TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ  [www.idare.gen.tr]

Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003,  Cilt II'den alınmıştır.

 

 

 

Bölüm 19
kamu Malları

 

 

 

Kemal gözler

PLAN

I. Mal Kavramı ve Çeşitleri................................................................................................. 742

A. Özel Hukukta Mal Kavramı ve Çeşitleri...................................................................... 742

1. Maddî Mallar........................................................................................................... 742

a) Mülkiyet Hakkı .................................................................................................. 743

b) Sınırlı Aynî Haklar  ............................................................................................. 743

2. Gayrimaddi Mallar................................................................................................... 743

B. Sahiplerine Göre Mal Türleri........................................................................................ 744

1. Özel Kişilere Ait Mallar........................................................................................... 744

2. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Mallar (=Kamuya Ait Mallar)...................................... 744

a) Kamusal Mallar  (=Kamu Tüzel Kişilerinin Kamusal Malları)........................... 744

b) Özel Mallar  (=Kamu Tüzel Kişilerinin Özel Malları)........................................ 745

Terminoloji Sorunu: “Kamu Malı”............................................................................... 745

II. Kamu Malı Kavramı ve Tanımı (Bir Malın Kamu Malı Sayılabilmesi İçin
Gerekli Şartlar)............................................................................................................... 746

A. Kamu Mülkiyeti Şartı: Söz Konusu Mal, Bir Kamu Tüzel Kişisinin Mülkiyetinde Bulunmalıdır         747

B. Tahsis Şartı: Söz Konusu Mal, Kamu Yararına Tahsis Edilmelidir.............................. 748

1. Söz Konusu Mal, Kamunun Doğrudan Kullanımına Tahsis Edilmelidir.................. 749

2. Veya Söz Konusu Mal, Bir Kamu Hizmetine Tahsis Edilmelidir............................ 749

Özel Düzenlenme Ek Şartı ...................................................................................... 749

Gözlemler................................................................................................................ 750

III. Kamu Mallarının Tasnifi.............................................................................................. 751

Osmanlı İmparatorluğunda Kamu Malları Tasnifi ....................................................... 751

A. Tahsis Amaçlarına Göre Kamu Malları........................................................................ 752

1. Sahipsiz Mallar........................................................................................................ 752

Sahipsiz Mallar Gerçekten Sahipsiz mi?................................................................ 753

Mülkiyete Elverişsiz Şeyler .................................................................................... 753

2. Orta Malları.............................................................................................................. 754

3. Hizmet Malları......................................................................................................... 755

Eleştiri.......................................................................................................................... 755

B. Maddî İçeriklerine Göre Kamu Malları......................................................................... 756

1. Kara Kamu Malları................................................................................................... 756

2. Deniz Kamu Malları ................................................................................................. 756

Kıyı Şeridi ............................................................................................................... 757

3. Su Kamu Malları ...................................................................................................... 757

4. Hava Kamu Malları.................................................................................................. 758

C. Oluşum Tarzlarına Göre Kamu Malları........................................................................ 758

1. Tabiî Kamu Malları.................................................................................................. 758

2. Sun’î Kamu Malları.................................................................................................. 759

D. Taşınabilir Olup Olmamalarına Göre Kamu Malları.................................................... 759

1. Taşınmaz Kamu Malları........................................................................................... 759

2. Taşınır Kamu Malları............................................................................................... 759

E. Ait Oldukları Kamu Tüzel Kişilerine Göre Kamu Malları............................................ 760

IV. İdarenin Kamu Malları Üzerindeki Hakkının Niteliği............................................ 761

A. Mülkiyet Hakkı Yoktur Tezi....................................................................................... 761

B. Mülkiyet Hakkı Vardır Tezi......................................................................................... 762

C. Kamu Malları Üzerindeki Mülkiyetin Niteliği: Kamu Mülkiyeti................................ 763

D. Türkiye’de Durum: Devletin Hüküm ve Tasarrufu...................................................... 764

E. Türk Yargı İçtihatlarında Devletin Hüküm ve Tasarrufu Kavramı ve Kamu
Mülkiyeti Görüşü......................................................................................................... 765

Kamu Mallarının Hukukî Rejimi : Domanialité publique .............................................. 767

V. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi.............................................. 768

A. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması............................................................................. 768

1. Tabiî Kamu Malların Kamu Malı Niteliğini Kazanması.......................................... 769

2. Sun’î Kamu Malların Kamu Malı Niteliğini Kazanması.......................................... 770

a) Örf ve Âdet Yoluyla Tahsis................................................................................ 770

b) İdarî Kararla Tahsis............................................................................................ 771

aa) Fiilî Tahsis................................................................................................... 771

bb) Formel Tahsis.............................................................................................. 771

aaa) Halkın Doğrudan Kullanımına Tahsis................................................... 772

bbb) Kamu Hizmetlerine Tahsis ................................................................... 772

Tahsis Değişikliği .................................................................................................... 772

a) Bir Kamu Tüzel Kişisinin Kendi Mallarında Tahsis Değişikliği Yapması.... 772

b) Bir Kamu Tüzel Kişisinin Malının Diğer Bir Kamu Tüzel Kişisinin İhtiyaçlarına Tahsisi      773

B. Kamu Malı Niteliğinin Kalkması veya Kaldırılması..................................................... 773

Çıkma Kavramı............................................................................................................. 773

1. Tabiî Kamu Malların Kamu Malı Niteliğinin Kalkması........................................... 774

2. Sun’î Kamu Malların Kamu Malı Niteliğinin Kalkması veya Kaldırılması.............. 774

VI. Kamu Mallariyla İlgili Dönüşümler: Kamu Mallarinda Mülkiyet Devri ve
Tahsis Değişiklikleri...................................................................................................... 776

A. Mülkiyet Devri Yoluyla Dönüşüm: Bir Malın Mülkiyetinin Bir Kamu Tüzel
Kişisinden Diğerine Devri............................................................................................. 777

1. Kanunla Devir.......................................................................................................... 777

a) Somut Devir Usulü ............................................................................................. 777

Fransa’dan Örnekler...777;    Türkiye’den Örnek............................................. 778

b) Genel Devir Usulü .............................................................................................. 778

2. Karşılıklı Anlaşmayla Devir..................................................................................... 780

3. Kamulaştırma Yoluyla Devir.................................................................................... 781

4. Kamulaştırma Kanununun 30’uncu Maddesinde Öngörülen Usûl........................... 781

B. Tahsis Değişikliği Yoluyla Dönüşüm: Bir Kamu Tüzel Kişisinin Mülkiyetinde
Bulunan Bir Malin Diğer Kamu Tüzel Kişisinin İhtiyaçlarina Tahsisi........................ 782

1. Kanunla Tahsis Değişikliği....................................................................................... 782

2. Karşılıklı Anlaşma Yoluyla Tahsis Değişikliği......................................................... 783

Kanun ve Karşılıklı Anlaşma Dışında Tahsis Değişikliği Yapılamaz...................... 783

VII. Kamu Mallarının Sınırlarının Tespiti...................................................................... 784

A. Tabiî Kamu Mallarının Sınırlarının Tespiti.................................................................. 785

Doğal Sınırlar ................................................................................................................ 785

Sınır Tespiti Kararlarının İzharî Niteliği ....................................................................... 786

Sınır Tespitini İsteme Hakkı ........................................................................................ 786

Sınır Tespitine Karşı İptal Davası ................................................................................ 786

Sınır Tespitine Karşı Tam Yargı Davası ....................................................................... 786

“Dolaylı Kamulaştırma ” Teorisi.................................................................................. 787

B. Sun’î Kamu Mallarının Sınırlarının Tespiti................................................................... 787

1. İstikamet Planı ......................................................................................................... 788

2. İstikamet Kararı (arrêté d’alignement)..................................................................... 788

C. Türkiye’de Sınır Tespitiyle İlgili Mevzuat................................................................... 788

Kadastro Kanunu......................................................................................................... 788

a) Hizmet Malları... 788;   b) Orta Malları...789;   c) Sahipsiz Mallar................... 789

Orman Kanunu............................................................................................................. 790

Kıyı Kanunu................................................................................................................. 790

İmar Kanunu................................................................................................................. 790

VIII. Kamu Mallarının Korunması Rejimi....................................................................... 791

A. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi ve Bu ilkeden Kaynaklanan Diğer İlkeler...... 791

1. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi................................................................... 791

Tanımı ve Amacı... 791;   Tarihsel Kökeni... 792;   Kapsamı................................. 792

İlkenin Değeri: Kanun Değerindedir, Kanun Koyucuyu Bağlamaz; Kanunla
İstisna Getirilebilir............................................................................................. 792

Türkiye’de Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesinin Genel Bir Pozitif
Temeli Yoktur.................................................................................................... 794

Devredilmezlik İlkesinin Nispî Niteliği................................................................... 795

Müeyyidesi............................................................................................................. 796

2. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesinden Kaynaklanan Diğer İlkeler................ 797

a) Kamu Malları Kamulaştırılamaz......................................................................... 797

b) Kamu Malları Haczedilemez.............................................................................. 799

Kapsamı............................................................................................................. 799

İcra ve İflas Kanunu, m.81/1 .............................................................................. 799

İİK, m.82/1’in Kapsamı ..................................................................................... 802

Bir Kamu Tüzel Kişisinin Malının Diğer Kamu Tüzel Kişisi Tarafından
6183 Sayılı Kanuna Göre Haczi  Sorunu...................................................... 804

Kural: Bir Kamu Tüzel Kişisine Ait Mallar, Diğer Kamu Tüzel Kişisi Tarafından Haczedilemez         804

İstisna: KİT’lerin ve Mahallî İdarelerin Malları Haczedilebilir .................... 804

..... aa) KİT Malları ...................................................................................... 805

..... bb) Mahallî İdarelerin Malları ................................................................ 805

.....  6183 Sayılı Kanunun 70'nci Maddesindeki İstisnanın Kapsamı: Belediyelere  Bağlı Su ve Kanalizasyon İdarelerine Ait Mallar Haczedilebilir mi?................................................................................... 806

c) Kamu Malları Zamanaşımıyla Kazanılamaz....................................................... 807

d) Kamu Malları Üzerinde Sınırlı Aynî Haklar Tesis Edilemez............................. 809

Kamu Mallarının Üzerinde Aynî Hak Tesis Edilemeyeceği İlkesine
Kanunla İstisna Getirilebilir  mi?.................................................................. 810

Fransa’da...810;    Türkiye’de .......................................................................... 811

Kamu Malları Kiraya Verilebilir........................................................................ 811

e) Kamu Mallarının Tapuya Tescil Zorunluluğu Yoktur........................................ 812

Ek: Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi Karşısında Türkiye’de Kamu
Mallarının Satışı Sorunu.......................................................................................... 814

B. Kamu Mallarının Korunması (Kamu Malları Kolluğu)................................................. 817

1. Genel Olarak............................................................................................................. 817

2. Fransa’da Kamu Mallarını Koruma Kolluğu (Kamu Mallarının Cezaî Korunması)... 818

3. Türkiye’de Kamu Mallarının Cezaî Korunması....................................................... 820

4. Kamu Mallarının Haksız İşgallere Karşı Korunması................................................ 820

IX. Kamu Mallarının Kullanılması................................................................................... 821

A. Kamu Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı................................. 822

1. Münhasıran İdare Tarafından Kullanım ................................................................... 822

2. Kişiler Tarafından Dolaylı Kullanım ........................................................................ 822

B. Kamunun Doğrudan Kullanımına Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı............ 823

1. Kolektif Kullanımlar................................................................................................. 823

a) Serbestlik İlkesi................................................................................................... 824

b) Eşitlik İlkesi........................................................................................................ 825

c) Bedavalık İlkesi................................................................................................... 825

Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretlerinin Hukukî Niteliği ....................................... 826

Kamunun Doğrudan Kullanımına Tahsis Edilmiş Kamu Malı Olarak İbadethanelerin Kullanılması Sorunu               827

2. Özel Kullanımlar...................................................................................................... 827

a) Özel Kullanım Çeşitleri....................................................................................... 828

aa) Kamu Malının Toprak Altına Etki Yapıp Yapmaması Bakımından Özel Kullanımlar           828

bb) Kamu Malının Tahsis Gayesi Bakımından Özel Kullanım Şekilleri........... 828

cc) Tatmin Ettiği Çıkarın Niteliğine Göre Özel Kullanımlar .............................. 829

b) Özel Kullanımların Hukukî Rejimi..................................................................... 829

aa) İzne Bağlılık İlkesi........................................................................................ 830

İzin Verme Yetkisi ........................................................................................ 830

İzin Şekli ....................................................................................................... 830

İzin Alma Hakkı Var mı ................................................................................ 831

Kamu Malının Özel Kullanımı Konusunda Yapılan Sözleşmelerin İdarî Sözleşme Niteliği     832

İzinsiz Kullanıcının Tahliyesi ....................................................................... 832

bb) Ücretlilik İlkesi............................................................................................ 832

cc) Geçicilik İlkesi.............................................................................................. 833

X. Kamu Tüzel Kişilerinin Özel Malları......................................................................... 836

A. Tanımı ve Kompozisyonu............................................................................................ 836

1. Tanımı...................................................................................................................... 836

2. Kompozisyonu........................................................................................................ 837

a) Kamu Yararına Tahsis Edilmemiş Mallar ........................................................... 837

b) Özel Olarak Düzenlenmiş Olma Şartını Yerine Getirmeyen Mallar ................... 837

c) Kanunla Özel Mal Olarak Nitelenen Mallar ....................................................... 837

B. Özel Malların Hukukî Rejimi........................................................................................ 838

1. Özel Malların Özel Hukuka Tâbi Olması İlkesi....................................................... 838

a) Kural...838;    b) İstisnalar.................................................................................. 839

2. Özel Mallardan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Adlî Yargıya Tâbi Olması İlkesi... 840

a) Bir İdarî Karardan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar................................................. 840

aa) Kural... 840;     bb) İstisna........................................................................... 841

b) Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ........................................................ 841

c) Eylemlerden Kaynaklan Uyuşmazlıklar............................................................. 842

Türkiye’de Kamu Tüzel Kişilerinin Özel Mallarının Satışı Sorunu.................................. 842

XI. İdarenin Mal Edinme Usûlleri...................................................................................... 844

A. Özel Hukuk Usûlleri..................................................................................................... 845

1. Taşınır Mal İktisap Usûlleri..................................................................................... 845

2. Taşınmaz Mal İktisap Usûlleri................................................................................ 845

B. Kamu Hukuku Usûlleri................................................................................................. 846

1. Kamulaştırma........................................................................................................... 847

2. Devletleştirme.......................................................................................................... 847

3. İstimval..................................................................................................................... 848

Tanım... 848;      Konusu... 848;     İstisnaî Niteliği................................................ 848 

Anayasal Dayanak: m.121/2... 849;  Kanunî Dayanak: Olağanüstü Hal Kanunu... 849

İlkeler...................................................................................................................... 850

a) Kanunîlik İlkesi.............................................................................................. 850

b) Olağanüstü Hâllerde Uygulanabilme İlkesi.................................................... 851

c) Karşılık İlkesi................................................................................................. 851

d) Yargısal Denetime Tâbi Olma........................................................................ 851

4. Geçici İşgal............................................................................................................... 852

Tanımı..................................................................................................................... 852

Çeşitleri................................................................................................................... 852

a) Bayındırlık İşlerinin Yapılması Sırasında Geçici İşgal................................... 852 

b) Bayındırlık Eserlerine Kireç, Taş ve Kum Gibi İptidai Madde
Temin Etmek İçin Geçici İşgal ..................................................................... 852

c) Plân, Proje, Kadastro, Tetkik, Araştırma vs. Çalışmalar
Amacıyla Geçici İşgal ................................................................................... 852

Pozitif Dayanak...................................................................................................... 853

Şartları..................................................................................................................... 853

a) Kanunla Öngörülmüş Olmalı......................................................................... 853

b) Karşılıklı Anlaşma Usûlünün Denenmesi ...................................................... 853

c) Geçicilik Şartı ................................................................................................. 854

d) Konu Şartı: Binasız Arazi............................................................................. 854

Usûl......................................................................................................................... 855

Yargısal Denetim..................................................................................................... 855

5. Kamulaştırma, Devletleştirme, İstimval, Geçici İşgal ve Satın Alma Usûllerinin Karşılaştırılması      855

 

XII. Kamulaştırma............................................................................................................ 856

A. Tanımı ve Benzer Kurumlardan Farkı.......................................................................... 857

Terminoloji................................................................................................................... 857

Kamulaştırmanın Tanımı .............................................................................................. 858

Kamulaştırma-İstimval................................................................................................. 858

Kamulaştırma-Devletleştirme ....................................................................................... 859

B. Kamulaştırmanın Temel İlkeleri.................................................................................... 859

1. Kamulaştırma, Devlet veya Diğer Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Yapılabilir....... 859

2. Kamulaştırma, Kamu Yararı Sebebiyle Yapılır......................................................... 859

3. Kamulaştırma, Ancak Özel Mülkiyette Bulunan Mallar Hakkında Yapılabilir....... 860

4. Kamulaştırma, Ancak Taşınmaz Mallar Hakkında Yapılabilir................................. 860

5. Kamulaştırma, Malın Karşılığının Ödenmesiyle Yapılır.......................................... 860

6. Kamulaştırma, Malın Gerçek Karşılığının Ödenmesiyle Yapılır.............................. 861

7. Kamulaştırma, Malın Gerçek Karşılığının Peşin Olarak Ödenmesiyle  Yapılır......... 861

İstisna: Taksitlendirme ............................................................................................ 861

8. Kamulaştırma, Malın Gerçek Karşılığının Nakden Ödenmesiyle  Yapılır................. 862

İstisna: Trampa Yoluyla Kamulaştırma .................................................................. 863

9. Kamulaştırma, Kanunla Gösterilen Esas ve Usûllere Göre Yapılır.......................... 863

10. Yeterli Ödenek Temin Edilmeden Kamulaştırma İşlemlerine Başlanılamaz........... 863

C. Kamulaştırma İşleminin Unsurları................................................................................ 863

1. Yetki Unsuru............................................................................................................ 863

a) Konu Bakımından Yetki ...................................................................................... 864

b) Yer Bakımından Yetki ......................................................................................... 866

c) Kişi Yönünden Yetki ........................................................................................... 866

Özel Kişiler Kamulaştırma Yapamaz ................................................................ 867

Ama Özel kişiler Lehine Kamulaştırma Yapılabilir........................................... 867

2. Sebep Unsuru........................................................................................................... 869

3. Konu Unsuru............................................................................................................ 870

a) Ancak Özel Mülkiyette Bulunan Mallar Kamulaştırma İşlemine Konu Olabilirler. 870

Bir Kamu Tüzel Kişisine Ait Özel Mallar Diğer Kamu Tüzel Kişisi
Tarafından Kamulaştırılabilir mi?................................................................. 871

Bir Kamu Tüzel Kişisine Ait Taşınmaz Malın Diğer Kamu Tüzel Kişisine
Devri Usûlü (KK, m.30 ).............................................................................. 873

b) Ancak Taşınmaz Mallar Kamulaştırma İşlemine Konu Olabilir......................... 877

aa) Taşınmaz Mallar.......................................................................................... 877

aaa) Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz).................................................... 877

bbb) Eklenti  (Teferruat )................................................................................ 878

bb) Kaynaklar  ve İrtifak Hakları........................................................................ 878 

c) Taşınmaz Malların Tamamı veya Bir Kısmı Kamulaştırılabilir.......................... 878

4. Şekil Unsuru............................................................................................................. 879

5. Usûl Unsuru............................................................................................................. 880

6. Amaç Unsuru........................................................................................................... 880

a) Dar Anlamda Kamu Yararı Kavramı ................................................................... 880

b) Geniş Anlamda Kamu Yararı Kavramı ............................................................... 881

aa) Kanunla Genişletme ..................................................................................... 881

bb) İçtihatla Genişletme ..................................................................................... 882

Amaç Bakımından Hukuka Aykırılık: Özel Yarar Amaçlı Kamulaştırmalar ........... 883

Kamulaştırma İşleminin Amaç Unsurunun Yargısal Denetimi................................ 884

D. Kamulaştırmanın Aşamaları.......................................................................................... 885

1. İdarî Aşama.............................................................................................................. 885

a) Kamulaştırma Bedeli İçin Yeterli Ödenek Temin Edilmesi................................. 885

b) Kamu Yararı Kararının Alınması........................................................................ 886

Tanımı................................................................................................................ 886

Kamu Yararı Kararı............................................................................................. 886

Hukukî Niteliği.................................................................................................... 886

Kamu Yararı Kararının Yargısal Denetimi ........................................................... 887

Kamu Yararı Kararı Vermeye Yetkili Makamlar.................................................. 888

Kamu Yararı Kararının Onaylanması ................................................................... 888

Onaylı İmar Planları ........................................................................................... 889

c) Kamulaştırılacak Taşınmazın Belirlenmesi......................................................... 889

d) Kamulaştırma Kararının Alınması ve Tapu Siciline Şerh Verilmesinin İstenmesi... 889

e) Satın Alma Usûlünün Denenmesi....................................................................... 890

f) İdarî Aşamada Yargı Denetimi: Kamulaştırma İşlemine Karşı İptal Davası Açılması     891

2. Adlî Aşama............................................................................................................... 892

Görevli ve Yetkili Mahkeme ................................................................................... 892

Dava Açma Ehliyeti ................................................................................................ 892

Dava Açma Süresi ................................................................................................... 892

a) Asliye Hukuk Mahkemesine İdarenin Müracaatı.......................................... 893

b) Meşruhatlı Davetiye : Tebligat ve İlân........................................................... 894

c) Duruşmada Tarafların Anlaşmasıyla Bedelin Tespiti .................................... 894

d) Mahkeme Tarafından Bedelin Tespiti ........................................................... 895

aa) Bilirkişi Tayini , Keşif, Duruşma Günü Tespiti...................................... 895

bb) Bilirkişilerin Kamulaştırma Değeri Konusunda Rapor Hazırlamaları..... 896

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları ...................................................... 896

e) Kamulaştırma Bedelinin Bankaya Yatırılması............................................... 897

f) Taşınmazın İdare Adına Tescil ve Bedelin Hak Sahibine Ödenmesi Kararı... 897

g) Kamulaştırma Kararının Tebliği ..................................................................... 898

h) Diğer Hususlar............................................................................................... 900

Yokluk .............................................................................................................. 900

Nemalandırma .................................................................................................... 900

Terkin ................................................................................................................ 900

Bekletici Mesele ................................................................................................ 900

3. Kamulaştırmanın Tamamlanmasının Sonuçları......................................................... 900

a) Taşınmaz Mal, İdarenin Mülkiyetine Geçer....................................................... 900

b) Malikin Bazı Hakları Kısıtlanır .......................................................................... 901

c) Dava Açma Hakkı Başlar.................................................................................... 902

E. Malikin Geri Alma Hakkı.............................................................................................. 902

1. Beş Yıllık Sürenin Dolması ....................................................................................... 902

2. Taşınmazın Kamu Yararına Tahsis Edilmemesi ....................................................... 902

3. Bedelin Faiziyle Birlikte Geri Ödenmesi .................................................................. 903

4. Bir Yıllık Süre ........................................................................................................... 903

İstisnalar....................................................................................................................... 903

Dava............................................................................................................................. 903

F. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi......................................................................... 903

1. Kamulaştırma Bedelinin Kesinleşmesinden Önce: İdarenin Tek Taraflı Vazgeçmesi ... 904

2. Kamulaştırma Bedelinin Kesinleşmesinden Sonra: Tarafların Anlaşmasıyla Vazgeçme ve Devir        904

Dava............................................................................................................................. 904

G. Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Kurma................................................................ 905

Medenî Hukukta İrtifak Hakkı ..................................................................................... 905

İdarî İrtifaklar ............................................................................................................... 905

Kamulaştırma Yoluyla Kurulan İrtifak, İdarî İrtifak Değil, Medenî İrtifaktır.............. 906

Örnek............................................................................................................................ 906

Kamulaştırma Yolunun Gereği ..................................................................................... 907

Anayasal ve Yasal Dayanak......................................................................................... 908

İrtifak Kurma Usûlü ..................................................................................................... 908

İrtifak Tesisinin Hüküm ve Sonuçları ........................................................................... 909

H. Kamulaştırmasız El Atma............................................................................................. 910

1. Alelâde Kamulaştırmasız El Atma........................................................................... 910

2. Bayındırlık Eserlerinin İnşası Nedeniyle Kamulaştırmasız El Atma: Dolaylı Kamulaştırma Teorisi  912

a) Fransa’da Dolaylı Kamulaştırma........................................................................... 913

Tanımı....913;     Temeli..... 914;     Hukukî Rejimi............................................. 914

b) Türkiye’de Dolaylı Kamulaştırma......................................................................... 915

Eleştiri... 916;    221 Sayılı Kanun ....................................................................... 917

Kamulaştırma Kanununun 38’inci Maddesi...917;     Sonuç.................................. 917

I. “Arazi ve Arsa Düzenlemesi” Yoluyla Arazi-lerin % 35’ine Bedelsiz Olarak
El Atılması (İmar Kanunu, m.18)................................................................................. 919

Eleştiriler................................................................................................................. 922

Kamu Mallarıyla İlgili Ek Bibliyografya................................................................................. 924

 

 

Açıklama için şu kitaplara bakınız:

Kemal Gözler, İdare Hukuku,
Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,
2003,  2 Cilt (2834 sayfa)
[Tanıtım ve Bazı Bölümler]
Kemal Gözler, İdare Hukuku
Dersleri,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2005,  XVI+672 s.
[Tanıtım ve Bazı Bölümler]
Kemal Gözler, İdare Hukukuna
Giriş,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2005,  XVI+354 s.
 [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr