Olarak İşgal Etme...................................... 574

3. Asalet (Titularisation ) Şartı...................................................................................... 575

Ayrımın Yararı............................................................................................................. 575

B. Türkiye’de “Memurlar” ile “Diğer Kamu Görevlileri” Arasındaki Ayrım................... 576

1. Memurlar.................................................................................................................. 577

a) Devlet veya Diğer Kamu Tüzel Kişilerinde Çalışma Şartı.................................. 577

b) Genel İdare Esaslarına  Göre Yürütülen Kamu Hizmetini İfa Etme Şartı............ 578

c) Aslî ve Sürekli Nitelikte Bir Görev Yapma Şartı................................................ 578

Hatırlatma: Anayasada Memur Tanımı Yoktur...................................................... 578

Uyarı: Türk Ceza Kanunundaki Memur Tanımı İdare Hukukunda Geçerli Değildir.... 579

2. Diğer Kamu Görevlileri............................................................................................ 580

a) Sözleşmeli Personel............................................................................................. 580

aa) Devlet Memurları Kanununun 4’üncü Maddesinin B Bendine Uyarınca
Çalıştırılan Sözleşmeli Personel ................................................................... 581

bb) Özel Kuruluş Kanunlarına Göre Çalıştırılan Sözleşmeli Personel ............... 581

KİT’lerdeki Sözleşmeli Personel ....................................................................... 583

b) Geçici Personel................................................................................................... 583

IV. Kamu Görevlilerinin Hukukî Statüsü........................................................................ 584

A. Memurların Hukukî Statüsü......................................................................................... 584

1. Memurların Hukukî Durumunda Her Zaman Değişiklik Yapılabilir, ....................... 585

2. Memurluk Durumuna İlişkin Özel Anlaşmalar, Özel Düzenlemeler Yapılamaz, .... 586

- Atama İşleminin Hukukî Niteliği............................................................................... 587

B. Sözleşmeli Kamu Personelinin Hukukî Statüsü............................................................ 589

1. Sözleşmeli Personelin Hukukî Durumu da Büyük Ölçüde İdare Tarafından Düzenleyici İşlemlerle Tek Yanlı Olarak Belirlenir ve Değiştirilir................................................................................................................................. 589

2. Sözleşmeli Kamu Görevlilerinin Hukukî Durumuna İlişkin Özel Anlaşmalar,
Özel Düzenlemeler  Yapılabilir................................................................................ 589

3. İçtihatlar Nedeniyle de Sözleşmeli Kamu Görevlilerinin Durumu Memurlara Benzemektedir            590

V. Sözleşmeli Personel - İşçi Ayrımı (İdarî Hizmet Sözleşmesi - Hizmet Akdî)........ 590

A. Fransa’da...................................................................................................................... 591

B. Türkiye’de.................................................................................................................... 591

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları... 592;   Danıştay Kararları.................................... 594

Eleştiri.......................................................................................................................... 596

VI. Kamu Görevlilerinin Tâbi Olduğu Hukukî Rejim.................................................... 597

A. Memurların Tâbi Olduğu Hukukî Rejim....................................................................... 598

B. Sözleşmeli Personelin Tâbi Olduğu Hukukî Rejim....................................................... 598

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü Maddesinin B Bendine
Uyarınca Çalıştırılan Sözleşmeli Personel ............................................................... 600

b) Özel Kuruluş Kanunlarına Göre Çalıştırılan Sözleşmeli Personel ........................... 600

KİT’lerdeki Sözleşmeli Personel .................................................................................. 601

C. Geçici Personelin Hukukî Rejimi.................................................................................. 601

VII. Devlet Memurları Kanununa Göre Memurluk Mesleği, Memurluk
Sınıfları ve Kadrolar....................................................................................................... 602

Devlet Memurları Kanunu ........................................................................................... 602

Kapsamı... 602;   Kapsam Dışı ............................................................................... 602

Özel Personel Kanunları............................................................................................... 602

Devlet Memurları Kanununun Genel Hüküm Niteliği ................................................. 602

Memur Tanımı............................................................................................................. 603

A. Memurluk Mesleği....................................................................................................... 603

1. Sınıflandırma İlkesi ................................................................................................... 604

2. Kariyer İlkesi ............................................................................................................ 604

3. Liyakat İlkesi ............................................................................................................ 604

B. Memurluk Sınıfları........................................................................................................ 605

Sınıf .............................................................................................................................. 605

Derece ........................................................................................................................... 605

Kademe ......................................................................................................................... 606

Devlet Memurları Kanununa Göre Memurluk Sınıfları............................................... 606

1. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı ................................................................................. 606

2. Teknik Hizmetler Sınıfı ........................................................................................ 606

3. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı.......................................... 606

4. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ..................................................................... 607

5. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı ................................................................................... 607

6. Din Hizmetleri Sınıfı ............................................................................................ 607

7. Emniyet Hizmetleri Sınıfı ..................................................................................... 607

8. Yardımcı Hizmetler Sınıfı ..................................................................................... 607

9. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı ................................................................... 608

10. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı ......................................................................... 608

C. Kadrolar........................................................................................................................ 608

VIII. Memurluğa Giriş......................................................................................................... 610

A. Memurluğa Girişte İlkeler............................................................................................. 610

1. Serbestlik İlkesi........................................................................................................ 610

2. Eşitlik İlkesi.............................................................................................................. 612

3. Görevin Gerektirdiği Niteliklerden Başka Nitelik Aranmaması İlkesi...................... 613

B. Memur Olma Koşulları................................................................................................. 614

1. Genel Şartlar............................................................................................................. 614

a) Türk Vatandaşı Olmak ........................................................................................ 614

b) Fiil Ehliyeti ......................................................................................................... 614

c) Yaş Şartı .............................................................................................................. 614

d) Öğrenim Şartı ...................................................................................................... 615

e) Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak ......................................................... 616

f) Mahkûm Olmamak .............................................................................................. 616

Erteleme...617 ;     Şartlı Salıverme ...617;    İçtima Meselesi .............................. 618

g) Askerlik Şartı ...................................................................................................... 618

h) Sağlık Şartı .......................................................................................................... 619

2. Özel Şartlar............................................................................................................... 619

a) Diploma Almış Olmak ........................................................................................ 619

b) Kurumların Özel Kanun veya Diğer Mevzuatında Aranan Şartları Taşımak..... 620

Koşulların İspatı ........................................................................................................... 620

Atama Konusunda Takdir Yetkisi ................................................................................ 620

C. Atama Yapılacak Kadroların Belirlenmesi ve Duyurulması.......................................... 621

D. Sınavlar......................................................................................................................... 623

Yönetmeliğin Kapsamı................................................................................................. 623

Sınav: KPSS .................................................................................................................. 623

Seçme ve Yerleştirme Usûlü ......................................................................................... 624

a) A Grubu Kadrolar İçin Memur Seçme ................................................................ 624

b) B Grubu Kadrolar İçin Seçme ve Yerleştirme..................................................... 624

E. Adaylık (Aday Memur Olarak Atanma)....................................................................... 625

F. Atama (Asli Memurluğa Atanma)................................................................................. 627

Atamaya Yetkili Makam .............................................................................................. 627

G. İşe Başlama................................................................................................................... 627

H. Yer Değiştirme Suretiyle Atanma................................................................................. 628

I. Kurumlar Arası Nakil..................................................................................................... 628

J. İstisnai Memurluklara Atama........................................................................................ 629

Fransa’da İstisnaî Memuriyetler .................................................................................. 630

K. Memurların Hizmet İçi Eğitimi..................................................................................... 630

IX. Memurların Değerlendirilmesi ve İlerlemesi............................................................ 631

A. Memurların Değerlendirilmesi...................................................................................... 631

Sicil Dosyası... 632;    Sicil Amirleri... 632;     Sicil Raporları....................................... 632;  

Olumlu Sicilin Sonucu ...633;    Olumsuz Sicilin Sonuçları.......................................... 633; 

Takdirname  ve Ödül...633;      İtiraz.... 633;    Yargısal Denetim.................................. 633

B. Memurların İlerlemesi................................................................................................... 634

1. Kademe İlerlemesi.................................................................................................... 635

2. Derece İlerlemesi...................................................................................................... 635

X. MemurluK Statüsünde Kısıntı Yapan Hâller: Kadro Açığı ve
Görevden Uzaklaştırma.................................................................................................. 636

A. Kadro Açığı................................................................................................................... 636

B. Görevden Uzaklaştırma................................................................................................ 637

Tanım........................................................................................................................... 637

Sebepleri... 637:      a) Disiplin Soruşturması... 638;     b) Ceza Kovuşturması........... 638 

Yetkili Makamlar.......................................................................................................... 638

Sonuçları...638: a) Soruşturma Açma Zorunluluğu...638; b) İlişik Kesme...638; c) Süresi 639

Kaldırılması... 639:     a) Takdirî Kaldırma... 639;    b) Mecburî Kaldırma.................. 639

İtiraz ............................................................................................................................ 640

Dava............................................................................................................................. 640

XI. Memurluğun Sona Ermesi............................................................................................ 641

A. Çekilme (İstifa)............................................................................................................. 641

B. Çekilmiş (Müstafi) Sayılma.......................................................................................... 643

C. Memurluktan Çıkarma (İhraç)...................................................................................... 645

1. Disiplin Cezası Olarak Memurluktan Çıkarma ....................................................... 645

2. Olumsuz Sicil Nedeniyle Memurluktan Çıkarma .................................................... 646

Meslekten Çıkarma...................................................................................................... 646

D. Koşullarda Eksiklik....................................................................................................... 646

E. Bağdaşmazlık................................................................................................................. 647

F. Ölüm.............................................................................................................................. 647

G. Emeklilik....................................................................................................................... 647

1. Emeklilik Nedenleri.................................................................................................. 648

a) Zorunlu Nedenlerle Emeklilik ............................................................................ 648  

aa) Yaş Haddi Nedeniyle Emeklilik  (Yaş Haddinden Emeklilik)....................... 649

bb) Malûllük Nedeniyle Emeklilik (Malûlen Emeklilik).................................... 648

b) Memurun İsteği Üzerine Emeklilik ..................................................................... 648

c) İdarenin İsteği Üzerine Emeklilik (Re'sen Emeklilik).......................................... 649

2. Emeklilere Sağlanan Malî Haklar.............................................................................. 649

a) Emekli Aylığı ...650;   b) Malûllük Aylığı... 650;   c) Dul ve Yetim Aylığı .......... 650

d) Emekli İkramiyesi ... 650;   e) Toptan Ödeme..................................................... 650

3. Emeklilik Haklarının Düşmesi.................................................................................. 650

4. Emeklilerin Yeniden Göreve Alınması...................................................................... 651

XII. Memurların Tâbi Olduğu Yükümlülükler ve Yasaklar.......................................... 651

A. Memurların Yükümlülükleri......................................................................................... 651

1. Anayasaya ve Kanunlara Sadakat Ödevi .................................................................. 651

2. Devlete Bağlılık ........................................................................................................ 652

3. Tarafsızlık Ödevi ...................................................................................................... 654

4. İtaat Ödevi ................................................................................................................ 655

Kanunsuz Emir ............................................................................................................. 655

5. Hizmeti Şahsen ve Kesintisiz Olarak Görme Ödevi ................................................ 656

6. Mal Bildiriminde Bulunma Ödevi ............................................................................ 657

7. Kıyafet Mecburiyeti ................................................................................................ 657

8. İkamet Mecburiyeti ................................................................................................. 657

9. Resmî Belge, Araç ve Gereçleri Geri Verme Ödevi  ................................................. 657

B. Memurların Tâbi Oldukları Yasaklar............................................................................ 658

1. İkinci Görev Yasağı .................................................................................................. 658

2. Ticaret veya Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı.......................... 658

3. Grev Yasağı .............................................................................................................. 660

4. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı ........................................................ 661

5. Hediye Alma, Menfaat Sağlama Yasağı ...................................................................  662

6. Siyasî Partilere Girme Yasağı ................................................................................... 662

7. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı ................................................................................. 662

8. Basına Bilgi veya Demeç Verme ............................................................................... 662

9. Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı ...................................................... 663

10. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı .........................................................  663

XIII. Memurların Hakları................................................................................................... 664

A. Memurluk Teminatı (Güvenlik Hakkı)......................................................................... 665

B. Hizmet Hakkı................................................................................................................ 666

C. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı................................................................................ 667

D. Sendika Hakkı............................................................................................................... 667

E. İzin Hakkı...................................................................................................................... 668

1. Yıllık İzin... 669;  2. Mazeret İzni....669;  3. Hastalık İzni... 669;  4. Aylıksız İzin .. 670

F. Aylık Hakkı................................................................................................................... 670

Hukukî Niteliği............................................................................................................. 671

Tanım........................................................................................................................... 671

İlkeler...671:   a) Tek Aylık İlkesi ...672;   b) Aleniyet İlkesi... 672; c) Denklik İlkesi.. 672

Aylığın Saptanması ...672;     a) Gösterge... 672;      b) Katsayı................................... 672

Ek Göstergeler , Taban Aylığı , Kıdem Aylığı , Yan Ödemeler ................................. 673

G. Yolluk Hakkı................................................................................................................. 673

H. Diğer Sosyal Haklar...................................................................................................... 673

XIV. Memurların Disiplin Rejimi...................................................................................... 673

A. Disiplin Hukuku-Ceza Hukuku İlişkisi........................................................................ 674

1. Müeyyide Bakımından ............................................................................................. 674

2. Cezalandırılan Fiiller Bakımından............................................................................. 675

3. Failler Bakımından.................................................................................................... 676

4. Yetkili Organlar Bakımından.................................................................................... 676

5. Genel Af  Bakımından............................................................................................... 676

B. Disiplin Cezaları........................................................................................................... 677

1. Niteliği...................................................................................................................... 677

2. Türleri... 677:    a) Fransa’da... 677;    b) Türkiye’de............................................... 678

3. İlkeler........................................................................................................................ 678

a) “Nulla Poena Sine Lege” İlkesi ........................................................................... 678

b) “Non Bis İn İdem” İlkesi ..................................................................................... 679

c) Geçmişe Etki Yasağı İlkesi .................................................................................. 679

d) Ölçülülük İlkesi ................................................................................................... 679

e) Daha Hafif Cezaya Karar Verme Yetkisi ............................................................ 679

f) Gerekçe İlkesi ...................................................................................................... 680

g) Kılık Değiştirmiş Disiplin Cezası Verme Yasağı ................................................. 681

4. Disiplin Cezası-İç Düzen Tedbiri Ayrımı ................................................................ 682

C. Disiplin Suçları.............................................................................................................. 682

1. Disiplin Suçları Alanında Kanunîlik İlkesi Geçerli midir?........................................ 683

2. Disiplin Suçunun Tanımı ve Unsurları..................................................................... 686

a) Fiil Unsuru: Ortada Memurun Belirli Bir Fiili Olmalıdır.................................... 686

b) Görev Unsuru: Bu Fiil, Memurun Görevi İçinde veya Görev Dolayısıyla
İşlenmiş Olmalıdır.............................................................................................. 687

c) Kusur Unsuru: Bu Fiil, Kusurlu Olmalıdır......................................................... 688

2. Devlet Memurları Kanununun Öngördüğü Disiplin Suçları..................................... 689

a) Uyarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları..................................................... 690

b) Uyarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları..................................................... 690

c) Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları........................................ 691

d) Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları ....... 692

e) Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları.............. 692

Tekerrür .................................................................................................................. 693

Öngörülmemiş Disiplin Suçları ............................................................................... 694

D. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Makamlar................................................................. 694

Genel Olarak................................................................................................................. 694

Devlet Memurları Kanununa Göre............................................................................... 695

E. Disiplin Usûlü............................................................................................................... 697

1. Disiplin Soruşturması Açılması Kararı ..................................................................... 697

2. Disiplin Soruşturması Açılmasında Zamanaşımı ...................................................... 698

3. Disiplin Soruşturması - Ceza Kovuşturması ............................................................ 698

4. Görevden Uzaklaştırma ............................................................................................ 700

5. Soruşturmanın Yapılması ...............................................................................................

Soruşturma Açma Zorunluluğu : Doğrudan Disiplin Cezası Verme Yasağı............. 700

Disiplin Amiri Soruşturmayı Kendisi de Yapabilir ................................................. 701

6. Savunma Hakkı ......................................................................................................... 703

7. Disiplin Kurulları Önünde Çelişme İlkesi ................................................................ 703

8. Soruşturma Raporunun Düzenlenmesi ..................................................................... 704

9. Disiplin Cezası Kararının Alınması .......................................................................... 704

15 Günlük Sürenin Niteliği........................................................................................... 704

10. Tebliğ ...................................................................................................................... 705

11. Uygulama ..............................................................................................................  705

F. Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yolları.................................................................... 706

1. İdarî Başvuru............................................................................................................ 706

a) Uyarma ve Kınama Disiplin Cezalarına Karşı İdarî Başvuru (İtiraz) Yolu........ 706

b) Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulması ve Devlet
Memurluğundan Çıkarma Cezalarına Karşı İdarî Başvuru (İtiraz) Yolu............ 706

Reformatio in Pejus Yasağı ...................................................................................... 707

2. Yargısal Başvuru....................................................................................................... 708

a) Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulması ve Devlet
Memurluğundan Çıkarma Cezalarına Karşı Yargısal Başvuru........................... 708

b) Uyarma ve Kınama Disiplin Cezalarına Karşı.................................................... 709

Anayasa, m.129/3’ün Anlamı : Bu Hüküm, Yargı Yolunu Doğrudan Doğruya Kapatmamakta, Kapatılmasına İzin Vermektedir              711

a) “Yargı Yolu Kapalıdır ” Denebilir.............................................................. 712

..... Yönetmelik veya Tüzükle Yargı Yolu Kapatılamaz ............................... 712

b) “Yargı Yolu Açıktır” Denebilir ................................................................. 714

c) Bir Şey Denmez ........................................................................................ 715

Özel Personel Kanunlarında Hüküm Bulunmaması Hâlinde, Devlet
Memurları Kanununun Uyarma ve Kınama Cezalarını Yargı Denetimi Dışında Bırakan 136’ncı Maddesi Hükmü, Özel Personel Kanunlarına
Tâbi Personel Bakımından da Geçerlidir...................................................... 715

Devlet Memurları Kanununa Hiçbir Şekilde Tâbi Olmayan Personel
Bakımından Yukarıdaki Sonuç Geçerli Değildir........................................... 717

EK: Danıştay Kararları Işığında Çeşitli Kamu Görevlileri Uyarma ve Kınama
Disiplin Cezaları Karşı Dava Açıp Açamayacakları Hususu....................... 718

1. Devlet Memurları................................................................................ 718

2. İlk ve Orta Öğretim Öğretmenleri ........................................................ 718

3. İş ve İşçi Bulma Kurumu Personeli ..................................................... 719

4. SSK Personeli ...................................................................................... 719

5. TRT Personeli ..................................................................................... 719

6. Emniyet Personeli ............................................................................... 720

7. Yükseköğretim Personeli ..................................................................... 720

8. Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli ........................................................ 721

G. Disiplin Cezalarının Ortadan Kalkması........................................................................ 726

1. Kendiliğinden: Silinme .............................................................................................. 726

2. İdare Tarafından....................................................................................................... 726

3. Mahkeme Tarafından............................................................................................... 726

4. Yasama Organı Tarafından: Af ................................................................................. 726

XV. Memurlar Hakkında Ceza Kovuşturması................................................................. 727

Memurların Korunması İhtiyacı ........................................................................................ 727

İsnat ve İftiralara Karşı Koruma ........................................................................................ 727

Cezaî Koruma: Anayasal İlkeler........................................................................................ 728

Memurların Yargılanması Rejimi ....................................................................................... 728

A. Genel Kurallara Göre Memurların Yargılanması Usûlü................................................ 728

B. 3628, 5816, 298, 1402 ve 3713 Sayılı Kanunlara Göre Memurların Yargılanması Usûlü. 728

C. 4483 Sayılı Kanuna Göre Memurların Yargılanması Usûlü.......................................... 729

Kanunun Kapsamı........................................................................................................ 729

Kanunun Kapsam Dışında Kalanlar ............................................................................. 729

a) Özel Soruşturma ve Kovuşturma Usûllerine Tâbi Olan Kişiler.......................... 729

b) Suçun Niteliği Yönünden Kanunlarda Gösterilen Soruşturma ve
Kovuşturma Usûllerine Tâbi Olan Suçlar.......................................................... 730

c) Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hâli .................................................................. 730

İzin Usûlü ..................................................................................................................... 730

İzin Vermeye Yetkili Merciler...................................................................................... 731

Ön İnceleme .................................................................................................................. 731

Yetkili Merciin Kararı .................................................................................................. 723

İtiraz ............................................................................................................................. 732

İtiraz Mercii... 732:  a) Danıştay İkinci Dairesi... 733;   b) Bölge İdare Mahkemesi..... 733

Hazırlık Soruşturması ................................................................................................... 733

Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merciler  ................................................................. 733

Yetkili ve Görevli Mahkeme .......................................................................................  733

XVI. Memurların Hukukî Sorumluluğu........................................................................... 734

A. Memurun İdareye Karşı Hukukî Sorumluluğu............................................................. 734

B. Memurun İdare Edilenlere Karşı Hukukî Sorumluluğu................................................. 735

1. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Eylem ve İşlemlerden Dolayı Sorumluluk.................. 735

2. Kişisel Kusur Teşkil Eden Eylem ve İşlemlerden Dolayı Sorumluluk..................... 735

Kamu Görevlileriyle İlgili EK Bibliyografya.......................................................................... 738

 

 

 

 

Açıklama için şu kitaplara bakınız:

Kemal Gözler, İdare Hukuku,
Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,
2003,  2 Cilt (2834 sayfa)
[Tanıtım ve Bazı Bölümler]
Kemal Gözler, İdare Hukuku
Dersleri,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2005,  XVI+672 s.
[Tanıtım ve Bazı Bölümler]
Kemal Gözler, İdare Hukukuna
Giriş,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2005,  XVI+354 s.
 [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

 


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr