TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ  [www.idare.gen.tr]

 

 

Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003,  Cilt I'den alınmıştır:

 

 

Bölüm 9
İdarî İşlemlerİn unsurları

 

 

Kemal Gözler

 

PLAN

I. Yetki Unsuru................................................................................................................ 634

Tanım (Yetki).................................................................................................................... 635

İdarî Makam...................................................................................................................... 535

A. “Yetki Kuralları” (İdare Hukukunda Yetkilerin Ortak Özellikleri)............................... 636

1. İdare Hukukunda Yetkiler Anayasa ve Kanunlardan Kaynaklanır........................... 636

2. İdare Hukukunda Yetkiler “Verilmiş Yetki” Niteliğindedirler.................................. 636

3. İdare Hukukunda Yetkiler İstisnaî Niteliktedirler.................................................... 636

4. İdare Hukukunda Yetkiler Dar Yoruma Tâbi Tutulur.............................................. 637

5. İdare Hukukunda Yetkiler Kamu Düzenine İlişkindir.............................................. 637

6. İdare Hukukunda Yetkiler Kullanılması Zorunlu, Vazgeçilmez ve Devredilmez Yetkilerdir               639

7. İdare Hukukunda Yetki Sakatlıkları Sonradan Düzeltilemez.................................... 639

B. “Yetki Kuralları”nın İstisnaları (Yetkisizliği Gideren Hâller)....................................... 640

1. Fiilî Memur Teorisi.................................................................................................. 640

a) Görünüş (Apparence) Teorisi: Görünüşte Memur............................................. 640

b) Zaruret Hâli Teorisi: Zarurî Memur................................................................... 641

2. Yetkilerin Paralelliği İlkesi........................................................................................ 643

Tanım...................................................................................................................... 643

Uygulama Alanı...................................................................................................... 644

Kanun Aksini Öngörmüşsse Yetki Paralelliği İlkesi Geçerli Değildir...................... 647

3. Yetki Devri............................................................................................................... 648

Yetki Devri-İmza Devri.......................................................................................... 648

a) Konusu................................................................................................................ 649

c) Şartları................................................................................................................. 649

aa) Yetki Devri Yapan Makam, Bu Yetkiye Sahip Olmalıdır............................ 649

bb) Yetki Devri Aynı Tüzel Kişilik İçinde, Hiyerarşik Üstten Asta Doğru Yapılmalıdır             650

cc) Yetki Devri Kanunla Öngörülmüş Olmalıdır................................................ 652

aaa) Merkezî İdarede.................................................................................... 653

..... (1) Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı .............................................. 653

..... (2) Başbakan ve Başbakanlık Yöneticileri ............................................. 654

..... (3) Bakanlar ve Bakanlık ve Kuruluş Yöneticileri.................................. 654

..... (4) Valiler................................................................................................ 654

..... (5) Bakanlar Kurulu ............................................................................... 654

bbb) Mahallî İdarelerde Yetki Devri............................................................. 655

..... (1) İl özel İdaresi.................................................................................... 655

..... (2) Normal Belediyeler .......................................................................... 655

..... (3) Büyük Şehir Belediyeleri.................................................................. 655

ccc) Kamu Kurumlarında Yetki Devri.......................................................... 656

Yetki Devrinin Kanuniliği İlkesi................................................................... 656

dd) Yetki Devri, Sarahaten veya Zımnen Yasaklanmamış Olmalıdır................. 658

ee) Yetki Devri, Kısmî Olmalıdır....................................................................... 660

ff) Yetki Devri, Yeterli Açıklıkta Yapılmalıdır.................................................. 660

gg) Yetki Devri, Yazılı Şekilde Yapılmalıdır...................................................... 661

hh) Yetki Devri İlgililerine Duyurulmalıdır........................................................ 661

Örnek 9-1: Fransa’da Geçici Yetki Devri Kararnamesi..................................... 662

Örnek 9-2: Fransa’da İmza Devri Kararnamesi................................................. 663

Örnek 9-3: Fransa’da İmza Devri Kararı........................................................... 664

c) Sonuçları.............................................................................................................. 665

aa) Devreden ve Devralan Kişilerin Değişmesi Bakımından.............................. 665

bb) Yetkinin Terki Bakımından......................................................................... 667

cc) Hiyerarşik Güç Bakımından ........................................................................ 667

dd) İşlemin Gerçek Sahibi ................................................................................. 668

ee) Alt-Devir...................................................................................................... 668

4. Vekâlet...................................................................................................................... 668

Vekâletin Türleri .................................................................................................... 669

a) Birinci Tür Vekâlet: Vekâlet Verme (Suppléance) ........................................ 669

b) İkinci Tür Vekâlet: Vekâleten Atama (İntérim) ............................................ 669

 “Tedviren Atama”.................................................................................................. 671

Vekâlet Kurumun Temeli: Kamu Hizmetlerinin Devamlılığı İlkesi......................... 671

Mevzuat.................................................................................................................. 672

a) Merkezî İdarede ............................................................................................ 672

b) Mahallî İdarelerde ......................................................................................... 672

c) Kamu Kurumlarında ..................................................................................... 673

İçtihat...................................................................................................................... 674

5. Cari İşlerin Yürütülmesi........................................................................................... 675

C. Yetki Çeşitleri............................................................................................................... 678

1. Kişi Bakımından Yetki (Ratione Personae Yetki).................................................... 678

İmza........................................................................................................................ 678

Fazladan İmza......................................................................................................... 679

Karşı-İmza.............................................................................................................. 679

Karma İşlemlerde Kişi Yönünde Yetki.................................................................... 680

Kolektif İşlemlerde Kişi Yönünden Yetki............................................................... 680

Karar Yetersayısı.................................................................................................... 680

(1) Nispî Çoğunluk............................................................................................ 680

(2) Salt Çoğunluk............................................................................................... 681

a) Üye Tamsayısının Salt Çoğunluğu........................................................... 681

..... aa) De Facto Üye Tamsayısı Esası........................................................ 681

..... bb) De Jure Üye Tamsayısı Esası.......................................................... 681

b) Toplantıya Katılanların Salt Çoğunluğu................................................... 681

c) Kullanılan Oyların Salt Çoğunluğu........................................................... 681

d) Geçerli Oyların Salt Çoğunluğu ............................................................... 682

3. Nitelikli Çoğunluk ......................................................................................... 682

Kanunlarımızdan Bazı Örnekler................................................................... 682

Toplantı ve Karar Yetersayısına İlişkin Danıştay Kararlarından Örnekler.. 683

AYİM'in 15 Mart 2001 Tarih ve K.2001/148 Sayılı Kararı......................... 683

Müeyyide .................................................................................................... 684

2. Konu Bakımından Yetki (Ratione Materiae Yetki).................................................. 684

3. Yer Bakımından Yetki (Ratione Loci Yetki)............................................................. 685

4. Zaman Bakımından Yetki (Ratione Temporis Yetki)............................................... 686

Zaman Bakımından Sınırlamalar ............................................................................. 687

Kanunla Öngörülen Süre Meselesi.......................................................................... 688

a) Sınırlandırıcı Süreler....................................................................................... 688

b) Hızlandırıcı Süreler........................................................................................ 689

c) Koruyucu Süreler........................................................................................... 689

D. Yetki Unsurunda Sakatlık Halleri................................................................................. 691

Negatif Yetkisizlik........................................................................................................ 691

1. Fonksiyon Gaspı ..................................................................................................... 691

a) İdarenin Yasama Fonksiyonunu Gasbetmesi...................................................... 692

b) İdarenin Yargı Fonksiyonunu Gasbetmesi.......................................................... 692

Örnek Danıştay Kararları........................................................................................ 694

Fonksiyon Gaspının Müeyyidesi........................................................................... 695

“Fonksiyon Gaspı” Hakkında Ek Gözlem............................................................. 696

2. Yetki Gaspı.............................................................................................................. 697

a) Resmî Sıfatın Tamamıyla Yokluğu Hâli.............................................................. 697

b) Resmî Sıfatın Sona Ermesi.................................................................................. 698

Yetki Gaspının İstisnası: Fiilî Memur Teorisi........................................................ 698

3. Yetki Tecavüzü........................................................................................................ 699

a) Konu Bakımından Yetki Tecavüzü..................................................................... 700

b) Yer Bakımından Yetki Tecavüzü........................................................................ 707

c) Zaman Bakımından Yetki Tecavüzü................................................................... 708

4. Ağır ve Bariz Yetki Tecavüzü.................................................................................. 709

II. Şekil Unsuru ............................................................................................................. 710

A. Genel Olarak................................................................................................................. 710

“Şekil”-“Usûl” Ayrımı................................................................................................. 710

Yayım, İlân ve Yazılı Bildirim Şekil ve Usûl Değil, Yürürlük Şartıdır.......................... 710

Şeklin Tanımı................................................................................................................ 711

İdare Hukukunda Şekil Serbestisi Yoktur..................................................................... 711

Kural: Yazılı Şekil......................................................................................................... 711

İstisna: Sözlü, Hareketli Şekil....................................................................................... 712

B. Yazılılık Kuralının Kapsamı: İdarî işlemin Metninde Neler Bulunmalıdır?.................. 713

1. İrade Açıklaması....................................................................................................... 713

2. İmza.......................................................................................................................... 713

3. Muhatabın Adı......................................................................................................... 715

4. Tarih......................................................................................................................... 716

5. Yer............................................................................................................................ 717

6. Hukukî Dayanaklar (Vizeler)................................................................................... 717

7. Başvuru Yolları ve Süresi......................................................................................... 717

8. Gerekçe..................................................................................................................... 719

Tanım ..................................................................................................................... 719

Gerekçe-Sebep Ayrımı ........................................................................................... 720

Gerekçe Zorunluluğu Var mı? ................................................................................ 720

Gerekçe Kuralının Müeyyidesi............................................................................... 721

İYUK, m.20 Gerekçeyle İlgili Değildir.................................................................... 721

Karşılaştırmalı Hukuk ............................................................................................ 723

Gerekçe Kuralının Değerlendirilmesi....................................................................... 724

9. Yayın........................................................................................................................ 726

10. Diğerleri.................................................................................................................. 726

C. Şekil Kurallarına Aykırılığın Müeyyidesi..................................................................... 727

III. Usûl Unsuru............................................................................................................... 730

Tanım........................................................................................................................... 730

Yarar ve Zararları.......................................................................................................... 730

 “İdarî Usûl Kanunu” Hazırlığı..................................................................................... 731

Özel İdarî Usûller......................................................................................................... 732

A. Teklif Usûlü.................................................................................................................. 733

Teklifin Bağlayıcılığı..................................................................................................... 733

Tercihli Teklif Usûlü ................................................................................................... 734

B. Danışma Usûlü.............................................................................................................. 734

1. Danışma İlkeleri........................................................................................................ 735

a) Etkililik (Effectivité) ve Samimiyet (Sincérité)” İlkesi......................................... 735

b) Düzgünlük (Régularité) İlkesi............................................................................. 735

c) Tarafsızlık (İmpartialité) İlkesi........................................................................... 736

Görüşün Zamanaşımına (Péremption) Uğraması.................................................... 736

2. Danışmanın Çeşitleri................................................................................................ 736

a) İhtiyarî Danışma................................................................................................. 736

b) Zorunlu Danışma................................................................................................ 737

Görüşün Bağlayıcılığı......................................................................................... 738

c) “Uygun Görüş” Danışması................................................................................. 739

C. Çelişme Usûlü (Savunma Hakkı).................................................................................. 740

1. Genel Olarak............................................................................................................. 741

2. Çelişme Usûlünün Uygulandığı Haller..................................................................... 742

a) Türk Hukukunda Çelişme Usûlünün Uygulandığı Haller................................... 742

aa) Disiplin Cezaları.......................................................................................... 742

bb) Bağımsız İdarî Otoriteler............................................................................. 742

cc) Türkiye’de İçtihatla Tanınmış Çelişme Usûlü veya Savunma Hakkı
Var mı? (Danıştay Beşinci Dairesinin 6 Haziran 1991 Tarih ve
K.1991/1099 Sayılı Kararı Hakkında Bir Eleştiri)....................................... 743

b) Fransız Hukukunda Çelişme Usûlünün Uygulandığı Haller............................... 745

aa) İdarî Müeyyidelerde (Savunma Hakkı)........................................................ 745

bb) Kişiyi Göz Önünde Tutan İşlemler............................................................. 746

cc) 28 Kasım 1983 Tarihli Kararnamede ve 12 Nisan 2000 Tarihli Kanunda
Öngörülen İşlemler....................................................................................... 747

3. Çelişme Usûlünün Hüküm ve Sonuçları................................................................... 748

a) Çelişme Usûlünün Müeyyidesi.......................................................................... 748

b) Çelişme Usûlü Aslî Usulu Şartıdır...................................................................... 748

c) Çelişme Usûlünün Düzgünlüğü .......................................................................... 748

4. Çelişme Usûlünde Soruşturma................................................................................. 749

D. İlgilinin Dosyasını İnceleme Hakkı............................................................................... 750

D. Her Bir Durumun Özel Olarak İncelenmesi İlkesi........................................................ 750

E. Usûlde Paralellik İlkesi.................................................................................................. 751

1. Tanım....................................................................................................................... 751

2. Uygulama Alanı........................................................................................................ 753

3. Usûlde Paralellik İlkesinin Uygulanmadığı Hâller.................................................... 755

a) İhtiyarî Usûllerde, Usûlde Paralellik İlkesi Uygulanmaz.................................... 755

b) Kanun Aksini Öngörmüşse Usûlde Paralellik İlkesi Uygulanmaz...................... 756

c) Düzenleyici Olmayan İdarî İşlemlerde Usûlde Paralellik İlkesi Genel Bir Geçerliliğe Sahip Değildir            756

d) Disiplin Cezası Verme İşlemlerinde Usûlde Paralellik İlkesi Uygulanmaz......... 757

e) Kolluk Tedbirleri Alanında Usûlde Paralellik İlkesi Uygulanmaz...................... 759

f) Mahkeme Kararlarının Yerine Getirilmesinde Usûlde Paralellik İlkesi Uygulanmaz 759

g) Kanımızca, Normlar Hiyerarşisinde Üst Basamaktaki İşlemle Alt
Basamaktaki İşlemin Geri Alınmasında, İlga Edilmesinde veya Değiştirilmesinde Usûlde Paralellik İlkesi Uygulanmaz            760

g) Usûlde Paralellik İlkesi Görevden Almada Uygulanır; Ama Naklen
Atamalarda Uygulanmaz ................................................................................... 761

Ek Gözlemler ......................................................................................................... 761

F. İmkânsız veya Yararsız Usûller Teorisi........................................................................ 762

1. İmkânsız Usûller Teorisi.......................................................................................... 762

2. Yararsız Usûller Teorisi........................................................................................... 763

G. Usûl Kurallarına Aykırılığın Müeyyidesi: Usûl Sakatlığı............................................. 763

Aslî Usûl Sakatlığı-Tali Usûl Sakatlığı Ayrımı............................................................. 764

1. Aslî Usul Sakatlıkları (Aslî Usûl Kuralları)........................................................ 764

2. Tali Usul Sakatlıkları (Tali Usûl Kuralları)......................................................... 765

a) Karar Üzerinde Etkisiz Usûl Sakatlıkları ...................................................... 765

b) Gösterici Nitelikteki Sürelere Uyulmaması .................................................. 766

c) Sadece İdarenin Yararına Konulmuş Usûllere Uyulmaması........................... 766

d) Bağlı Yetki Durumunda................................................................................. 766

e) İmkânsız ve Yararsız Usûller Durumunda..................................................... 766

Usûl Sakatlıklarının Sonradan Düzeltilmesi................................................................. 767

a) Maddî Sınır......................................................................................................... 767

b) Zamansal Sınır.................................................................................................... 767

IV. Sebep Unsuru............................................................................................................ 768

A. Genel Olarak................................................................................................................. 768

1. Tanım....................................................................................................................... 768

2. Özel Hukukta Sebep - İdare Hukukunda Sebep....................................................... 768

3. Sebep Türleri: Fiilî Sebepler ve Hukukî Sebepler..................................................... 769

Birbirinin Sebebi Olan İdarî İşlemler............................................................................ 769

B. Sebep Unsurunun Kanunlarda Düzenlenme Biçimleri.................................................. 770

1. Sebebin Açıkça Belirtilmesi...................................................................................... 771

2. Sebebin Belirsiz Kavramlarla İfade Edilmesi............................................................ 771

3. Sebebin Hiç Belirtilmemesi....................................................................................... 774

C. Değerlendirme Marjı..................................................................................................... 778

D. Sebep Unsurunda Sakatlık Halleri................................................................................ 779

1. Sebebin Mevcut Olmaması Sakatlığı (Olayların Maddî  Doğruluğu: Fiilî Hata)...... 779

Fransız Danıştayı (Camino ve Trépont Kararları).................................................. 780

Türk Danıştayı........................................................................................................ 781

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ........................................................................... 785

Sebebin İspatında Zabıtaca Tespit - Mahkeme Kararıyla Tespit........................... 786

Güvenlik Soruşturması Raporları............................................................................ 786

İstihbari Nitelikte Bilgiler........................................................................................ 788

İYUK, m.20............................................................................................................ 790

2. Sebebin Hukukî Tavsifinde Sakatlık......................................................................... 791

Fransız Danıştayı ................................................................................................... 792

Türk Danıştayı........................................................................................................ 793

Eleştiri..................................................................................................................... 795

Açık Değerlendirme Hatası: Minimum Denetim..................................................... 796

3. Sebep ile Konu Arasındaki Oransızlıktan Kaynaklanan Sakatlık:
Ölçülülük Denetimi (Yarar-Zarar Bilançosu Tekniği)............................................. 797

4. Sebep Saptırması: İdarenin Gösterdiği Sebebe Değil, Gerçekte Gizlediği
Bir Sebebe Dayanması............................................................................................. 798

5. Sebep Unsurunun Eşitlik İlkesine Aykırı Şekilde Uygulanmasından
Kaynaklanan Hukuka Aykırılıklar.......................................................................... 799

E. Sebeplerin Çokluğu........................................................................................................ 799

1. “Belirleyici Sebepler - Ek Sebepler” Ayrımı............................................................ 800

Düzmece Sebepler................................................................................................... 800

2. Sakat Sebeplerin Etkisizleştirilmesi.......................................................................... 801

3. Sebep İkamesi (Sakat Sebeplerin Sağlam Sebeplerle Değiştirilmesi)........................ 802

V. Konu Unsuru............................................................................................................... 805

A. Genel Olarak................................................................................................................. 805

Tanım........................................................................................................................... 805

Özel Hukukta Konu-İdare Hukukunda Konu.............................................................. 806

B. Konu Unsurunda Sakatlık Halleri................................................................................. 806

1. Konunun İmkânsız Olması....................................................................................... 807

2. Konunun Kanuna Aykırı Olması (Kanunu İhlâl)..................................................... 808

a) Pozitif Kanuna Aykırılık.................................................................................... 808

aa) Yasak Konularda İşlem Yapılması............................................................... 808

bb) Temel Hak ve Hürriyetlerin İdarî İşlemle Sınırlandırılması......................... 809

cc) Kanunun Uygulama Alanının Genişletilmesi .............................................. 810

dd) Kesin Hükmün İhlâli................................................................................... 810

b) Negatif Kanuna Aykırılık................................................................................... 810

aa) İstemin Reddedilmesi................................................................................... 811

bb) Bildirimin Kabul Edilmemesi....................................................................... 811

cc) Mahkeme Kararlarına Uyulmaması............................................................. 811

3. Geçmişe Etkililik...................................................................................................... 811

4. Sebep ile Konu Arasındaki Kanunun Öngördüğü İlliyet Bağının Yokluğu............... 811

5. Sebep ile Konu Arasında Ölçüsüzlük Bulunması..................................................... 813

C. Bağlı Yetki..................................................................................................................... 814

Tanım .......................................................................................................................... 814

Örnekler........................................................................................................................ 814

Örnek Danıştay Kararları............................................................................................. 815

Bağlı Yetki Durumunda Dahi İdare Sebep Unsurunun Varlığını Araştırır.................... 816

Bağlı Yetki Durumunda Dahi İdarenin İşlemi Yapma Zamanı Konusunda
Sınırlı da Olsa Takdir Yetkisi Vardır....................................................................... 816

D. Takdir Yetkisi............................................................................................................... 817

1. Tanım ve Örnekler.................................................................................................... 818

2. Takdir Yetkisi, İdarî İşlemin Hangi Unsurunda Olabilir?......................................... 819

3. Bağlı Yetki, Takdir Yetkisi ve Değerlendirme Marjı  Arasındaki Farklar................. 821

4. İdarenin Takdir Yetkisine Sahip Olduğu Nasıl Anlaşılır?......................................... 822

5. Takdir Yetkisinin Varlık Nedeni: Yerindelik Meselesi............................................. 825

6. Takdir Yetkisinin Niteliği: Takdir Yetkisi, İdarenin Hukuka Bağlılığı
İlkesinin Bir İstisnası veya Sınırı Değildir............................................................... 826

7. Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi Mümkün Değildir........................................... 827

8. Türk İdarî Yargı Organları Takdir Yetkisinin Denetimi  Konusunda Tavrı.............. 830

Örnek Danıştay Kararları............................................................................................. 833

a) İdare Memur Atamaya Yargı Kararıyla Zorlanamaz.......................................... 833

b) İdare Belirli Bir İşlemi Yapmak Zorunda Olsa Bile Aynı İşlem Konusunda Değişik Bakımlardan Takdir Yetkisine Sahip Olabilir            835

c) Diğer Örnekler..................................................................................................... 836

9. Takdir Yetkisinin Denetlenemeyeceği Kuralının İstisnaları..................................... 841

a) Açık Takdir Hatası.............................................................................................. 841

b) Ölçülülük Denetimi (Yarar-Zarar Bilançosu Denetimi)...................................... 844

VI. Amaç Unsuru.............................................................................................................. 850

A. Genel Olarak................................................................................................................. 851

1. Tanım....................................................................................................................... 851

2. Amaç-Sebep Ayrımı................................................................................................. 851

3. Yetki Saptırması....................................................................................................... 852

4. Yetki Saptırmasının Niteliği..................................................................................... 853

5. Yetki Saptırmasının Alanı........................................................................................ 853

B. Yetki Saptırması Halleri (Amaç bakımından hukuka Aykırılık Çeşitleri)..................... 853

1. Kamu Yararı Dışında Bir Amaçla Yapılmış İşlemler................................................ 853

a) Kişisel Amaç....................................................................................................... 854

b) Siyasal Amaç...................................................................................................... 854

c) Üçüncü Kişiye Yarar Sağlama Amacı.................................................................. 855

Kamu Yararı ile Özel Yarar Arasında Birleşme....................................................... 855

2. Özel Maksadı Aşan İşlemler.................................................................................... 856

Genel Maksat-Özel Maksat Ayrımı....................................................................... 856

Örnekler.................................................................................................................. 856

Malî Çıkar Maksadıyla Yetki Saptırması............................................................... 857

Malî Yarar Maksadının Güdülebileceği Durumlar.................................................. 858

C. Yetki Saptırmasının (Amaç Bakımından Hukuka Aykırılığın) Sınırları........................ 859

1. Bağlı Yetki Hâli........................................................................................................ 859

2. Maksatların Çokluğu Hali........................................................................................ 860

D. Yetki Saptırmasının (Amaç Bakımından Hukuka Aykırılığın) İspatı........................... 861

E. Yetki Saptırmasının Özel Bir Türü: Usûl Saptırması.................................................... 863

Tanım........................................................................................................................... 863

Örnekler........................................................................................................................ 864

AYİM Kararlarından Bir Örnek................................................................................... 865

F. Yetki Saptırması Hakkında Değerlendirmeler................................................................ 866

1. Ahlakîlik Denetimi................................................................................................... 866

2. Yetki Saptırmasının “Gerileme” Dönemi................................................................. 867

2. Yetki Saptırması Denetiminin Zorluğu..................................................................... 868

4. Yetki Saptırmasının Yerindelik Denetimine Dönüşme Tehlikesi............................. 868

 

 

Açıklama için şu kitaplara bakınız:

Kemal Gözler, İdare Hukuku,
Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,
2003,  2 Cilt (2834 sayfa)
[Tanıtım ve Bazı Bölümler]
Kemal Gözler, İdare Hukuku
Dersleri,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2003,  XVI+672 s.
[Tanıtım ve Bazı Bölümler]
Kemal Gözler, İdare Hukukuna
Giriş,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2005,  XVI+354 s.
 [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

 


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr