TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ  [www.idare.gen.tr]

Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003,  Cilt I'den alınmıştır.

 

 

Bölüm 11
İdarî İşlemlerİn Yürürlüğe Gİrmesİ

 

 

Kemal Gözler

 

PLAN

Tesis, Yürürlüğe Girme, Uygulama ve Yürürlükten Kalkma............................................. 919

Yürürlüğe Girme................................................................................................................ 919

İlgililere Duyurma (Publicité)............................................................................................. 919

I. Düzenleyici İşlemlerin Yürürlüğe girmesi: Yayın...................................................... 921

II. Bireysel İşlemlerin Yürürlüğe girmesi........................................................................ 923

A. İlgilisinin Lehine Olan İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi: İmza.......................................... 923

B. İlgilisinin Aleyhine Olan İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi: Tebliğ.................................... 923

“Tebliğ” Kavramı......................................................................................................... 924

Kural............................................................................................................................. 924

İstisnalar....................................................................................................................... 924

Mahiyeti Gereği Yayına veya Tebliğe Elverişli Olmayan İşlemler.............................. 925

III. İdarî İşlemlerin İlgililerine Duyurulmasının ve Duyurulmamasının
Sonuçları (Etkileri)......................................................................................................... 926

A. İdarî İşlemlerin İlgililerine Duyurulmasının Sonuçları................................................... 926

1. İleri Sürülebilirlilik.................................................................................................... 925

İleri Sürülebilirlilik-Varlık-Geçerlilik ........................................................................... 926

2. Dava Açma Süresinin Başlaması.............................................................................. 927

B. İdarî İşlemlerin İlgililerine Duyurulmamasının Sonuçları (İmzalanmış Ama Duyurulmamış İşlemlerin Doğuracağı Sonuçlar)                928

1. İdare, Yayınlanmamış Düzenleyici İşleme Dayanarak Bireysel İşlemler Yapabilir.... 928

2. İdarenin Kendisi Duyurulmamış Bir İşlemle Bağlıdır............................................... 928

3. Duyurulmamış İşlemlere Karşı Hiyerarşik Başvuru Yapabilir................................. 929

4. Duyurulmamış İşlemlere Karşı İptal Davası Açılabilir............................................ 929

IV. İdarî İşlemlerin Geriye Yürümezliği İlkesi............................................................... 930

A. İlkenin Tanımı, Niteliği, Temeli, Kapsamı ve Müeyyidesi.......................................... 930

1. Tanımı ve Niteliği..................................................................................................... 930

2. Örnekler.................................................................................................................... 931

3. Temeli....................................................................................................................... 933

4. Kapsamı................................................................................................................... 934

a) Kapsam İçi.......................................................................................................... 934

b) Kapsam Dışı: Devam Eden Durumlara Derhal Uygulama.................................. 934

5. Müeyyidesi.............................................................................................................. 936

B. İdarî İşlemlerin Geriye Yürümezliği İlkesinin İstisnaları............................................... 937

1. Kanunla Öngörülmüş Geçmişe Etki......................................................................... 937

2. Geri Alma Hâlinde Geçmişe Etki............................................................................. 938

3. İptal Kararlarının Uygulanması Nedeniyle Geçmişe Etki........................................ 938

4. Kolluk Alanında Kişi Güvenliği Nedeniyle Geçmişe Etki........................................ 938

5. Kamu Hizmetlerinin Devamlılığı veya Hukuk Boşluğuna Engel Olunması
Nedeniyle Geçmişe Etki.......................................................................................... 939

6. Öngörülmüş Geçmişe Etki........................................................................................ 940

7. İnfisahî Şart Nedeniyle Geçmişe Etki....................................................................... 940

8. İşlemin Mahiyetinden Kaynaklanan Geçmişe Etki.................................................. 941

a) Onay İşlemlerinde Geçmişe Etki......................................................................... 940

b) Beyan Edici İşlemlerde Geçmişe Etki................................................................. 941

c) Düzeltme İşlemlerinde Geçmişe Etki.................................................................. 941

 

Açıklama için şu kitaplara bakınız:

Kemal Gözler, İdare Hukuku,
Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,
2003,  2 Cilt (2834 sayfa)
[Tanıtım ve Bazı Bölümler]
Kemal Gözler, İdare Hukuku
Dersleri,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2005,  XVI+672 s.
[Tanıtım ve Bazı Bölümler]
Kemal Gözler, İdare Hukukuna
Giriş,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2005,  XVI+304 s.
 [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr