TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

www.idare.gen.tr

 


Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, İkinci Baskı, 2009, II Cilt, 3168 s.

 

DİKKAT! Bu kitabın güncellenmiş 3. BASKISI, 1 Temmuz 2019'da çıkmıştır.   


 

 


      

 

 

Bu kitap (2 Cilt, toplam 3168 sayfa, -içindekiler, bibliyografya ve dizin dahil-), idare hukuku alanında şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı Türkçe eserdir. Bu kitap lisans öğrencilerine yönelik bir “ders kitabı” değildir. Bu kitap, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, araştırma görevlilerine, öğretim üyelerine, uygulayıcılara, hâkim ve savcılara, avukatlara, kamu yönetici ve deneticilerine yönelik, Fransızların “traité” dedikleri türden bir “inceleme kitabı”dır.

İdare hukukunun bütün konuları iki cilt ve 20 bölüm halinde 3000 küsur sayfa boyunca ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir. Her konuda doktrinde ileri sürülmüş görüşlerin ve yargı içtihatlarının detaylı açıklaması ve eleştirisi yapılmıştır.

Bu kitapta, 86 adet Anayasa Mahkemesi kararı, 829 adet Danıştay kararı, 120 adet Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kararı, 50 adet Yargıtay kararı, 100 adet Uyuşmazlık Mahkemesi kararı, 24 adet idare mahkemesi kararı zikredilmiştir. Keza bu kitapta, 1237 adet Fransız Danıştayı (Conseil d'État) kararı, 79 adet Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi (Tribunal des conflits) kararı, 25 adet Fransız Yargıtayı (Cour de cassation) kararı, 34 adet idare mahkemesi ve idare istinaf mahkemesi (Tribunal administratif ve Cour administrative d’appel) kararı ve 25 adet Fransız Yargıtayı (Cour de cassation) kararına atıfta bulunulmuştur. Ayrıca kitapta 300’den fazla Türk mevzuatından, 70’ten fazla da Fransız mevzuatından kanun vs. zikredilmiştir.

Kitap, Türk idare hukuku doktrininde birçok yerleşik kanıyı yıkmakta, doktrindeki genel kabul görmüş görüşlerin ve Türk Danıştayının birçok kararının nasıl yanlış olduğunu göstermektedir.

Kitapta her bölümün başına bir “bibliyografya”, bölümün sonuna da bir “ek bibliyografya” konulmuş; burada o bölümle ilgili yerli ve yabancı kaynaklar sıralanmıştır. Ayrıca kitabın sonunda 1248 kaynağın bulunduğu bir “genel bibliyografya” yer almaktadır. Kitapta her alıntının dipnotuyla kaynağı gösterilmiştir. Kitapta toplam 9200’den fazla dipnot vardır. Birinci cilt 68 sayfalık, ikinci cilt 81 sayfalık geniş ve kullanışlı dizinlerle tamamlanmıştır. Kavram ve isim dizinlerinde toplam 6023 adet girdi vardır. Ayrıca mahkeme kararları dizinlerinde toplam 2582 adet mahkeme kararı vardır. Bu dizinler sayesinde aranılan kav-ram, isim, kanun, madde veya mahkeme kararı kolayca bulunabilecektir.

Nihayet kitabın sonuna bu kitapta geçen Türkçe idare hukuku terimlerinin Fransızca asıllarını gösteren bir “Türkçe-Fransızca İdare Hukuku Terimleri Sözlüğü” ve kitapta kullanılan Fransızca terimlerin Türkçe karşılıklarını gösteren “Fransızca-Türkçe İdare Hukuku Terimleri Sözlüğü” eklenmiştir. Bu sözlüklerin her birinde 1800 küsur sözlük maddesi vardır.

KİTABIN BÖLÜMLERİ

CİLT I

İdare Hukukunun Kaynakları

BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU 

Bölüm 1.- İdare Kavramı

Bölüm 2.- İdare Hukuku

İKİNCİ KISIM: İDARÎ TEŞKİLÂT

    Bölüm 3.- İdarî Teşkilâtın Temel İlkeleri

Bölüm 4.- Merkezî İdare (Devlet İdaresi)

Bölüm 5.- Mahallî İdareler

Bölüm 6.- Kamu Kurumları

ÜÇÜNCÜ KISIM: İDARÎ İŞLEMLER

Bölüm 7.- İdarî İşlem Kavramı

Bölüm 8.- Bireysel İdarî İşlemlerin Türleri

Bölüm 9.- İdarî İşlemlerin Unsurları

Bölüm 10.- İdarî İşlemlerin Hukuka Aykırılığının Müeyyideleri

Bölüm 11.- İdarî İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi

Bölüm 12.- İdarî İşlemlerin İcrası

Bölüm 13.- İdarî İşlemlerin Sona Ermesi

Bölüm 14.- Düzenleyici İşlemler

CİLT II

Bölüm 15.- İdarî Sözleşmeler

DÖRDÜNCÜ KISIM: İDARENİN FAALİYETLERİ

Bölüm 16.- Kamu Hizmeti

Bölüm 17.- Kolluk

BEŞİNCİ KISIM: İDARENİN ARAÇLARI

Bölüm 18.- Kamu Görevlileri

Bölüm 19.- Kamu Malları

ALTINCI KISIM: İDARENİN SORUMLULUĞU

Bölüm 20.- İdarenin Sorumluluğu

 

Bu kitabın 1. baskısı hakkında yazılmış bir eleştiri/tanıtım yazısı için bkz.: Müslüm Akıncı, "Gözler İdare Hukuku", Güncel Hukuk, Sayı 4, Nisan 2004, s.61. [JPG] [PDF]

 


DİKKAT! Bu kitabın güncellenmiş 3. BASKISI, 1 Temmuz 2019'da çıkmıştır.


 

Cilt I

İÇİNDEKİLER (Cilt I)

GENEL BİBLİYOGRAFYA

DİZİNLER
I. Kavram ve İsim Dizini (Cilt I)
II. Özdeyişler Dizini (Cilt I)
III. Mevzuat Dizini (Cilt I)
IV. İçtihat Dizini (Cilt I)
     A. Türk İçtihatları Dizini (Cilt I)
     B. Fransız İçtihatları Dizini (Cilt I)

 

Cilt II

İÇİNDEKİLER (Cilt II)

DİZİNLER
I. Kavram ve İsim Dizini (Cilt II)
II. Özdeyişler Dizini (Cilt II)
III. Mevzuat Dizini (Cilt II)
IV. İçtihat Dizini (Cilt II)
     A. Türk İçtihatları Dizini (Cilt II)
     B. Fransız İçtihatları Dizini (Cilt II)

 

TÜRKÇE-FRANSIZCA İDARE HUKUKU TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

FRANSIZCA-TÜRKÇE İDARE HUKUKU TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Latince-Türkçe, Türkçe Latince Terimler Sözlüğü


 

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Sayfa Sayısı: 3168

    Birinci Cilt: 48+1424=1472.

    İkinci  Cilt: 64+1632=1696.

Boyutlar:

    Sayfa:16,5 x 24,5 cm

    Cilt: 17 x 24,8 cm

Kalınlık:

    Birinci Cilt: 8,5 cm

    İkinci Cilt: 9,5 cm.

Ağırlık: 6,8 kg

Cilt: İplik Dikişli, Üstü Gümüş Yaldız Baskılı Siyah Bez Cilt. Bez Cilt Ayrıca Kuşe Kağıt Şömiz Kaplıdır.

Ambalaj: İki cilt, 20 x 25,5 x 18cm boyutlarında özel bir kutu içinde sunulmaktadır.

Yazı Tipi: Times New Roman; Punto: Metin: 11; Girintiler: 10, Dipnotlar: 9.

Kağıt: 1. Hamur (80 gr Mopak)

 


ISBN : Takım:975-7338-87-7     Barkod : 9789757338871
        1.Cilt : 975-7338-88-5     Barkod : 9789757338888
        2.Cilt : 975-7338-89-3     Barkod : 9789757338895


Yayınevi:
Ekin Basım Yayın Dağıtım, Şehreküstü Mahallesi,
Cumhuriyet Caddesi, Durak Sokak No 2,
Osmangazi - BURSA

Tel: (0224) 220 16 72;  223 04 37;         
Fax:
(0224) 223 04 37 
   

http://www.ekinyayinevi.com/

 


DİKKAT! Bu kitabın güncellenmiş 3. baskısı, 1 Temmuz 2019'da çıkmıştır.  


 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2011. Bu sayfa ve bu sayfanın gönderme yaptığı sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İzin için kgozler[at]hotmail.com adresine başvurunuz.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun m.71/17e göre, "1. Bir eseri,...  hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur".

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu kitaptan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre "Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır". Yine aynı maddenin 5'nci fıkrasına göre "bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır".

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

 

 


 

Kemal Gözler

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Konuluş: 23 Ocak 2010

Güncelleme: 16 Ekim 2011

güncelleme: 27 Aralık 2014

Son Güncelleme: 18 Şubat 2016