TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ   [www.idare.gen.tr]


Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003, Cilt II, s.1309-1352'den alınmıştır. www.idare.gen.tr/bibliografya.htm (15 Mayıs 2004).


 

 
İDARE HUKUKU
GENEl BİblİyografyaSI*

 

 Kemal Gözler

  

ÂDİL MUSLİHEDDİN , Mukayeseli Hukuk-u İdare, İstanbul, Güneş Matbaası, 1933.

ADMİNİSTRATİON: L’administration publique (Recueil de textes), Paris, Colin, 1971.

AKGÜNER (Tayfun), 1961 Anayasasına Göre Millî Güvenlik Kavramı ve Millî Güvenlik Kurulu, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1983.

AKGÜNER (Tayfun), Kamu Personel Yönetimi, İstanbul, Der Yayınları, 1988.

AKILLIOĞLU (Tekin), “Bireyin Yönetsel İşlemler Karşısında Korunması ve Yönetim Hukukumuz”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 14, Eylül 1981, Sayı 3, s.37-56.

AKILLIOĞLU (Tekin), “Kamu Yararı Kavramı Üzerine Düşünceler”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Yıl 9, Sayı 1-3, 1989, (Prof.Dr. Lûtfi Duran’a Armağan), s.11-22.

AKILLIOĞLU (Tekin), “Saklı Yetki Kavramı”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 11, 1978, Sayı 3, s.73-83.

AKILLIOĞLU (Tekin), “Temel Hakların Durdurulması”, Bahri Savcı’ya Armağan, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 1988, s.54-68.

AKILLIOĞLU (Tekin), “Yasaların Zaman Bakımından Uygulanmasına İlişkin Bazı Sorunlar”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 17, 1984, Sayı 3, s.36 vd.

AKILLIOĞLU (Tekin), “Yıkma Kararında Yöntem Sorunları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 12, Aralık 1979, Sayı 4, s.41-55.

AKILLIOĞLU (Tekin), “Yönetimde Açıklık, Gizlilik ve Bilgi Alma Hakkı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 46, 1991, Sayı 1-2, s.1-12.

AKILLIOĞLU (Tekin), “Yönetsel İşlemlerde Gerekçe İlkesi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 15, 1982, Sayı 2, s.7 vd.

AKILLIOĞLU (Tekin), “Yönetsel İşlemlerde Yürürlüğe Giriş Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 12, 1979, Sayı 2, s.33-54.

AKILLIOĞLU (Tekin), İnsan Hakları (I: Kavram, Kaynaklar ve Koruma Sistemleri), Ankara, AÜSBF İnsan Hakları Merkezî Yayınları, 1995.

AKILLIOĞLU (Tekin), Yönetim Önünde Savunma Hakları, Ankara, TODAİE Yayınları, 1983.

AKIN (Ümit), “Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım Tesislerinin İşletme Hakkının Devri ve İşletme Hakkı Devri Sözleşmeleri”, Danıştay Dergisi, Yıl 30, Sayı 102, 2000, s.29-46.

AKIN (Ümit), İdare Hukuku Açısından Kıyıların Tâbi Olduğu Hukukî Rejim, Ankara, Yetkin Yayınları, 1998.

AKINCI (Müslüm), Bağımsız İdarî Otoriteler ve Ombudsman, İstanbul, Beta Yayınları, 1999.

AKINTÜRK (Turgut), Medenî Hukuk, Ankara, Savaş Yayınları, 1998.

AKYILMAZ (Bahtiyar), İdarî Usûl İlkeleri Işığında İdarî İşlemin Yapılış Usûlü, Ankara, Yetkin Yayınları, 2000.

ALAN (Nuri), “İdarî Usûl ve İdarî Yargı”, Danıştay Dergisi, Sayı 102, 2000, s.3-15.

ALAN (Nuri), “İptal Davasının Ön ve Esastan kabul Şartları”, Danıştay Dergisi, Sayı 50-51, 1993, s.22 vd.

ALAN (Nuri), “Konu Unsuru Bakımından Takdir Yetkisi ve Kanuna Aykırılık”, İdare Hukuku ve İdarî Yargı ile İlgili İncelemeler I, Ankara, Danıştay Yayınları, 1976.

ALAN (Nuri), “Savunma Hakkı”, Danıştay Dergisi, Sayı 88, s.343 vd.

ALAN (Nuri), “Türk İdarî Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi”, İdarî Yargıda Son Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Danıştay Yayınları, 1982.

ALBERTİNİ (J.-B.), La déconcentration: L’administration territoriale dans la réforme de l’Etat, Paris, Economica, 1997.

ALİBERT (T.), “L’intitus personae dans la concession de service public: un principe en mutation”, Revue administrative, 1990, s.507 vd.

ALİEFENDİOĞLU (Yılmaz), “Anayasa Yargısı Açısından Olağanüstü Yönetim Usulleri”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1993, Cilt 9, s.411-434.

ALİEFENDİOĞLU (Yılmaz), “Yönetsel ve Anayasal Yargıda ‘Yokluk’”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 28, 1995, Sayı 2, s.3-10.

ALPAR (Erol), “Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Yargılama Yöntemi”, Askeri Adalet Dergisi, Yıl 23, Sayı 92, Ocak 1995, s.3-17.

ALPAR (Erol), “Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Anayasal ve Yasal Konumu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 26, Sayı 3, Eylül 1993, s.45-59.

ALPAR (Erol), “Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Yargılama Yetkisi ve Sınırlandırılması”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, Mart 1988, s.39-62.

ALPAR (Erol), “İdare Hukukunda Kazanılmış Hak Kavramı ve Uygulaması”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı 15, 2001, s.3-56.

ALPAR (Erol), “Olağanüstü Haller”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 22, Aralık 1989, Sayı 4, s.47-67.

ALPAR (Erol), “Yönetim Hukuku ve Özellikleri”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı 14, 2000, s.3-59.

ALPAR (Erol), “Yönetimi Etkileyen Anayasal ve Diğer İlkeler”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı 13, 2000, s.3-49.

AMADEİ (J.-P.), “Sur la nature du droit de propriété du domaine privé”, Revue du droit public, 1998, s.505 vd.

AMSELEK (Paul), “La qualification des contrats de l’administration”, Actualité juridique-Droit administratif, 1983, s.3 vd.

AMSELEK (Paul), “La responsabilité sans faute des personnes publiques d’après la jurisprudence administrative”, Recueil d’études en hommage à Charles Eisen-mann, Paris, Cujas, 1975, s.233 vd.

AMSELEK (Paul), “Le rôle de la pratique dans la formation du droit”, Revue du droit public, 1983, s.1471 vd.

AMSELEK (Paul), La répétitituon de l’indu  payé aux personnes publiques, in Mélanges René Chapus: Droit administratif, Paris, Montchrestien, 1992, s.5 vd.

ANAYURT (Ömer), Türk Anayasa Hukukunda Toplanma Hürriyeti, İstanbul, Kazancı, 1998.

ARDANT (P.), La responsabilité de l’Etat du fait de la fonction juridictionnelle, Paris, LGDJ, 1956.

ARDANT (Philippe), Le premier ministre en France, Paris, Dalloz, 1991.

ARMAĞAN (Servet), 1961 Anayasası ve Bakanlar Kurulu, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1976.

ARMAĞAN (Tuncay), İdarenin Sorumluluğu ve Tam yargı Davaları, Ankara, Seçkin Yayınları, 1997.

ARSEL (İlhan), Anayasa Hukuku: Demokrasi, Ankara, Doğuş Matbaacılık, 1964.

ARSLAN (Süleyman), “Mahallî İdareler Üzerinde Merkezî İdareye Tanınan İdarî Denetimin Kapsadığı Yetkiler”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt II, Sayı 2.

ARSLAN (Süleyman), Türkiye’de ve İngiltere’de Merkezî İdarenin Mahallî İdareler Üzerindeki Denetimi, Ankara, 1978.

ARTUKMAÇ (Sadık), Bizde İdarenin Murakabesi, İstanbul, 1950.

ASLAN (Yılmaz), Rekabet Hukuku, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 1997.

ASLAN (Zehrettin), “İdarî Usûl Yasasına Örnek Olarak Rekabet Kurulunun Çalışma Yöntemleri”, in Başbakanlık, İdarî Usûl Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1998, s.280-285.

ASLAN (Zehrettin), “İngiliz Hukukunda İdarenin Yargısal Denetimi ve Bu Denetim Sonucunda Verilen Kararların Niteliği”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ocak 1995, nº 10, s.21 vd.

ATABEK (Reşat), “Hastanelerin Sorumluluğu”,  İstanbul barosu Dergisi, Cilt 60, Salı 10-11-12, 1986, s.627-650.

ATALAY (Esra), Türkiye’de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Özgürlüğü, İzmir, DEÜHF Yayınları, 1995.

AUBY (J.-F.) ve BRONNER (F.), “L’Europe des marchés publics”, Actualité juridique-Droit administratif, 1990, nº 4, s.258 vd.

AUBY (J.-F.), Les services publics en Europe, Paris, PUF, 1998.

AUBY (Jean-Bernard) ve AUBY (Jean-François), Droit des collectivités locales, Paris, PUF, 1990.

AUBY (Jean-François) ve PONTİER (Jean-Marie), Le départment, Paris, Economica, 1987.

AUBY (Jean-François), “La délégation de service public: premier bilan et perspectives”, Revue du droit public, 1996, s.1095 vd.

AUBY (Jean-Marie) ve AUBY (Jean-Bernard), Droit de la fonction publique, Paris, Dalloz, Üçüncü Baskı, 1997.

AUBY (Jean-Marie) ve AUBY (Jean-Bernard), İnstitutions administratives, Paris, Dalloz, 1991.

AUBY (Jean-Marie) ve BON (Pierre), Droit administratif des biens, Paris, Dalloz, Üçüncü Baskı, 1995.

AUBY (Jean-Marie) ve DRAGO (Roland), Traité de contentieux administratif, Paris, LGDJ, İkinci Baskı, 1975, 2 Cilt.

AUBY (Jean-Marie) ve DUCOS-ADER (Robert), Droit public, Paris, Sirey, 1976.

AUBY (Jean-Marie), “L’action domaniale”, Actualité juridique-Droit administratif, 1983, s.507 vd.

AUBY (Jean-Marie), “L’arbitrage en matière administrative”, Actualité juridique-Droit administratif, 1955, I, s.81 vd.

AUBY (Jean-Marie), “L’incompétence ratione temporis”, Revue du droit public, 1953, s.5 vd.

AUBY (Jean-Marie), “La responsabilité des services de lutte contre l’incendie”,  Recueil Dalloz, 1957, Chronique, s.97  vd.

AUBY (Jean-Marie), “Le contentieux administratif du service pénitentiaire”, Revue du droit public, 1987, s.547 vd.

AUBY (Jean-Marie), “Le contentieux des actes perlementaires et la loi organiques du 17 novembre 1958”, Actualité juridique–Droit administratif, 1959, 1, s.101 vd.

AUBY (Jean-Marie), “Le pouvoir réglementaire des autorités des collectivités locales”, Actualité juridique–Droit administratif, 1984, s.468 vd.

AUBY (Jean-Marie), “Le régime juridique des avis dans la procédure admi-nistrative”, Actualité juridique–Droit administratif, 1956, ı, s.53 vd.

AUBY (Jean-Marie), “Les aspects nouveaux du pouvoir réglementaire de l’admi-nistration en droit administratif français”, Mélanges Stassinopoulos, Paris, LGDJ, 1974, s.9 vd.

AUBY (Jean-Marie), L’inexistence des actes administratifs, Paris, Pedone, 1951.

AUBY (Jen-Bernard), La délégation de service public, Paris, PUF, 1995.

AUTEXİER (Christian), Introduction au droit public allemand, Paris, PUF, 1997.

AUTİN (Jean-Louis), “Réflexions sur le principe du contradictoire dans la procédure administrative”, Études et documents du Conseil d'État, nº 52, s.389 vd.

AUVRET (P.), “L’égalité des sexes dans la fonction publique”, Revue du droit public, 1983, s.1571 vd.

AUVRET (P.), “La notion de droits acquis en droit administratif français”, Revue du droit public, 1985, s.53 vd.

AUVRET-FİNCK (J.), “Les actes de gouvernement: irréductible peau de chagrin?”, Revue du droit public, 1995, s.131 vd.

AVRİL (M.), Le droit et la route, Paris, Litec, İkinci Baskı, 1993.

AVRİL (Pierre), “Les écrets réglementaires du président de la République non délibérés en conseil des ministres”, Actualité juridique–Droit administratif, 1976, s.116 vd.

AYAN (Mehmet), Tıbbî Müdahalelerden Doğan Hukukî Sorumluluk, İstanbul, Kazancı Yayınları, 1991.

AYDINALP (Sezai), “Askeri Hakim Subayların Azledilmeleri ve Bu Konuda Askeri Yüksek İdare Mahkemesince Verilen Bir Kararın Eleştirisi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 49, Sayı 3, 1992, s.417-434.

AYDINALP (Sezai), “Askeri Hakimlik Güvencesi ve Anayasa Mahkemesi ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Bu Konudaki Kararları Üzerine Bir İnceleme, Danistay Dergisi, Sayı 86, 1993, s.3-36.

AYDINALP (Sezai), “Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Alanı Sorunu”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayi 8, 1994, s.23-37.

AYDINALP (Sezai), “Devletin Askeri Manevra ve Atışlardan Doğan Zararlar Nedeniyle Hukuki Sorumluluğu”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 50, Sayı 4, 1993, s.564-579.

AYTAÇ (Fethi), Açıklamalı Belediye Kanunu, Ankara, 1998.

AYTÜRK (Nihat) “Yönetimde Yetki Devri ve İmza Yetkileri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 33, Sayı 1, Mart 2000, s.79-110.

AZRAK (Ali Ülkü), “İdarenin Toplumsal Muhatara (Sosyal Risk) Kuramına Göre Kusursuz Sorumluluğu”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1980, s.135 vd.

AZRAK (Ali Ülkü), “İdarî Mukavele Kavramının Teori ve Tatbikatı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 29, 1963, Sayı 3, s.521-550.

AZRAK (Ali Ülkü), “İdarî Usûl ve Yasalaştırılması”, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Ankara, Danıştay Yayınları, 1990, İkinci Kitap, s.821 vd.

AZRAK (Ali Ülkü), “İdarî Usûlün Kodifikasyonuna İlişkin Sorunlar”, İdarî Usûl Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu (Ankara, 17-18 Ocak 1998), Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1998, s.86 vd.

AZRAK (Ali Ülkü), “İdarî Yargı Kararlarında Anayasaya Uygunluk Sorunu”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1993, Cilt 9, s.323-340.

AZRAK (Ali Ülkü), “Umumî İdarî Usûl ve Kodifikasyonu Meselesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 33, 1967, Sayı 1-2, s.66 vd.

AZRAK (Ali Ülkü), “Yargı ve İdare: İki Fonksiyonun Karşılaştırılması Üzerine Bir Teorik Deneme”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXXIV, 1969, Sayı 1-4, s.129-155.

AZRAK (Ali Ülkü), “Alman  İdare Hukukunda Devletin Kamu Hukuku Sahasındaki Faaliyetlerinden Doğan Sorumluluğu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 28, 1962, Sayı 2.

AZRAK (Ali Ülkü), Avrupa Topluluklarında İdarî Yargının Genel Esasları, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yayınları, 1982.

AZRAK (Ali Ülkü), “Deprem ve İdarenin Sorumluluğu” Deprem ve Hukuk, İstanbul Barosu Yayınları, 2000.

AZRAK (Ali Ülkü), Millileştirme ve İdare Hukuku, İstanbul, 1976.

AZRAK (Ali Ülkü), Umumî İdarî Usuluün Teorik Esasları ve Çeşitli Hukuk Sistemlerinde Gelişimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1964.

BADAOUİ (S.), Le fait du prince dans les contrats administratifs, Paris, LGDJ, 1955.

BALKAR (Kemal Galip), “Hizmet Kusuru”, Adalet Dergisi, Yıl 46, Sayı 2, 1955, s.95-100.

BALKAR (Kemal Galip), “Hizmet Kusurunun Sınırları”, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 26, 1961, Sayı 1-4, s.16-33.

BALKAR (Kemal Galip), “İdarenin Takdir Yetkisi”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 4, s.134 vd.

BALKAR (Kemal Galip), “Uyuşmazlık Mahkemesi”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3-4, s.338 vd.

BALKAR (KemalGalip),  “Hizmet Kusuru-Şahsî Kusur Mefhumlarını Ayıran Kıstaslar”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 4, 1953, s.299 vd.

BALTA (Tahsin Bekir), İdare Hukuku I: Genel Konular, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1970-1972. (Balta, op. cit., s.” şeklindeki atıflar bunadır).

BALTA (Tahsin Bekir) , İdare Hukukuna Giriş, Ankara, TODAİE Yayınları, 1970.

BALTA (Tahsin Bekir), Türkiye’de Yürütme Kudreti, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1960.

BALTA (Tahsin Bekir), “Organların Hukuka Aykırı Eylem ve İşlemlerinden Dolayı Devletin Sorumluluğu”, Danıştay Dergisi, Sayı 12-13, 1994.

BARALE (J.), “Le régime juridique de l’eau: richesse nationale”, Re

vue du droit public, 1965, s.587 vd.

BARATİN (Henri Louis) ve GEUDON (Marie-José), Organisation et métodes dans l’administration publiuqe, Paris, Berger-Levraul, 1971.

BARCKHAUSEN (H.), “Etude sur la théorie générale du domaine public”, Revue du droit public, 1902, s.401.

BAŞBAKANLIK, İdarî Usûl Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu (Ankara, 17-18 Ocak 1998), Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1998.

BAŞGİL (Ali Fuat), “Devletin ve Diğer Hükmî Şahısların Mesuliyeti Meselesi”, Adalet Dergisi,  Ankara, 1940, s.598 vd.

BAŞGİL (Ali Fuat), “Türkiye Teşkilât Hukukunda Nizamname Mefhumu ve Nizamnamelerin Mahiyeti ve Tâbi Olduğu Hukukî Rejim: Teşkilatı Esasiye Kanununun 52’nci Maddesi Üzerinde Tarihî ve Tahlili Etüd”, Cemil Bilsel’e Armağan, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1939, s.17-100.

BAŞGİL (Ali Fuat), Esas Teşkilat Hukuku: Türkiye Siyasî Rejimi ve Anayasa Prensipleri (Cilt I, Fasikül I), İstanbul, Baha Matbaası, 1960.

BAŞPINAR (Recep), “İdarenin Takdir Yetkisinin Yargı Denetimine Tâbi Tutulması”, Danıştay Dergisi, Yıl 1, Sayı 3, 1971.

BAŞPINAR (Recep), “İdarî Sözleşmeden Doğan Davalar”, Yüzyıl Boyunca Danıştay, Ankara, Danıştay Yayınları, 1968, s.512 vd.

BAŞPINAR (Recep), “Sayıştay Kararlarının Yargısal Denetimi”, Danıştay Dergisi, Sayı 12-13, 1974, s.18 vd.

BAŞPINAR (Recep), “Tam Yargı Davaları”, Yüzyıl Boyunca Danıştay, Ankara, Danıştay Yayınları, 1968, s.481 vd.

BAYLE (G.), L’enrichissement sans cause en droit administratif, Paris, LGDJ, 1973.

BAYRAKTAR (Köksal), “Yığın Hareketlerinde Sorumluluk Sorunu”, Danıştay Dergisi, Sayı 34-35, 1979.

BAZEX (M.), “Le Conseil de la concurrence et les marchés publics”, Actualité juridique-Droit administratif, Temmuz 1994, Özel Sayı, s.103 vd.

BAZEX (M.), “Le droit public de la concurrence”, Revue française de droit admi­nistratif, 1998, s.781 vd.

BECET (J.-M.), Les institutions administratives, Paris, Economica, 1987.

BECET (M.), “L’échec du système actuel de la responsabilité  pécuniaire des agents publics à l’égard de l’administration”, Mélanges en l’honneur du professeur Michel Stassinopoulos, Paris, LGDJ, 1974, s.165 vd.

BELGESAY (Mustafa Reşit), “Devletin Adlî Faaaliyetten Dolayı Hukukî Mesuliyeti”, Adalet Dergisi, Sayı 7, 1960, s.343-355.

BELİN (J.), Recherches sur la notion d’intérêt public en droit administratif français”, Paris, Dalloz, 1933.

BELLENGER (F.), “Les présomptions d’authenticité et de sincérité des actes administratifs”, Revue du droit public, 1968, s.543 vd.

BELLOULET-FRİER (Nicole), “Service public et droit communautaire”, Actualité juridique-Droit administratif, 1994, s.270 vd.

BÉNOİT (Francis-Paul), “Forfait de la pension et droit commun de la responsabilité administrative”, Semaine juridique - Jurisclasseur périodique, 1956, I, nº 1290.

BÉNOİT (Francis-Paul), “La responsabilité du la puissance du fait de la tutelle administrative”, Droit administratif, 1955, s.178 vd.

BÉNOİT (Francis-Paul), “Le cas fortuit dans la jurisprudence administrative”, Semaine juridique - Jurisclasseur périodique, 1956, I, nº 1328.

BÉNOİT (Francis-Paul), “Le régime et le fondement de la responsabilité de la puissance publique”, Semaine juridique - Jurisclasseur périodique, 1954, I, nº1178.

BÉNOİT (Francis-Paul), La responsabilité de la puissance publique du fait de la police administrative, Paris, Sirey, 1946.

BÉNOİT (Francis-Paul), Le droit administratif français, Paris, Dalloz, 1968.

BENOİT (Francis-Paul), Le maire et les adjoints, Paris, Dalloz, 1991.

BEREKET (Zuhal), Hukukun Genel İlkeleri ve Danıştay, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996.

BERGERES (M.-C.), “Les actes non réglementaires”, Actualité juridique–Droit admi-nistratif, 1980, s.3 vd.

BERKARDA (Kemal), “Olağanüstü Yönetim Usûlleri”, in İl Han Özay, Günışı-ğında Yönetim, İstanbul, Alfa, 2002, s.525-579.

BERKİN (Necmeddin M.), “Mahkeme Kararlarından  ve Yargısal Tasarruflardan Devletin Sorumluluğu”, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt 53, 1979, Sayı 1-4, s.188 vd.

BERLİA (Georges) “Essai sur les fondements de la responsabilité civile en droit public français”, Revue du droit public, 1951, s.685 vd.

BERLİA (Georges),”Le vice de forme et le contrôle de la légalité des actes administra-tifs”, Revue du droit public, 1940, s.370 vd.

BERNARD (A.), Mémento de l’expropriation, Paris, Ed. Moniteur, 1994.

BERNARD (P.), La notion d’ordre public en droit administratif, Paris, LGDJ, 1962.

BERRAMDANE (A.), “L’obligation de prévention des catastrophes et risques naturels”, Revue du droit public, 1997, s.1717 vd.

BERRAMDANE (A.), “L’obligation de prévention des catastrophes et resques naturels”, Revue du droit public, 1997, s.1717 vd.

BERTHÉLEMY (Henri) , Traité élémentaire de droit administratif, Paris, Rouseeau, Onüçüncü Baskı, 1933.

BİLGE (Necip), Bakanların Görev ve Sorumları, Ankara, Yeni Desen Matbaası, 1956.

BİLGEN (Pertev), “Kamu Hizmeti Hakkında”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Mart 1980, s.113 vd.

BİLGEN (Pertev), 1961 Anayasasına Göre Sıkıyönetim, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1976.

BİLGEN (Pertev), İdare Hukuku Ders Notları: İdare Malları, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1995.

BİLGEN (Pertev), İdare Hukuku Dersleri: İdare Hukukuna Giriş, İstanbul, 1996.

BİLGEN (Pertev), İdare Hukuku: Kamulaştırma ve İstimval, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1995.

BİLGEN (Pertev), İdarî Sözleşmelerin Kriterleri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1970.

BİRİNCİ Birinci Ulusal İdare Hukuku Kongresi (1-4 Mayıs 1990), (Birinci Kitap: İdarî Yargı; İkinci Kitap; Kamu Yönetimi, Üçüncü Kitap: Çeşitli İdare Hukuku Konuları), Ankara, 1990.

BLAEVOET (C.), “De l’intangibilité des ouvrages publics”, Recueil Dalloz, 1965, Chronique, s.241 vd.

BOCKEL (A.), “Contribution à l’étude du pouvoir discrétionnaire de l’administration”, Actualité juridique–Droit administratif, 1978, s.355 vd.

BOCKEL (A.), “La condition juridique du stagiaire dans le régime français de la fonction publique”, Revue du droit public, 1966, s.265 vd.

BOCKEL (A.), “La responsabilité de collectivités locales du fait des actes de l’autorité de tutelle”, Revue administrative, 1966, s.135 vd.

BODİGUEL (J.-L.) ve QUERMONNE (J.-L.), La haute fonction publique sous la Ve République, Paris, PUF, 1983.

BON (F.),  “La responsabilité du fait des personnes dont on a la garde: sur un raproche-ment des jurisprudences administrative et judiciaire”, Revue française de droit administratif, 1991, nº 6, s.991 vd. 

BONET (G.), L’enrichissement sans cause en droit administratif: Droit privé et droit public, Paris, Litec, 1990.

BONNARD (Roger) , Précis de droit administratif, Paris, LGDJ, 1943.

BONNARD (Roger), “Le contrôle de la légalité et le contrôle de l’oppurtunité”, Revue du droit public, 1944, s.63.

BOUDET (F.), “La théorie de l’enrichssement sans cause en droit administratif”, Actualité juridique-Droit administratif, 1959, I, s.77 vd.

BOURDON (Jacques), PONTİER (Jean-Marie) ve RİCCİ (Jean-Claude), Droit des collectivités territoriales, Paris, PUF, 1998.

BOURGOL (M.), La coopération intercommunale, Paris, LGDJ, 1996.

BOURRİE-QUENİLLET (M.), “Le préjudice moral des proches d’une victime blessée”, Semaine juridique - Jurisclasseur périodique, 1998, I, nº 186.

BOUT (R.), La gestion d’affaires dans le droit français contemporain, Paris, LGDJ, 1972.

BOUTAYEB (C.), “L’irréssistible mutation d’un principe: l’intangibilité de l’ouvrage public”, Revue du droit public, 1999, s.1449 vd.

BOUTAYEB (C.), “Le contrôle d’utilité publique par le juge administratif en matière d’expropriation”, Revue du droit public, 1997, s.1385.

BOUTAYEB (C.), “Liberté d’utilisation du domaine public et affectation doma-niale”, Revue du droit public, 2001, s.221 vd.

BOYER-MERENTİER (C.), Lers ordonnances de l’article 38 de la Constitution du 4 Octobre 1958, Paris ve marsaille, Economica ve PUAM, 1996.

BRARD (Yves), “A propos de la notion de fait du tiers”, Semaine juridique - Jurisclas-seur périodique, 1980, I, nº 2976.

BRARD (Yves), Domaines public et privé des personnes publiques, Paris, Dalloz, 1994.

BRARD (Yves), Droit administratif des biens et de la fonction publique, PUF, 1985.

BRECHON-MOULENES (C.) et al., La concession de service public face au droit communautaire, Paris, Sirey, 1992.

BRÉCHON-MOULÈNES (C.), “Les marchés publics locaux”, Revue française de droit administratif, 1984, s.106  vd.

BRÉCHONMOULÈNES (C.), “Remarques sur la notion de nullité absolue dans le contentieux des contrats administratifs”, Semaine juridique - Jurisclasseur périodique, 1973, I, nº 2588.

BRETON (J.-M.), “L’obligation pour l’administration d’exercer son pouvoir réglemen-taire d’exécution des lois”, Revue du droit public, 1993, s.1749 vd.

BREVES-CARİAS (A.R.), Les principes de la procédure administrative non conten-tieuse, Paris, Economica, 1992.

BRİNGUER (P.) ve GUİLLON (E.), “Le pouvoir de retrait des actes administratifs”, Actualité juridique–Droit administratif, 1978, s.300 vd.

BROC (A,-P.), La protection civile, Paris, PUF, (Que sais-je?), 1977.

BROUANT (J.-P.) ve NOVAK (A.), “Les propriétés publiques immobilières en droit français et allemnad”, Revue administrative, 1993, s.370  vd.

BRROUANT (J.-P.), “L’usage des fréquences de communication audiovisuelle et la domanialité publique”, Actualité juridique-Droit administratif, 1997, s.115 vd.

BRUÈRE (J.-C.), “Le consensualisme dans les contrats administratifs”, Revue du droit public,1996, s.1715 vd.

BUMİN (Mustafa), “Fransız ve Türk Hukukunda Kanun Hükmünde Kararname”, İdare Hukuku ve İdarî Yargı İle İlgili İncelemeler, Ankara, Danıştay Yayınları, 1980, c.III, s.324-347.

BUNİET (C.), “Contribution à l’étude du régime contentieux des des polices administra-tives spéciales”, Revue du droit public, 1981, s.1017.

BURDEAU (F.), “Les crises du principe du dualité de juridictions”, Revue du droit public, 1990, s.724 vd.

BURDEAU (Georges), “Remarques sur la classification des fonctions étatiques”, Revue du droit public, 1945, s.202 vd.

CABANEL (j.) ve GOURDON (J.-L), Les contractuels, Economica, 1991.

CADİET (L.) (Ed.), Le droit contemporain des contrats, Paris, Economica, 1987.

CADOUX (Charles), Droit constitutionnel et institutions politiques, (tome I : Théorie générale des institutions politiques), Paris, Cujas, 3e édition, 1988.

 CALVES (G.), Les politiques de discrimination positive, Paris, Documentation française, 1999.

CALVET (H.), “Droit administratif de la responsabilité et droit communautaire”, Actua-lité juridique-Droit administratif, Haziran, 1996, Özel Sayı, s.92 vd.

CAMUS (G.), “Réflexions sur le détournement de procédure”, Revue du droit public, 1966, s.65 vd.

CANEDO (M.), Le mandat en droit administratif français, Paris, LGDJ, 2001.

CARBAJO (Joël ), Droit des service public, Paris, Dalloz, 1991.

CARRÉ DE MALBERG (Raymond), Contribution à la théorie générale de l’Etat, Paris, Sirey, 1920, Cilt I.

CASTAGNÉ (A.), “Contribution à la théorie de la responsabilité des fonctionnaires à l’égard de l’administration en cas de cumul des responsabilités”, Revue du droit public,  1958, s.676 vd.

CAUDAL (S.), “La procédure contradictoire en dehors du contentieux”, Revue française de droit administratif, 2001, s.13 vd.

CHALTİEL (F.), “Le juge administratif, juge de l’immigration”, Revue du droit public, 2000, s.153 vd.

CHALVİDAN (P.H.), “Doctrine et acte de gouvernement”, Actualité juridique–Droit administratif, 1982, s.4 vd.

CHAMBON (F.) ve GASPON (O.), La déontologie administrative, Paris, LGDJ, 1996.

CHAMONT (C), “La responsabilité extracontractuelle de l’Etat dans l’exercice de la fonction législative”, Revue du droit public,1940, s.200 vd.

 CHAPUS (René), “Dualité de juridictions et unité de l’ordre juridique”, Revue française de droit administratif, 1990, s.739 vd.

CHAPUS (René), “L’acte de gouvernement, monstre ou victime”, Recueil Dalloz, Chronique, s.5 vd.

CHAPUS (René), “Le service public et la puissance publique”, Revue du droit public, 1968, s.235 vd.

CHAPUS (René), “Qu’est-ce qu’une juridiction? La réponse de la jurisprudence administrative”, Mélanges Eisenmann, Paris, Cujas, 1975, s.265 vd.

CHAPUS (René), “Structure de la responsabilité pour dommages de travaux publics”, Mé-langes offerts à Marcel Waline: Le juge et le droit public, Paris, LGDJ, 1974, s.307 vd.

CHAPUS (René), Droit administratif général, Paris, Montchrestien, Onbeşinci Baskı, 2001, Cilt I. (“Chapus, op. cit., c.I, s.” şeklinde kısaltılmıştır)

CHAPUS (René), Droit administratif général, Paris, Montchrestien, Onbeşinci Baskı, 2001, Cilt II. (“Chapus, op. cit., c.II, s.” şeklinde kısaltılmıştır).

CHAPUS (René), Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, Sekizinci Baskı, 1999.

CHAPUS (René), Responsabilité publique et responsabilité privée: Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judiciaire, Paris, LGDJ, 1954.

CHAUVİN (F.), La responsabilité des communes, Paris, Dalloz,  1996.

CHAVİN (F.), L’administration de l’Etat, Paris, Dalloz, 1998.

CHAVİN (N.), “Laïcité scolaire et protection des élèves”, Revue administrative, 1997, s.10 vd.

CHENOT (Bernard), “La notion de service public dans la jurisprudence économique de Conseil d'État”, Etudes et Documents du Conseil d'État, 1950, s.77-83.

CHEVALİER (Jacques), “L’évolution du droit administratif”, Revue du droit public, 1998, s.1794 vd.

CHEVALİER (Jacques), “La fin des écoles?”, Revue du droit public, 1997, s.359 vd.

CHEVALİER (Jacques), “Le droit administratif entre science administrative et droit constitutionnel”, in le droit administratif en mutation, (Centre universitaire de Picardie), PUF, 1993, s.11 vd.

CHEVALİER (Jacques), “Le droit administratif, droit de privilège”, Pouvoirs, nº 46, 1988, s.57-70.

CHEVALİER (Jacques), Le service public, Paris, PUF, 1991.

CHEVALLİER (J.M.) et al, (ed.), L’idée du service public est-elle encore soutenable?, Paris, PUF, 1999.

CHEVALLİER (Jacques) (Ouvrage collective présenté par), Le droit administratif en mutation, Paris, PUF, 1993 (12 makale).

CHEVALLİER (Jacques) ve LOCHAK (Daniel), Science administrative, Paris, LGDJ, 1978.

CHEVALLİER (Jacques), L’Etat de droit, Paris, Montchrestien, 1999.

CHEVALLİER (Jacques), Science administrative, Paris, PUF, 1994.

CLAİSSE (A.) ve Meininger (M.-C.), Fonctions publiques en Europe, Paris, Montchres-tien, 1994.

CLAİSSE (A.), Le premier ministre de la Ve République, Paris, LGDJ, 1972.

CODİFİCATİON: “La codification”, Özel Dosyalar in Revue Droits, 1996, Sayı 24. (12 makale); 1998, Sayı 16 (7 Makale), 1998, Sayı 27 (11 Makale).

CODİFİCATİON: La codification (Özel Dosya) in Actualité juridique–Droit administra-tif, 1997 nº 9 (10 Makale).

CODİFİCATİON: La codification (Actes du Colloque IEJ Toulouse), Paris, Dalloz, 1996.

COLİN (F.), L’aptitude dans le droit de la fonction publique, Paris, LGDJ, 2000.

COLLİARD (C.-A.) ve TİMSİT (G.) (Sous la direction de-), Les autorités adminis-tratives indépendantes, Paris, PUF, 1988.

CONSEİL D’ÉTAT: Le Conseil d'État et la doctrine (Célébration du IIe centenaire du Conseil d'État), Revue administrative, 1997, Özel Sayı, (10 Makale).

CONSEİL D'ÉTAT, “L’intérêt général” (Rapport public du Conseil d'État), Etudes et Documents du Conseil d'État, 1999, nº 50, s.239 vd.

CONSEİL D'ÉTAT, “La transparence de la vie juridique et administrative: progrès et limites”, Rapport 1995 du Conseil d'État, Études et documents du Conseil d'État, 1996, nº 47, s.13 vd.

CONSEİL D'ÉTAT, “Marchés et contrats: 1996”, http://www.conseil-etat.fr/ce-data/ juris/jurisprudence/96/march96.htm, 19 Nisan 2002.

CONSEİL D'ÉTAT, Pour une meilleure transparence de l’administration, (Etude du Conseil d'État), Paris, Documentation française, 1998.

CONSEİL D'ÉTAT, Régler autrement les conflits: conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative (Etude du Conseil d'État), Paris, Documentation française, 1993.

CONSEİL D'ÉTAT, Service public, services publics: déclin ou renouveau (Rapport public du Conseil d'État), Etudes et Documents du Conseil d'État , 1995, nº 46, s.13 vd.

CONSTANS (Louis), Le dualisme de la notion de personne morale administrative en droit français, Paris, Dalloz, 1966.

CORAİL (Jean Louis de), La crise de la notion juridique de service public en droit administratif français, Paris, LGDJ, 1954.

COSTA (J.-P.), “Le principe de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil d'État”, Actualité juridique–Droit administratif, 1988, s.434 vd.

COTTERET (J.-M.), “Le régime de la responsabilité  pour risques en droit administratif”, in Etudes de droit public, Paris, Cujas, 1964, s.377 vd.

COUDEVYLLE (A.), “Le ‘pretium affectionis’: un piège pour le juge administratif”, Recueil Dalloz-Sirey, 1979, Chronique, s.173.

COUDEVYLLE (A.), Les concessions des services publics des collectivités locales, Paris, Sirey, 1983.

COUZİNET (J.-F.), “Cas de force majeur et cas fortuit: Causes d’exonérations de la responsabilité administrative”, Revue du droit public, 1993, s.1385 vd.

COUZİNET (J.F.), “La notion de faute lourde administrative”, Revue du droit public, 1977, s.283 vd.

CRİSTOL (D.), “Le service hospitalier français”, Revue du droit public, 1997, s.801  vd.

CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET DENETLEME KURULU, Yerel Yönetimler: Sorunlar-Çözüm Önerileri, Ankara, Devlet Denetleme Kurulu Yayını, 1996.

CUMHURİYETİN ELLİNCİ: Cumhuriyetin Ellinci Yılında Sayıştay, Ankara, Sayıştay Yayınları, 1973.

ÇAĞLAYAN (Ramazan), “İptal Edilen Düzenleyici İşlemin Yerine Eskisi Yürürlüğe Girer mi?”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı 14, 2000, s.137-142.

ÇAĞLAYAN (Ramazan), İdarî Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, Akara, Seçkin Yayınları, 2000.

ÇIRAKMAN (Birsen),”Kamu Hizmeti”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 9, Sayı 4, Aralık 1976, s.75-94.

ÇOKER (Ziya), “Merkezden Yönetim, İl Sistemi ve Yerel Yönetim Reformu”, Yeni Türkiye, Yıl 1, Sayı 4, 1995, s.165 vd.

ÇOKER (Ziya), Belediye Başkanı, Ankara, TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayını, 1999.

ÇOKER (Ziya), Belediye Encümeni, Ankara, TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayını, 1999.

ÇOKER (Ziya), Belediye Meclisi, Ankara, TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayını, 1999.

ÇOKER (Ziya), İl Özel İdaresi, Ankara, 1971.

D’HAËM (R.), L’entrée et le séjour des étrangers en France, Paris, PUF, 1999.

DANIŞTAY, 2000 Yılında İdarî Yargı Sempozyumu, Ankara, Danıştay Yayınları, 2000.

DANIŞTAY, Danıştay Altıncı Daire Kararları: Birinci Kitap (1965-1977), Ankara, Danıştay Yayınları, 1979.

DANIŞTAY, Danıştay Beşinci Daire Kararları: Birinci Kitap (1970-1981), Ankara, Danıştay Yayınları, 1983.

DANIŞTAY, Danıştay Dava Daireleri Kararları: Birinci Kitap (1965-1978), Ankara, Danıştay Yayınları, 1981.

DANIŞTAY, Danıştay Dokuzuncu Daire Kararları, Ankara, Danıştay Yayınları, 1973.

DANIŞTAY, Danıştay Dördüncü Daire Kararları (1975-1979), Ankara, Danıştay Yayınları, 1989.

DANIŞTAY, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kararları: I (1953-1966), Ankara, Danıştay Yayınları, 1966.

DANIŞTAY, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kararları: II (1967-1972), Ankara, Danıştay Yayınları, 1973.

DANIŞTAY, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kararları: III (1973-1984), Ankara, Danıştay Yayınları, 1985.

DANIŞTAY, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları (1933-1983), (der. Nurşen Çatal), Ankara, Danıştay Yayınları, 1984.

DANIŞTAY, Danıştay İstişarî Düşünceler: Cumhuriyet Dönemi: Birinci Kitap (1929-1980), Ankara, Danıştay Yayınları, 1982, 2 Cilt.

DANIŞTAY, Danıştay İstişarî Düşünceler: Fihrist (Cumhuriyet Dönemi) (1929-1983), (Der. Salih ER) Ankara, Danıştay Yayınları, 1982.

DANIŞTAY, Danıştay Onbirinci Daire Kararları (1971-1981), Ankara, Danıştay Yayınları, 1984.

DANIŞTAY, Danıştay Onikinci Daire Kararları: Birinci Kitap, Ankara, Danıştay Yayınları, 1976.

DANIŞTAY, Danıştay Onuncu Daire Kararları, Ankara, Danıştay Yayınları, 1972.

DANIŞTAY, Danıştay Sekizinci Daire Kararları, Ankara, Danıştay Yayınları, 1974.

DANIŞTAY, Danıştay Yedinci Daire Kararları: Birinci Kitap (1965-1976), Ankara, Danıştay Yayınları, 1977.

DANIŞTAY, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi (Birinci Kitap: İdarî Yargı), Ankara, Danıştay Yayınları, 1991.

DANIŞTAY, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi (İkinci Kitap: Kamu Yönetimi), Ankara, Danıştay Yayınları, 1991.

DANIŞTAY, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi  (Üçüncü Kitap: Çeşitli İdare Hukuku Konuları), Ankara, Danıştay Yayınları, 1992.

DANIŞTAY, II. Ulusal İdare Hukuku Kongresi: İdarî Yargının Dünyadaki Bugünkü Yeri, Ankara, Danıştay Yayınları, 1993.

DANIŞTAY, İdare Hukuku ve İdarî Yargı ile İlgili İncelemeler I, Ankara, Danıştay Yayınları, 1976.

DANIŞTAY, İdare Hukuku ve İdarî Yargı ile İlgili İncelemeler II, Ankara, Danıştay Yayınları, 1978.

DANIŞTAY, İdare Hukuku ve İdarî Yargı ile İlgili İncelemeler III, Ankara, Danıştay Yayınları, 1981.

DANIŞTAY, İdarî Yargıda Son Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Danıştay Yayınları, 1982.

DANIŞTAY, Yüzyıl Boyunca Danıştay (1868-1968), Ankara, Danıştay Yayınları, 1968.

DARCY (G.), “La décision exécutoire: esquisse méthodologique”, Actualité juri-dique–Droit administratif, 1994, s.663 vd.

DARCY (G.), La responsabilité de l’administration, Paris, Dalloz, 1996.

DAVER (Bülent), İcra Organının İstisnaî Yetkileri Bakımından Fevkalade Hâl Rejimleri, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1961.

DAVİD-PECHEUL (Tania-Marie), “La contribution de la jurisprudence constitutionelle à la théorie de la police administrative”, Revue française de droit administratif, 1998, s.362 vd.

DAVİGNON (J.-F.), “La condition juridique des lacs: domanialité publique et protection de la nature”, Actualité juridique-Droit administratif, 1979, nº 11, s.3 vd.

DE SMİTH (S.A.) ve BRAZİER (Rodney), Constitutional and Administrative Law, London, Penguin Books, Altıncı Baskı, 1989.

DEBARD (T.), “L’égalité des citoyens devant les charges publiques”, Recueil Dalloz-Sirey, 1987, Chronique, s.157 vd.

DEBBASCH (Charles), “Les sources du droit administratif: permanence et novation”, Recueil Dalloz-Sirey, 1971, Chronique, s.255 vd.

DEBBASCH (Charles), BOURDON (Jacques), PONTİER (Jean-Marie) ve RİCCİ (Jean-Claude), Institutions et droit administratif (Tome 3: Biens, expropriation, travaux publics), Paris, PUF, Üçüncü Baskı, 1999.

DECOCQ (A.), MONTRAUİL (J.), BUİSSON (J.), Le droit de la police, Paris, Litec, 1998.

DEFFAİNS (N.), “Le principe de laïcité de l’enseignement public à l’épreuve du flaurd islamique”, Reuve trimestrielle des droit de l’homme, 1998, s.203 vd.

DEGOFFE (M.), Le droit de la sanction non pénale, Paris, Economica, 2000.

DELAUNAY (B.), Le médiateur de la République, Paris, PUF, 1999.

DELCAMP (A.), “Le problème de la déconcentration dans les pays européens”, Revue française de droit administratif, 1995, s.730 vd.

DELCROS (B.), L’unité de la personnalité juridique de l’Etat, Paris, LGDJ, 1976.

DÉLÉGATİON: “La délégation du service public”, Actualité juridique-Droit administra-tif, 1996, s.571-691.

DELHOSTE (M.-F.), Les polices administratives spéciales et le principe d’indépendence des législations, Paris, LGDJ, 2001.

DELLİS (G.), droit pénal et droit administratif: l’influencedes principes du droit pénal sur le droit administratif, Paris, LGDJ, 1997.

DELLİS (G.), Droit pénale et droit administratif: l’influence des principes du droit pénal sur le droit administratif répressif, Paris, LGDJ, 1997.

DELPEREE (F.), L’élaboration du droit disciplinaire de la fonction public, Paris, LGDJ, 1969.

DELVOLVÉ (Pierre), “Droit de propriété et droit public”, in L’Etat de droit: Mélanges en l’honneur de Guy Braibant, Paris, Dalloz, 1996, s.149 vd.

DELVOLVÉ (Pierre), “Les marchés des entreprises publiques”,Revue du droit public, 1971, s.1287 vd.

DELVOLVE (Pierre), “Service public et libertés publiques”, Revue française de droit administratif, 1985, s.1-11.

DELVOLVE (Pierre), Droit public de l’économie, Paris, Dalloz, 1998.

DELVOLVE (Pierre), L’Acte administratif, Paris, Sirey, 1983.

DELVOLVÉ (Pierre), Le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, Paris, LGDJ, 1969.

DELVOLVÉ (Pierre), Le principe d’égalité devant les charges publiques, Paris, LGDJ,  1969.

DEMENTHON (H.), Traité du domaine de l’Etat, Paris, Dalloz, 1964.

DEMİREL (Galip), “Mülkî İdare Amirliğinin Bugünkü Durumu”, Yeni Türkiye, Yıl 1, Sayı 4, 1995, s.223 vd.

DEMİRÖZ (N.), “Bölge Valiliği Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 23, 1990, Sayı 4, s.55-80.

DÉNOYER (J.-F.), L’eploitation du domaine public, Paris LGDJ, 1969.

DENTOT (M.), “L’identification du service public par le juge administratif”, Actualité juridique–Droit administratif, 1997, (Özel Sayı), s.29 vd.

DERBİL (Süheyp), İdare Hukuku, Ankara, Recep Ulusoğlu Basımevi, 1940; Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1959; c.II, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1952.

DERDİMAN (R. Cengiz), “Belediyelerin Kolluk Fonksiyonlarına İlişkin Genel Bir Deneme”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 6, Sayı 3, Temmuz 1997.

DERDİMAN (R. Cengiz), “Kamu Yönetiminde Yetki Genişliği”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 28, Sayı 4, Aralık 1995, s.65-80.

DERDİMAN (R. Cengiz), “Türk Kamu Yönetimi ve Hukukunda Kanun Hükmünde Kararname (1982 Anayasasının 91. Maddesinin Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 51, Ocak-Aralık 1996, Sayı 1-4, (Prof. Dr. Oral Sander’e Armağan), s.135-164.

DERDİMAN (R. Cengiz), Polis Yönetimi ve Hukuku, Tokat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası, 1997.

DESWARTE (M.-P.), “L’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil constitution-nel”, Revue française de droit constitutionnel, 1993, s.23 vd.

DESWARTE (M.-P.), “L’intérêt général, bien commun”, Revue du droit public, 1988, s.1289 vd.

DESWARTE-JULLİEN (M.-P.), “La rétrocession en droit public”, Actualité juridique-Droit administratif, 1975, s.325 vd. 

DETTON (H.), “L’évolution des indemnités”, Etudes et Documents du Conseil d'État, 1953, nº 7, s.52 vd.

DEUGUERGUE (M.), “Le contentieux de la responsabilité: politique jurispruden-tielle et jurisprudence politique”, Actualité juridique–Droit administratif, Haziran 1995, (Özel Sayı), s.211 vd.

DEUGUERGUE (M.), Jurisprudence et doctrine dans l’élaboration du droit de la responsabilité administrative, Paris, LGDJ, 1993.

DEVAUX (E.), La grève dans les services publics, Paris, PUF, 1996.

DEVELLİOĞLU (Ferit), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, Aydın Kitabevi Yayınları, 1984.

DEVRİM (Semahattin), “Devletin ve Kamu Tüzel Kişilerinin, Kamu Görevlilerinin Hukuka Aykırı Eylemlerinden Doğan ve Kusura Dayanmayan Sorumluluğu”,  Türkiye Noterler Birliği Dergisi, Sayı 24-25, 1979, s. 42 vd.

DEVRİM (Semahattin), “İdare Hukukunda Sorumluluk İlkesinin Düşündükleri”, Adalet Dergisi, Yıl 73, Sayı 4, 1982, s.679 vd.

DEVRİM (Semahattin), “Kurumun Personele Rücu Hakkı”, Danıştay Dergisi, Sayı 38-39, s.17 vd.

DEVRİM (Semahattin), “Devlet Memurlarının Kişilere Vermiş Olduğu Zararlar”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 42, 1985, Sayı 1.

DİNÇER (Güven), “İdarenin Yaptığı Mukavelelerden Doğan İhtilafların Hâl yolları”, Danıştay Dergisi, Sayı 8, 1978, s. 19 vd.

DOCTRİNE: “Doctrine et recherche en droit”, Özel Dosya in Revue Droits, 1994, nº 20 (16 Makale).

DOCTRİNE: La doctrine juridique (Centre universitaire de recherches de Picardie), Paris, PUF, 1993.

DOUENCE (J.-C.), “A propos du pouvoir réglementaire local”, Revue française de droit administratif, 1985, s.s.367 vd.

DOUENCE (J.-C.), “La spécialité des personnes publiques en droit administratif français”, Revue du droit public, 1972, s.753 vd.

DOUENCE (J.-C.), La Commune, Paris, PUF, 1994.

DOUENCE (J.-C.), Recherche sur le pouvoir réglementaire en droit administratif, Paris, LGDJ, 1968.

DOUPEYROUX (O.), La règle de la non-rétroactivité des actes administratif, Paris, LGDJ, 1954.

DÖNMEZ (Mustafa), “Belediye Başkanlarının Yargı Kararı ile Düşürülmesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 7, Sayı 4, Ekim 1998, s.104-112.

DÖNMEZ (Mustafa), “Belediyelerimizin Sayısal Gelişimi”, Yerel Gündem, Yıl 2, Sayı 6, Haziran 2000, s.25-40.

DÖNMEZER (Sulhi) ve ERMAN (Sahir), Teorik ve Pratik Ceza Hukuku, İstanbul, (Cilt I: Filiz Kitabevi, Dokuzuncu Baskı, 1983); (Cilt II: Filiz Kitabevi, Sekizinci Baskı, 1983), (Cilt III: Beta, Onuncu Baskı, 1985)

DÖNMEZER (Sulhi), “İcranın Tanzimî Tasarrufları ile Suç İhdası: Anayasaya Aykırılık İddiası Halinde Verilmesi Gereken Karar (Kronik)”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXVIII, 1962, Sayı 1, s.237 vd.

DRAGO (R.) ve FRİSON-ROCHE (M.-A.), “Mystères et mirages des dualités des ordres de juridictions et de la juridiction administrative”, Archives de philosophie du droit,1997, nº 41, s.135 vd.

DRAGO (Roland), “Nature juridique de l’espace hertzien”, Mélanges Juglart, Paris, LGDJ-Montcrestien-Ed. technique, 1986, s.363 vd.

DROİT ADMİNİSTRATİF: Le droit administratif en mutation, (Ouvrage collective présenté par Jacques Chevallier), Paris, PUF, 1993 (12 makale).

DREYFUS (Françoise) ve D’ANCY (Fançois), Les institutions politiques et administra-tives de la France, Paris, Economica, 1993.

DREYFUS (J.-D.), Contribution à une théorie générale des contrats entre personnes publiques, Paris, L’Harmattan, 1997.

DROİT: “Droit administratif: Bilan critique”, Özel Dosya in Revue Pouvoirs, 1985, nº 46 (10 Makale).

DROİT: “Droit administratif: Des principes fondamentaux à l’effectivité de la règle; bilan, perspetives d’un droit en mutation”, Actualité juridique–Droit adminis-tratif, Haziran 1995, Özel Sayı, (21 Makale).

DROİT: Le droit administratif en mutation (Ouvrage collective présenté par Jacques Chevallier), Paris, PUF, 1993 (12 makale).

DUBOİS (J.-P.), Le contrôle administratif sur les établissement public, Paris, LGDJ, 1982.

DUBOİS (Jean-Pierre), Droit administratif, Paris, Eyrolles, 1992, Cilt I.

DUBOİS (L.), La théorie de l’abus de droit et la jurisprudence Paris, LGDJ, 1982.

DUCOS-ADER (Robert), Le droit de réquisition: Théorie générale et régime juridique, LGDJ, 1956.

DUEZ (Paul) ve DEBEYRE (Guy), Traité de droit administratif, Paris, Dalloz, 1952.

DUEZ (Paul), La responsabilité de la puissance publique (en dehors du contrat), Paris, Dalloz, 1938.

DUEZ (Paul), Les actes de gouvernements, Paris, Sirey, 1934.

DUFAU (J.), “La nature de la concession du service public”, Mélahges Chapus, Paris,  Montchrestien, 1992, s.147 vd.

DUFAU (J.), Droit des travaux publics, Paris, PUF, 1998.

DUFAU (J.), Le domaine public, Ed. du Moniteur, Dördüncü Baskı, 1993, 2 Cilt.

DUFAU (J.), Le droit des travaux publics, Paris, Ed. Moniteur, 1988, “ Cilt.

DUFAU (J.), Les concessions de service public, Paris, Ed. Moniteur, 1979.

DUFAU (J.-M.), “Grandeur et décadence du règlement d’administration publique”, Actualité juridique–Droit administratif, 1980, s.468 vd.

DUGRİP (O.) ve SAİDJ (L.), Les établissements publics nationaux, Paris LGDJ, 1992.

DUGUİT (Léon), Manuél de droit constitutionnel, Paris, Anciennes Maisons Thorin et Fontemoing, Dördüncü Baskı, 1923.

DUGUİT (Léon), Traité de droit constitutionnel, Paris, Anciennes Maisons Thorin et Fontemoing, İkinci Baskı, 1923, Cilt II.

DUMAN (İlker Hasan), “Kamu Görevlilerinin Giderim Sorumluluğu”, Yargıtay Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, 1988, s.95 vd.

DUPİCHOT (M.), Des préjudices réfléchis nés d l’atteinte à la vie ou l’intégrité corporelle, Paris, LGDJ, 1969.

DUPRE DE BOULOİS (X.), “La théorie des actes de gouvernement à l’épreuve du droit communautaire”, Revue du droit public, 2000, s.1791 vd.

DUPUİS (Georges) ve GUÉDON (Marie-José), Droit administratif, Paris, Armand Colin, 1993.

DUPUİS (Georges), “Sur la concession de service public”, Recueil Dalloz-Sirey, 1978, Chronique, s.222 vd.

DURAN (Lûtfi), “Anayasa Mahkemesinin Kamu Malına Bakışı”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 1984, Sayı 1-3, s.63 vd.

DURAN (Lûtfi), “Bir Yüksek Mahkeme Daha: Sayıştay”, İmran Öktem’e Armağan, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1970, s.575 vd.

DURAN (Lûtfi), “Bunalım Kararnameleri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 50, 1995, Sayı 3-4, s.141 vd.

DURAN (Lûtfi), “Düzenleme Yetkisi Özerk Sayılabilir mi?”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Yıl 4, Sayı 1-3, 1984, s.35 vd.

DURAN (Lûtfi), “İdare Alanının Düzenlenmesinde Teşriî ve Tanzimî Tasarrufların Sınırı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 30, 1964, Sayı 3-4, s.466-492.

DURAN (Lûtfi), “İdarî İşlemlerden Sorumluluk”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 33, 1968, Sayı 3-4, s.3-16.

DURAN (Lûtfi), “İdarî Mukavele”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 32, 1966, Sayı 1, s.351-359.

DURAN (Lûtfi), “Kamusal Malların Ölçütü”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 19, 1986, Sayı 3, s.43 vd.

DURAN (Lûtfi), “Kanun Hükmünde Kararname” Amme İdaresi Dergisi, Cilt 8, Haziran 1975, Sayı 2, s.3-19.

DURAN (Lûtfi), “Türk Hukukunda İdarî Mukaveleler”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 30, 1964, Sayı 1-2, s.418 vd.

DURAN (Lûtfi), “Türk Kamu Personelinin Malî Sorumluluğu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 17, 1984, Sayı 2, s.3-20.

DURAN (Lûtfi), “Türkiye’de Bağımsız İdarî Otoriteler”, Âmme İdaresi Dergisi, Mart 1997, Cilt 30, Sayı 1, s.3-32.

DURAN (Lûtfi), “Yap-İşlet-Devret”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 46, 1991, Sayı 1-2, s.147-170.

DURAN (Lûtfi), “Yargıtayın Kamu Hukukuna Değgin Son Kararları Üzerine Mülahazalar (I)”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, s.27 vd.

DURAN (Lûtfi), “Yargıtayın Kamu Hukukuna Değgin Son Kararları Üzerine Mülahazalar (II)”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 18, Sayı 3, s.43 vd.

DURAN (Lûtfi), “Yargıtayın Kamu Hukukuna Değgin Son Kararları Üzerine Mülahazalar (III)”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 18, Sayı 4, s.63 vd.

DURAN (Lûtfi), İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1982. (“Duran, op. cit., s.” şeklinde kısaltılmıştır).

DURAN (Lûtfi), İdare Hukuku Meseleleri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1964.

DURAN (Lûtfi) , Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, Ankara, TODAİE Yayınları, 1974.

DURAND (C.), “Désaffectation et déclassement des biens du domaine public”, droit public, 1956, s.233 vd.

DURAND-PRİNBORGNE (C.), “Le port des signes extérieurs de convictions religieuses à l’école”, Revue française de droit administratif, 1997, s.151 vd.

DUROY (S.), “La sortie des biens du domaine public: le déclassement”, Actualité juridique-Droit administratif, 1997, s.819 vd.

DURUPTY (M.), Les entreprises publiques, Paris, PUF, 1986.

DUTHEİLLET-LAMONTHÉZİE (B.), “La responsabilité de la puissance publique à raison des fautes des services pénitantiaires”, Revue de la science criminelle, 1975, s.183 vd.

DUVERGER (M.), L’affectation des immeubles domaniaux aux services publics, Paris, LGDJ, 1941.

DÜREN (Akın), İdare Hukuku Dersleri, Ankara, AÜHF Yayınları, 1979.

DÜREN (Akın), İdare Malları, Ankara, AÜHF Yayınları, 1975.

EİSENMANN (Charles) , Cours de droit administratif, Paris, LGDJ, 1982-83, 2 Cilt.

EKE (Ali Erkan), “Anakent Yönetimi ve Yönetimlerarası İlişkiler: Batı Deneyimi ve Türkiye”, Âmme İdaresi Dergisi, Cilt 18, 1985, Sayı 4, s.41-68.

EKEN (Musa), “Bilgi Edinme Hakkı”, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 17-18, 1995-96,s.61 vd.

EKEN (Musa), “Kamu Yönetiminde Gizlilik Geleneği ve Açıklık İhtiyacı”,Amme İdaresi Dergisi, Cilt 27, Haziran 1994, sayı 2, s.25 vd.

EMERİ (C.), De la responsabilité de l’administration à l’egard de ses collaborateurs, Paris, LGDJ, 1966.

EREN (Fikret), Borçlar Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, 1998, 2 cilt.

EREN (Hayrettin), “1982 Anayasası ve Kamu Görevlileri Kavramı”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt II, Sayı 1, 1998, s.55-87.

EREN (Hayrettin), “Kamu Görevlileri ve Sendikal Haklar”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt I, Sayı 1, 1997, s.128-157.

EREN (Hayrettin), “Ombudsman Kurumu”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt IV, -Sayı 1, 2000, s.79-96.

ERGUN (Turgay) ve POLATOĞLU (Aykut), Kamu Yönetimine Giriş, Ankara, TODAİE Yayınları, 1992.

ERKUT (Celal) ve SOYBAY (Selçuk), Anayasa ve İdarî Yargılama Hukukuna İlişkin Kanunlar, İstanbul, Beta, 2001.

ERKUT (Celal), “Fransa’da 1953 Reformu ve Bugünkü İdarî Yargının Genel Görünümü”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Yıl 5, Sayı 1-3, 1984, s.58 vd.

ERKUT (Celal), “İdare Hukukunda Yokluk Teorisi”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Yıl 9, 1988, Sayı 1-3, s.69-91.

ERKUT (Celal), “İdarî Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülebilir İşlem Kavramı”, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, I. Kitap: İdarî Yargı, Ankara, Danıştay Yayınları, 1990, s.109 vd.

ERKUT (Celal), Hukuka Uygunluk Bloku: İdare Hukukunda Hukukun Genel Prensipleri Teorisi, İstanbul, Kavram Yayınları, 1996.

ERKUT (Celal), İptal Davasının Konusunu Oluşturma Bakımından İdarî İşlemin Kimliği, Ankara, Danıştay Yayınları, 1990 (“Erkut, op. cit., s.” şeklindeki atıflar bunadır).

EROĞLU (Hamza), İdare Hukuku, Ankara, Işın Yayıncılık, 4. Baskı, Tarihsiz [1985?].

EROĞUL (Cem), “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Olağanüstü Yasa Gücünde Kararnamelerin TBMM'ce d'État Onaylanması Sorunu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 54, 1999, Sayı 4, s.31-47.

ERYILMAZ (Bilal), “Türkiye’de Köy ve Mahalle Muhtarlıklarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, Türk İdare Dergisi, Sayı 378, Mart 1988, s.465-475.

ERYILMAZ (Bilal), Kamu Yönetimi, İzmir, Akademi Kitabevi Yayınları, 1995.

ESCOUBE (P.), Les grands corps de l’Etat, Paris, PUF, 1971.

ESENMANN (Charles), Centralisation et décentralisation: esquisse de la théorie générale, Paris, LGDJ, 1948.

ESİN (Yüksel), “Yönetmelikler (İdarenin Yetkisi ve Denetimi)”, in İdare Hukuku ve İdarî Yargı ile İlgili İncelemeler, Ankara, Danıştay Yayınları, 1980, Cilt III, s.133-160.

ESİN (Yüksel), Danıştay’da Açılacak Tazminat Davaları, Ankara, 1976 (Birinci Kitap: Usûl; İkinci Kitap: Esas).

ESPLUGAS (Pierre), Le service public, Paris, Dalloz, 1998.

FABRE (Michel Henry), Principes républicains de droit constitutionnel, 4e édition, Paris, L.G.D.J., 1984.

FARDET (C.), “La clause exorbitante et la réalisation de l’intérêt général”, Actualité juridique-Droit administratif, 2000, s.115 vd.

FAURE (B.), “Existe-t-il un ‘pouvoir local’ en droit constitutionnel français”, Revue du droit public, 1996, s.1539 vd.

FAURE (B.), “La crise du pouvoir réglementaire : entre ordre juridique et et pluralisme institutionnel”, Actualité juridique–Droit administratif, 1998, s.267 vd.

FAURE (B.), “Les objectifs de valeur constitutionnelle: une nouvelle catégorie juridique”, Revue française de droit administratif, 1995, s.47 vd.

FAVOREU (Louis) et al., Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1998.

FAVOREU (Louis) ve PHİLİP (Loïc), Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Sirey, 1989.

FAVOREU (Louis), “L’influence de la jurisprudence constitutionnelle sur les différentes branches du droit”, in Mélanges L. Hamon, Paris, Economica, 1982, s.235 vd.

FAVOREU (Louis), “La constitutionnalisation du droit” Mélanges R. Drago, Paris, Economuca, 1996, s.25.

FAVOREU (Louis), “Le droit constitutionnel, droit de la constitution et constitution de droit”, Revue française de droit constitutionnel, 1990, nº 1, s.71-89.

FAVOREU (Louis), “Les règlements autonomes n’existent pas”, Revue française de droit administratif, 1987, s.871 vd.

FAVOREU (Louis), Du déni de justice en droit public français, Paris, LGDJ, 1964.

FERBOS (J.) ve BERNARD (A.), Expropriation et évaluation disiplin biens, Paris, Ed. Moniteur, 1996, 2 Cilt.

FINDIKLI (Remzi), “Yönetimde Açıklık-Açık Yönetim”, Türk İdare Dergisi, Yıl 68, Sayı 412, Eylül 1966, s.196 vd.

FLAUSS (Jeah-François), “Discrimination positive et Convention européenne des droits de l’homme”, Melanges Mourgeon, Bruxelles, Bruylant, 1999.

FOMBEUR (P.), “Les évolutions jurisprudentielles de la responsabilité sans faute”, Actualité juridique–Droit administratif, 1999, Özel Sayı, s.100 vd.

FORGES (Jean-Michel de), Droit de la fonction publique, Paris, PUF, İkinci Baskı, 1997.

FORGES (Jean-Michel de), Droit administratif, Paris, PUF, 1991. (“Forges, op. cit., s.” şeklindeki atıflar bunadır).

FORGES (Jean-Michel de), L’ENA, Paris, PUF, 1989.

FORGES (Jean-Michel de), La retraite des fonctionnaires, Paris, Dalloz, 1993.

FORTİER (C.), “La consalidation juridique du lien fonction publique-service public”, Actualité juridique–Droit administratif, 1999, s.291 vd.

FORTİER (J.C.), “Le contrôle du juge sur les actes administratifs des assemblées parlementaires”,Actualité juridique–Droit administratif, 1981, s.128 vd.

FOURNİER (J.), Le travail gouvernemental, Paris, PUF, 1987.

FOUSSARD (D.), “L’arbitrage en droit administratif”, Revue de l’arbitrage, 1990, s.4 vd.

FRİER (P.-L.), Droit du patrimoine culturel, Paris, PUF, 1998.

FRİER (P.-L.), L’urgence, Paris, LGDJ, 1987.

FROHENS (J.-C), “La délégation administrative de compétence”, Recueil Dalloz, 1958, Chronique, s.197.

FROMONT (Michel), “Le principe de proportionnalité”, Actualité juridique–Droit administratif, Haziran 1995, (Özel Sayı) s.156.

GABOLDE (C.), Les intallations classées pour la protection de l’environnement, Paris, Sirey, 1978.

GARBAR (C.), Le droit applicable au personel des entreprises publiques, Paris, LGDJ, 1996.

GASTİNES (L. de), “La distinction jurisprudentielle du domaine public par rapport au domaine privé”, Recueil Dalloz, 1978, Chronique, s.249 vd.

GASTİNES (L. de), “La responsabilité extracontractuelle des personnes morales publiques”, Revue du droit public, 1992, s.135 vd.

GASTİNES (L. de), Les présomptions en droit administratif, Paris, LGDJ, 1991.

GAUDEMET (Yves) “Gratuité du domaine public”,  in Mélanges P. M. Gaudemet, Paris, Economica, 1984, s.1023 vd.

GAUDEMET (Yves) “L’arbitrage: aspects de droit public, état de la question”, Revue de l’arbitrage, 1992, s.241 vd.

GAUDEMET (Yves),  “La responsabilité des services hospitaliers”, Etudes et Documents du Conseil d'État, 1980-1981, nº 32, s.53 vd.

GAUDEMET (Yves), “Les questions préjudicielles devant les deux ordres de juridiction”, Revue française de droit administratif, 1990, s.764 vd.

GAUDEMET (Yves), “Libertés publiques et droit public”, Mélanges Jacques Robert: Libertés, Paris, Montchrestien, 1998, s.125 vd.

GAUDEMET (Yves), Les méthodes du juge administratif, Paris, LGDJ, 1972.

GAUDUSSON (Jean du Bois de), L’usager du service public administratif, Paris, LGDJ, 1974.

GAZİER (François) ve CANNAC (Yves), “Etude sur les autorités administratives indépendantes”, Études et documents du Conseil d'État, 1983-1984, nº 35, s.13 vd.

GAZİER (François) ve LONG (Marceau), “La notion d’acte administratif inexis-tant”, Actualité juridique–Droit administratif, 1954, 2bis, s.5 vd.

GAZİER (François), “Le rôle de la jurisprudence dans le développement du droit admi-nistratif français”, Revue international de droit administratif comparé, Cilt 8, 1986, s.161 vd.

GAZİER (François), La fonction publique dans le monde, Paris, Cujas, 1972.

GEFFROY (Jean-Babtiste), “Service publique et prérogatives de puissance pub-lique”, Revue du droit public, 1987, s.49-75.

GEMALMAZ (Mehmet Semih), Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda ve Türk Hukukunda Olağanüstü Rejim Standartları, İstanbul, Beta Yayınları, 1994.

GENEVOİS (Bruno), “De l’usage judicieux des principes généraux du droit”, Revue française de droit administratif, 1988, s.499 vd.

GENEVOİS (Bruno), “Le principe d’égalité et la libre administration des collec-tivités territoriales”, Revue française de droit administratif, 1994, s.209 vd.

GENTOT (M.), Les autorités administratives indépendantes, Paris, Montchrestien, 1991.

GESTİON: “La gestion déléguée du service public”, Revue française de droit admi-nistratif, 1997, supplément au nº 3.

GİCQUEL (Jean), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchres-tien, Onaltıncı Baskı, 1999.

GİRİTLİ (İsmet), BİLGEN (Pertev) ve AKGÜNER (Tayfun), İdare Hukuku, İstanbul, Der Yayınları, 2001.

GİRİTLİ (İsmet), Hükûmet Tasarrufları, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1958.

GİRİTLİ (İsmet), İdarenin Yetkisini Saptırması, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1957.

GİROD (P.), La réparation du dommage écologique, Paris, LGDJ, 1974.

GLEİZAL (J.-J.), GATTİ-DOMENECH (J.), JOURNÈS (C.), La police: le cas des démocraties occidentales, Paris, PUF, 1993.

GODFRİN (Philippe), Droit administratif des biens, Paris, A. Colin, Beşinci Baskı, 1997.

GOHİN (O.), “La responsabilité de l’Etat en tant que législateur”, Revue internationale de droit comparé, 1998, s.595.

GOHİN (O.), İnstitutions administratives, Paris, LGDJ, 1998.

GOHON (JP.), Les marchés publics européens, Paris, PUF, 1991.

GONZALES (G.), Domaine public et droit de la concurrence”, Actualité juridique-Droit administratif, 1999, s.387 vd.

GORNAY (Bernard), L’administration, Paris, PUF, 1986.

GOUR (C.), Le contentieux des services judiciaires et le juge administratif, Paris, LGDJ, 1959.

GÖKALP (Ali Sıtkı), “İdarî Dava Türleri”, Yüzyıl Boyunca Danıştay, Ankara, 1968, s.447-465.

GÖLCÜKLÜ (Feyyaz), “İdarî Ceza Hukuku ve Anlamı”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, Haziran 1963, s.115 vd.

GÖLCÜKLÜ (Feyyaz), “İdarî Ceza Müeyyidesi ve Bunlara Karşı Kanun Yolları”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 3, Eylül-Aralık 1963.

GÖZLER (Kemal), “3 Ekim 2001 Tarihli Anayasa Değişikliği: Bir Abesle İştigal Örneği”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 2002, Cilt 19, s.326-356.

GÖZLER (Kemal), “Anayasa Değişikliğinin Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Bakımından Getirdikleri ve Götürdükleri”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 59, Sayı 2001/4, s.53-69.

GÖZLER (Kemal), “Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Af Yetkisi”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 2001, Cilt 18, s.298-330.

GÖZLER (Kemal), “Olağanüstü Hâl Rejimlerinde Özgürlüklerin Sınırlandırılması Sistemi ve Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi,” Ankara Barosu Dergisi, Yıl 47, Ağustos 1990, Sayı 4, s.561-590.

GÖZLER (Kemal), “Realist Yorum Teorisi ve Mekanist Anayasa Anlayışı”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1998, Cilt 15, s.207-242.

GÖZLER (Kemal), Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001.

GÖZLER (Kemal), Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, İkinci Baskı, 1999.

GÖZLER (Kemal), Cumhurbaşkanı-Hükûmet Çatışması, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000.

GÖZLER (Kemal), Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncele-mesi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001.

GÖZLER (Kemal), Hukuka Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 1998.

GÖZLER (Kemal), Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara, US-A Yayıncılık, 1998.

GÖZLER (Kemal), Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000.

GÖZLER (Kemal), Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001.

GÖZÜBÜYÜK (A. Pulat), Mücbir Sebepler ve Beklenmeyen Hâller, Ankara, 1977.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref) ve DİNÇER (Güven), İdarî Yargılama Usûlü, Ankara, Turhan Kitabevi, 1996.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref) ve TAN (Turgut), İdare Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, İkinci Baskı, 2001 (Cilt I: Genel Esaslar) (“Gözübüyük ve Tan, op. cit., c.I, s.” şeklinde kısaltılmıştır).

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref) ve TAN (Turgut), İdare Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, 1999 (Cilt II: İdarî Yargılama Hukuku) (“Gözübüyük ve Tan, op. cit., c.II, s.” şeklinde kısaltılmıştır).

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref) ve TUTUM (Cahit), “Yasa Gücünde Kararnameler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 8, 1975, Sayı 1, s.3 vd.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref), “Bakanlar Kurulunun Çalışma Usûlleri”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 3, s.103 vd.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref), “Sayıştay”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, 1961, Sayı 3-4, s.303 vd.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref), “Sayıştayın Yargısal Görevlerinin Yeniden Düzenlenmesi”, Cumhuriyetin Ellinci Yılında Sayıştay, Ankara, Sayıştay Yayınları, 1973, s.151 vd.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref), “Terör Olayları ve Yönetimin Sorumluluğu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 50, 1995, Sayı 3-4, (Prof.Dr. Turan Güneş’e Armağan), s.194 vd.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref), Türkiye’nin İdarî Yapısı, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1996.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref) , Yönetim Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, Ondördüncü Baskı, 2001.

GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref), Yönetsel Yargı, Ankara, Turhan Kitabevi, Ondördüncü Baskı, 2001.

GREGDİRE (R.), La fonction publique, Paris, Colin, 1954.

GROS (M.) “Fonctions manifestes et latentes du détournement de pouvoir”,Revue du droit public, 1997, s.1236 vd.

GROS (M.), “Affectation: critère centrale de domanialité publique”, Revue du droit public, 1992, s.748 vd.

GROSHENS (J.-C.), “Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques sur les actes leur subor-donnés”, Actualité juridique–Droit administratif, 1966, s.140 vd.

GRUBERT (A.), La décentralisation et les intitutions administratives, Paris, A. Colin, 1986.

GUEDON (Marie-José), “La tutelle administrative sur les universités”, Actualité juridique–Droit administratif, 1975, s.165 vd.

GUEDON (Marie-José), Les autorités administratives indépendantes, Paris, LGDJ, 1991.

GUÉNAİRE (Michel), “Le régime juridique de la responsabilité administrative du fait des actes de violence”, Actualité juridique–Droit administratif, 1987, s.227 vd.

GUERİN (M.), “Quelques aspects de la tutelle administrative”, Actualité juridique–Droit administratif, 1961, s.1 vd.

GUETTİER (C.), “İndemnisations des victimes de catastrophes naturelles et socialisation du risque”,Revue générale du droit des asssurances, 1997, s.673 vd.

GUETTİER (Christophe), “Le contrôle juridictionnel des actes du président dela Répub-lique”, Revue du droit public, 1998, s.1719 vd.

GUETTİER (Christophe), La responsabilité administrative, Paris, LGDJ, 1996.

GUGLİELMİ (Gilles J.) ve KOUBİ (Geneviève), Droit du service public,  Paris, Monchrestien, 2000.

GUGLİELMİ (Gilles J.), Introduction au droit des services publics, Paris, LGDJ, 1994.

GUİBAL (M.), “De la proportionnalité”, Actualité juridique–Droit administratif, 1978, s.477 vd.

GUİBAL (M.), “Le retard des textes d’application des lois”, Revue du droit public, 1974, s.1039 vd.

GUİBAL (M.), “Marches publics et délégations de service public”, Actualité juridique-Droit administratif, 1993, s.186 vd.

GÜLAN (Aydın), “Kamu Hizmeti Kavramı”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Yıl 9, Sayı 1-3, 1988, (Prof.Dr. Lûtfi Duran’a Armağan), s.147-160.

GÜLAN (Aydın), “Kamu Hizmetinin Dönüştürücü Etkisi Bakımından Tahkim Geleceği”, in Ali Ulusoy (Ed.), Hukuk-Ekonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Ankara, Liberte Yayınları, 2001, s.140-154.

GÜLAN (Aydın), Kamu Mallarının Yararlanma Usûllerinin Tâbi Olduğu Hukukî Rejim, İstanbul, 1999.

GÜLER (Birgül), “Belediyeleşme Süreci Hakkında”, Âmme İdaresi Dergisi, Cilt 25, 1990, Sayı 3, s.87-105.

GÜLMEZ (Mesut), “Sendika Hakkı ve Kamu Görevlileri”, İnsan Hakları ve Kamu Görevlileri, Ankara, TODAİE Yayınları, 1992 , s.57 vd.

GÜLMEZ (Mesut), Belgelerle Yönetim, Yargı ve Memur Sendikaları, Ankara, TODAİE Yayınları, 1993.

GÜNAL (Yılmaz), Yetkili Merciin Emrini İfa, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1967.

GÜNDAY (Metin), İdare Hukuku, Ankara, İmaj Yayıncılık, Beşinci Baskı, 2002. (“Günday, op. cit., s.” şeklinde kısaltılmıştır).

GÜNDAY (Metin), İdarî Yargı Temel Kanunları, Ankara, İmaj Yayınları, 2001.

GÜNDÜZ (Hakan), “Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Vermiş Oldukları Zararlardan Devletin Sorumluluğu”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı 17, Kitap 1, 2002, s.165-205.

GÜNEŞ (Turan), Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, Ankara, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1965.

GÜRAN (Sait), “Askeri Yüksek İdare Mahkemesine Göre Manevi Tazminat”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, 1983, s.157-162.

GÜRAN (Sait), “Büyük Şehir Belediye Yönetimi Üzerine”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Yıl 4, Sayı 1-3, 1984, s.51-70.

GÜRAN (Sait), “Genel İdarî Zabıta Faaliyetlerinde Askerî Kuvvetlere Başvurma”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 3, 1970, Sayı 1, s.76 vd.

GÜRAN (Sait), “Hekimin Faaliyetinden Devletin Hukukî Sorumluluğu”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu (Ankara, 12-13 Mart 1982), İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1983, s.86 vd.

GÜRAN (Sait), “İl Özel İdarelerinin Bugünkü Rolü”, İl Özel İdareleri Sempozyumu, İstanbul, İstanbul İl Özel İdaresi Yayını, 1986.

GÜRAN (Sait), “Kamu Görevlilerinin Yargılanmasında Yöntem ve Görev Sorunları”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 20’nci Yılını Kutlama Sempozyumu, Askeri Adalet Dergisi, Yıl 22, Sayı 91, Eylül 1994, s.50-66.

GÜRAN (Sait), “Türk Hukukunda Tazminat Miktarının Saptanması”, Sorumluluk Hukukunda Yeni  Gelişmeler III. Sempozyumu,  (Ankara, 12-13 Mayıs 1979), İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları,  1980, s.151 vd.

GÜRAN (Sait), “Türk İdare Hukukunda Tam Yargı Davalarının Hedefi ve İşlevi”, Yargı Dergisi, Sayı 10, Ağustos 1979, s.22 vd.

GÜRAN (Sait), “Yönetimde Açıklık”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Yıl 3, 1982, Sayı 1-3, (Saracı’ya Armağan) s.101-112.

GÜRAN (Sait), Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay Üzerine Yapısal Bir Deneme, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1977.

GÜRAN (Sait), İfade Hürriyeti Üzerinde İdarenin Yetkileri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1969.

GÜRAN (Sait), Memur Hukukunda Kayırma ve Liyakat Sistemleri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1980.

HAFIZOĞULLARI (Zeki), “Polisin Zor Kullanma Görevi ve Yetkisi”, İhsan Hakları Merkezî Dergisi, Cilt 3, Kasım 1995, Sayı 4, s.14-19.

HAFIZOĞULLARI (Zeki), Ceza Normu, Ankara, US-A Yayınları, 1996.

HAİM (Victor), “Le choix du juge dans le contentieux des contrats administratifs”, Actualité juridique-Droit administratif, 1992, s.315 vd.

HANİCOTTE (R.), “Le juge face au retard des textes d’application”, Revue du droit public, 1986, s.1667 vd.

 HAQUET (A), “L’accès des femmes aux corps de l’armée”, Revue française de droit administratif, 2000, s.342 vd.

HAŞTEMOĞLU (G.), Belediye Başkanlarının Düşürülmesi, Belediye ve İl Genel Meclislerinin Feshi, Muhtarın Görevlerine Son Verilmesi, Ankara, 1978.

HAURİOU (Maurice) , Précis administratif et de droit administratif et de droit public, Paris, Sirey, Onikinci Baskı, 1933 (İlk baskı: 1892).

HECQUARD-THÉRON (Maryvonne), Essai sur la notion de réglementation, Paris, LGDJ, 1977.

HERVOUËT (F.), “L’utilité de la notion d’aménagement spécial dans la théorie du domaine public”, Revue du droit public, 1983, s.135 vd.

HERZOG (Robert), “Le prix du service public”, Actualité juridique–Droit administratif, Haziran 1997 (Özel Sayı), s.55 vd.

HGUYEN VAN THONG, “La fusion des communes”, Revue administrative, 1991, s.226 vd.

HONDU (Selçuk), “Belediye Başkanlarının Düşürülmesi ve Belediye Meclislerinin Feshi Konularında Bir İnceleme”, Danıştay Dergisi, Sayı 66-67, 1987, s.18-35.

HOOD PHİLLİPS (O.) ve JACKSON (Paul), Constitutional and Administrative Law, London, Sweet&Maxwell, Yedinci Baskı, 1987.

HOSTİOU (René), “La non-indemnisation des servitudes d’urbanisme”, Actualité juri-dique-Droit administratif, Mayıs 1993, (Özel Sayı), s.27 vd.

HOSTİOU (René), “La notion de domaine public naturel”, Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz, 1993, s.306 vd.

HOSTİOU (René), “Le droit français de l’expropriation et la convention européenne des droits de l’homme”, Actualité juridique–Droit administratif, 2000, s.290 vd.

HOSTİOU (René), Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en droit français, Paris, LGDJ, 1975.

İBRAHİM HAKKI PAŞA , Hukuk-u İdare, İstanbul, 1881-1892 (2 Cilt)

İDARE HUKUKU: İdare Hukuku ve İdarî Yargı ile İlgili İncelemeler I, Ankara, Danıştay Yayınları, 1976.

İDARE HUKUKU: İdare Hukuku ve İdarî Yargı ile İlgili İncelemeler II, Ankara, Danıştay Yayınları, 1978.

İDARE HUKUKU: İdare Hukuku ve İdarî Yargı ile İlgili İncelemeler III, Ankara, Danıştay Yayınları, 1981.

İDARE HUKUKU: İdare Hukuku ve İdarî Yargı ile İlgili İncelemeler, Ankara, Danıştay Yayınları, I (1974), II, (1978), III (1980).

İDARÎ YARGIDA: İdarî Yargıda Son Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Danıştay Yayınları, 1982.

İKİNCİ ULUSAL: İkinci Ulusal İdare Hukuku Kongresi: İdarî Yargının Dünyadaki Bugünkü Yeri, (10-14 Mayıs 1993), Ankara, 1993.

İL ÖZEL İDARELERİ: İl Özel İdareleri Sempozyumu, İstanbul, İstanbul İl Özel İdaresi Yayını, 1986.

İNAN (Atilla), “Kamu Görevlilerinin Hukuka Aykırı Davranışlarından Devlet ve Diğer Kamu Tüzel Kişilerinin Kusursuz Sorumluluğu”, Danıştay Dergisi, Yıl 11, Sayı 42-43, 1982, s.18-38.

İNAN (Atilla), “Sayıştay Yargılaması ve Sayıştayın Yargı Düzenindeki Yeri”, Danıştay Dergisi, Sayı 56-57, 1985, s.35 vd.

İNDEMNİSATİON: “L’indemnisation des servitudes d’urbanisme en Europe”, Droit et Ville, 2000, nº48-49 (Contributions au Colloque international de toulouse, 15 ve 16 Ekim 2000).

İSAAC (Guy), La procédure administrative non contentieuse, Paris, LGDJ, 1968.

İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ (Yay.), İl Özel İdareleri Sempozyumu, İstanbul, İstanbul İl Özel İdaresi Yayını, 1986.

İYİMAYA (Ahmet), “Tazminatın İrat Şeklinde Belirlenmesi”,Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl 3, Sayı 1,1990, s.23-45.

JARRASSON (C.), La notion d’ arbitrage, Paris, LGDJ, 1987.

JARROSSON (V.), “L’arbitrageen droit public”, Actualité juridique-Droit administratif, 1997, s.16 vd.

JEANNOT (G.), Les usagers du service public, Paris, PUF, (Que sais-je), 1998.

JEAN-PİERRE (D.), La déontologie de l’administration, Paris, PUF, 1999.

JÈZE (Gaston), “Du retrait des actes juridiques”, Revue du droit public, 1913, s.225 vd.

JÈZE (Gaston), “Essai de théorie générale de la compétence”, Revue du droit public, 1923, s.58 vd.

JÈZE (Gaston), Les principes généraux du droit administratif, Paris, Giard, Üçüncü Baskı, 1925-1936 (6 Cilt).

JOSSE (P.-L.), Travaux publics et expropriation, Paris, Sirey, 1958.

JOURDAN (Philippe), “La formation du concept de service public”, Revue du droit public, 1987, s.89-118.

JULİEN-LAFERRİERE, Droit des étrangers, Paris, PUF, 2000.

JULLİEN-LAFERRİÈRE (F.), Droit des étrangers, Paris, PUF, 2000. 

JURET (P.-M.), Le domaine public maritime, Paris, Dalloz, 1964.

JURİSPRUDENCE: “La jurisprudence” (Özel Dosya) in, Archives du philosophie du droit, 1985, Cilt 30.

KABOĞLU (İbrahim Ö.) (ed.), Bağımsız İdarî Otoriteler, İstanbul, Institut Français d’İstanbul, Alkım Yayınları, 1998.

KALABALIK (Halil), “İdare Hukukunda Takdir Yetkisi Kavramı ve Benzer kurumlarla Karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt I, Sayı 2, Aralık 1997 (Prof.Dr. Naci Kınacıoğlu’na Armağan), s.207-232.

KALABALIK (Halil), “İdarenin Kolluk Faaliyetleri Karşısında İnsan Haklarının Durumu ve Korunması”, Türkiye’de İnsan Hakları, Ankara, TODAİE Yayınları, 2000, s.301-326.

KALABALIK (Halil), “Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Kişilere Verdikleri Zararlardan Kimin Sorumlu Olacağı Sorunu (Hizmet Kusuru-Kişisel Kusur Ayrımı), Yerel Yönetim ve denetim dergisi, Cilt 2, Nisan-Mayıs 1987, Sayı 3.

KALABALIK (Halil), “Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğunda Sistemler ve Türk Sorumluluk Hukuku”, Belediye  Dergisi, Cilt 3, Mayıs 1997, Sayı 11.

KALABALIK (Halil), İmar Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları, 2002. (“Kalabalık, op. cit., s.” şeklideki atıflar bunadır).

KANETİ (Selim), “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan  Doğan Tazminat Davaları”, İktisat ve Maliye Dergisi, Yıl 36, Sayı 3, 1989, s.102 vd.   

KANLIGÖZ (Cihan), “İdarî İşlemlerde Yazılı Bildirim”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 50, Sayı 1-4, 1988, s.173-192.

KANLIGÖZ (Cihan), “Kamu Borçlanma (İstikraz) Sözleşmeleri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 52, 1997, Sayı 1-4, s.339-365.

KAPANİ (Münci), Kamu Hürriyetleri, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Altıncı Baskı, 1981.

KARABULUT (Mustafa), “İngiltere’de İdarenin Yargısal Denetimi Üzerine Bir İnceleme”, Danıştay Dergisi, Yıl 30, Sayı 102, 2000, s.16-27

KARAER (Tacettin), “Türk Kamu Yönetiminde Devlet Bakanlığı Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 25, Haziran 1990, Sayı, 2, s.47-74.

KARAFAKİH (İismail Hakkı), “Hakimlerin Verdikleri Kararlardan Dolayı Şahsen ve Devletin  Dolayısiyle Hukukî Mesuliyeti”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 3, 1956, s.46  vd.

KARAHANOĞULLARI (Onur), “Belediye Personelinin Hukukî Yapısına İlişkin Gözlemler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 47, 1998, Sayı 1-4, s.279-319.

KARAHANOĞULLARI (Onur), “Güvenlik Soruşturması”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 53, 1998, Sayı 1-4, s.159-185.

KARAHANOĞULLARI (Onur), “Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 52, 1997, Sayı 1-4, s.387-435.

KARAHANOĞULLARI (Onur), “Kanun Hükmünde Kararnamenin Niteliği; Bir Öneri: Birlikte Yasama”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 31, 1998, Sayı 2, s.41-63.

KARAHANOĞULLARI (Onur), Kamu Hizmeti: Kavram ve Hukuksal Rejim, Ankara, Turhan Kitabevi Yayınları, 2002

KARATEPE (Şükrü), “Yönetimin Takdir Yetkisi”, Türk İdare Dergisi, Yıl 63, Eylül 1991, Sayı 392, s.65 vd.

KARATEPE (Şükrü) , İdare Hukuku, İzmir, Üniversite Kitabevi, 1993. (“Karatepe, op. cit., s.” şeklinde yapılan atıflar bunadır).

KARAVELİOĞLU (Celal), İdarî Yargılama Usûlü Kanunu, Yayın Yeri Yok, Yayınevi Yok, Beşinci Baskı, 2001, 2 Cilt.

KAYA, Yerel Yönetimi Araştırması Genel Raporu, Ankara, TODAİE Yayınları, 1992.

KAYA (Bora) ve TEZCAN (Mehmet), “Atış ve Manevralardan Doğan Zararlar Nedeniyle Devletin Hukukî Sorumluluğu”,  Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi,Sayı 17, Kitap 1, 2002, s.261-299

KAYHAN (Mehmet), “Hizmet Kusuru ve Kusursuz Sorumluluk”, Yerel Yönetim ve Denetim, Cilt 6, Sayı 1, 2001, s.45-48.

KAYIŞOĞLU (Bahattin), “İdarî Eylemlere İlişkin Sorumluluk Sebepleri”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 33, 1976, Sayı 3.

KAZANCI DANIŞTAY KARARLARI CD’Sİ: Kazancı Hukuk Otomasyon Mevzuat ve İctihat Programları, Sürüm 2.0, İstanbul, Kazancı  Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi, Güncelleme 2003/2.

KELEŞ (Ruşen) ve YAVUZ (Fehmi), Yerel Yönetimler, Ankara, 1989.

KELEŞ (Ruşen), “Türkiye’de Anakent Yönetimi”, Âmme İdaresi Dergisi, Cilt 18, 1985, Sayı 2, s.69-82.

KESSLER (M.-C.), Les grands corps de l’Etat, Paris, PFNSP, 1986.

KILIÇOĞLU (Ahmet), “Hakimlerin Hukukî Sorumluluğu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  Cilt 30, Sayı 1-4, 1973, s.231-267.

KILIÇOĞLU (Ahmet), Medenî Hukuk, Ankara, BTHAE Yayınları, 1993.

KIRATLI (Metin), Koruyucu İdarî Hizmetler, Ankara, TODAİE, 1973.

KIRBAŞ (Sadık),Devlet Malları, Ankara, Birlik Yayıncılık, 1985.

KLEİN (C.), La police du domaine public, Paris, LGDJ, 1966.

KONDYLİS, Le principe de neutralité dans la fonction publique, LGDJ, 1994.

KORNPROBST (B.), “L’erreur manifeste”, Recueil Dalloz, 1965, Chronique, s.121 vd.

KORNPROBST (B.), “La compétence liée”, Revue du droit public, Revue du droit public, 1961, s.935.

KOUBİ (Geneviève), “La laïcité dans la Constitution”, Revue du droit public, 1997, s.1301 vd.

KÖKER (İsmet) ve DİNÇ (İlhan), Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları (Hukuk-Ceza, 1961-1987), Ankara, 1987.

KÖKSAL (Tunay), Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Yöntemleri ve Uygulamaları, Ankara, DPT, 1993.

KÖPRÜLÜ (Ömer), “Hekimin Hukukî Sorumluluğu”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 58, Sayı 10-11, 1984, s.589-613.

KUBALI (Hüseyin Nail), Anayasa Hukuku Dersleri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1971.

KUNTER (Nurullah), Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, Kazancı Yayınları, Sekizinci Baskı, 1986.

KURU (Baki), Hukuk Muhakemeleri Usûlü, İstanbul, 1991, 4 Cilt.

KURU (Baki), Medenî Usul Hukuku, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1983,

KUTLU (Meltem), “Deprem ve İdarenin Sorumluluğu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 32, 1999, Sayı 4, s.15 vd.

KUTLU (Meltem), “İdarî Usûl ve İdare Sözleşmeleri”, Başbakanlık, İdarî Usûl Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Başbakanlık basımevi, 1998, s.111-115.

KUTLU (Meltem), İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, 1997.

KUTLU (Meltem), İdarî İşlem Olarak Kamulaştırma ve İptal Davası, İzmir, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Yayınları, 1992.

KUZU (Burhan), Anayasa Hukukumuzda Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi ve Güçlendirilmesi Eğilimi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1987.

KUZU (Burhan), Olağanüstü Hâl Kavramı ve Türk Anayasa Hukukunda Olağanüstü Hâl Rejimi, İstanbul, Kazancı Yayınları, 1993.

KUZU (Burhan), Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler, İstanbul, Üçdal Neşriyat, 1985.

LABETOULLE (Daniel), “Le juge administratif et la jurisprudence”, Revue administra-tif, Özel Sayı 5, 1999, s.59 vd.

LACHAUME (Jean-François), Grands services publics, Paris, Masson, 1989.

LADİE (Yan), “Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkim”,  Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, Ankara, Ankara Barosu Yayınları, 2000, Cilt I, s.471-491.

LAFERRİÈRE (Edouard) , Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Berger-Levraul, 1887-1888 (Bu kitap 100 yıl sonra profesör Roland Drago tarafından 1989 da tekrar yayınlanmıştır: Paris, LGDJ, 1989).

LAFERRİÈRE (Julien), Manuél de droit constitutionnel, Paris, Editions Domat-Montchrestien, İkinci Baskı, 1947.

LAFİLLE (F.), “L’obligation de réserve et de loyauté du fonctionnaire d’autorité”, Revue administrative, 1999, s.391 vd.

LAGRANGE (M.), “L’évolution récente du domanialité publique”, Revue du droit public, 1974, s.5 vd.

LALUMİERE (Pierre), Les hautes fonctionnaires, Recueil Dalloz-Sirey, 1969, Chronique, s.241 vd.

LAMARQUE (J.), “Le déclin du critère de la clause exorbitante”, Mélanges offerts à Marcel Waline: Le juge et le droit public, Paris, LGDJ, 1974, s.497 vd.

LAMPUÉ (Pierre), “La notion d’acte juridictionnel”, Revue du droit public, 1946, s.38 vd.

LANGAVANT (E.), “Le contreseing des actes du Président de la Ràpublique”, Actualité juridique–Droit administratif, 1960, s.50 vd.

LANGERON (P.), Liberté de conscience des agents public et laicité, Paris, Economica, 1986.

LARANGE (A.), La déconcentration, Paris, LGDJ, 2000.

LARROUMET (C.), “L’indemnisation de l’aléa thérapeutique”, Recueil Dalloz, Chronique, s.33 vd.

LARZUL (T.), Les mutations des sources du droit administratif, Paris, L’Hermès, 1994.

LATOURNERİE (Roger), “De la faute et du risque à propos des dommages causés par les travaux publics”, Revue du droit public, 1945, s.5 vd.

LATOURNERİE (Roger), “Sur un lazare juridique”, Études et documents du Conseil d'État , 1960, nº 14, s.61 vd.

LATOURNERİE (Roger), Le droit français de la grève, Paris, Sirey, 1972.

LAUBADÈRE (A. de), “Le problème de la responsabilité du fait des choses en droit administratif”, Etudes et Documents du Conseil d'État, 1959, nº 13, s.29 vd.

LAUBADERE (André de), “Domanialité publique, propriété administrative, et affectation”, Revue du droit public, 1974, s.5 vd.

LAUBADÈRE (André de), “Interventionnisme et contrat”, Actualité juridique-Droit administratif, 1979, nº 12, s.123 vd.

LAUBADERE (André de), “Les concessions dans les cimetières”, Revue du droit public, 1936, s.614 vd.

LAUBADÈRE (André de), “Revalorisations récents de la notion de service public en droit administratif français”, Actualité juridique - Droit administratif, 1961, s.561-599.

LAUBADÈRE (André de), MODERNE (Franck), DELVOLVÉ (Pierre), Traité des contrats administratifs, Paris, LGDJ, 1983.

LAUBADÈRE (André de), VENEZİA (Jean-Claude) ve GAUDEMET (Yves), Traité de droit administratif, Paris, L.G.D.J., Onbeşinci Baskı, 1999, Cilt 1. (“De Laubadère, Venezia ve Gaudemet, op. cit., c.I, s.” şeklinde kısaltılmıştır).

LAUCHAUME (Jean-François), Jean-François Lauchaume, “Le formalisme”, Actualité juridique–Droit administratif, Haziran 1995, (Özel Sayı), s.133 vd

LAUCHAUME (Jean-François), La commune, Paris, LGDJ, 1999.

LAVİALLE (Christian), “Décentralisation et domanialité”,Revue française de droit administratif, 1996, s.953 vd.

LAVİALLE (Christian), “Du domaine public comme fiction juridique”, Semaine juridique - Jurisclasseur périodique, 1994, I, nº 3766.

LAVİALLE (Christian), “Existe-t-il un domaine public naturel?”, Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz, 1987, s.627 vd.

LAVİALLE (Christian), “L’imprescriptibilité du domaine public”, Revue française de droit administratif, 1985, s.27 vd.

LAVİALLE (Christian), “L’occupation sans titre du domaine public”, Actualité juridique–Droit administratif, 1981, s.563 vd.

LAVİALLE (Christian), “La condition juridique de l’espace aérien français”, Revue française de droit administratif, 1986, s.848 vd.

LAVİALLE (Christian), Droit administratif des biens, Paris, PUF, 1996.

LAVİALLE (Christian), L’évolution de la conception de la décision exécutoire en droit administratif français, Paris, LGDJ, 1974.

LAVROFF (Dmitri Georges), Le droit constitutionnel de la Ve République, Paris, Dalloz, 1995.

LE FOYER DE COSTİL (H.), “Evolution de la jurisprudence judiciaire en matière de la responsabilité médicale, Etudes et Documents du Conseil d'État, 1998, nº 49 s.391 vd.

LE MİRE (J.-M.)., “Inexistence et voie de fait”, Revue du droit public, 1978, s.1219.

LE MİRE (J.-M.)., “Le réforme du pouvoir réglementaire gouvernemental”, Revue du droit public, 1981, s.1241 vd.

LEBRETON (G.), “Le juge administratif face à l’ordre moral”, Mélanges Peiser, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1995, s.363 vd.

LEBRETON (J.-P.), Le domaine public, Paris, Documentation française, 1998.

LECLERQ (Claude), “Le déclin de la voie de fait”, Revue du droit public, 1963, s.657 vd.

LEFOULON (J.), “Les formalites en matière de sanction dans le contrat administratif”, Actualité juridique-Droit administratif, 1974, s.565 vd.

LEGRAND (A.), “La codification de la procédure administrative en France”, Revue administrative de droit comparé, 1981, s.181 vd.

LEMAİRE (F.), “La force majeure: un évenement irrésistible”, Revue du droit public, 1999, s.1723 vd.

LEMASURİER (J.), “Le preuve dans le détournement de pouvoir”, Revue du droit public, 1959, s.36 vd.

LEMASURİER (J.), “Vers une démocratie administrative: du refus d’informer au droit d’être informé”, Revue du droit public, 1980, s.1239 vd.

LEMASURİER (J.), Le droit de l’expropriation, Paris, Economica, 2001.

LENOİR (Y.), Les domaines de l’Etat et des autres collectivités publiques, Paris, Sirey, 1966.

LESCLOUS, “L’appréciation des actes administratifs par le juge répressif, Semaine juridique - Jurisclasseur périodique, 1994, I, nº 3747.

LETOURNEUR (M.), “Quelques reflexions sur la codification en droit admi-nistratif”, Mélanges Juilot de La Morandière, Paris, Dalloz, 1964, s.276 vd.

LETTERON (R.), “Le juge administratif et la responsabilité du fait des attroupements”. Revue du droit public,  1990,  s.489 vd.

LETTERON (R.), “Le modèle français de transparence administrative à l’épreuve du droit communautaire”, Revue française de droit administratif, 1995, s.183 vd.

LEWALLE (Paul), Contribution à l’étude de l’application des actes administratifs unilatéraux dans le temps, La Haye, Mantinus Nijhoff, 1975.

LİBERTÉ CONTRACTUELLE: “Liberté contractuelle des personnes publiques”¸ Özel Dosya, Actualité juridique-Droit administratif, 1998, s.643 vd ve 747 vd. (12 Makale).

LİCHERE (F.), “Le définiton contemporaine du marché public”, Revue du droit public, 1997, s.1753 vd.

LİET-VEAUX (G.), “L’indemnisation des sujétions d’urbanisme à une réforme législative”, Revue administrative, 1984, s.460 vd.

LLORENS-FRAYSE (F.), La présomption de faute dans le contentieux administratif de la responsabilité, Paris, LGDJ, 1985.

LONG (Marceau), “La responsabilité de l’administration pour les fautes personnelles commisses par ses agents à l’occasion du service”, Études et documents du Conseil d'État , 1953, nº 7, s.89 vd.

LONG (Marceau), “Service public, services publics: déclin ou renouveau?”, Revue française de droit administratif, 1995, s.497 vd.

LONG (Marceau), Les services du premier ministre, Paris, 1981.

LONG (Marceau), WEİL (Prosper), BRAİBANT (Guy), DELVOLVE (Pierre) ve GENEVOİS (Bruno), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Paris, Dalloz, Onüçüncü Baskı, 2001. (“Long et al., op. cit.,” olarak kısaltılmıştır).

LOPEZ-RODO (I.), “La procédure administrative non contentieuse”, Revue du droit public, 1980, s.607.

LOUVARİS (A.), “la constitutionnalisation du droit de la fonction publique”, Revue du droit public, 1992, s.1403 vd.

LUCHAİRE (F. ve Y.), Le droit de la décentralisation, Paris, PUF, 1983.

LUCHAİRE (François), “Un Janus constitutionnel: l’égalité”, Revue du droit public, 1986, s.1229 vd.

MADİOT (M.), “La subragation en droit administratif”, Actualité juridique–Droit admi-nistratif, 1971, s.325 vd.

MADİOT (Yves), Droits de l’homme, Paris, Masson, 1991.

MAESTRE (J.-C.), La responsabilité pécuniaire des agents publics en droit français, Paris, LGDJ, 1962.

MAİLLARD DESGRÉES DU LOÛ (D.), “Réquisition: faut-il un texte”, Actualité juridique-Droit administratif, Özel sayı 1999, s.28 vd.

MAİSL (H.), “Les concessions d’autoroutes”, Revue du droit public, 1973, s.909 vd.

MALKOÇ İ. ve MALKOÇ A., Memurlar ve Kamu Görevlilerinin Hukukî Sorumluluklaı, Ankara, 1986.

MALLOL (F.), “Les atteintes à l’honneur ou à la réputation dans le contentieux de la respon-sabilité administrative”, Actualité juridique–Droit administratif, 1997, s.833 vd.

MALTA (Pierre di), Essai sur la notion de pouvoir hiérarchique, Paris, LGDJ, 1961.

MANSON (S.), “De l’an VIII à l’an 2000: le préfet est-il encore un ‘fonctionnaire politique’?”, Revue du droit public, 2001, s.201 vd.

MARCHÉS PUBLİCS: “Actualités des marchés publics”, Actualité juridique-Droit administratif, Temmuz 1994, Özel Sayı (15 Makale).

MARCHESSOU (P.), “La responsabilité de la puissance publique à l’occasion des incendies”, Revue du droit public, 1980, s.765 vd.

MARİANİ-BENİGNİ (I.), “L’exception de risque accepté’ dans le contentieux administratif de la responsabilité”, Revue du droit public, 1997, s.841.

MARKUS (J.-P.), “Le principe d’adaptation”, Revue française de droit admi-nistratif, 2001, s.589 vd.

MAROGER (G.), L’affectation à l’usage du public des biens des patrimoines administratifs, Paris, Sirey, 1942.

MATHİEU (G.), “L’application du droit de la concurrence aux personnes publiques”, Recueil Dalloz, 1995, Chronique, s.27 vd.

MATTEİ-DAWANCE (G.), “L’arbitrage en droit public”, Gazette du Palais, 1987, 2, s.470 vd.

MAURER (Hartmut), Droit administratif allemand, (Traduit par Michel Fromont), Paris, L.G.D.J., 1994.

MÉLANGES AUBY: Études offerts à jean-Marie Auby, Paris, Dalloz, 1992.

MÉLANGES BOULOUİS: L’Europe et le droit: Mélanges en hommage à Jean Bouluis, Paris, Dalloz, 1991.

MÉLANGES BRAİBANT: L’Etat de droit: Mélanges en l’honneur de Guy Braibant, Paris, Dalloz, 1996.

MÉLANGES CHAPUS: Mélanges René Chapus: Droit administratif, Paris, Montchrestien, 1992.

MÉLANGES CHARLİER: Service public et libertés: Mélanges offerts Robert-Edouard Charlier, Paris, Emile-Paul, 1981.

MÉLANGES COİLLARD: Études offerts à Claude-Albert Colliard, Paris, Pedone, 1984.

MÉLANGES DRAGO: Mélanges en hommage à Roland Drago: L’unité du droit, Paris, Economica, 1996.

MÉLANGES DUPUİS: Études en l’honneur de Georges Dupuis: Droit public, Paris, LGDJ, 1997.

MÉLANGES EİSENMANN: Recueil d’études en hommage à Charles Eisenmann, Paris, Cujas, 1975.

MÉLANGES MESTRE: L’évolution du droit public: études en l’honneur d’Achille Mestre, Paris, Sirey, 1956.

MÉLANGES PEİSER: Mélanges en l’honneur du professeur Gustave Peiser: Droit public, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1995.

MÉLANGES ROBERT: Mélanges Jacques Robert: Libertés, Paris, Montchrestien, 1998.

MÉLANGES STASSİNOPOULOS: Mélanges en l’honneur du professeur Michel Stassinopoulos, Paris, LGDJ, 1974.

MÉLANGES WALİNE: Mélanges offerts à Marcel Waline: Le juge et le droit public, Paris LGDJ, 1974.

MÉLİN-SOUSCRİMENİEN (F.), Le principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Paris, Economica, 1997.

MERCİAİ (P.) ve SAİNT-OUEN, “Sur la notion juridique de région”,Revue du droit public, 1987, s.1297.

MERİÇ (Osman), “Belediye Başkanlarının Başkanlıktan Düşürülmeleri Koşullarının Geçirdiği Yasal ve Yargısal Aşamalar”, Danıştay Dergisi, Sayı 12-13, s.30-43.

MERİÇ (Osman), “Büyükşehir Belediyeleri ile Diğer Belediyeler Arasında Görev ve Yetki ve Teşkilât Farkları”, İller ve Belediyeler Dergisi, Yıl 43, Sayı 496, Şubat 1989.

MERİÇ (Osman), “İdarî Sözleşme Müessesesinin Doktrin ve İçtihatta İşlenmiş  ve İşlenmemiş Yönleri”, Danıştay Dergisi, Sayı 2, s.73 vd

MESCHÉRİAKOFF (Alain-Serge), Droit des services publics, Paris, PUF, 1991.

METİN (Yüksel), Ölçülülük İlkesi: Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi, Ankara, Seçkin Yayınları, 2002.

MİCHOUD (L.), “De la responsabilité de l’Etat à raison des fautes de ses agents”, Revue du droit public, 1895, s.401 vd.

MİCHOUD (L.), La théorie de la personnalité morale et son apllication enh droit administratif français, Paris, 1932.

MİTARD (E.), “Limpartialité administrative”, Actualité juridique–Droit administra-tif, 1999, s.478 vd.

MODERNE (Franck), , “Note sur le devenir de la notion de ‘troubles dans les conditions d’existence’ dans le contentieux administratifs de la responsabilité”, Actualité juridique-Droit administratif, 1976, s.240  vd.

MODERNE (Franck), “L’évolution récent du droit des contrats administratifs: les conven-tions entre personnes publiques”, Revue française de droit administratif, 1984, s.1 vd.

MODERNE (Franck), “L’évolution récente du droit des contrats administratifs”, Revue française de droit administratif, 1984, s.1 vd.

MODERNE (Franck), La responsabilité décennale des construckteurs en droit public, Paris, Dalloz, 1993.

MODERNE (Franck), La sous traitance des marchés publics, Paris, Dalloz, 1995.

MODERNE (Franck), Les quasi-contrats administratifs, Paris, Sirey, 1995.

MONİOLLE (C.), Les agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat: entre précarité et pérennité, Paris, LGDJ, 1999.

MONNİER (M.), Les décisions implicites d’acceptation de l’administration, Paris, LGDJ, 1992.

MONTADOR (J.), La responsabilité des services hospitaliers, Paris, Berger-Levrault (Adm. nlle), 1973.

MONTANÉ DE LA ROQUE (P.), “Essai sur la responsabilité du juge administratif”, Revue du droit public, 1952, s.609 vd.

MORAND-DEVİLLER (Jacqueline), “La valorisation économiques du patrimoine public”, Mélanges en hommage à Roland Drago: L’unité du droit, Paris, Economica, 1996, s.273 vd.

MORAND-DEVİLLER (Jacqueline), Cours de droit administratif des biens, Paris, Montchrestien, 1999.

MORANGE (Georges), “L’évolution du préjudice par les juridictions administratives”, Recueil Dalloz, 1951, Chronique, s.61 vd.

MORANGE (Georges), “Le déclin de la notion juridique de service public”, Recueil Dalloz, 1947, Chronique, s.45 vd.

MORANGE (Georges), “Le principe des droits de la défense devant l’administration active”, Recueil Dalloz, Chronique, s.121 vd.

MORANGE (Jean), “Les vérifications d’identité”, Actualité juridique–Droit admi-nistratif, 1981, s.285 vd

MOREAU (Jean) ve DARCY (G.) (Ed.), La libre administration des collectivités territoriales, Paris, Economica, 1983.

MOREAU (Jean), L’influence de la situation et du comportement de la victime sur la responsabilité administrative, Paris, LGDJ, 1957.

MOREAU (Jean), “De l’interdiction faite à l’autorité de police d’utiliser une technique d’ordre contractuel”, Actualité juridique-Droit administratif, 1965, s. vd.

MOREAU (Jean), “L’influence du développement de la construction européenne sur le droit français de la responsabilité de la puissance publique”, L’Europe et le droit: Mélanges en hommage à Jean Bouluis, Paris, Dalloz, 1991, 409 vd.

MOREAU (Jean), “La responsabilité des magistrats et de l’etat du fait de la justice: L’apport du droit administratif”, Revue Justices, 1997, nº 5 s.39 vd.

MOREAU (Jean), “Police administrative et police judiciaire: recherche d’un critère de distinction”, Actualité juridique–Droit administratif, 1963, s.68 vd.

MOREAU (Jean), Administration muncipale, départmentale, et regionale, Paris, Dalloz, 1999.

MOREAU (Jean), La responsabilité administrative, Paris, PUF, 1995.

MOURGEON (J.), “De l’immoralité dans ses rapports avec les libertés publiques”, Dalloz, 1974, Chronique, s.247 vd.

MOURGEON (J.), La pépression administrative, Paris, LGDJ, 1967.

MOYSAN (H.), Le droit de propriété des personnes publiques, Paris, LGDJ, 2001.

MUMCU (Ahmet), “İngiliz Hukukunda Ultra Vires Kavramı”, , Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 27, 1970, Sayı 1-2, s.37-66.

NADAROĞLU (Halil), Mahallî İdareler, İstanbul, Beta Yayınları, 1998.

NAVATTE (B.), De la réparation du préjudice moral devant les tribunaux administra-tifs français, Paris, Sirey, 1948.

NİZARD (Lucien), “A propos de la notion de service public: mythes étatiques et représentations sociales”, Mélanges Eisenmann, Paris, Cujas, 1975, s.91-98.

NİZARD (Lucien), “A propos de la notion de service public: un juge qui veut gouver-ner”, Recueil Dalloz, 1964, Chronique, s.147-154.

NİZARD (Lucien), Les circonstances exceptionnelles dans la jurisprudence administra-tive, Paris, LGDJ, 1962.

OBERDORFF (H.), Les institutions administratives française, Paris, A. Colin, 1998.

ODEN (R.), “Les droits de la défense”, Études et documents du Conseil d'État, 1953, nº 7, s.55 vd.

ODYAKMAZ (Zehra), “İdarî Usulden Beklediklerimiz”, Başbakanlık, İdarî Usûl Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1998, s.2 vd.

OĞURLU (Yücel), “İngiliz ve Türk Hukuklarında İdarî Faaliyetin Denetlenmesinde Ölçülülük İlkesinin Rolü Hakkında Bir Değerlendirme”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt IV, 2000, Sayı 1-2, 147-180.

OĞURLU (Yücel), İdarî Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma, Ankara, Seçkin Yayınları, İkinci Baskı, 2001.

OĞURLU (Yücel), Karşılaştırmalı İdare Hukukunda Ölçülülük İlkesi, Ankara, Seçkin Yayınları, 2002.

OĞUZ (Gökhan), “Kamu Hizmeti  İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkim” konulu bildirileri takip eden tartışma, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, Ankara, Ankara Barosu Yayınları, 2000, c.I, s.503-504.

OKANDAN (Recai Galip), Umumî Amme Hukuku, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1968.

ONAR (Sıddık Sami), “İdare İlmi ve İdare Hukuku Bakımından Türkiye’nin İdarî ve Hukukî Bünyesinin Geçirdiği İstihaleler ve Bugünkü Durumu”, Tahir Taner’e Armağan, İstanbul, 1956, s.263-299.

ONAR (Sıddık Sami), İdare Hukukunun Umumî Esasları, İstanbul, Hak Kitabevi, İsmail Akgün Matbaası, 1966, 3 Cilt. (Onar, op. cit.,” şeklindeki atıflar bu eşeredir).

ONAR (Sıddık Sami), Türk İdare Hukukunun Tekamül Safhaları ve Bugünkü Esasları, Ankara, Hukuk İlmini Yayma Kurumu Konferansları, 1936.

ORDRE PUBLİC: L’ordre public, Paris, PUF, 1996.

ORTAYLI (İlber), Tanzimattan Sonra Mahallî İdareler, Ankara, TODAİE Yayınları, 1974.

ORTAYLI (İlber), Türkiye İdare Tarihi, Ankara, TODAİE Yayınları, 1979.

OULD BOUBOUTT (A. S.), L’apport du Conseil constitutionnel au droit admi-nistratif, Paris, Economica, 1987.

OYTAN (Muammer), “Fransa, Almanya, ve Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi”, Onar Armağanı, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1977, s.541-616.

OYTAN (Muammer), “Fransa’da Olağanüstü Hâl ve Koşullar Nazariyesi”, Danıştay Dergisi, Yıl 11, Sayı 40-41, 1981, s.7-13.

OZANSOY (Cüneyt), “Kamu Hizmetinde İdeolojik Boyut”, 2000 Yılında İdarî Yargı Sempozyumu, Ankara, Danıştay Yayınları, 2000, s.33-36.

OZANSOY (Cüneyt), “Türkiye İdaresinin Sorumluluğunda Kamu Hukuku Erozyonu”, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi (1-4 Mayıs 1990), (Birinci Kitap: İdarî Yargı), Ankara, Danıştay Yayınları, 1990.

OZANSOY (Cüneyt), “Türkiye’de Kamu Hizmeti Tartışmaları: Bir Hamaset ve Habaset Alanı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 46, 1997, Sayı 1-4, s.85-100.

OZANSOY (Cüneyt), Tarihsel ve Kuramsal Açıdan İdarenin Kusurdan Doğan Sorumluluğu, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989.

ÖNDER (Ayhan), “İdarî Sözleşmeler”, Danıştay Dergisi, Sayı 32-33, s.90 vd.

ÖRÜCÜ (Esin), “Avrupa Hukukunda İdare Hukukunun Genel İlkeleri”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Yıl 9, 1988, Sayı 1-3, (Prof. Dr. Lûtfi  Duran’a Armağan) s.243-253.

ÖRÜCÜ (Esin), “Büyük Britanya’da İdarenin Yargısal Denetimi”, II. Ulusal İdare Hukuku Kongresi: İdarî Yargının Dünyadaki Bugünkü Yeri, Ankara, Danıştay Yayınları, 1993, s.254-270.

ÖRÜCÜ (Esin), “İngiltere’de İdarenin Sorumluluğu ve Yargısal Denetiminde Uygulanan Başlıca İdare Hukuku İlkeleri”, Onar Armağanı, İstanbul, 1977, s.629-676.

ÖRÜCÜ (Esin), “Sosyal Kamu Hizmeti”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 36, 1970, Sayı 1-4, s.212-232.

ÖZAY (İl Han), “Ortak Yararlı İşletme ya da Nam-ı Diğer ‘Müşterek Emanet’”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 54, 1991-1994, s.55-70.

ÖZAY (İl Han), “Türkiye’deki Klasik Kamu Hizmetleri Anlayışı: ‘Çok Yaşa’ ya da ‘A Tes Amour”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 56, 1998, Sayı 1-4, s.293-295.

ÖZAY (İl Han), Günışığında Yönetim, İstanbul, Alfa Yayınları, [Dördüncü Baskı], 2002. (“Özay, op. cit., “ şeklindeki atıflar bunadır).

ÖZAY (İl Han), İdarî Yaptırımlar, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1985.

ÖZBUDUN (Ergun), Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, Yedinci Baskı, 2002.

ÖZDEMİR (Necdet), Hizmet Kusuru Teorisi ve İdarenin Sorumluluğu, Ankara, Yeri Desen Matbaası, 1963.

ÖZGEN (Eralp), “İdarî Tasarruflarda Sakatlıklar”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 17, 1960, Sayı 1-4, s.271 vd.

ÖZGÜLDÜR (Serdar), “İdare Hukukunda Tazminat Hesabının Unsurları ve Hesaplama Yöntemi: Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Uygulaması”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı 11, 1997, s.3-73.

ÖZGÜLDÜR (Serdar), “Sorumluluk Hukukunda İdari İşlemlerin Yol Açtığı Zararlar ve Bunların Tazmini Sorununa Mukayeseli Bir Yaklaşım”, Askeri Yüksek Idare Mahkemesi 25. Yıl Armağanı, Ankara, 1998, s.71-151.

ÖZGÜLDÜR (Serdar), “Türk Hukukunda Askeri İdari Yargının Tarihi Gelişimi Üzerine Bir İnceleme”, Danıştay Dergisi, Sayı 66-67, 1987, s.37-71.

ÖZGÜLDÜR (Serdar), “Zarar Hesabında Yöntem ve Uygulama Sorunlarına İlişkin Değerlendirmeler”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı 14, 2000, s.59-80.

ÖZGÜLDÜR (Serdar), Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Işığında Tam Yargı Davaları, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996.

ÖZKAN (Gürsel), “İdarî Usûl Kanununda Düzenlenmesi Gereken Genel İdarî Usûl İlkeleri”, Başbakanlık, İdarî Usûl Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1998, s.55-78.

ÖZKAN (Gürsel), “İdarî Usûl”, Danıştay Dergisi, Yıl 30, Sayı 101, 2000, s.13-40

ÖZKAN (Mustafa Şeref) , İdare Hukuku Ders Notları, Ankara, Ankara Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Neşriyatı, 1935.

ÖZKAN (Oğuz), “İdarî Yargı Uygulamalarında Doğal Afetler”, Deprem ve Hukuk, İstanbul Barosu Yayınları, 2000.

ÖZKOL (Âdil), İdarî Yargının Görev Alanı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1971.

ÖZTAN (Bilge), Medenî Hukukun Temel Kavramları, Ankara, Turhan Kitabevi, 2002.

ÖZYÖRÜK (Mükbil), Devlet Memurlarının Hürriyetleri, Ankara, 1956.

ÖZYÖRÜK (Mükbil), İdare Hukuku - İdarî Yargı - Ders Notları, (Üçüncü Sınıf Programı) (Teksir) Ankara, 72 Teksir-Daktilo-Fotokopi, 1977.

ÖZYÖRÜK (Mükbil), İdare Hukuku Ders Notları, (II. Sınıf Programı, Teksir), Ankara, 72 Teksir-Daktilo-Fotokopi, 1977.

ÖZYÖRÜK (Mükbil), Kamulaştırma Hukuku, Ankara, 1948.

PACTEAU (Bernard), “Arbitrage en droit administratif”, Jurisclasseur: Procédure civile, Fasc. nº 1048.

PACTEAU (Bernard), “La jurisprudence, une chance du droit administratif”, Revue administratif, nº spécial 6 - 1999, s.70 vd.

PACTEAU (Bernard), Contentieux administratif, Paris, PUF, 1989.

PACTEAU (Bernard), Le juge de l’excès du pouvoir et les motifs de l’acte administratif, Clermont-Ferrand, Trauvaux et recherches de la Faculté de droit et de science politique, 1977.

PACTET (Pierre), Institutions politiques-Droit constitutionnel, Paris, Masson, Onbirinci Baskı, 1992.

PAİLLET (M.), La faute de service public droit administratif français, Paris, LGRJ, 1980.

PAİLLET (M.), La responsabilité administrative, Paris, Dalloz, 1996.

PARLAK (Bekir),Yönetim Bilimi, Bursa, 2001.

PATRİAKİOS (A.), L’arbitrage en matière administrative, Paris, LGDJ, 1997.

PAUTİ (M.), “Les décisions administratives d’acceptation et la jurisprudence administra-tive”, Revue du droit public, 1975, s.1525.

PAYASLIOĞLU (Arif), Merkezî İdarenin Taşra Teşkilâtı Üzerine Bir İnceleme, Ankara, TODAİE Yayını 1966.

PAYRE (J.-P.), “Faute et fait de la victime dans le contentieuxde la responsabilité admi-nistrative extracontractuelle”, Actualité juridique–Droit administratif, 1980, s.398.

PEİSER (Gustave), Contentieux administratif, Paris, Dalloz, Onbirinci Baskı, 1999.

PEİSER (Gustave), Droit administratif de la fonction publique, Paris, Dalloz, Onaltıncı Baskı, 2000.

PEİSER (Gustave), Droit administratif des biens, Paris, Dalloz, 2000.

PEİSER (Gustave), Droit administratif, Paris, Dalloz, 1989. (“Peiser, op. cit., s.” şeklinde yapılan atıflar bunadır).

PEİSER (Gustave), Droit administratif: Fonction publique, Domaine public..., Paris, Dalloz, 1977.

PEİSER (Gustave), Le départment, Paris, Dalloz, 1988.

PELLİSİER (G.), Le principe d’égalité en droit public, Paris, LGDJ, 1996.

PERRET (J.-M.), Les contraventions de grande voirie, Paris, PUF, 1994.

PETİT (S.), La voie de fait administrative, Paris, PUF, 1995.

PETİT (S.), Tribunal des conflits, Paris, PUF, 1994.

PHİLİPPE (X.), Ye contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitu-tionnelle et administrative, Paris, Economica,1990.

PİCARD (E.), “L’influence du droit communaitaire sur la notion d’ordre public”, Actualité juridique-Droit administratif, Haziran 1996, Özel Sayı, s.55 vd.

PİCARD (E.), “Le pouvoir discrétionnaire en droit administratif français”, Revue internationale de droit comparé, 1989, s.295 vd.

PİCARD (E.), “Les contrôles d’identité au regard des droits fondamentaux: des régimes inutilement hétéroclites”, Revue française de droit administratif, s.959 vd.

PİCARD (E.), La notion de police administrative, Paris, LGDJ, 1984.

PİQUEMAL (M.), Droit des servitudes administratives, Paris, Berger-Levrault, 1967.

PİSİER-KOUCHNER (Evelyne), La responsabilité de la police, Paris, PUF, 1972.

PİSİER-KOUCHNER (Evelyne), Le service public dans la théorie de l’Etat de Léon Duguit, Paris, LGDJ, 1972.

PİTTARD (Y.) ve ROSSİNYOL (J.), “La responsabilité de l’Etat et des communes du fait des dommages subis par leurs agents”, Revue du droit public, 1975, s.635 vd.

PLANTEY (Alain), Traité pratique de la fonction publique, Paris, LGDJ, Üçüncü Baskı, 1971, 2 Cilt.

POCHARD (M.), “Quel avenir pour la fonction publique”, Actualité juridique–Droit administratif, 2000, s.3 vd.

POİROT-MAZÈRES (I.), “La notion de préjudice en droit administratif français”, Revue du droit public, 1997, s.519.

POİROT-MAZERES (I.), “Les décisions d’espèce”, Revue du droit public, 1992, s.443 vd.

POLİCE ADMİNİSTRATİVE: La police administrative existe-t-elle? (Ouvrage collectif), Paris, Economica, 1985.

PONTİER (Jean-Marie), “L’imprévisibilité”, Revue du droit public, 1986, s.5 vd.

PONTİER (Jean-Marie), “L’intérêt général existe-il encore?”, Recueil Dalloz, 1998, Chronique, s.327 vd.

PONTİER (Jean-Marie), “Le décentralisation et le temps”, Revue du droit public, 1991, s.1217 vd

PONTİER (Jean-Marie), “Le droit administratif et la complexité”, Actualité juridique–Droit administratif, 2000, s.187 vd.

PONTİER (Jean-Marie), “Sur la conception française du service public”, Recueil Dalloz, 1996, Chron, s.9 vd.

PONTİER (Jean-Marie), La région, Pais, Dalloz, 1998.

PONTİER (Jean-Marie), Les services publics, Paris, Hachette, 1996.

POUGNAUD (P.), La rémunération des fonctionnaires, Paris, PUF, 1985.

POUYAUD (D.), La nullité des contrats administratifs, Paris, LGDJ, 1991.

PRETOT (Xavier) “Le pouvoir de faire frâce”, Revue du droit public, 1983, s.1525 vd.

PRÉVOST (J.-F.), “A la recherche du critère du contrat administratif: la pualité du contractants”, Revue du droit public, 1971, s.817 vd.

PRİEUR (Michel), Droit de l’environnement, Paris, Dalloz, 1991.

PRİEUX (H.), Traité pratique du droit des travaux publics et des marchés publics, Paris, Ed. Moniteur, 1998, 6 cilt.

PUİSOYE (J.), “Le principe d’égalité devant les charges publiques comme fondement direct de la responsabilité de la puissance publique”, Actualité juridique-Droit administratif,  1964, s.140  vd.

PUİSSOCHET (J-P.) ve LECAT (J.-P.), “Sur l’evolution du préjudice corperel”, Actualité juridique-Droit administratif, 1966, s.42 vd.

QUAL (Lino di), La compétence liée, Paris, LGDJ, 1964.

QUERMONNE (Jean-Louis), L’appareil administratif de l’Etat, Paris, Ed. Seuil, 1991.

RAİNAUD (Jean-Marie), “Le contrat administratif: volontés des parties ou la loi de service public?”, Revue du droit public, 1985, s.1183 vd.

RAİNAUD (Jean-Marie), La crise du service public français, Paris, PUF, 1999.

RAİNAUD (Jean-Marie), La distinction de l’acte réglementaire et de l’acte individuel, Paris, LGDJ, 1966.

RAYNAUD (Jean-Marie), “Le contrats administratif: volonté des parties ou loi de service public”, Revue du droit public, 1985, s.1183.

RDCE: Recueil des décisions de Conseil d'État statuant au contentieux, Tribunal des conflits, et de tribunaux administratifs. Collection Lebon, Panhard. Chalvon-Demersay, publié sous le haut patronage du Conseil d'État, Sirey.

REGOURD (Serge), “Le service public et la doctrine: pour un plaidoyer dans le procès en cours”, Revue du droit public, 1987, s.5-48.

REGOURD (Serge), L’acte de tutelle en droit administratif français, Paris, LGDJ, 1982.

REİSOĞLU (Seza),  “Hekimlerin Hukukî Sorumluluğu”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu (Ankara, 12-13 Mart 1982), İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1983, s.1-18.

RENAUT (M.-H.), “Le service judiciaire et son juge”, Revue du droit public, 1993, s.769 vd.

RENOUX (T. S.) ve ROUX (A.), “Responsabilité de l’Etat et droits des victimes d’actes de terrorisme”, Actualité juridique–Droit administratif, 1993, s.75 vd.

RENOUX (T.), L’indemnisation publique des victimes d’attentats, Paris, Economica, 1988.

RESPONSABİLİTÉ: Responsabilité de la puissance publique, Répertoire Dalloz, (Direct. F. Gazier ve R. Drago), Bir cilt. Föyvolan.

REYMOND (F.), “Le domaine public mobilier”, Revue du droit public, 1960, s.49 vd.

RİALS (Stéphane), La présidence de la République, Paris, PUF, 1983.

RİALS (Stéphane), Le premier ministre, Paris, PUF, 1985.

RİCCİ (Jean-Claude), Droit administratif, Paris, Hachette, 1996.

RİCHER (L.), “Remarques sur les entreprises privées de service public”, Actualité juridique-Droit administratif, Haziran 1997, Özel sayı, s.103 vd.

RİCHER (Laurent), “La notion de tutelle en droit administratif français”, Revue du droit public, 1979, s.971 vd.

RİCHER (Laurent), Droit des contrats administratifs, Paris, LGDJ, 1995.

RİCHER (Laurent), La faute de service public oans la jurisprudence du Conseil d'État, Paris, Economica, 1978.

RİVERO (Jean), “Existe-t-il un critère de droit administratif”, Revue du droit public, 1953, s.279-296.

RİVERO (Jean), “Jurisprudence et doctrine dans l’élaboration du droit administratif!, Études et documents du Conseil d'État, 1955, nº 9, s.27 vd.

RİVERO (Jean), “Personnes morales de droit public et arbitrage”, Revue de l’arbitrage, 1973, s.263 vd.

RİVERO (Jean), “Remarques à propos du pouvoir hiérarchique”, Actualité juridique–Droit administratif, 1966, s.154 vd.

RİVERO (Jean), “Sur l’obligation de réserve”, Actualité juridique–Droit administratif, 1977, s.580 vd.

RİVERO (Jean), Droit administratif, Paris, Dalloz, 1971. (“Rivero, op. cit., s.” şeklindeki atıflar bunadır).

ROBENEAU (Y.) ve TRUCHET (D.), Le Conseil d'État, Paris, PUF, 1994.

ROBERT (Jacques), “Droit administratif et droit constitutionnel”, Revue du droit public, 1998, nº 4, s.971-978.

ROBERT (Jacques), Libertés publiques et droits de l’homme, Paris, Monchrestien, 1988.

ROBERT (Paul), Dictionnaire de la langue française, (Rédaction dirigée par A. Rey et J.Rey-Debove), Paris, Le Robert, 1991 (Kısaca “Petit Robert” denir).

ROBİNEAU (Y.), “Droit administratif et codification”, Actualité juridique–Droit administratif, Haziran 1995 (Özel Sayı), s.110 vd.

ROLİN (E.), Le Conseil d'État, juge de l’exradition, Paris, LGDJ, 1999.

ROLLAND (Louis), Précis de droit administratif, Paris, Dalloz, Onuncu Baskı, 1951.

ROQUES (F.), “L’action récursoire dans le droit administratif de la responsabilité”, Actualité juridique–Droit administratif, 1991, s.75 vd.

ROUGEVİN-BAVİLLE (Michel),  La responsabilité administrative, Paris, Hachette-sup, 1992.

ROUGEVİN-BAVİLLE (Michel), SAİNT MARC (Renaud Denoix de) ve LABE-TOULLE (Daniel), Leçons de droit administratif, Paris, Hachette, 1989.

ROUX (A.), “Le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités terriotoriales”, Revue française de droit administratif, 1992, s.435 vd.

SABOURİN (P.), “Les autorités administratives indépendantes: une vatégorie nouvelle”, Actualité juridique–Droit administratif, 1983, s.275 vd.

SABUNCU (Yavuz), Anayasaya Giriş, Ankara, İmaj Yayınları, 2002.

SAGUENARD (J.), La décentralisation territoriale, Paris, PUF, 1980.

SAĞLAM (Fazıl), “Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisinin Sınırları: Uygulamanın Yaygınlaşmasından Doğabilecek Sorunlar”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1984, (Cilt 1), s.261-271.

SAĞLAM (Fazıl), Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1982.

SAİNT-JOURS (Y.), “L’applicabilité du droit du travail dans le secteur public”, Recueil Dalloz-Sirey, 1976, s. Chronuqe, s.183 vd.

SAİSON (J.), Le risque médical: Evolution de la responsabilité sans faute du service public hospitalier, Paris, L’Harmattan, 1999.

SALLET (F.), La pert de chance dans la jurisprudence administrative relative à la responsabilité de la puissance publique, Paris, LGDJ, 1994.

SALOMON (R.), “Le pouvoir de sanction des autorités administratives indépen-dentes en matière économique et financière”, Semaine juridique–Jurisclas-seur périodique, 2000, I, nº 264.

SALON (S.) ve SAVİGNAC (J.-C.), “Le statut général des fonctionnaires de l’Etat”, Actualité juridique–Droit administratif, 1984, s.191 vd.

SAMİ bkz. ŞEMSEDDİN SAMİ.

SANCAKDAR (Oğuz), Belediyenin İmar Planını Yapması-Değiştirmesi ve İptal Davası, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996.

SANCAKDAR (Oğuz), Disiplin Yaptırımı Olarak Devlet Memuriyetinden Çıkarma ve Yargısal Denetimi, Ankara, Yetkin Yayınları, 2001.

SANDEVOİR (P.), “La notion d’aménagement spécial dans la théorie du domaine public”, Actualité juridique-Droit administratif, 1996, s.84 vd.

SANDEVOİR (P.), “Les vicissitudes de la notion de service public industriel et commercial”, Mélanges Stassinopoulos, Paris, LGDJ, 1974, s.317 vd.

SANTULLİ (C.), “Les droits acquis”. Revue française de droit administratif, 2001, s.87 vd.

SARAÇ (Tahsin), Büyük Fransızca Türkçe Sözlük, İstanbul, Adam, 1990.

SARDA (F.)¸ Les responsabilité des juridictions, Paris, PUF, 1999.

SARICA (Ragıp), “Hizmet Kusuru ve Karakterleri”, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XV, Sayı 4, 1949, s.859 vd.

SARICA (Ragıp), “İdare Ajan ve Memurlarının Gördükleri Fonksiyon Sırasında İşledikleri Suçlardan İdare Malen Mesul Tutulabilir mi?”, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 11, Sayı 3, 1945, s.5 vd.

SARICA (Ragıp), “İdarî Ajan ve MemurlarınŞahsi Kusurlarından Dolayı Şahsen Mesul tutulmalarının hukukî Mesnetleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 15, 1949, Sayı 1.

SARICA (Ragıp), “İdarî Kararlardan Dolayı İdare Aleyhine Açılan Tam Kaza Davaları”, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 10, 1944, Sayı 3-4.

SARICA (Ragıp), “Teşriî Faaliyetlerinden Dolayı Devletin Malî Mesuliyeti Meselesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 19, 1949.

SARICA (Ragıp), “Yoklukla Malûl İdarî Kararlardan İdarenin Malî Mesuliyeti Meselesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 13, 1947, Sayı 1-4.

SARICA (Ragıp), “İdare Hukukunda Yokluk ve Butlan”, Ebul’ula Mardin’e Armağan, İstanbul, 1944, s.1191 vd.

SARICA (Ragıp), “Şahsî Kusur ve Mesele-i Müstehire”, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 12, Sayı 4, 1946, s.1055 vd.

SARICA (Ragıp), İdare Hukuku, (Teksir) İstanbul, 1971.

SARICA (Ragıp), İdarî Kaza, İstanbul, İstanbul Hukuk Fakültesi Yayınları, 1949.

SARICA (Ragıp), Türkiye’de İcra Uzvunun Tanzim Salâhiyeti, İstanbul, Türk Hukuk Kurumu Yayınları, 1943.

SARIGÖLLÜ (Ersin), “Hava Taşımacılığında Taşıyıcının Sorumluluğu”, Adalet Dergisi, Yıl 79, 1988, Sayı 4.

SAYAGUÉS LASO (Enrique), Traité de droit administratif (Trad. par Simone Aicardi), Paris, Travaux et recherches de l’institut de droit comparé de l’Uni-versité de Paris, 1964, 2 Cilt.

SAYIŞTAY, Cumhuriyetin Ellinci Yılında Sayıştay, Ankara, Sayıştay Yayınları, 1973.

SCHRAMECK (O.), “Droit administratif et droit constitutionnel”, Actualité juridique–Droit administratif, Haziran 1995, Özel Sayı, s.34 vd.

SCHRAMECK (O.), La fonction publique territoriale, Paris, Dalloz, 1995.

SCHULTZ (P.), Eléments du droit des marchés publics, Paris, LGDJ, 1996.

SCHWARTZ (R.), “Le pouvoir d’organisation du service”,Actualité juridique–Droit administratif, Haziran 1997, Özel Sayı, s.47 vd.

SCHWARTZ (R.), “Les délocalisations”, Actualité juridique–Droit administratif, 19994, s.456 vd.

SCHWARTZENBERG (Roger-Gérard), L’autorité de chose décidée, Paris, LGDJ, 1969.

SÉGUR (P.), “La catastrophe et le risque naturel: essai de définition juridique”, Revue du droit public, 1997, s.1693 vd.

SÉGUR (P.), “Le cas fortuit en droit administratif ou l’échec d’une construction doctrinale”, Actualité juridique-Droit administratif, 1994, s.171 vd.

SENCER (Muzaffer), “Türkiye’de Genel Yönetimin Merkez Örgütü”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 18, Sayı 3, s.3 vd.

SERİM (Bülent), “İptal Edilen Kuralın Yerine Eskisinin Kendiliğinden Yürürlüğe Girememesi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 28, 1995, Sayı 1, s.35 vd.

SERİM (Bülent), Anayasa ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Özelleştirme, Ankara, İzgi Yayınları, 1996.

SERRAND (P.), Les notions juridiques d’attentat, d’attroupement et de rassemblement en droit administratif de la responsabilité, Paris, LGDJ, 1994.

SERVİCE PUBLİC “Culture et service public”, Actualité juridique-Droit administratif, Eylül  2000, Özel sayı.

SERVİCE PUBLİC: “La délégation du service public”, Actualité juridique-Droit administratif, 1996, s.571-691.

SERVİCE PUBLİC: “La gestion déléguée du service public”, Revue française de droit administratif, supplément au nº 3.

SERVİCE PUBLİC: “Le service public et la construction communautaire” (Dosya), Revue française de droit administratif, 1995, s.291 vd.

SERVİCE PUBLİC: “Le service public: unité et diversité”, Actualité juridique-Droit administratif, Haziran 1997, Özel Sayı.

SERVİCE PUBLİC: “Les services publics face au droit, notamment communautaire, de la consommation”, Droit administratif, Ekim 1993, Özel Sayı.

SERVİCE PUBLİC: Service public, et Communauté européenn: entre l’intérêt général et le marché, Colloque Strasbourg, 17-19 Ekim 1996), Paris, Documentation française, 1998, “ Cilt.

SERVİTUDES D’URBANİSME: “L’indemnisation des servitudes d’urbanisme en Europe”, Droit et Ville, 2000, nº48-49 (Contributions au Colloque international de toulouse, 15 ve 16 Ekim 2000).

SEZGİNER (Murat), “İdarî Belgelere Ulaşma Hakkı: Fransa Örneği”, Selçuk üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6, 1998, Sayı 1-2, s.299.

SEZGİNER (Murat), “Usûl Kanunlarında İdarî İşlemin Dış Görünüşü”, in Başbakanlık, İdarî Usûl Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu (Ankara, 17-18 Ocak 1998), Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1998, s.201-238.

SİMON (D.), “Droit communautaire et la responsabilité de la puissance publique: Glissements  progressifs ou révolution tranquille”, Actualité juridique-Droit administratif, 1993, s.235  vd.

SİMON (D.), “La responsabilité de l’Etat saisie par le droit communautaire”, Actualité juridique-Droit administratif, 1996, s.489 vd.

SİMONİAN-GİNESTE (H.), “Nouveau regard sur l’avis consultatif”, Revue du droit public, 1999, s.1121 vd.

SİORAT (L.), “La notion d’affectation en matière domaniale”,Revue du droit public, 1958, s.866 vd.

SİRAT (C.), “L’exécution d’office, l’exécution forcée, deux procédures distinctes de l’exécution administrative”, Semaine juridique - Jurisclasseur périodique, 1958, I, nº 1440.

SİWEK-POUYDESSEAU (J.), Les syndicats de fonctionnaires depuis 1948, PUF, 1988.

SOUBEYROL (Jean), Les décrets-lois sous la IVe République, Bordeaux, Imp. Samie, 1955.

SOULİER (G.), “Réflexion sur l’évolution et l’avenir du droit  de la responsabilité de la  puissance publique”, Revue du droit public, 1969, s.1039 vd.

SOUSSE (M.), “Le principe de non-discrimination”, Actualité juridique-Droit adminis-tratif, 1999, s.985  vd.

SOUSSE (M.), La notion de réparation de dommages en droit administratif, Paris, LGDJ, 1994.

SOYASLAN (Doğan), Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, İstanbul, Kazancı Yayınları, 1990.

SOYBAY (Selçuk), “Devlet Denetleme Kurulunun Görev Alanı”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Yıl 4, Sayı 1-3, 1983, s.105-121.

SOYBAY (Selçuk), “Devlet Denetleme Kurulunun Konumu ve İşlevi I”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Yıl 5, Sayı 1-3, 1984, s.107-114.

SOYBAY (Selçuk), “Devlet Denetleme Kurulunun Konumu ve İşlevi II”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 1985, Sayı 1-3, s.215-224.

STASSİNOPOULOS (Michel), Traité des actes administratifs, Paris, LGDJ, 1973.

STİRN (B.), “L’agent public: reflexions sur la jurisprudence”, Actualité juridique–Droit administratif, 1991, s.587 vd.

STİRN (B.), Le Conseil d'État, son rôle, sa jurisprudence, Paris, Hachette, 1991.

STİRN (B.), Les sources constitutionnelles du droit administratif, Paris, LGDJ, 1999.

SUBRA DE BİEUSSES (P.), “La spécifité de l’affermage”, Actualité juridique–Droit administratif, 1996, s.608 vd.

SUBRA DE BİEUSSES (P.), Les servitudes administratives, Paris, Berger-Levrault, 1976.

SUNAY ŞENLEN (Süheyla), Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Görev Kriterleri, İstanbul, Beta Yayınları, 1996.

SUTTER (G.) ve ZECLER (H.), “Les agents contractuels des services publics admi-nistratifs”, Revue du droit public, 2000, s.521 vd.

SYMCHOWİCZ (N.), “Contrats administratifs et mise en concurrence: la question des cessions”,Actualité juridique-Droit administratif, 2000, s.104 vd.

ŞAHBAZ (İbrahim), “Anayasa Yargısında Yokluk”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 56, Sayı 1999/4, s.23-46.

ŞEMSEDDİN SAMİ (Ş. Sami [Ch. Samy-Bey Fraschery]), Kamus-u Fransevi: Fran-sızcadan Türkçe’ye Lügat (Dictionnaire français-turc), İstanbul, Mih-ran, 1310 (1898), 2 Cilt.

ŞEMSEDDİN SAMİ, (Sami Ş.) Kamus-ı Türki, Dersaadet, İkdam, 1317, 2 Cilt (Tıpkı Basım: İstanbul, Çağrı Yayınları, 1992.

TALBOT (P.), “L’indemnisation par l’Etat des victimes d’attroupements ou de rassemblements”, Revue administrative, 1991, s.397 vd.

TAN (Turgut ve AKILLIOĞLU (Tekin), “1961 Anayasası ve Türkiye’de Yönetim Hukukunun Uygulama Alanı Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, Haziran 1978, s.53 vd.

TAN (Turgut), “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Yürütmenin Düzenleme Yetkisi”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1987, Cilt 3, s.203-216.

TAN (Turgut), “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu Hizmeti Yaklaşımı”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1991, Cilt 8, s.233-259.

TAN (Turgut), “İdare Hukuku İlkeleri Açısından Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri”, Yap-İşlet-Devret Sempozyumu, Ankara, Banka ve Ticaret hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara, 1996, s.23 vd.

TAN (Turgut), “İdare Hukuku ve Tahkim”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 32, 1999, Sayı 3, s.3-23.

TAN (Turgut), “İdarenin Özel Hukuk Alanındaki İşlemleri”, II. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Ankara, Danıştay Yayınları, 1993, s.1994 vd.

TAN (Turgut), “İdarî Sözleşme Kuramına İlişkin Gözlemler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 50, 1995, Sayı 3-4, s.291-309.

TAN (Turgut), “Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, Ankara, Ankara Barosu Yayınları, 2000, Cilt I, s.455-467.

TAN (Turgut), “Kamu Hizmeti İmtiyazından Yap-İşlet-Devret Modeline”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 47, 1992, Sayı 3-4, s.307-325.

TAN (Turgut), “Kamu Hizmeti, Kriz ve Yeniden Tanımlama”, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Ankara, Danıştay Yayınları, 1990, s.329-335.

TAN (Turgut), “Kanun Hükmünde Kararname Uygulaması”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 17, Eylül 1984, Sayı 4, s.33-47.

TAN (Turgut), “Osmanlı İmparatorluğunda Yabancılara Verilmiş Kamu Hizmeti İmtiyazları”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 22, 1967, Sayı 2, s.285 vd.

TAN (Turgut), “Özelleştirme”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 1988, Sayı 1-3, s.271-297.

TAN (Turgut), “Resmî Gazetede Yayımlanacak Yönetmelikler ve Resmî Gazete Yayınları Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 18, 1985, Sayı 1, s.64 vd.

TAN (Turgut), “Sınav Notları ve Yargısal Denetim”, Danıştay Dergisi, Sayı 18-19, 1975, s.188 vd.

TAN (Turgut), “Sınav ve Jüri Değerlendirmelerinin Yargısal Denetimi”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Prof.Dr. Oral Sander’e Armağan), Cilt 51, Sayı 1-4, s.409 vd

TAN (Turgut), “Türk Hukukunda Kanun Hükmünde Kararname Uygulaması ve Sorunları”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 50, 1995, Sayı 1-2, s.335-350.

TAN (Turgut), Ekonomik Kamu Hukuku, Ankara, TODAİE Yayınları, 1984.

TAN (Turgut), İdarî İşlemin Geri Alınması, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1970.

TAN (Turgut), Planlamanın hukukî Düzeni, Ankara, TODAİE Yayınları, 1976.

TANDOĞAN (Sabri), “Objektif ve Sübjektif Tasarruflarda Yokluk”, İdare Hukuku ve İdarî Yargı İle İlgili İncelemeler I, Ankara, Danıştay Yayınları, 1976, s.82-106.

TARHANLI (İştar),”Amerikan İdarî Usûl Kanunu”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Yıl 6, Aralık 1985, Sayı 1-3, s.225 vd.

TAUGOURDEAU (J.P.), “Le caractère certain et direct du préjudice en matière de responsabilité extracontractuelle de la puissance publique”, Actualité juridique–Droit administratif, 1974, s.508 vd.

TDK, Türkçe Sözlük, Ankara, TDK Yayınları, 1988, 2 Cilt.

TEBOUL (G.), “Droit administratif et droit international”, Revue du droit public, 1998, s.979 vd.

TEBOUL (G.), “L’arbitrage international et personnes morales en droit public”, Actuali-té juridique-Droit administratif, 1997, s.25 vd.

TEBOUL (G.), “La coutume, source formelle de droit en droit administratif”, Revue Droits, 1986, nº 3, s.97 vd

TEBOUL (G.), Usages et coutume dans la jurisprudence administrative, Paris, LGDJ, 1989.

TEİTGEN-COLLY (G.), “Le principe de gratuité de la circulation”, Revue du droit public, 1982, s.1081 vd.

TELLİ (Semih Tekin), “İdarî Yargıda Kesin Hüküm”, İdare Hukuku ve İdarî Yargı İle İlgili İncelemeler III, Ankara, Danıştay Yayınları, 1980, s.125 vd.

TERCİNET (M.-R.), “La liberté de manifestation en France”, Revue du droit public, 1979, s.1009 vd.

TERNEYRE (P.), “L’influence du droit communautaire sur le droit des contrats adminis-tratifs”, Actualité juridique-Droit administratif, Haziran 1996, Özel Sayı, s.85 vd.

TERNEYRE (P.), “Les paradoxes du contentieux de l’annulation des contrats admi-nistratifs”, Etudes et Documents du Conseil d'État, 1988, nº 39, s.69 vd.

TERNEYRE (P.), La responsabilité contractuelle des personnes publiques en droit administratif, Paris, Economica, 1989.

TEZCAN (Durmuş) et al., İdare Hukuku Mevzuatı, İzmir, DEÜHF Yayınları, 1998, 2 Cilt.

TEZCAN (Durmuş), ERDEM (Mustafa Ruhan) ve SANCAKDAR (Oğuz), Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Ankara, Seçkin Yayınları, 2002.

TEZİÇ (Erdoğan), “Yasama Yetkisi ve Kanun Hükmünde Kararnameler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 5, 1972, Sayı 3, s.3 vd.

TEZİÇ (Erdoğan), Anayasa Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, Beşinci Baskı, 1998.

THOMAS (D.), “Les relations entre le droit des marchés publics et le droit badgétaire et compatble”, Revue du droit public, 1997, s.1101 vd.

THOMAS-TUAL (B.), “Les normes internationales et européennes applicables à la fonction publique, Droit administratif, 1991, nº 8, s.1 vd.

TİFİNE (P.), “La place des ouvrages publics exceptionnellement dangereux dans la structure de la responsabilité du fait des ouvages publics”, Revue du droit public, 1996, s.1405.

TİMSİT (Gérard), Administrations et Etats: étude comparée, PARİS, PUF, 1987.

TİMSİT (Gérard), Le rôle de la notion de fonction administrative en droit admi-nistratif français, Paris, LGDJ, 1963.

TİMSİT (Gérard), Théorie de l’administration, Haris, Economica, 1986.

TODAİE, T.C. Devlet Teşkilâtı Rehberi, Ankara, TODAİE Yayınları, 2000.

TOLON (K. Doğu), “İptal ve Tam yargı Davalarında Kazanılmış Hak”, İdare Hukuku ve İdarî Yargı İle İlgili İncelemeler III, Ankara, Danıştay Yayınları, 1980, s.163-208.

TOPRAK KARAMAN (Zafer), Yerel Yönetimler, İzmir, 1992.

TORTOP (Nuri), Mahallî İdareler, Ankara, TODAİE Yayını, 1991.

TORTOP (Nuri), Personel Yönetimi, Ankara, TODAİE Yayınları, 1992.

TORTOP (Nuri), Yönetim Bilimi, Ankara, S Yayınları, 1983.

TOSUN (M.), Türkiye’de Valilik Sistemi, Ankara, TODAİE Yayınları, 1970.

TOSUN (Öztekin), “Yürütme Organlarının Koyduğu Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXVIII, 1962, Sayı 2, s.349 vd.

TOUCHARD (J.-F.), “A propos de la responsabilité pour faute de l’administration fiscale”, Revue du droit public, 1992, s.785.

TRAİTÉ: Traité de science administrative, (Ouvrage collectif) Paris, Mouton, 1966.

TRAORE (S.), “L’extension du champ de la décision implicite”, Droit administratif, 2000, Chronique nº 15.

TROTABAS (L.), De l’utilisation du domaine public par les particuliers, Paris, Dalloz, 1924.

TRUCHET (D.), “Le contrat administratif: qualification juridiqued’un accord de volon-tés”, in L. Cadiet (Ed.), Le droit contemporain des contrats, Paris, Economica, 1987.

TRUCHET (Didier), “Label de service public et statut de service public”, Actualité juridique–Droit administratif, 1982, s.427-440.

TRUCHET (Didier), “Mauvaises et bonnes raisons de mettre fin au dualisme juridiction-nel”, Revue Justices, 1996, nº 3, s.53 vd.

TRUCHET (Didier), Le Conseil d'État, Paris, PUF, 1994.

TRUCHET (Didier), Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d'État, Paris, LGDJ, 1977.

TSEVAS (D.), Le contrôle de la légalité des actes administratifs individuels par le juge judiciaire, Paris, LGDJ, 1995.

TURGUT (Nükhet), Çevre Hukuku, Ankara, Savaş Yayınevi, 1998.

TURHAN (Mehmet), “Olağanüstü Hallerde Çıkarılabilecek Kanun Hükmünde Kararnameler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 25, Eylül 1992, Sayı 3, s.13-36.

TURHAN (Mehmet), Siyaset ve Anayasa, Ankara, Gündoğan Yayınları, 1995, s.161-192.

TURPİN (Dominique), La région, Paris, Economica, 1987.

TUTKUN (Yücel),”İmza, Paraf, kişisel Mühür, Parmak Basma”, Türk İdare Dergisi, Yıl 65, Sayı 398, s.218 vd.

TUTUM (Cahit), “Memurların Hak ve Ödevleri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 2, 1969, Sayı 2, s.105 vd.

TUTUM (Cahit), Personel Yönetimi, Ankara, TODAİE Yayınları, 1976.

TUTUM (Cahit), Türkiye’de Memur Güvenliği, Ankara, TODAİE Yayınları, 1972.

TÜRK DİL KURUMU, Türkçe Sözlük, Ankara, TDK Yayınları, 1988, 2 Cilt.

TÜRK HUKUK KURUMU, Türk Hukuk Lügatı, Ankara, Türk Hukuk Kurumu Yayınları, 1944 (Üçüncü Tıpkı Basım: Ankara, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Müdürlüğü, 1991).

TÜRKER (Muammer) (Ed.), Dünyada Mahallî İdareler, Ankara, İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü, 1999.

ULER (Yıldırım), “Sözleşmeli Personel, İdarî Sözleşmeler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 22, 1965, Sayı 1, s.215 vd.

ULER (Yıldırım), İdarî Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1970.

ULUSAN (İlhan), “Alman  Kamu Hukukunda Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1977, Sayı 1-4,

ULUSAN (İlhan), “Tehlike Sorumluluğu Üstünü”, Mukayeseli Hukuk Dergisi, Yıl 4, 1970, Sayı 6.

ULUSOY (Ali) (Ed.), Hukuk-Ekonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Ankara, Liberte Yayınları, 2001.

ULUSOY (Ali), “Bağımsız İdarî Kurumlar”, Danıştay Dergisi, Sayı 100, 1999, s.3-17.

ULUSOY (Ali), “Kamu Hizmeti Anlayışında Yeni Yönelimler: Avrupa Yapılanmasının Kamu Hizmeti Teorisine Etkileri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 31, Sayı 2, 1998, s.21 vd.

ULUSOY (Ali), “Regülasyon Kurumları Hakkında Genel Bir Değerlendirme”, 2000 Yılında İdarî Yargı Sempozyumu, (Ankara, 11-12 Mayıs 2000), Ankara, Danıştay Yayın Bürosu, 2000, s.273-285.

ULUSOY (Ali), “Yeni Anayasal Durumda Kamu Hizmeti ve Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usûlleri Kavramları”, in Ali Ulusoy (Ed.), Hukuk-Ekonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Ankara, Liberte Yayınları, 2001, s.1-22,

ULUSOY (Ali), Bağımsız İdarî Otoriteler, Ankara, Turhan Kitabevi Yayınları, 2003.

ULUSOY (Ali), Telekomünikasyon Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi Yayınları, 2002.

UYGUN (Oktay), 1982 Anayasasında Temel Hak ve Özgürlüklerin Temel Rejimi, İstanbul, Kazancı Yayınları, 1992.

ÜNLÜÇAY (Mehmet), “İdarenin Tazmin Borcu ve Enflasyon Olgusu”, Danıştay Dergisi, Sayı 94, 1998.

VALETTE (Jean-Paul), Le service public à la française, Paris, Ellipses, 2000.

VAN LANHG (A.), Juge judiciaire et droit administratif, Paris, LGDJ, 1996.

VANDERMEEREN (R.), “Le référé administratif précontractuel”, Actualité juridique-Droit administratif, Temmuz 1994, Özel Sayı, s.91 vd.

VEDEL (Georges) ve DELVOLVÉ (Pierre), Droit administratif, Paris, Presses universitaires de France, 1992, 2 Cilt.

VEDEL (Georges), “Discontinuité du droit constitutionnel et continuité du droit adminis-tratif: le rôle du juge”, Mélanges Marcel Waline, Paris, LGDJ, 1974, s.777 vd.

VEDEL (Georges), “Le droit administratif peut-il être indéfinement jurispru-dentiel?”, Études et documents du Conseil d'État, 1979-1980, nº 31, s.31 vd.

VEDEL (Georges), “Les bases constitutionnelles du droit administratif”, Études et documents du Conseil d'État , 1954, nº 8, s. 21 vd.

VEDEL (Georges), “Remarques sur la notion de clause exorbitante”, L’évolution du droit public: études en l’honneur d’Achille Mestre, Paris, Sirey, 1956, s.527 vd.

VEDEL (Georges), Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, (réimpression, 1989).

VENEZİA (Jean-Claude), “Les réglements d’application”, Mélanges Chapus, Paris, Montchrestien, 1992, s.673 vd.

VİALLE (P.), “Lien de causalité et dommage direct dans la responsabilité administra-tive”, Revue du droit public, 1974, s.1243 vd.

VİGOUROUX (C.), “Le contrôle de la police”, Mélanges Braibant, Paris, Dalloz, 1996, s.743 vd.

VİGOUROUX (C.), Déontologie des fonctions publiques, Paris, Dalloz, 1995.

VİGUER (J.), Les régies des collectivités locales, Paris, Economica, 1992.

VİMPART (C.), “L’ordre public dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel”, Revue du droit public, 1994, s.693 vd.

VİNCENT (F.), Le pouvoir de décision unilatérale des autorités administratives, Paris, LGDJ, 1966.

VİNCENT (J. Y.), “L’erreur manifeste d’appréciation”, Revue administrative, 1971, s.407 vd.

VİRALLY (Michel.), “L’introuvable acte de gouvernement”, Revue du droit public, 1962, s.317 vd.

VLACHOS (Georges), “Fondement et fonction de la notion de service public”, Recueil Dalloz-Sirey, 1978, Chronique, s.257 vd.

VLACHOS (Georges), Les principes généraux du droit administratif, Paris, Ellipses, 1993.

VOİSSET (M.), “La reconnaissance, en France, d’un droit à la qualité dans les services publics”, Revue française de droit administratif, 1999, s.743 vd.

WALİNE (J.), “L’évolution de la responsabilité extracontractuelle des personnes publiques”, Études et documents du Conseil d'État , 1995, nº 46, s.459 vd.

WALİNE (J.), “La théorie générale du contrat en droit civile et en droit administratif”, Mélanges Ghestin, Paris, LGDJ, 2001, s.965 vd.

WALİNE (Marcel), “De l’irresponsabilité des fonctionnaires pour leurs fautes person-nelles et des moyens d’y remédier”, Revue du droit public, 1948, s.5 vd.

WALİNE (Marcel), “Grauité ou rémunaration des services publics, Revue du droit public, 1951, s.497 vd.

WALİNE (Marcel), “La notion de régie intéressée”, Revue du droit public, 1948, s.337 vd.

WALİNE (Marcel), “Le droit administratif et la sécurité routière”, Mélanges Stassino-poulos, Paris, LGDJ, 1974, s.1 vd.

WALİNE (Marcel), Droit administratif, Paris, Dokuzuncu Baskı, 1963.

WALİNE (Marcel), Précis de droit administratif, (Tome 2: Fonction publique, domaine publique, travaux publics, expropriation, urbanisme, aménagemenet du territoire), Paris, Montchrestien, 1970.

WEBER (Y.), “Vers un nouveau droit des marchés publics”, Revue du droit public, 1982, s.1199 vd.

WEBER (Y.), L’administration consultative, Paris, LGDJ, 1968.

WECKEl (P.), “L’evolution de la notion de faute personelle”, Revue du droit public, 1990, s.1525 vd.

WEİL (Prosper), “Le critère du contrat administratif en crise”, Mélanges offerts à Marcel Waline: Le juge et le droit public, Paris, LGDJ, 1974, Cilt 2, s.831 vd.

WEİL (Prosper), Le droit administratif, Paris, PUF, 1991.

WİENER (C.), Recherches sur le pouvoir réglementaire des ministres, Paris, PUF, 1970.

WİENNER (C.), “Les foulards noirs et la République”, Mélanges Braibant, Paris, Dalloz, 1996, s.761  vd.

YALÇINDAĞ (Selçuk), “Mahallî İdarelerde Yürütme Organı”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 2, Shaziran 1969, Sayı 2, s.140-174.

YALÇINDAĞ (Selçuk), F. Almanya’da ve Türkiye’de Yerel Yönetimler, Ankara, TODAİE Yayınları, 1992.

YANNAKOPOULOS (C.), La notion de droits acquis en droit administratif français, Paris, LGDJ, 1997.

YARSUVAT (Duygun), “Yürütme Organının Koyduğu Kaidelerle Suç İhdası ve 1961 Anayasası” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXIX, 1963, Sayı 3, s.540 vd.

YAVUZ (Fehmi), Türk Mahallî İdarelerinin Yeniden Düzenlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Ankara, TODAİE Yayınları, 1967.

YAYLA (Yıldızhan), “İdarenin Sorumluluğu ve Mücbir Sebep”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1980, s.147 vd.

YAYLA (Yıldızhan), “İdarenin Takdir Yetkisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1964, Sayı 1-2, s.201-211.

YAYLA (Yıldızhan), “İl Özel İdarelerinin İşlevi”, İl Özel İdareleri Sempozyumu, İstanbul, İstanbul İl Özel İdaresi Yayını, 1986.

YAYLA (Yıldızhan), “Kamu Malı Üzerinde İrtifak Tesisi”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Yıl 9, Sayı 1-3, 1988 (Prof. Dr. Lûtfi Duran’a Armağan), s.357-364.

YAYLA (Yıldızhan), “Yer İtibarı ile Yetki ve Yokluk (Karar İncelemesi)”, Hukuk Araştırmaları, Cilt I, Sayı 2, Mayıs-Ağustos 1986, s.55 vd.

YAYLA (Yıldızhan) , Anayasalarımızda Yönetim İlkeleri: Tevsi-i Mezuniyet ve Tefrik-i Vezaif, İstanbul, 1984.

YAYLA (Yıldızhan) , İdare Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, İkinci Baskı, 1990.

YENİCE (Kazım) ve ESİN (Yüksel), İdarî Yargılama Usûlü, Ankara, 1983.

YENİCE (Kazım), “Not Takdiri ve Denetim”, Danıştay Dergisi, Sayı 42-43, s.15-17.

YILDIRIM (Ramazan), “İdare Hukuku Açısından Bilgi Edinme Hak ve Özgürlüğü”, Başbakanlık, İdarî Usûl Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1998, s.227-238.

YILDIRIM (Ramazan), “Türk Askerî Disiplin hukukuna Kısa Bir Bakış”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı 14, 2002, s.81-126.

YILDIRIM (Turan), “Kamu Hizmeti ve Kâr Amacı”, in Ali Ulusoy (Ed.), Hukuk-Ekonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Ankara, Liberte Yayınları, 2001, s.36-45.

YILDIRIM (Turan), Mahallî İdarelerin Seçilmiş Organlarının Organlık Sıfatlarını Kaybetmeleri, İstanbul, Alkım Yayınları, Tarihsiz (2001?).

YILDIRIM (Turan), Türkiye’nin İdarî Teşkilâtı, İstanbul, Alkım Yayınları, 1999 (“Yıldırım, op. cit., s.” şeklinde yapılan atıflar bunadır).

YILMAZ (Esat Mahmut), “Ulus Devlet Bağlamında İdarî Vesayet Denetimi”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı 15, 2001, s.73-102.

YILMAZ (Misket), “Türk Hukukunda Kanun Hükmünde Kararname”, Prof.Dr.Bülent Nuri Esen’e Armağan, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1977, s.505-561.

YILMAZ (Mustafa), İmar Yaptırımları ve Yargısal Korunma, Ankara, Seçkin Yayınları, 2002.

YOLKA (P.), “Le pouvoir de nomination du chef de l’Etat sous la Ve République”, Revue du droit public, 1999, s.718 vd.

YOLKA (P.), La propriété publique: éléments pour une théorie, Paris, LGDJ, 1997.

YÜZBAŞIOĞLU (Necmi), 1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi, İstanbul, Beta, 1996.

YÜZYIL: Yüzyıl Boyunca Danıştay (1868-1968), Ankara, Danıştay Yayınları, 1968.

ZABUNOĞLU (Yahya), “Bir İdarî Sözleşme Türü Olarak Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, Ankara, Ankara Barosu Yayınları, 2000, Cilt I, s.491-496.

ZALMA (G.), “Patere regulam quam fecisti ou l’autorité administrative liée par ses propres actes unilatéraux”, Revue du droit public, 1980, s.1118 vd.

ZANOBİNİ (Guidio), İdare Hukuku, Çev. Atıf Akgüç ve Sahir Erman, İstanbul., 1945.

ZANOBİNİ (Guidio), İdarî Müeyyideler, Çev. Yılmaz Günal, Ankara, 1964.

ZAVİOLİ (P.), “Le démocratie administrative existe-t-elle?”, Revue du droit public, 2000, s.1495 vd.

ZEGHBİB (H.), “Principe du contradictoire et procédure administrative non contentieuse”, Revue du droit public, 1998, s.467 vd.

ZEVKLİLER (Aydın), ACABEY (M. Beşir) ve GÖKYAYLA (K. Emre), Medenî Hukuk, Ankara, Savaş Yayınları, 1995.

ZEYBEK (Ali Cavit), “Yargı İçtihatlarının Hukuk Kaynağı Olarak Değeri ve Yeri”, Danıştay Dergisi, Sayı 68-69, 1988, 50 vd.

ZİLLER (J.), “Le principe de proportionnalité”, Actualité juridique–Droit admi-nistratif, Haziran 1996, (Özel Sayı) s.185 vd

ZİLLER (J.), Administrations comparées: Les systèmes politico-administratifs de l’Europe des Douze, Paris, Montchrestien, 1993.

Ek.- ATAY (E. Ethem), ODABAŞI (Hasan) ve GÖKCAN (Hasan Tahsin), Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları, Ankara, Seçkin Yayıncılık 2003. (Yeni çıkmıştır)


 


* Birinci ciltteki kaynakları da içerir. Bu bibliyografya sadece kendisinden alıntı yapılan ve dipnotlarda gösterilen kaynakları değil, aynı zamanda kendisinden yararlanılmamış, ama bölüm sonlarında konuyla ilgili oldukları için “ek bibliyografya” başlığı altında verilmiş olan kaynakları da içermektedir. Bu nedenle, bu bibliyografya, bu kitabın yazılmasında yararlanılmış kaynakları gösteren bir kaynaklar listesi değil, idare hukuku alanında yazılmış başlıca kaynakları gösteren bir “genel bibliyografya”dır.

 

 

 

 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2004. Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir fikir ve sanat eserini herhangi bir yöntemle çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis cezası ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu çalışmadan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 4 (dört) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken bu çalışmaya şu şekilde atıf yapılması önerilir:

Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin kitabevi yayanları, 2003, Cilt II, s.1309-1352'den alınmıştır. www.idarehukuku.gen.tr/bibliografya.htm (15 Mayıs 2004).


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr