TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

 idare.gen.tr

 

 Yeni CV için burasını tıklayınız.

 

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

Doç. Dr. Yücel OĞURLU

İSTANBUL /23.04.1970

 

 

AKADEMİK ve İŞ GEÇMİŞİ

 

Fakülte/Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet

Tarihi

Lisans Mezuniyet

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1992

Yüksek Lisans Mezuniyet

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1995

Doktora Mezuniyet

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1999

* 1992 Adli Hakimlik Sınavında Başarılı oldu.

* 1992-1993 yılları arasında İstanbul Barosunda Avukatlık Stajı

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

Kitapları

  1. İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma (İdari Ceza Hukuku ve İdari Cezalara Karşı Başvuru Yolları), Seçkin Yayınları, Ankara 2000.
  2. İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma (İdari Ceza Hukuku ve İdari Cezalara Karşı Başvuru Yolları), Genişletilmiş Gözden Geçirilmiş 2 nci Bası, Seçkin Yayınları, Ankara 2001.
  3. Karşılaştırmalı İdare Hukukunda Ölçülülük İlkesi, Seçkin Yayınları, Ankara 2002.
  4. İdare Hukukunda Kazanılmış Haklara Saygı ve Haklı Beklentiler Sorunu, Seçkin Yayınları, Ankara 2003.
  5. Anahatlarıyla Türk İdari Yargı Sistemi, (Kazakistanlı  öğrenciler için Ders Notları), 2000.

 

Uluslararası Tebliğ

1. Administrative Sanction System in Turkey and Its Gaps, Utrecht University, Expertmeeting in Centre for Enforcement of European Law (CEEL) Utrecht, Hollanda, 16 July 2004. (Hollanda Adalet Bakanlığının Davetiyle) [Tam Metin]

Makaleleri

1. A Study on the Principle of Proportionality in the Practice of Turkish Council of State (Danıştay),  Kamu Hukuku Arşivi (KHukA), Yıl 6, Mart 2003. [Tam Metin]

2. An Essay on Main Provisions of  Constitution of Kazakhstan on Organization of State and Administration, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, No. 1-2, 2001.

3. "Disiplin Cezalarında Ne Bis in İdem Kuralı", Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, S.2, 2003, Ankara.

4. Yeni Düzenleyici İşlemler ve İmar Planlarının Değiştirilmesinin Ruhsat ve Süren İnşaatlara Etkisinde ABD Hukukunun Yaklaşımı: Aykırı Kullanım Hakkı, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 3-4, 2003.

5. İdare Hukukunda Fiili Yol ve Yargısal Denetimi, Kamu Hukuku Arşivi (KHukA), Yıl 6, Mart 2003.

6. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk İdare Hukukunda  Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Bir Yargısal Denetim Ölçütü Olarak Ölçülülük İlkesi, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Turhan Tufan Yüce Armağanı, 2001

7.   İdare Hukuku Açısından Vergilendirme İşlemlerinin Hukuki Niteliği Üzerine, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hayri Domaniç Armağanı, 2001.

8.   İngiliz ve Türk Hukuklarında İdarî Faaliyetlerin Denetlenmesinde Ölçülülük İlkesinin Rolü Hakkında Bir Değerlendirme, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IV, .s. 1-2, 2000.

9.   Ceza Yaptırımı-İdari Yaptırım Ayırımı Üzerine, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, S.3, 1999.

10.  Danıştay Kararları Işığında İdarî Yargılama Usulünde Re’sen Araştırma İlkesi, AÜ. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 75’inci yıl Armağanı, C.II, S.2, 1998.

11.  Vergi Yargılamasında İlk Derece Mahkemelerinin Görev ve Yetkileri, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.I, Y.1997.

12. Karşılıksız Çekte Muhatap Bankanın Sorumluluğu, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.I, Y.1997.

 

 

 

 

ÇEVİRİLERİ:

1. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Yerel Makamların Faaliyetlerinin Denetlenmesi Hakkındaki R. (98) 12 Sayılı Tavsiye Kararı (A Recommendation of The Committee of Ministers to Members States on Supervision of Local Authorities' Action), Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi), C. 5, No. 1-4, 2001.

2. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Yerel Temsilcilerin Görevleri Başındaki Eylem ve İhmallerinin Denetlenmesi Hakkında Üye Ülkelere  17 Mart 1999 Tarih ve (99) 8 Sayılı Tavsiye Kararı (A Recommendation of The Committee of Ministers to Members States on Responsibilities of Actions and Ommisions of Local Authorities), Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, No. 1-2, 2002.

VERDİĞİ DERSLER

 

Lisans

 

İdare Hukuku

Adalet Psikolojisi

Hukuk Başlangıcı (Polis Okuluna)

Devlet Düzeni ve Devlet Teşkilatları (Polis Okuluna)

Yüksek Lisans

1. İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma

2. İdari Kolluk ve İnsan Hakları

e-mail adresi

yucelogurlu@yahoo.com

Dahili Telefon

0 446 223 60 31-32 / 2202  Yeni CV için burasını tıklayınız.

DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER

KONFERANS VE TEBLİĞLER

1. İlk Örneklerinden Günümüze Danıştay Kararlarında Ölçülülük İlkesi, Danıştay’ın Kuruluş Yıldönümü, Danıştay Başkanlığı, 9 Mayıs 2003, Ankara.

2 Danıştay Kararlarından Örneklerle Naklen Atamalar Sorunu, Kamu Personeli Sorunları Sempozyumu, Eskişehir, Nisan 2003.

3 Türkiye’de İdari Ceza Hukukunun Teorik  Temelleri ve Uygulanması, Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Hukuk Fakültesi Salonu, Mayıs 2000, Kazakistan, Türkistan Şehri.

4 İdari Kolluk Önlemlerinde Ölçülülük İlkesi, Erzincan Polis Meslek Yüksek Okulu, 24 Nisan 2002, Erzincan.

5 Verginin Amaçları ve Türk Vergi İdaresine Genel Bir Bakış, (26 Mart-2 Nisan 1997) Vergi Haftası Münasebetiyle Düzenlenen Konferans), Erzincan Ticaret Odası.

DİĞER:

 

1. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hakemlik ve Yayın Kurulu Üyeliği

2. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Kamu Hukuku Editörlüğü

3. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Hakemliği

4. Edebiyat Çalışmaları (Ulusal Dergilerde Rus Klasikleri üzerine sekiz çözümleme ile şiir ve denemeler).

 

TAMAMLANMIŞ  PROJE:

Türk İdari Yargısının Sorunları ve Çözüm Önerileri, (Yücel OĞURLU; Ramazan ÇAĞLAYAN), Atatürk Üniversitesi adına, 2002-2004.

 

ATIFLAR

 TC. REKABET KURULU KARARI’nda atıf , Dosya Sayısı: SR/02-13,  (Soruşturma) Karar Sayısı                 : 03 - 40 / 432-186

Karar Tarihi:  9.6.2003

Dosya Konusu: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından, İŞ-TIM Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’nin “ulusal dolaşım” (roaming) talebinin reddedilmesi suretiyle 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespiti Konusunda. OĞURLU, Y., İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma, Ankara, 2001, s.79 vd.’na)

 

- Yurtiçi Kitaplardan Atıflar 

a.       ARSLAN, Zehrettin, Rekabet Kurulunun Ceza Verme Yetkileri, İstanbul, 2001.

b.       ÇAĞLAYAN, Ramazan, İdari Yargı Kararlarının Uygulanması, Ankara 2001.

c.       GÖZLER, Kemal, İdare Hukuku Dersleri, Bursa 2002. (Ölçülülük Kitabıma atıf)

d.       GÖZLER, Kemal, İdare Hukuku Dersleri, Bursa 2002.(İdari yaptırımlar kitabıma atıf)

e.       YILMAZ, Mustafa, İmar Yaptırımları, Seçkin Yayınları, Ankara 2002.

f.         GÖZLER, Kemal, İdare Hukukuna Giriş, Bursa 2002. (Ölçülülük Kitabıma atıf)

g.      GÖZLER, Kemal, İdare Hukukuna Giriş, Bursa 2002.(İdari yaptırımlar kitabıma atıf)

h.      DARYAL, Yahya, Ticaret Hukuku, 4. Bası, Trabzon 2000, s.238.

i.        METİN, Yüksel, Anayasa Hukukunda Ölçülülük İlkesi, Seçkin Yayınları, Ankara 2002.

j.        DÖNER, Ayhan, İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara 2002.

 

 - Yurtiçi Dergilerden Atıflar

a.      HAKYEMEZ, Y. Şevki, Ölçülülük İlkesi, Hayri Domaniç Armağanı, İstanbul 2001.

b.      KOCA, Mahmut, “Bir Koruma Tedbiri Olarak Yurtdışına Çıkarmama Yasağı ve Ceza Tedbirleri”, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, No. 1-2, 2001.

c.       BULUT, Nihat, Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Temel Hak ve Özgürlükler, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, No. 1-2, 2001.

d.       TEZCAN, Durmuş, Rekabet Kurumunun Uyguladığı İdari Cezalar, Rekabet Kurulu Dergisi, 2002.

e.       KOCA, Mahmut, Tutuklamada Orantılılık İlkesi Çerçevesinde 2002 CMUK Tasarısında Adli Kontrol Tedbirinin Değerlendirilmesi Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 2, 2003.

f.         KAPLAN, Gürsel, İdari Yargılama Hukukunda Usulü Kazanılmış Hak,  Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 8, No. 1-2, 2004.

 

E. HAKEMLİK: Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Dergisinin Sayı 2’den İtibaren Hakemi

F. E-Akademi İnternet Dergisinin Yayın Kurulu Üyesi

 

H . Editörlük

Hukuk Fakültesi Dergisi 6., 7. ve 8.  Hakemli Sayıları

 

I.  Üniversite Ölçeğinde Komisyon Üyeliği

-    AB Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

 Fakülte Ölçeğinde Komisyon Üyeliği

-          Bilim ve Yayın Komisyonu Üyeliği (2001-….  )

-          Öğrenci Burs Komisyonu Üyeliği (2002 ve 2004)

 

J. Üniversite Tarafından Desteklenen Proje Yöneticiliği (37.5 Kapsamında)

- “Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde Türk İdari Yargı Sistemi nin Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri”

K. Öğrenci Danışmanlığı

-          Hukuk Fakültesi 3. Sınıflara, 2001

-          Hukuk Fakültesi 3. Sınıflara, 2002

-          Hukuk Fakültesi 1. Sınıflara 2004

 

       

 

 Yeni CV için burasını tıklayınız.


 

 

Ana sayfa: www.idare.gen.tr