TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ  [www.idare.gen.tr]

Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003,  Cilt II'den alınmıştır.

 

 

Bölüm 16
Kamu Hİzmetİ

 

 

 

Kemal GÖZLER

 

PLAN:

I. Tanım (Kamu Hizmetinin Özel Faaliyetlerden Ayırt Edici Unsurları veya Şartları) 218

A. Organik Şart: Faaliyetin Kamu Tüzel Kişisi Tarafından veya Onun Denetimi
Altında Bir Özel Hukuk Kişisi Tarafından Yürütülmesi Gerekir................................. 219

1. Doğrudan Doğruya Yürütme.................................................................................... 220

2. Kamu Tüzel Kişisinin Denetimi Altında Özel Kişiler Vasıtasıyla Yürütme............ 220

B. Maddî Şart (Amaç Şartı): Faaliyet, kamu yararı Amacına Yönelik Olmalıdır............... 221

1. Kamu Yararı Şartının Sonuçları................................................................................ 221

2. “Kamu Yararı”nın Tanımı Sorunu............................................................................ 223

a) Liberal Tez: Sadece Devletin Tabiî Görevlerinde Kamu Yararı Vardır............... 223

b) Müdahaleci Tez: Halkın Ortak İhtiyaçlarının Tatmininde Kamu Yararı Vardır.... 224

Virtüel Kamu Hizmetleri Tezi........................................................................... 224

c) Pozitivist Tez: Kamu Yararını Tanımlama Yetkisi, Devletin Yetkili
Organlarına Aittir............................................................................................... 225

C. Türk Anayasa Mahkemesinin Kamu Hizmeti Tanımı: “Niteliği Gereği
Kamu Hizmeti” Anlayışı ve Eleştirisi.......................................................................... 228

D. Kamu hizmeti Şartları Arasında Özel Hukuku Aşan Hukukî Rejim Şartı Var mıdır?.. 232

1. Özel Hukuku Aşan Hukukî Rejim Şartının Gerekli Olduğu Görüşü........................ 232

2. Özel Hukuku Aşan Hukukî Rejim Şartının Gerekli Olmadığı Görüşü..................... 233

II. İdarî Kamu Hizmetleri - Sınaî ve Ticarî Kamu Hizmetleri Ayrımı......................... 236

Türk Hukukunda Kamu Hizmetleri Ayrımı................................................................. 236

a) İdarî Kamu Hizmetleri........................................................................................ 236

b) İktisadî Kamu Hizmetleri................................................................................... 236

c) Sosyal Kamu Hizmetleri..................................................................................... 236

d) Bilimsel-Teknik-Kamu Hizmetleri..................................................................... 236

Eleştiri..................................................................................................................... 236

Fransız Hukukunda Kamu Hizmetleri Ayrımı............................................................. 237

Ayrımın Önemi............................................................................................................ 237

Ayrım Kriterleri........................................................................................................... 238

Kamu Hizmetlerinin İdarîliği Karinesi.......................................................................... 238

A. Teşriî Kriter (Kanunla Nitelendirme)........................................................................... 239

B. İçtihadî Kriter................................................................................................................ 240

1. Konu Şartı: Hizmetin Konusu Özel İşletmelerin Faaliyet Konusuna Benzer Olmalıdır 241

2. Finansman Biçimi Şartı: Hizmet, Kullanıcıların Ödediği Parayla Finanse Edilmelidir... 241

3. İşleyiş Biçimi Şartı: Hizmet, Özel Sektördeki Usûllerle İşletilmelidir..................... 243

C. Üçüncü Tür Kamu Hizmeti Yoktur (Sözde “Sosyal Kamu Hizmetleri”)..................... 244

D. Türkiye’de “Genel İdare Esaslarına Göre Yürütülen Kamu Hizmetleri - Özel İşletmecilik Esaslarına Göre Yürütülen Kamu Hizmetleri” Ayrımı...................................................................................................................................... 245

Anayasa, m.128... 245;     Doktrin...246; Anayasa Mahkemesi... 246;   Mevzuat 249

III. Kamu Hizmetlerinin Hukukî Rejimi.......................................................................... 250

A. İdarî Kamu Hizmetleri Kamu Hukukuna Tâbidir......................................................... 250

1. Personeliyle İlişkileri................................................................................................ 250

2. Kullanıcılarıyla İlişkileri........................................................................................... 251

3. Sözleşmeleri.............................................................................................................. 252

4. Sorumlulukları.......................................................................................................... 252

B. Sınaî ve Ticarî Kamu Hizmetleri Özel Hukuka Tâbidir................................................ 252

1. Personeliyle İlişkileri................................................................................................ 252

2. Kullanıcılarıyla İlişkileri........................................................................................... 253

3. Sözleşmeleri.............................................................................................................. 254

4. Sorumlulukları.......................................................................................................... 254

Türkiye’de ...255;     Eleştiri................................................................................... 255

C. Sınaî ve Ticarî Kamu Hizmetlerinin Özel Hukuka Tâbi Olması Kuralının İstisnaları.. 256

1. Kamu Hizmetlerinin Temel İlkeleri.......................................................................... 256

2. Kamu Gücü Ayrıcalıkları......................................................................................... 256

3. Mal ve Hizmet Sağlayıcılarıyla Yapılan Sözleşmeler............................................... 257

4. Genel Müdür ve Sayman.......................................................................................... 257

5. Hizmetin Organizasyonuna İlişkin Düzenleyici İşlemler......................................... 257

D. Kamu Hizmetlerini Yürüten Kişi ile Hizmetin Bağlı Olduğu Kamu Tüzel Kişisi Arasındaki İlişkinin Hukukî Rejimi           258

E. Türk Hukukunda İdarî Kamu Hizmetleri - Sınaî ve Ticarî Kamu Hizmetleri
Ayrımı ve Bunların Hukukî Rejimleri........................................................................... 260

KİT’ler......................................................................................................................... 260

1. Tereddütler.......................................................................................................... 260

2. Anayasa Mahkemesi Kararları............................................................................ 261

3. Görüşümüz......................................................................................................... 261

a) Kural: Özel Hukuka Tâbi Olma  .................................................................... 262

b) İstisna: Kamu Hukukuna Tâbi Olma............................................................. 262

IV. Kamu Hizmeti İlkeleri (“Kanunları”)........................................................................ 263

A. Devamlılık İlkesi........................................................................................................... 263

1. Personel Üzerindeki Etkisi: Grev Yasağı.................................................................. 264

2. İmtiyaz Sözleşmelerine Etkisi: Öngörülemezlik Teorisi.......................................... 266

3. Cari İşlerin Yürütülmesi  .......................................................................................... 166

4. Görevi Sona Eren Memurun Görevde Kalması........................................................ 266

5. Kamu Mallarının Haczedilmezliği İlkesi.................................................................. 267

6. Diğer Etkileri............................................................................................................ 267

Danıştay Kararlarında Kamu Hizmetlerinin Devamlılığı İlkesi.................................... 268

İdarenin Devamlılığı İlkesi............................................................................................ 269

B. Değişebilirlilik İlkesi...................................................................................................... 270

1. İmtiyazcı Üzerinde Etkileri...................................................................................... 270

2. Kullanıcılar Üzerindeki Etkileri................................................................................ 271

a) İdarî Kamu Hizmetlerinin Kullanıcıları............................................................... 272

b) Sınaî ve Ticarî Kamu Hizmetlerinin Kullanıcıları............................................... 273

3. Personel Üzerindeki Etkileri..................................................................................... 274

a) Memur Statüsündeki Personel... 274;     b) Sözleşmeli Personel........................ 274

C. Eşitlik İlkesi.................................................................................................................. 275

1. Kullanıcı Adayları.................................................................................................... 275

2. Kullanıcılar .............................................................................................................. 276

3. Nispî Eşitlik (Meşru Ayrımcılık )............................................................................. 276

a) “Önemli Durum Farklılığı”.................................................................................. 276

b) Kamu Yararı Gereği............................................................................................ 277

c) Kanunla Öngörülme............................................................................................ 278

Türkiye’de Kamu Hizmetlerinde Eşitlik İlkesi............................................................ 278

a) Mutlak Eşitlik..................................................................................................... 278

b) Nispî Eşitlik........................................................................................................ 279

Türk Anayasa Mahkemesinin Eşitlik İlkesi Konusundaki Kararları...................... 280

Nispî Eşitliğin Kriteri  1: “Haklı Neden ”............................................................ 281

Nispî Eşitliğin Kriteri  2: “Anayasanın 13’üncü Maddesindeki Nedenler”........ 282

Danıştayın Eşitlik İlkesi Konusunda Kararları....................................................... 283

D. Tarafsızlık İlkesi........................................................................................................... 285

1. Kaçınma Yoluyla Tarafsızlık.................................................................................... 285

2. Plüralizm Yoluyla Tarafsızlık.................................................................................. 286

3. Objektiflik Yoluyla Tarafsızlık................................................................................ 286

E. Lâiklik İlkesi.................................................................................................................. 287

Kamu Hizmetleri-Dinî Hizmetler Ayrımı.................................................................... 287

Fransa’da Dinsel Hizmetler-Kamu Hizmetleri Ayrımı................................................ 288

Personel Bakımından Lâiklik........................................................................................ 289

Kullanıcılar Bakımından Lâiklik................................................................................... 290

Fransa’da Başörtüsü ve Lâiklik.................................................................................... 291

Dinsel Gün ve Bayramlarda Devam Zorunluluğu........................................................ 292

Türkiye’de Başörtüsü ve Lâiklik Meselesi.................................................................. 293

a) Personel Bakımından........................................................................................... 293

b) Personelin Yakınları Bakımından........................................................................ 294

c) Öğrenciler Bakımından........................................................................................ 295

Türban Konusunda Uygulama ve İçtihat........................................................... 296

Anayasa Mahkemesi Kararı.............................................................................. 298

F. Kamu Hizmetlerinin Bedavalığı / Ücretliliği Sorunu...................................................... 304

1. Sınaî ve Ticarî Kamu Hizmetlerinde Bedavalık/Ücretlilik Sorunu............................ 304

2. İdarî Kamu Hizmetlerinde Bedavalık/Ücretlilik Sorunu........................................... 305

a) İhtiyarî İdarî Kamu Hizmetlerinde...................................................................... 305

b) Mecburî İdarî Kamu Hizmetleri......................................................................... 306

3. Hizmet Bedeli Olarak Alınan Paranın Hukukî Niteliği Sorunu:“Vergi” mi,“Fiyat” mı? 307

a) İdarî Kamu Hizmetlerinin Karşılığı Olarak Alınan Paranın Hukukî Niteliği:
“Vergi, Resim, Harç veya Benzeri Malî Yükümlülük”tür.................................. 309

b) Sınaî ve Ticarî Kamu Hizmetlerinin Karşılığı Olarak Alınan Paranın
Hukukî Niteliği: “Fiyat”tır................................................................................. 310

Kamu Hizmetlerinin Karşılığı Olan Paranın İstenmesi Şartları.................................... 311

a) Kamu Hizmetlerinin Karşılığı Olan Para Vergi, Resim, Harç Veya Benzeri
Malî Yükümlülük Niteliğindeyse: Kanunla Öngörülmüş Olması Şarttır............ 311

b) Vergi, Resim, Harç ve Benzeri Malî Yükümlülükler Dışında: Kanun Şart Değildir; Hizmetin Yapılmış Olması Gerekir             311

c) İsteğe Bağlı Belediye Hizmetleri Karşılığı Olarak Para İstenebilmesinin
Şartları: Hizmet Sunulmuş Olmalı ve Sunulan Hizmet Belediyenin Aslî (Mecburî) Görevlerinden Olmamalı             313

V. Kamu Hizmetlerinin Kurulması................................................................................... 316

Kurma Kavramı... 316;   a) Faaliyet Bakımından... 316;   b) Teşkilât Bakımından ..... 316

Devletleştirme ve Özelleştirmenin Kamu Hizmetlerinin Kurulmasıyla veya Kaldırılmasıyla Bir Alakası Yoktur                 316

A. Millî Kamu Hizmetleri: Kanunla Kurma...................................................................... 317

Kanunla Kurma............................................................................................................ 317

3 Ekim 2001 Tarihli Anayasa Değişikliği..................................................................... 318

Kamu Hizmetleri KHK ile Kurulabilir mi ?.................................................................. 319

Kurma Konusunda Takdir Yetkisi............................................................................... 320

Takdir Yetkisinin İstisnaları ........................................................................................ 322

a) Anayasal Kamu Hizmetleri................................................................................. 322

b) Uluslararası Andlaşmalar.................................................................................... 323

Anayasaya Aykırı Kamu Hizmeti Kurma Yasağı........................................................ 323 

Kâr Amacıyla Kamu Hizmeti Kurma Yasağı............................................................... 324  

Kurmanın Ayrıntısı...................................................................................................... 324 

Kamu Hizmetini Yürütecek Kamu Tüzel Kişisinin Kurulması.................................... 325 

Bütçe Kanunu Gereği .................................................................................................. 325 

B. Mahallî Kamu Hizmetlerinin Kurulması....................................................................... 326

1. Kural......................................................................................................................... 326

2. İstisnalar................................................................................................................... 326

a) Kurma Yasağı...................................................................................................... 326

b) Kurma Zorunluluğu: Mecburî Mahallî Kamu Hizmetleri................................... 327 

c) Kurma İmkanı: İhtiyarî Mahallî Kamu Hizmetleri............................................. 327

d) Mahallî İdareler, Kendilerine Kanunla Verilmiş Mecburî ve İhtiyarî Görevler Dışında Kamu Hizmeti Kurabilirler mi?             328

e) Kurma Yetkisinin Sınırı: Özel Teşebbüs Hürriyeti............................................. 330 

Virtüel Kamu Hizmetleri Teorisi.................................................................................. 332

Yasama Organı ve İdare Kamu Hizmeti Kurmaya Yargı Kararıyla Zorlanamaz.......... 332

VI. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması.............................................................................. 334

Kaldırma Kavramı...334;   a) Faaliyet Bakımından... 334; b) Teşkilât Bakımından..... 334

A. Kamu Hizmetlerini Kaldırmaya Yetkili Makam........................................................... 335

1. Kural: Kamu Hizmetinin Kuran Makam Onu Kaldırmaya da Yetkilidir................. 335

2. İstisnalar................................................................................................................... 335

a) Normlar Hiyerarşisinden Kaynaklanan İstisnalar .............................................. 335

b) Kanunla Kurulan Bir Kamu Hizmeti, KHK ile Kaldırılabilir ............................. 336

B. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılmasında Takdir Yetkisi.................................................... 337

1. Kural......................................................................................................................... 337

2. İstisnalar................................................................................................................... 337

a) Yasama Organının Takdir Yetkisi Anayasayla Sınırlıdır ..................................... 337

b) Mahallî İdarelerin Takdir Yetkisi Kanunla Sınırlıdır ........................................... 338

3. Kamu Hizmetlerin Sürdürülmesini İsteme Hakkının Yokluğu................................. 338

4. Kaldırma Konusundaki Takdir Yetkisinin Yargısal Denetiminin Mümkün Olmaması.. 339

5. Kamu Hizmetinin Kaldırılması-Özelleştirme........................................................... 339

VII. Kamu Hizmetlerinin İşletilme Usûlleri.................................................................... 341

“İşletme Usûlleri” Kavramı.......................................................................................... 341

İşletme Usûllerinin Serbestçe Belirlenmesi İlkesi ......................................................... 342

a) Merkezî Kamu Hizmetleri Bakımından.............................................................. 343

b) Mahallî Kamu Hizmetleri Bakımından............................................................... 343

İşletme Usûllerinin Serbestçe Belirlenmesi İlkesinin İstisnaları................................... 343

İşletme Usûlünün Seçimi Sorunu Bir Yerindelik Sorunudur ......................................... 344

İşletme Usûllerinin Tasnifi Sorunu............................................................................... 344

A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından İşletilmesi Usûlleri.................. 345

1. Emanet Usûlü: Bir Kamu Hizmetinin Bir Kamu İdaresi Tarafından Doğrudan Doğruya İşletilmesi   346

Tanım... 346;    Örnekler... 346;    Uygulama Alanı................................................ 346

Özellikleri................................................................................................................ 347

a) Emanet Usûlü Sadece Kamu İdareleri Tarafından Kullanılabilir .................... 347

b) Emanet Usûlünde Ayrı Bir Tüzel Kişilik Yoktur ......................................... 347

c) Emanet Usûlünde Personel Bağımsızlığı Yoktur ........................................... 347

d) Emanet Usûlünde Malvarlığı Bağımsızlığı Yoktur ........................................ 348

Emanet Usûlünde Hizmetin Organizasyonu ........................................................... 343

Emanet Usûlünde Hizmetin İşleyişi ....................................................................... 348

Türk İdare Hukukunda Emanet Usûlü Konusunda Yaygın Bir Yanlışlık ............... 348

Eleştiri..................................................................................................................... 349

2. Kamu Kurumu Usûlü (Kamu Hizmetinin Bir Kamu Kurumu Tarafından İşletilmesi). 351

Tanım... 351;    Örnekler... 351;   Uygulama Alanı................................................. 352

Özellikleri................................................................................................................ 352

a) Kamu Kurumu Ayrı Bir Kamu Tüzel Kişiliğine Sahiptir .............................. 352

b) Kamu Kurumları Özerktirler ......................................................................... 352

c) Kamu Kurumları Birer Uzmanlık Kuruluşudur............................................. 352

d) Kamu Kurumları Bir Kamu İdaresine Bağlıdırlar .......................................... 352

Kamu Kurumlarının Kurulması ve Kaldırılması...................................................... 353 

B. Kamu Hizmetinin Bir Özel Hukuk Kişisi Tarafından İşletilmesi Usûlleri................... 353

Görevlendirme Gereği ve Görevlendirme Çeşitleri ....................................................... 353

1. Tek-Taraflı Görevlendirme (Statüter Görevlendirme): Kamu Hizmetinin Kanunla veya Tek Yanlı İdarî İşlemle Görevlendirilen Özel Hukuk Kişisi Tarafından İşletilmesi Usûlü................................................................................... 354

a) Kurma Usûlü: Özel Hukuk Tüzel Kişisini Kurarak Görevlendirme................... 354

b) Ruhsat (Lisans) Usûlü: Mevcut Bir Özel Hukuk Kişisinin Verilen İzinle Görevlendirilmesi        355

“Şartnameli Ruhsat ”.......................................................................................... 355

Ruhsatın Hukukî Rejimi .................................................................................... 355

Örnekler............................................................................................................. 356

Özel Üniversiteler .............................................................................................. 357

c) Kamuya Yararlı Dernek Sayma Kararıyla Görevlendirme Usûlü....................... 357

2. Sözleşmeyle Görevlendirme (Akdî Görevlendirme): Kamu Hizmetinin
Sözleşmeyle Görevlendirilen Özel Hukuk Kişisi Tarafından İşletilmesi Usûlü...... 358

Görevlendirme Sözleşmesi ...................................................................................... 358

(1) Taraflar..358;   (aa) Gerçek Kişi...359;   (bb) Tüzel Kişi............................. 359

(2) Konusu......................................................................................................... 360

(3) Biçimi........................................................................................................... 360

(4) Niteliği ve Hukukî Rejimi............................................................................. 360

(5) Görevlendirme Sözleşmesinin Çeşitleri ........................................................ 361

a) İmtiyaz Usûlü..................................................................................................... 361

b) İltizam Usûlü...................................................................................................... 363

c) Müşterek Emanet Usûlü..................................................................................... 365

d) Vekâlet Usûlü..................................................................................................... 366

e) Diğer Usûller: İsimsiz Sözleşmelerle Kamu Hizmetlerinin Görülmesi Usûlü..... 367

VIII. İmtiyaz Usûlü............................................................................................................... 370

A. Tanım, Ayırıcı Unsurlar............................................................................................... 370

a) Akdî Unsur............................................................................................................... 371

b) Konu Unsuru........................................................................................................... 371

c) Ücretlendirme Usûlü................................................................................................ 371

d) Kendi Kâr ve Zararına İşletme Unsuru .................................................................... 372

B. Türk Yargı İçtihatlarında İmtiyaz Usûlünün Tanımı.................................................... 372

1. Anayasa Mahkemesinin İmtiyaz Tanımı ve Bunun Eleştirisi.................................. 372

2. Danıştayın İmtiyaz Tanımı ve Bunun Eleştirisi....................................................... 374

C. İmtiyaz İşleminin Hukukî Niteliği: Karma İşlem.......................................................... 378

1. Akdî Hükümler......................................................................................................... 379

2. Düzenleyici Hükümler............................................................................................. 379

D. İmtiyazın Verilmesi...................................................................................................... 380

İmtiyazcının Seçilmesi.................................................................................................. 380

İmtiyaz Verme Yetkisi................................................................................................. 381

İmtiyaz İçin Danıştayın Düşüncesinin Alınması Usûlünün Eleştirisi .......................... 383

E. İmtiyazcının Yükümlülükleri ve Hakları....................................................................... 384

1. İmtiyazcının Yükümlülükleri.................................................................................... 384

a) Şahsen İfa Yükümlülüğü ...................................................................................... 384

b) Hizmetin Devamlılığını Sağlama Yükümlülüğü................................................... 385

c) Hizmeti Değişen Koşullara Uydurma Yükümlülüğü........................................... 385

d) Denetlenmeye Katlanma Yükümlülüğü .............................................................. 386

2. İmtiyazcının Hakları................................................................................................. 386

a) Malî Dengesinin Korunmasını İsteme Hakkı...................................................... 386

b) Kendisine (İmtiyazcıya) Sağlanan Avantajlara Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkı  386

c) Ücret İsteme Hakkı ............................................................................................. 387

d) Yargısal Başvuru Hakkı ...................................................................................... 388

F. İmtiyaz Veren İdarenin Yükümlülükleri ve Yetkileri..................................................... 388

1. İmtiyaz Veren İdarenin Yükümlülükleri................................................................... 389

2. İmtiyaz Veren İdarenin Yetkileri.............................................................................. 389

a) Denetleme Yetkisi ............................................................................................... 389

b) Tek Yanlı Değişiklik Yapma Yetkisi  .................................................................. 389

c) Müeyyide Uygulama Yetkisi ............................................................................. 390

aa) Parasal Müeyyideler  ................................................................................... 390

bb) Geçici El Koyma  ........................................................................................ 391

cc) İmtiyazın Düşürülmesi ................................................................................ 391

G. İmtiyazın Sona Ermesi.................................................................................................. 391

1. Sona Erme Sebepleri................................................................................................. 391

a) Sürenin Dolması.................................................................................................. 391

b) İmtiyazın Düşürülmesi....................................................................................... 392

c) İmtiyazcının Kusuru Dolayısıyla Fesih.............................................................. 392

d) Kamu Yararına Fesih .......................................................................................... 392

e) Akdî Geri Satın Alma (Rachat contractuel )........................................................ 393

f) Karşılıklı Anlaşmayla Fesih ................................................................................ 394

2. Sona Erme Hâlinde Malların Paylaşımı.................................................................... 394

a) Dönen Mallar....................................................................................................... 394

b) Alınan Mallar....................................................................................................... 394

c) Özel Mallar .......................................................................................................... 394

H. İmtiyaz Sözleşmelerinde Muhakeme Hukuku Kuralları............................................... 395

Mahkemenin Yetkileri.................................................................................................. 396

Tahkim Yolu ................................................................................................................. 396

I. Değerlendirme................................................................................................................. 396

IX. Türk Hukukunda Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilerce İşletilmesi Usûlleri........ 399

A. Elektrik Üretimi ve Dağıtımı: 3096 Sayılı Kanun......................................................... 400

B. Otoyol Yapımı ve İşletilmesi: 3465 Sayılı Kanun........................................................ 404

C. Genel Olarak Yap-İşlet-Devret Usûlü: 3996 Sayılı Kanun........................................... 404

D. Anayasa Mahkemesinin İçtihadı.................................................................................. 405

E. Tali Kurucu İktidarın Tepkisi: 13 Ağustos 1999 Tarihli Anayasa Değişikliği.............. 407

F. Türkiye’de Telekomünikasyon Kamu Hizmetinin Özel Kişilerce Yürütülmesi Usûlleri.... 409

1. Görev Sözleşmesi ..................................................................................................... 419

2. İmtiyaz Sözleşmesi .................................................................................................. 410

3. Telekomünikasyon Ruhsatı  ..................................................................................... 411

4. Genel İzin ................................................................................................................. 411

Kamu Hizmeti Konusunda Ek Bibliyografya......................................................................... 412

 

 

Açıklama için şu kitaplara bakınız:

Kemal Gözler, İdare Hukuku,
Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,
2003,  2 Cilt (2834 sayfa)
[Tanıtım ve Bazı Bölümler]
Kemal Gözler, İdare Hukuku
Dersleri,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2005,  XVI+672 s.
[Tanıtım ve Bazı Bölümler]
Kemal Gözler, İdare Hukukuna
Giriş,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2005,  XVI+354 s.
 [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

 


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr