Ramazan Çağlayan'ın

idare.gen.tr'den yayın içeriğini kaldırılmasına

dair talebinin reddine ilişkin

 

KIRIKKALE 3. SULH CEZA MAHKEMESİNİN
28 HAZİRAN 2013 TARİH VE 2013/318 D.İŞ. SAYILI KARARI

 

(Çağlayan vs. Gözler)

 

1, 9 ve 10’uncu Sayfalar


 

 

 

 

 T.C.

  KIRIKKALE

3. SULH CEZA MAHKEMESİ

 

 

DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO  : 2013/318 D.iş.

HAKİM                :

KATİP                  :

TALEP EDEN      : Ramazan Çağlayan, …

TALEP EDEN VEKİLİ: Av. M. K , …

TALEP EDİLEN  : Kemal Gözler, …

TALEP KONUSU: idare.ger.tr ve books.google.com internet sitelerinde yer alan içeriğin müvekkil Ramazan Çağlayan’ın  kişilik haklarını ihlâl etmesi sebebi ile içeriğin 5651 sayılı  yasanın 9. maddesi uyarınca kaldırılması.

TALEP TARİHİ: 19/06/2013

KARAR TARİHİ: 28/082013

Yukarıda açık kimliği yazılı talep eden vekili Av. M. Kaan Koçali tarafından idare.gen.tr ve books.google.com internet sitelerinde yer alan içeriğin müvekkil Ramazan Çağlayan'ın kişilik haklarını ihlal etmesi sebebi ile içeriğin 5651 sayılı Yasanın 9. maddesi uyarınca kaldırılmasını talep etmesi üzerine, talep ve ekli belgeler incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

(…)

Talebin değerlendirilmesi sonucunda: Talep eden vekili dilekçesi ile yayın içeriği nedeniyle müvekkilinin haklarının ihlâl edildiğinden bahisle yayın kaldırılması talebinde bulunmuştur. Yukarıda belirtilen ihtarnamenin muhataba 08/06/2013 tarihinde tebliği ve akabinde 5651 sayılı kanunun 9/1 maddesinde öngörülen iki günlük süre içinde talep gereğinin yerine getirilmemiş olması nedeni ile, 19/06/2013 tarihinde, 5651 sayılı kanunun 9/2 maddesinde belirtilen on beş günlük süre içerisinde Kırıkkale Sulh Ceza Mahkemesinde talepte bulunulmuş olmakla,  talebin incelenebilirliliğine ilişkin süre ve usûl şartları yerine getirilmiş olduğu anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri, talep eden vekilinin dilekçesi ve ekleri, ilgili internet sitelerinde yer alan içeriklerin incelenmesi sonucunda yapılan değerlendirmede;  5651 sayılı kanunun 9. maddesi uyarınca internet içeriğinin yayandan kaldırılmasına karar verilebilmesi için, kişilik haklarının ihlalinin gerektiği,  4721 sayılı Kanunun 24. ve 25. maddelerinin de, hukuka aykırı olarak kişilik haklarına saldırılmasını korunmanın konusu olarak düzenlediği, talep eden vekilinin dilekçesi içeriğinde, söz konusu yayınlar nedeniyle soyut olarak  müvekkilinin itibarının zedelendiği, kişilik haklarının ihlâl edildiği, mesleki adı ve itibarının lekelendiği, saygınlığına zarar verildiği iddiasına dayanıldığı, somut olarak, hangi ifadelerin bu duruma neden olduğunun belirtilmediği, dilekçe ekindeki belgeler arasında da bulunan “arka kapak yazısı” aşlıklı bölümde, kitabın yazılış amacı ile ilgili olarak “… bu kitap Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN’ın İdarî Yargılama Hukuku (Ankara, Seçkin, 2011, 696 s.) isimli kitabında, benim İdare Hukuku (Bursa, 2003, 2  Cilt, 2800 s.) isimli kitabımdan yapılmış usûlsüz alıntılar bulunduğunu göstermek amacıyla yazılmış bir eleştiri kitabıdır” ifadesine yer verildiği; kitabın konu ve bölümlemesine ilişkin yukarıda gösterilen bölümleme içeriğine göre de, 712 sayfadan oluşan söz konusu yayının, içerik bölümlemesi itibarı ile örnekleme esasına göre yazılmış bir eleştiri kitabı niteliğinde bulunduğu,  mahkemece verilecek bir tedbir talebi üzerine verilecek kararın süreli olması nedeniyle içeriğin tamamı hakkında ayrıntılı inceleme yapma/yaptırma imkânı bulunmamakla birlikte, bir yazarın bir başka yazarın kendi kitabından usûlsüz alıntı yaptığı iddiası temelinde yazdığı bir yayının, somut olaydaki içeriğinin bölümleme sistematiği ve hacmi de nazara alındığında, kişilik hakları ihlalinin somut olarak temellendirilememesi yanında, eleştiri amaçlı bilimsel bir çalışma olarak kabulünün gerekli olduğu, bu durumun kitabın içeriğinin doğru ya da yanlış  olmasından bağımsız olarak, bilimsel çalışma ve yayın hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddesi, gerek Türkiye Cumhuriyeti  Anayasası’nın düşünce  ve kanaat hürriyeti ve ilintili hürriyetlere/haklara ilişkin 25. vd. maddeleri birlikte nazara alındığında aslolanın düşünce, ifade, bilim ve sanat hürriyeti olduğu, bunlara getirilecek sınırlamaların ise istisna olduğu, bu istisnaların ise ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması halinde uygulama imkânı bulacağı; taraflar arasındaki alıntı iddiasına ilişkin davanın (Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinin 2013/49 sayılı dosyası) halen derdest olmasının da usûlsüz alıntı ve hak ihlali iddiasının doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda verilmiş bir kesin hüküm bulunmadığından, usûlsüz alıntı iddiasına ilişkin yazılan yayının gerçeğe uygunluğu ya  da aykırılığının halen belirsiz olduğu anlamına geldiği, bu durumda kişilik haklarının ihlâl edildiğine ilişkin iddianın sabit olmadığı; aslolanın düşünce, ifade, bilim ve sanat hürriyeti olduğu nazara alındığında, sabit olmayan iddia temelindeki yayın  kaldırılması talebinin yerinde olmadığı sonucuna  varılmakla, talebin reddine ilişkin aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerekli görülmüştür.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle;

Talep eden Ramazan Çağlayan vekili Av. M. Kaan KOÇALİ’nin idare.gen.tr ve books.google.com internet sitelerinde yer alan içeriğin müvekkili Ramazan Çağlayan’ın kişilik haklarını ihlâl etmesi sebebi ile yayınların 5651 sayılı yasanın 9. maddesi uyarınca kaldırılması talebinin REDDİNE,

Kararın talep eden vekiline ve talep edilene tebliğine,

Dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmesi koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Kırıkkale Asliye Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 28/06/2013.

Katip 12xxxx                      Hakim 4xxxx

 


 

Kararın 1, 9 ve 10'uncu sayfalarını JPEG formatında görmek için burasını tıklayınız.

 

 


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Bu Sayfanın Bağlı Olduğu Üst Sayfalar:

http://www.idare.gen.tr/caglayan-elestiri.htm

Konuluş Tarihi: 23 Temmuz 2013