TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

 idare.gen.tr

 

Ana sayfa: www.idare.gen.tr   

Bu sayfanın bir üst sayfası: www.idare.gen.tr/idarehukuku.htm 

 


Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003, Cilt II, s.1410-1468'den alınmıştır.  


 
DİZİN

 (Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003, Cilt II'nin Dizinidir)

 

  

 

PLÂN:

I. Kavram ve İsim Dizini, s.1353

II. İlke, Kural ve Özdeyiş Dizini, s.1384

III. Türk Mevzuatı Dizini, s.1386

A. Anayasa Maddeleri Dizini, s.1386

B. Kanunlar Dizini, s.1386

C. Kanun Hükmünde Kararnameler Dizini, s.1390

D. Yönetmelikler Dizini, s.1390

E. Bakanlar Kurulu Kararları Dizini, s.1390

IV. Fransız Mevzuatı Dizini, s.1391

V. Türk Yargı İçtihatları Dizini, s.1392

A. Anayasa Mahkemesi Kararları Dizini, s.1392

B. Danıştay Kararları Dizini, s.1393

C. İdare Mahkemesi Kararları Dizini, s.1403

D. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Dizini, s.1404

E. Yargıtay Kararları Dizini, s.1406

F. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları Dizini, s.1407

VI. Fransız Yargı İçtihatları Dizini, s.1409

A. Fransız Danıştayı (Conseil d'État)  Kararları Dizini, s.1409

B. Fransız İdare Mahkemeleri (Tribunal administratif) Kararları Dizini, s.1418

C. Fransız İstinaf İdare Mahkemeleri (Cour administrative d’appel) Kararları Dizini, s.1419

D. Fransız Yargıtayı (Cour de cassation) Kararları Dizini, s.1419

E. Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi (Tribunal des conflits) Kararları Dizini, s.1420

F. Fransız Anayasa Konseyi (Conseil constitutionnel) Kararları Dizini, s.1420

VII. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Dizini, s.1420

Uyarı: Bu dizin, sadece ikinci ciltte geçen kavram, isim, ilke, kural, mevzuat, kararları içerir. Birinci ciltte geçenler için birinci cildin sonundaki dizine bakınız. Dizindeki kelimeleri izleyen virgülden sonraki numara, sayfa numarasına gönderme yapar.

 

I. Kavram ve İsim Dizini

---A--- 

A grubu kadrolar için memur seçme, 624

abla, 1203

abonman sözleşmeleri, 53

abusus, 743, 761

acı, 1193, 1195

acil (urgence), 546

acil durumlar, 546

acil ihtiyaç (urgente nécessité), 1111

acil yardım, 1006

acz (insolvabilité), 1174

açık değerlendirme hatası (erreur manifeste d’appréciation), 634

açık ihale usûlü, 104

açık takdir hatası (erreur manifeste de l’appréciation), 320

açıklanan iradelerin yönü, 3

adalet dağıtmaktan imtina (déni de justice), 1015

adalet kamu hizmetleri alanında devletin sorumluluğu için ağır kusur, 1014

adaletin iyi idaresi (bonne administration
de la justice
), 434

aday memur olarak atanma, 625

adaylık, 625

Addikes kanunu (lex addikes), 920

adem-i ifa def’i (exceptio non adempleti
contractus
), 119, 126

adem-i tahsis kararı (décision de désaffectation), 775, 795

adlî aşama (phase judiciaire), 885, 892

adlî kolluk (police judiciaire), 423

adli polis, 431, 455

adliyeden dolayı devletin sorumsuzluğu ilkesi (principe de l’irresponsabilité de l’etat du
fait du justice
), 1015

adsız düzenleyici kolluk işlemleri, 494

af, 726

ağır cezayı gerektiren suçüstü hâli, 730

ağır ekonomik bunalım, 522, 526

ağır kusur (faute grave), 134

ağır kusur (faute lourde), 436, 540, 1001-1124

ağır kusur-basit kusur ayırımı, 1001-1124

ağır zarar (préjudice grave), 1211, 1074

ahde vefa (pacta sunt servanda), 165, 168, 205

ahlâk dışı nitelik (caractère immoral), 419

ahlâk düzeni (ordre moral), 418

ahlâk ve yetersizlik, 649

ahlâkî düzensizlik (désordre moral), 418

AİDS, 1087, 1097

Air-France, 359

Air-France’ın hosteslere evlenme yasağı, 257

akar olmayan, 803

akarsuyun taşmasından önce ulaştığı en yüksek çizgi (plenissumen flumen), 785

akdî (sözleşmesel, contractuel), 6, 113, 571, 584

akdî bağ, 571

akdî durum (situation contractuelle), 253, 589

akdî geri satın alma (rachat contractuel), 393

akdî görevlendirme (investiture contractuelle),
354, 358

akdî hükümler (clauses contractuelles), 116, 137, 379

akdî idarî sorumluluk, 935

akdî ilişki (relation contractuelle), 272

akdî nitelik (nature contractuel), 115, 116

akdî sorumluluk (responsabilité contractuelle),
932, 935, 939

Akgüner, 556

akıl hastalarının deneme çıkışları, 1095

akit, 2

âkit, 96

Akkuş/Türkiye kararı, 1301

AKTAŞ elektrik, 204, 401

alelâde kamulaştırmasız el atma, 910

aleniyet ilkesi, 672

aleyhe karar verme yasağı, 707

alınan mallar (biens de reprise), 394

alındı belgesi (récéppissé), 487, 500

alt-yüklenici (taşeron, sous-traitant), 120

alt-yüklenici kullanma yasağı, 120

amaç (but), 515

amca, 1206

ameliyat, 1198

âmme emlâki, 741, 858

amme emlakinin işgaline ilişkin sözleşmeler
(contrat comportant du domaine public), 79, 80

âmme menfaati, 223

ana, 1202

anayasal değerde ilke (principe de valeur constitutionnelle), 264

anayasal kamu hizmetleri (services publics constitutionnels), 323

anayasanın ruhu, 508

anayasaya aykırı kamu hizmeti kurma yasağı, 323

anayasaya ve kanunlara sadakat ödevi, 652

Ankara-Eskişehir devlet karayolu üzerinde üst
geçit ve kavşak, 865

anlaşma (convention), 112, 378

anomalili çocuk, 1216

anonim şirkette kurucu üye, 659

anormal ağırlık (anormalement grave), 1074, 1212,

anormal kullanımlar, 829

anormal ve özel risk (risque spécial et anormal), 1077

anormal zarar (préjudice anormal), 1072, 1082

anormal zarar (préjudie anormal), 1074, 1211

araç (moyen), 515

arazi kayması, 845, 846

arazi ve arsa düzenlemesi yoluyla arazilerin % 35’ine bedelsiz olarak el atılması, 919-923

arazi-i haraciye, 752

arazi-i kanunname-i hümayunu, 751

arazi-i memlûke (mülk topraklar), 752

arazi-i metruke, 751

arazi-i mevat, 752

arazi-i mevkufe, 752

arazi-i üşriye, 752

arızî işbirliği, 1248

arızî işbirlikçiler (collaborateurs occasionels), 1106

arızî işbirlikçilerinin yol açtığı zararlar, 1250

arızi yükümlüler (requis occasionnels), 570

Aria, 410

Aristo, 278

aritmetik eşitlik, 278

Armağan, 1277

asalet (titularisation), 575

askerî hizmetin bünyesinden doğan zararlar, 1103

askerî operasyonlardan doğan zararlar, 1178

askerlik şartı, 618

aslen iktisap, 845, 846

aslî farklılık, 438

aslî görevler, 566

aslî memur, 625

asli memurluğa atanma, 627

aslî memuru (titularisation), 630

aslî ve sürekli nitelikte bir görev yapma şartı, 578

asliye hukuk mahkemesine idarenin müracaatı, 893

aşan hükümler kriteri, 27

aşar, 70

aşırı düşük teklifler, 109

aşırı ve özel bir yararlanma (usage priatif et anormal), 306

aşırılıklar, 1027

atama (nomination), 574, 627

atama işlemi (acte de nomination), 588, 625

atama işleminin hukukî niteliği, 587

atama konusunda takdir yetkisi, 620

atamaya yetkili makam, 627

atanma şartı, 574

ateşli silahlar, 1080

av kolluğu, 437

avans (avances), 124

Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi, 509,532

avukatlar, 577

avukatlık hizmetleri sınıfı, 607

Avutmuş Sokağı, 915

aylığın saptanması, 672

aylık gösterge tablosu, 634

aylık hakkı, 670

aylıksız izin, 670

aylıktan kesme cezasını gerektiren disiplin suçları, 691

aylıktan kesme, 678

aynen tazmin (réparation en nature), 1189, 1257

aynî hak (droit réel), 743, 810

ayrılabilir işlem, 95

ayrılabilir işlemin iptalinin sonucu, 191

ayrılabilir işlemler (actes détachables), 188, 841

ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı, 663

azil (révocation), 645, 677

Azrak, 224

---B--- 

B grubu kadrolar için seçme ve yerleştirme, 625

baba, 1202

Bac d’Eloka, 240, 944, 946

bağdaşmazlık, 647

bağlı yetki (compétence liée), 436

bağlılık ilkesi (principe de rattachement), 353

bakıcı ücreti, 1191

bakım işlemleri (acte de soins), 1005

banka personeli, 565

banka ve sigorta kolluğu, 437

basına bilgi veya demeç verme, 662

basit değerlendirme hatası (simple erreur d’appréciation), 983, 990

basit emanet (régie simple), 346

basit kusur (faute simple), 540, 541, 1001 vd.

basit sözleşmeler (contrat simple), 87, 368

bastırıcı (cezalandırıcı, répressive), 424, 488

bastırıcı rejim, 484

bastırma [ceza] davası (contentieux de la
répression
), 176

bastırma amacına, 431

başbakan (premier ministre), 447

başıboş köpeklerin yakalanması, 359, 367

başörtüsü ve laiklik, 291-294

bataklıkların kurutulması, 793

bayındırlık (nafia) işleri (travaux publics), 79,
881, 1114

bayındırlık eser ve işlerinden üçüncü kişilerin uğradığı zararlar, 1113

bayındırlık eserinin sahibi (maître de l’ouvrage), 1252

bayındırlık eserleri (ouvrages publics), 912, 1084, 1113

bayındırlık eserlerinden kaynaklanan zararlar, 1251

bayındırlık eserlerine kireç, taş ve kum gibi iptidai madde temin etmek için geçici işgal, 852

bayındırlık eserlerinin dokunulmazlığı ilkesi (prin-cipe d’intangibilité des ouvrages publics), 914

bayındırlık eserlerinin inşası nedeniyle kamulaştırmasız el atma, 912

bayındırlık eserlerinin kullanıcıları (usagers des ouvrages publics), 999, 1000

bayındırlık ihaleleri (marchés de travaux publics), 12, 19, 50

bayındırlık işi müteahhitleri (entrepreneurs de travaux puplics), 569

bayındırlık işleri (travaux publics), 79, 881, 1114

bayındırlık işlerinden kaynaklanan zararlardan dolayı sorumlu kamu tüzel kişisinin belirlenmesi, 1251

bayındırlık işlerinin daimî zararlarından dolayı sorumluluk (responsabilité pour dommages permanents de travaux publics), 1145

bayındırlık işlerinin daimî zararlarından dolayı sorumluluk, 1145

bayındırlık işlerinin daimî zararlarından, 1151

bayındırlık işlerinin yapılması sırasında geçici işgal, 852

bayındırlık sözleşmeleri (marchés de travaux public), 79, 83, 136

bayilik sözleşmeleri, 64

bebekler, 1205

bedavalık [meccanilik] ilkesi (principe de
 gratuité
), 243, 304-314, 825

bedel artırımı (tezyid-i bedel), 893

bedelin faiziyle birlikte geri ödenmesi, 903

bedelsiz kullanma yetkisi, 853

bedensel [cismani] zararlar (dommages corporels), 1277

bedensel zararların yansıması, 1206

beklenmeyen hâl [kaza, umulmayan hâl, nagihanî hadise,] (cas fortuit), 1098, 1228-1231

bekletici mesele, 548, 900

beldeler (commune), 448

belediye başkanları (maires), 448

belediye kolluğu, 444

belediye kolluk makamlarının düzenleyici kolluk işlemlerini, 493

belediye müstahdemleri, 562

belediye tenbihleri, 493

belediye vergileri iltizam sözleşmeleri (contrats d’affermage des taxes communales), 11

belediye zabıta memuru (agents de police municipale), 448

belediye zabıtası, 467

belediyelere bağlı su ve kanalizasyon idarelerine
ait kamu malları haczedilebilir mi, 806

belediyenin aslî görevleri, 314

belge, 500

belirli bir suç (infraction pénale déterminée), 425

belli istekliler arasında ihale usûlü, 105

Beningtan, 1289

Berthélemy, 761

beş yıllık sürenin dolması, 902

bey’in eylemi, 144

Beyşehir Termik Santrali, 798

biens publiques (kamu malları), 741

bihakkın (de plein droit), 130, 390

bihakkın sorumluluk (responsabilité de plein
 droit
), 1073

bildirici (declaratif), 769

bildirim (déclaration préalable), 487, 500

bildirim usûlü, 487

Bilgen, 756, 826

bilgi (connaisance), 225

bilgi alma hakkı, 703

bilimsel-teknik-kültürel kamu hizmetleri, 236

bilirkişi, 895, 1279, 1281

binalar (batiments), 785

binasız taşınmazlar (immeubles non bâtis), 854

birden fazla görevde çalışma yasağı (principe d’interdiction des cumuls), 656

bireylerin kendilerine karşı korunması, 422

bireysel idarî işlem (acte administratif unilatéral), 496

bireysel kolluk işlemleri, 451, 496

bireysel sorumluluk (responsabilité individuelle), 930

bireyselleştirilebilir (individualisation), 1211

birim fiyat (unité de mesure), 123

birim fiyat üzerinden yapım sözleşmeleri, 84

birinci dereceden (à titre principal), 1250

birleşme (cumul) yasağı, 675

birlikte (cumulative), 45

birlikte yaşayan kadın (concubine), 1184

Blanco, 953, 956

Blum, 1036

bomba imha, 1080

Bonnard, 588, 762

bononun, 70

borçlar kanununun irade fesadı hallerine ilişkin hükümleri (m.23-30), 96

BOTAŞ, 906

bucak müdürleri, 452

Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar, 614

bulma (lukata), 845

BUSKİ, 806

buzyalağı, 1157

bütçe kanunu gereği, 325

bütünleyici parça (mütemmim cüz), 877

---C--- 

Cames, 1098

cami, 827

cari işleri yürütme (expédition des affaires courantes), 266

casino, 227

casum sentit dominus, 1124, 1129

cayzeele, 199

cebir (contrainte), 544

cebrî devir (aliénations forcées), 797

cebrî devir (cession forcée, transfert forcé), 847

cebrî geri satın alma (rachat forcé), 392, 393

cebrî icrayı öngören mevzuat, 544

cebrî müeyyideler, 133

Cenevre Sözleşmesi, 323

cephaneliğin infilak etmesi, 1228

ceza hukuku anlamında suç (infraction pénale), 674

ceza kovuşturması, 638, 639, 699

cezaevi idaresinde ağır kusur, 1013

cezaî koruma, 728

cezaî müeyyideler, 547

cezaî sorumluluk (responsabilité pénale), 929, 930, 1024

cezaî şart (pénalité), 131

cezalandırıcı (bastırıcı, répressive), 673

cezaların şahsîliği (personnalité des peines), 549

Chapus, 222, 233, 977, 1005, 1006, 1185

Chardenet, 370

Chenot, 225

Chicago Sözleşmesi, 323

ciddî karışıklıklar (troubles sérieux), 481

ciddî şans kaybı, 1181

cinsel fonksiyonunu kaybetmesini, 1209

Civil Service Act, 605

Commission de réforme du code civil, 746

cuma namazı, 288

Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan
bakanlar kurulu, 523, 524, 528

---Ç--- 

Çağlayan, 1047

çalışanlar, 668

çalışma saatleri (horaires de service), 657

çalışma ve sözleşme hürriyeti, 506

çarşı ve mahalle bekçileri, 460

Çatak mevkii, 1086

çekilme (istifa, démission), 641

çekilmiş (müstafi) sayılma, 643

çekirdek aile tipi, 1204

çekirdek alan, 533

çelişme usûlü (procédure contradictoire), 697, 704

çevik kuvvet birimleri, 441, 443, 456

çevre kolluğu, 437, 473

çevre sağlığı ve koruması, 465

çevrenin korunması için sınıflandırılmış tesisler kolluğu (police des installations classées
pour la protection de l’environnement
), 437

çevresel etki değerlendirme belgesi, 104

çevresel etki değerlendirme raporu, 440

çığ düşmesi, 1228

çıkma izinleri (permissions de sortir), 1095

Çift Taç Kalesi, 1078

çiftçi malları koruma kolluğu, 494

çiftçi malları koruma meclisleri, 494

çifte tabiiyet, 614

çingeneler, 824

Çitosan, 194

çocuğun anomalili doğumu, 1216

çocuk kavgası, 1119

çöplerin toplanması, 242

çöplükte el bombası, 1237

Çukurca’da meydana gelen zararların, 1137

---D--- 

dağıtıcı adalet (tevziî adalet, iustitia distributiva), 279

daha ağır müeyyide ihtiyacı, 441

daha az sert bir tedbir (une mesure moins rigoureuse), 517

daha hafif cezaya karar verme yetkisi, 679

daha sıkı (plus rigoureuse), 475, 476

Dahlab c. Suisse, 290

daimî (permanent), 72

daimî bir görevi daimî olarak işgal etme, 574

daimî işbirlikçilerinin (collaborateurs permanents),1106

daimî kabul sahaları (aires permanentes d’accueil), 824

daimî zararlar (dommages permanents), 1145

daimîlik (permanence) şartı, 574, 575

dalyanlar, 70

damnum emergens, 140, 163

damnun emergens-lucrum cessans, 1192

Danıştay Birinci Dairesinin kararının niteliği, 875

danıştayın “içtihadî hata” içtihadı, 984

Danıştayın düşüncesinin alınması usûlünün
eleştirisi, 383

Danıştayın imtiyaz anlayışının eleştirisi, 377

Danıştayın imtiyaz tanımı, 374

dar anlamda fedüprens (fait du prince stricto sensu), 146

dar anlamda kamu görevlisi (agent public au sens stricte), 554

dar anlamda kamu yararı kavramı, 880

dar anlamda sözleşme (convention), 112, 360

dava açma ehliyeti, 892

dava açma hakkı, 667

dava açma süresi, 892

davacının kişilik hakları, 1193

dayanılmazlık (irrésistibilité), 1223

de minimus non curat praetor, 710

dede ve nineler, 1206

değer düşüklüğü, 1149

değer yargıları (jugements de valeur), 225

değerlerin bilinemezliği (non-cognitivisme des valeurs), 225

değişebilirlilik (mutabilité), 136

değişebilirlilik ilkesi (principe de mutabilité), 270-275

değişmezliği ilkesi, 135

delil tespiti, 1281

demiryolları kolluğu, 439, 446

demokratik toplum düzeninin gerekleri, 509, 510

denetim faaliyetlerinde ağır kusur, 1011

denetim ve yönlendirme yetkisi (pouvoir de
contrôle et de direction
), 128

denetleme yetkisi, 389

denetlenmeye katlanma yükümlülüğü, 386

deniz kamu malları (domaine public maritime), 756, 757

deniz kıyıları (rivage de la mer), 757

deniz yolları kolluğu, 446

deniz, nehir, demir, hava yolları suçları (contraventions de grande voirie), 819

denizde yardım ve gemi kurtarma (assistance
en mer et de sauvetage des navires
), 1006

denkleştirici adalet (tâvizî adalet, iustitia commutativa), 278

denklik ilkesi, 672

depo sınıf, 606

deprem, 1225

derece (grade), 605

derece ilerlemesi (avancement de grade), 635

derece indirmesi (rétrogradation), 677

dernek kurma ve derneklere üye olma yasağı, 663

destekten yoksun kalma tazminatı, 1202-1207

devamlı zararlar (dommage permanent), 1252

devamlılık ilkesi (principe de continuité), 263-270

devlet borçları, 862

devlet emlâki, 741

devlet güvenlik mahkemesi hakimlerine lojman, 1227

devlet malları, 741

Devlet Memurları Kanununun genel hüküm niteliği, 602

Devlet Memurları Kanununun öngördüğü disiplin suçları, 689

devlet memurları, 553-740

Devlet Memurlarının Şikayet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, 667

devlet memurluğu sınavları, 623

devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları, 692

devlet memurluğundan çıkarma, 678

devlet yardımları (subventions), 242

devlet yolu (voirie nationale), 778

devlete bağlılık, 652

devletin başlıca görevleri, 248

devletin devamlılığı (continuité de l’etat), 264

devletin eleştirilmemesi, 653

devletin hesabına (pour le compte de l’etat), 22

devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, 782

devletin hüküm ve tasarrufu, 764

devletin özel mal statüsünde bulunan
taşınmazlarının satımı (ventes d’immeubles
du domaine privé de l’etat
), 13

devletin savunulması, 653

devletin sorumluluğu ilkesi (principe de la responsabilité de l’etat), 940

devletin sorumsuzluğu ilkesi (principe de l’irresponsabilité de l’etat), 938, 957

devletin tabiî görevleri (attributions naturelles
de l’etat
), 223

devletin yasama faaliyetlerinden dolayı
sorumluluğu ve sorumsuzluğu, 957

devletleştirme (nationalisation), 317, 847, 849, 859

devletleştirme ve özelleştirme, 316

devletleştirme, özelleştirmenin tersi bir işlemdir, 336

devren iktisap, 845, 846

dışlık (extériorité), 1222

dıştan doldurulması (recrutement externe), 621

diğer irtifak hakları, 743, 905

diğer kamu görevlileri, 573, 576, 580

diğer malî avantajlar, 124

diğer mubah mallar, 752

diğer sosyal haklar, 673

dikey ilerleme, 635

Dikmen, 1121

din görevlilerinin, 579

din hizmetleri sınıfı, 607

din, vicdan, düşünce ve kanaatler, 533

dini inanç hürriyeti, 291

dinsel gün ve bayramlarda devam zorunluluğu, 292

dinsel hizmetler-kamu hizmetleri ayrımı, 288

diploma almış olmak, 619

diploma, 500

disiplin amiri soruşturmayı kendisi de yapabilir, 701

disiplin cezaları, 677

disiplin cezalarına karşı başvuru yolları, 706

disiplin cezalarının affı, 726

disiplin cezalarının ortadan kalkması, 726

disiplin cezası kararının alınması, 704

disiplin cezası olarak memurluktan çıkarma, 645

disiplin cezası vermeye yetkili makamlar, 694

disiplin cezası-iç düzen tedbiri ayrımı, 682

disiplin hukuku-ceza hukuku ilişkisi, 674

disiplin kurulları önünde çelişme ilkesi, 703

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik, 695

disiplin kurulu (conseil de discipline), 696

disiplin kusuru (faute disciplinaire), 674

disiplin rejimi (régime discipline), 673

disiplin rejimi, 673-727

disiplin sorumluluğu (responsabilité disciplinaire), 1025

disiplin soruşturması - ceza kovuşturması, 698

disiplin soruşturması (enquête disciplinaire), 698

disiplin soruşturması açılması kararı, 698

disiplin soruşturması açılmasında zamanaşımı, 698

disiplin suçları alanında kanunîlik ilkesi geçerli midir, 683

disiplin suçları, 682 vd

disiplin suçu (faute disciplinaire), 673, 674, 684, 686

disiplin suçunun tanımı ve unsurları, 686

disiplin usûlü (procédure disciplinaire), 697

disiplin yetkisi (pouvoir disciplinaire), 694

Diyanet İşleri Başkanlığı, 324

doğal afetler, 143

doğal sınırlar, 785

doğrudan bir işbirliği (collaboration directe), 1109

doğrudan disiplin cezası verme yasağı, 700

doğrudan doğruya (directe), 1213

doğrudan doğruya katılması (participation directe), 26

doğrudan doğruya kullanım (usage direct public), 823

doğrudan illiyet bağı (lien direct de causalité), 1213,1216

doğrudan işbirliği (collaboration directe), 1110

doğrudan kullanım (usage directe), 749

doğrudan neden (cause directe), 1213

doğrudan sonuç (conséquence directe), 1213, 1216

doğrudan temin usûlü, 106

doğrudan zararlar (préjudices immédiates), 1201

dolandırıcılık (dol), 1015

dolaşım belgesi (titre de circulation), 824

dolaylı bir bağlantı (lien indirect)” görmüş), 1214

dolaylı bir şekilde kaynaklanan zararlardan (dommages indirectes), 1213

dolaylı kamulaştırma (expropriation indirecte), 878, 913-919

dolaylı kamulaştırma teorisi (théorie de l’expropriation indirecte), 787

dolaylı veya yansıyan zararların tazmini
meselesi
, 1201-1207

dolaylı zararlar (préjudices ‘par ricochet’), 1201

domaine (emlâk), 741

domaine public (kamu emlâki), 741

domanialité publique (kamu malı rejmi), 767

dostane fesih (résiliation à l’amiable), 162, 394

dostane geri satın alma (rachat amiable), 393

dosya ücreti, 305

dosyanın iletilmesi (communication du dossier), 703

dosyasını görme hakkı, 703

Double-Couronne kalesi, 1079

dönen mallar (biens de retour), 394

Du Bois de Gaudusson, 251

Ducrocq, 761

Duguit, 264

dul kararları, 1276

dul ve yetim aylıkları, 650, 1274

Duran, 13, 229, 382, 398, 548, 1069

duyguların ticarileştirilmesi, 1196

duygusal zarar (préjudice d’affection), 1196

dürüst ifa, 122

düşme ve sürüklenme, 845

düşünce, yani görüş (avis), 382

düzeltici sistem veya bastırıcı rejim (régime répressif), 484

düzenleyici (réglementaire), 198

düzenleyici (tanzimî) hükümler (clauses réglementaires), 137, 379

düzenleyici (tanzimî, réglementaire), 378

düzenleyici idarî işlemlerden kaynaklanan zararlar, 1157

düzenleyici işlemin yürürlükte bırakılmasında kimsenin kazanılmış hakkı yoktur, 495

düzenleyici kolluk işlemleri, 491, 493, 495

düzenleyici nitelikte (nature réglementaire), 115

düzenleyici olmayan işlem (acte non réglementaire), 887

---E--- 

Ece Gölü, 813

EDF, 362

edinme (iktisap, kazanma, acquisition), 844

efor kaybı, 1191

eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, 607

eğitim ve öğretim tazminatı, 673

ehliyetname (sürücü belgesi), 500

ek göstergeler, 507, 673

ek masraflar (frais suplémentaires), 307

eklenti, 878

ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 109

ekonomik geleceğin zorlaşması, 1191

Elbistan, 1120

elektrik direk ve hatları, 1084

elektrik piyasası, 167

elektrik üretimi ve dağıtımı, 400

elektrik, 230

elektrik, doğalgaz, telefon abonman sözleşmeleri, 53

elem, 1197

eleman teminindeki güçlük zammı, 673

eleme sınavı, 624

elverişlilik ilkesi (principe d’adéquation), 511

emanet (régie), 346-349

emanet hâline getirme (mise en regie), 133

emanet usûlü konusunda yaygın bir yanlışlık, 348

emanet usûlü sadece kamu idareleri tarafından kullanılabilir, 347

emanet usûlünde ayrı bir tüzel kişilik yoktur, 347

emanet usûlünde hizmetin işleyişi, 348

emanet usûlünde hizmetin organizasyonu, 348

emanet usûlünde malvarlığı bağımsızlığı yoktur, 348

emanet usûlünde personel bağımsızlığı yoktur, 347

emekli aylığı, 650

emekli aylıkları, 1272, 1274

emekli ikramiyesi, 650, 1274

emekli sandığı tarafından bağlanan dul ve yetim aylıkları, 1272

emekli sandığı, 600, 647, 674

emeklilere sağlanan malî haklar, 649

emeklilerin yeniden göreve alınması, 651

emeklilik (retraite), 647-651

emeklilik haklarının düşmesi, 650

emeklilik nedenleri, 648

emir (injonction, prescription), 183, 497

Emniyet Genel Müdürlüğü, 456

Emniyet Hizmetleri Sınıfı, 607

emniyet kemeri takma zorunluluğu, 422

emniyet personeli, 720

emprevizyon nazariyesi, 149

emretme yetkisinin kullanılması, 562

en dar anlamda fedüprens (fait du prince strictissimo sensu), 147

en dar anlamda kamu görevlisi (agent public
au sens le plus stricte
), 555

en geniş anlamda kamu görevlisi (agent public
au sens le plus large
), 553

endeksleme (indexation), 1285

enflasyon, 1288

enflasyon oranında faiz, 1298

Eren, 932, 1179, 1231, 1277

erkeklik gücünü yitirmesi, 1209

erteleme kararı, 499, 617

Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi lojmanı, 1227

esas bakımından hukuka aykırılıklar, 982

esas itibarıyla (à titre principal)), 434

esas tazminat (indemnité principal), 1301

eski hâle getirme, 1189, 1258

estetik zararlar (préjudice esthétique), 1194

eş idarî komisyonlar (cap: commissions administratives paritaires), 633, 696

eş, 1202

eşdeğer (équivalence), 1189, 1258

eşdeğeriyle tazmin ilkesi (principe de la
réparation par équivalent
), 1189, 1258

eşik değerler, 104

eşit muamele ilkesi, 101

eşit olmayanların eşitsizliği, 280

eşitlerin eşitliği, 280

eşitlik ilkesi (kamu mallarının kolektif kullanımında), 825

eşitlik ilkesi (principe d’égalité) (kamu hizmetlerinde), 275-283

Eşref Bitlis’i taşıyan uçağın düşmesi olayı, 1088

eşya hukuku (droit des biens), 742

eşya idare hukuku (droit administratif des biens), 742

Euro-Disneyland, 207

Eurotunnel, 208

evlenme şansının azalması, 1191

expropriation pour cause d’utilité publique (kamu yararı nedeniyle mülkiyetten çıkarma), 880

eylemler (actes matériels), 500

eylemli içtüzük, 538

---F--- 

faaliyetin yürütülmesindeki zorluk (difficulté d’exercice de l’activité), 1002

fait du prince, 144 vd.

faiz yürütülmesi zorunlu değildir, 1287

faiz, 1287-1302

faizin başlangıç tarihi, 1291

faizin oranı, 1294

faydalanma (fructus), 743, 905

fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi, 936, 1071

fedakarlığın denkleştirilmesi sorumluluğu, 934

fedüprens (fait du prince), 144-148

felaketin özlenir hâle getirilmemesi ilkesi, 1268

fer’i tazminatlar (indemnités accessoires), 1301

fesih (résiliation), 134, 162-166, 390, 392, 394

fesih yetkisi, 138

fevkalâde tehlikeli tıbbî yöntemler, 1096

fevkalade zor koşullarda (dans des conditions particilièrement difficiles), 540

fırının içine girmiş, 1239

fırtına, 1228

fiil (fait), 1173

fiil ehliyeti, 614

fiilen işlenmiş bir suç (infraction effectivement commise), 426

fiilî hata (erreur de fait), 786

fiilî memur (fonctionnaire de fait), 570

fiilî tahsis (affectation de fait), 771

fiilî yol (voie de fait), 546, 855, 911, 948

fiilî yol veya usûlsüz el koymadan doğan zararlar, 948

fiilin maddîliğini (matérialité des faits), 687

fiillerin maddî mevcudiyeti veya namevcudiyeti (existence ou l’inexistence matérielle des faits), 676

fikrî eserler, 743

fikrî ve sınaî haklar hukuku, 743

film, plak, video ve ses, 501

filmlerin sınıflandırılması, 439

finansman biçimi, 241

fiyat (prix), 308, 310, 326, 388, 827

fiyat rejimi (régime des prix), 826

fizikî cebir, 1028

fizikî elverişsizliği (inaptitude physique), 689

fiziksel acılar (douleur physique, pretium doloris), 1195

fonksiyon kaybı, 1191

fonksiyonel karışma, 431

forfait de la pension doktrini, 1099

formel idarî karar, 771

formel tahsis (affectation formelle), 771

foulard islamique, 291

France Télécom, 207, 258, 815, 793

Fransa’da faiz, 1301

Fransa’da istisnaî memuriyetler, 630

Fransa’da kolluk makamları ve personeli, 447

Fransa’da ölçülülük ilkesi, 515

Fransa’da sözleşmeli personel, 572

Fransa’da tahkim yasağının istisnaları, 207

Fransız hukukunda şartnameler, 113

Fransız Medenî Kanunu Reform Komisyonu, 746

Fraschery, 224

fructus, 761

futbol kavgası, 1119

---G--- 

gardöfren, 1102, 1217, 1243

gayri tabiî cinsel ilişki, 1187

gayrimaddi mallar (biens incorporels), 743

Gaz de Bordeaux, 149

gaz, 1084

gazlı bez, 1195

GDF, 362

gecekondu kararları, 1187

gecikme faizi (intérêts moratoires), 1301

geçerlilik (validité), 96

geçersizlik (butlan, nullité), 95, 96, 796

geçici (occasionnelle), 72

geçici el koyma (mise sous séquestre), 133, 391

geçici görevliler (agents temporaires), 575

geçici ihraç (exclusion temporaire), 677

geçici irat (gelir) veya ömür boyu irat (rente viagère ou temporaire), 1189

geçici irat (rente temporaire), 1284

geçici işgal (occupation temporaire), 852-855

geçici köy korucusu, 470

geçici personel, 576, 583

geçici personelin hukukî rejimi, 601

geçicilik (précarité) ilkesi, 833

geçicilik şartı, 854

geçmişe etki yasağı, 679

gelecekteki zararlar (préjudices futures), 1180

geleneksel doktrinin kusur anlayışı, 975

geleneksel üçlü (hizmet kusurunun tanımında), 977

geleneksel üçlü (kamu düzeninin tanımında), 439

gelir elde etme amacı (but lucratif), 243

gemilerin verdiği zararlar, 1089

genç suçluların eğitimi, 1094

genel af, 676

genel ahlâk (moralité publique), 419

genel belgeler (documents généraux), 113

genel devir usulü, 778

genel emir, 451, 492

genel hüküm, 689

genel idare esasları kavramının tanımı sorunu, 560

genel idare esasları, 245-260, 247, 560-567, 578, 592,

genel idare esaslarına göre yürütülen kamu hizmetleri, 245-260, 578

genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken kamu hizmetleri hakkında 26 Kasım 1973 tarih
ve 7/10986 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, 249

genel idare hizmetleri sınıfı, 606

genel idarî kolluk - özel idarî kolluk
ayrımı
, 437-447

genel idarî kolluk (police administrative générale), 437

genel idarî kolluk makam, amir ve personeli, 449

genel idarî kolluk personelinin yetmemesi durumunda silahlı kuvvetler, 464

genel idarî şartnameler (cahiers des clauses administratives générales), 113

genel izin, 411

genel kadro kanunu, 609

genel kolluk (umumi zabıta), 443

genel kolluk yetkileri ile özel kolluk yetkilerinin çatışması ve yarışması, 479

genel kurallara göre memurların yargılanması usûlü, 728

genel müdürü (directeur géneral), 252

genel salgın hastalık, 143

genel sınıf, 606

genel statü (statut général) (kamu görevlileri alanında), 602, 603

genel şartlar, 614

genel tecrübeler (expérience générale), 1214

genel teknik şartnameler (cahiers des clauses techniques générales), 113

genel yarar (intérêt général), 776

genel yarar arz eden operasyon, 882

geniş anlamda fedüprens (fait du prince au sens large), 145

geniş anlamda kamu görevlisi (agent public au sens large), 554

geniş anlamda kamu yararı kavramı, 881

geniş yorum, 994

geometrik eşitlik, 279

gerçek karşılık, 861

gerçek kişi (personne physique), 359

gerçek kişinin bir kamu hizmetinin yürütülmesine katılması (participation du cocontractant à l’exécution même du service public), 26

gerçekleşmiş zararlar (damnun emergens), 1192

gerekçe (expression des motifs), 680

gerekçe ilkesi, 680

gereken tedbirler, 493

gerekli (nécessaire), 515

gereklilik ilkesi (principe de nécessité), 512, 515

gereklilik ilkesi, 512

geri alınamaz (irrévocable), 641

geri alma (rétrocession), 902

geri satın alma (rachat), 393

gestion en gérance (vekâlet yoluyla işletme), 366

gıyaben ifa, 133

gıyaben satın alma, 133

gıyabında satın alma (achat par défaut), 133

giriş sınavı, 624

Giritli, Bilgen ve Akgüner, 13, 308, 349

gizli bilgileri açıklama yasağı, 662

gizlilik ilkesi, 102

gök çökse de adalet gerçekleşmeli, 913

gönüllü işbirlikçiler (collaborateurs bénévoles), 570, 575

gönüllü korucular, 470

gönüllü olarak işbirliği yapanlar (collaborateurs bénévoles), 570, 575

görecelilik (relativisme), 225

görev ikileşmesi (dédoublement fonctionnel), 1247

görev sistemi (système de l’emploi), 604

görev sözleşmesi, 409

görev ve yetki ile bağdaşmayan kusurlar, 1053

görevden uzaklaştırma (suspension), 637, 700

görevi şahsen yerine getirme (exercice personel), 656

görevin gerektirdiği niteliklerden başka nitelik aranmaması ilkesi, 613

görevin içinde işlenmiş fevkalâde ağır kusurlar, 1027

görevlendirme (investiture), 353

görevlendirme çeşitleri, 353

görevlendirme sözleşmesi (contrat
d’habilitation
), 358, 369

görevlendirme sözleşmesinin çeşitleri, 361

görevlendirme ve işletme hakkının devri sözleşmelerinin, 90

görevin ifasından ayrılamaz nitelikte olan kusurlar (fautes non détachables de l’exercice des fonctions), 1024

görünüşte sözleşmeler, 4

gösterge, 672

gösteri (attroupement), 1117

götürü (forfait), 123

götürü bedel üzerinden anahtar teslimi yapım sözleşmeleri, 84

götürü bedel, 123

götürü ücret (redevance forfaitaire), 364

götürü ücretlendirme (rémunération forfaitaire), 367

götürü, 123

göz ameliyatı, 1200

gözetim ve denetim (surveillance), 435

gözetimli eğitim kurumları (institutions d’éducation surveillée), 1095

Gözübüyük ve Tan, 200, 317, 600, 582, 

Gözübüyük, 178

gözyaşartıcı bombalar (grenades lacrymogène), 1081

gözyaşları paraya çevrilmez (les larmes ne se monnayent pas), 1196, 1204

grev yasağı, 264, 660

GSM görev sözleşmesi, 410

GSM Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi, 411

GSM-1800 hizmetleri, 410

gümrük kolluğu, 437, 472

güncel zararlar (préjudices actuels), 1180

güncelleştirilemez, 1262

Günday, 13, 349, 875,

Güran, 1069

güvence, 665

güvenirlik ilkesi, 101

güvenlik hakkı, 665

güvenlik soruşturması, 620

---H--- 

haciz yasağı, 799

haftalık çalışma süresi, 657

hak (droit), 128

hak ihlâli (lésion d’un droit), 1184

hak ihlâli şartı, 181

hak yaratıcı olmayan bir karar (décision non créatrice de droits), 887

hâkim kararı olmadıkça, 508

hakiminin idareye emir vermesi (injonction), 1189, 1258

hakkaniyet (équité), 157, 1135

hakkın özü, 508, 509

haklı neden, 281

haksız el atmanın önlenmesi (men-i müdahale) davası, 911

haksız fiil sorumluğu (kusur sorumluluğu), 933

haksız fiil sorumluluğu, 933, 943

haksız fiil, 911

haksız fiilden doğan borçlar (abligatio ex delicto), 932

hâli refah, 1202

Haliç Vapur Şirketi kararı, 149, 179

halkın doğrudan kullanımına tahsis, 772

hamile öğretmen, 1097

hamur kuralı, 920

Hanardı mevkii, 798

Harbiye Nezareti Binasının İstanbul
Üniversitesine tahsisi, 783

harekete geçme yükümlülüğü (obligation d’agir), 436

harmanlıklar, 770

harp malûlü, 648

hastalık izni, 669

hata (erreur), 96

Hauriou, 762, 763, 418

hava alığı, 1104

hava kamu malı (domaine public aérien), 758

havagazı, 230

havayolları kolluğu, 446

havra, 827

hayrî işbirliği (collaboration bénévole), 1111

haysiyet, 1193

hayvan kolluğu, 473

hazırlayıcı eğitim, 626

hazırlık aşaması, 107

hazırlık soruşturması, 733

hazırlık soruşturmasını yapacak merciler, 733

hazine arazisi, 760

hazine bonolarının ortalama geliri, 1301

hazine malları, 741

hazine-i hassaya ait mallar, 752

hazinenin özel mülkiyeti, 782

hazineye ait arazi ve arsalar, 760

hazineye ait mallar, 760

hazineye ait yerler, 760

hediye alma, menfaat sağlama yasağı, 662

hemşirenin kocası, 1097

her idarenin işleyebileceği türden, olağan nitelikli yanlışlık ve hukuka aykırılıklar, 984, 985

her nitelikteki avantajlar (avantages de toute nature), 833

her olayın özellikleri (circonstances de l’espèce), 292

hesabına (pour le compte), 22, 365, 367

heyelan, 1229

hırsızlık, 617, 1187

hidemat-ı ammeden memnuiyet, 616

hidematı ammeye muhtas, 803

hile (dol), 96

hile-i şer’iyye teorisi, 722

hiyerarşi yetkisi, 447

hizmet (iş) akitleri, 66

hizmet (prestation), 251

hizmet akdi, 71, 590

hizmet alımı sözleşmeleri (levazım sözleşmeleri, marchés de fournitures), 133

hizmet alımı sözleşmeleri, 85

hizmet bedeli olarak ödenen paranın hukukî niteliği, 307

hizmet hakkı, 666

hizmet içi eğitim (formation professionelle
au cours de la carrière
), 631

hizmet karşılığında elde edilen hasılat (chiffre d’affaires du service), 366

hizmet konusunda emir ve talimat (ordre de service), 129

hizmet kusuru (faute de service), 735, 876,
1023-1026, 1043

hizmet kusurundan dolayı kişisel sorumsuzluk kuralının, 1025

hizmet malları (biens affectés aux services publics), 755

hizmet mallarının sınırlarının tespiti, 788

hizmet mallarının tapuya tescili, 788

hizmet sağlayan kişiler (fournisseurs), 569

hizmet satın alınması sözleşmeleri, 81

hizmet vesilesiyle (à l’occasion du service), 1035

hizmet yararına fesih (résiliation dans l’intéret du service), 392

hizmet yararına fesih yetkisi (pouvoir de
résiliation dans l’intérêt du service
), 138

hizmet, 85

hizmeti değişen koşullara uydurma yükümlülüğü, 385

hizmeti görme ödevi (obligation d’assurer le service), 656

hizmeti şahsen ve kesintisiz olarak görme ödevi, 656

hizmetin devamlılığını sağlama yükümlülüğü, 385

hizmetin geç işlemesi (fonctionnement tardive du service), 976

hizmetin gerektirdiği durumlar, 637

hizmetin gerektirdiği normal sınırların ötesindeki kusurlar, 1053

hizmetin hiç işlememesi (absence de
fonctionnement du service
), 976

hizmetin içinde (dans le service), 1035

hizmetin ifası vesilesiyle, 1029

hizmetin konusu özel işletmelerin faaliyet
konusuna benzer olmalıdır, 241

hizmetin kötü işlemesi (mauvaise fonctionnement
du service
), 976

hizmetin normal işleyişi (fonctionnement normal
du service
), 273

hizmetin organizasyonunda eksiklik (défaut dans l’organisation du service), 1000

hizmetlerin devam ettirilmesini isteme hakkı (droit au maintien de service public), 273

hizmetlerin özel kişilerden satın alınmasına dair sözleşmeler (marchés de service), 81

hizmetten tamamıyla kopuk (dépourvu de tout lien avec le service), 1035

hudut ve sahil kolluğu, 446

hukuka aykırı özel hukuku aşan hükümler, 31

hukuka aykırılığın yokluğu=kusurun yokluğu, 980

hukuka aykırılık (illégalité), 979

hukuka aykırılık ve kusur, 979

hukuka aykırılık=kusur ilkesinin istisnaları, 980

hukuka aykırılık=kusur, 980

hukuka uygun idarî işlemlerden dolayı sorumluluk, 1154

hukuka uygunluk karinesi (privilège du préalable), 130

hukuken korunan durum (situation juridiquement protégée), 1184

hukuken korunan menfaat (intérêt juridiquement protégé), 1184

hukukî faaliyetler (activités juridiques), 1007

hukukî niteliği, 113

hukukî sorumluluk (responsabilité civile), 929, 931

hukukî tedbirler (mesures juridiques), 1007

hukukta sorumluluk türleri, 936

hukukun genel ilkeleri (principes généraux du
droit
), 165, 1142

Hume kanunu, 297

huzur (âmme selameti, âmme sükûnu, tranquillité publique), 419

hükûmet tasarrufları (actes de gouvernement)ndan devletin sorumsuzluğu, 968

hükûmete bağlılık, 652

hükûmetin takdirinde memuriyet (emplois à la discrétion du gouvernement), 630

hürriyet, 1193

hürriyetten mahrum edici (priatives de liberté), 549

---İ--- 

ibadet hürriyeti, 291

ibadethanelerin kullanılması sorunu, 827

icra ve iflas işleri, 966, 1018

iç düzen tedbirleri (mésures d’ordre intérieur), 682

içeriklerine göre şartnamelerdeki şart çeşitleri, 114

İçişleri Bakanı ülke düzeyinde hem en yüksek
kolluk amiri, 452

İçişleri Bakanına bağlılık, 458

içlik, 1229

içtihada mütehammil, 984

içtihadî hata içtihadının eleştiri, 989

içtihadî hata, 984-999

içtihadî hata içtihadı (Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin-), 992-997

içtihadî kriter (critère jurisprudentiel)” (kamu hizmetinin tanımında), 240

içtihadî kriterler (idarî sözleşmelerin tanımında), 18, 38

içtihat hatası, 983

içtima meselesi, 618

idare hukuku ahlâk ilişkisi, 1185

idare malları, 741

idare tarafından fesih, 162

idarenin arızî işbirlikçilerinin uğradığı zararlar, 1106

idarenin ayrıcalıkları (prérogatives de l’administration), 128

idarenin borçları, 127

idarenin devamlılığı ilkesi, 269

idarenin eylemleri (fait matériel, agissements), 979

idarenin hak ve yetkileri (droits de l’administration) (idarî sözleşmelerde), 128

idarenin hareket araçları (moyens d’action de l’administration), 551-926

idarenin idarî sorumluluğu, 952

idarenin kamu görevlisine karşı rücu davası açması, 1039

idarenin kamu görevlisine rücu etmesi, 1065

idarenin kamu hukuku sorumluluğu, 952

idarenin kamulaştırmadan vazgeçmesi, 903

idarenin kendi isteğiyle aynen tazmine zorlanması, 1258

idarenin mal edinme usûlleri, 844-855

idarenin medenî sorumluluğu (responsabilité
civile de l’administration
), 942

idarenin özel hukuk sorumluluğu, 942-952

idarenin özel hukuk sözleşmeleri (contrats de
droit privée de l’administration
), 8

idarenin özel hukuk sözleşmeleri
(Türkiye’de), 47-66

idarenin özel hukuk sözleşmeleri-idarî sözleşmeler ayrımı, 8-66

idarenin özel hukuk sözleşmelerinden doğan
zararlar, 943

idarenin özel mallarının işletilmesinden
kaynaklanan zararlar, 948

idarenin sorumluluğu (responsabilité de l’administration), 927-1308

idarenin sorumluluğunun ortadan kaldıran veya azaltan haller, 1221-1245

idarenin sorumluluğunun şartları, 1172-1221

idarenin sorumluluğunun tarihsel gelişimi, 938

idarenin sözleşmeden doğan sorumluluğu, 935

idarenin sözleşmeden kaynaklanan hakları, 127

idarenin sözleşmeleri (contrats de l’administration), 8

idarenin vaatleri, 65

idarenin yetkileri (pouvoirs de l’administration), 128

idareye isnat edilebilme, 1174

idareye yabancı sebeplerden dolayı tazminat hakkı, 125

idareyle dıştan işbirliği yapan kişiler (collaborateurs extérieurs à l’administration), 569, 575

idarî aşama (phase administrative) (kamulaştırmada), 885

idarî aşamada yargı denetimi, 891

idarî başvuru, 706

idarî dava daireleri genel kurulunun 25 aralık 1998 tarih ve k.1998/708 sayılı kararına, 279

idarî eşya hukuku (droit administratif des biens), 551

idarî eylemlerden kaynaklanan zararlara karşı tam yargı davası açılması, 1255

idarî hizmet sözleşmeleri, 7-79, 596

idarî hizmet sözleşmelerine karşı iptal davası açılabilir, 200

idarî hizmet sözleşmesi - hizmet akdî, 590

idarî irtifaklar genellikle bedelsiz, 906

idarî irtifaklar, 905

idarî kamu hizmetleri - sınaî ve ticarî kamu hizmetleri ayrımı, 236-250

idarî kamu hizmetleri (services publics administratifs), 237

idarî kamu hizmetlerinde akdedilen sözleşmeler, 252

idarî kamu hizmetlerinde bedavalık/ücretlilik sorunu, 305

idarî kamu hizmetlerinin karşılığı olarak alınan paranın hukukî niteliği, 309

idarî karar (décision administrative), 496

idarî kararla tahsis, 771

idarî kolluğun amacı, 424

idarî kolluk (police administra-tive), 423

idarî müeyyideler (sanctions administratives), 549

idarî müeyyideler, 547

idarî mülkiyet (propriété administrative), 763

idarî özerklik (autonomie administrative), 352

idari polis, 431, 455

idarî sorumluluğun özel hukuk karşısında özerkliği, 954

idarî sorumluluğun özerkliği (autonomie de la responsabilité administrative), 953, 954

idarî sorumluluk (responsabilité administrative), 929-1308

idarî sözleşmeler (contrats administratifs), 1-214

idarî sözleşmelerden doğan davalar için tahkim
usûlü öngörülebilir mi, 207

idarî sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yolları, 168-209

idarî sözleşmelere karşı iptal davası açılamayacağı kuralı, 185-186

idarî sözleşmelere karşı sadece sözleşmenin
tarafları dava açabilir, 181

idarî sözleşmelerin akdedilmesi (conclusion des contrats administratifs), 94-112

idarî sözleşmelerin biçimi, 112-117

idarî sözleşmelerin düzenleyici hükümleri (clauses réglementaires des contrats administratifs), 199

idarî sözleşmelerin düzenleyici hükümlerine karşı iptal davası açılabilir, 198

idarî sözleşmelerin kriterleri, 8-57

idarî sözleşmelerin temel tipleri, 57-94

idarî sözleşmelerin uygulanması (exécution des contrats administratifs), 117-167

idarî sözleşmenin istisnaîliği, 36

idarî şartnameler, 108; 114

idarî yetkilerin kullanma alanı dışında kalan kusurlar, 1053

idarî yol, 821

idarî, siyasî ve adlî polis, 455

idarî-cezaî müeyyide karşılaştırması, 549

ifa, 121

ihale, 92-112

ihale dokümanı, 108

ihale dokümanının alınması aşaması, 108

ihale işlem dosyası, 108

ihale kararının alınması, 110

ihale komisyonu, 107

ihale sonucunun ilânı, 111

ihale süreci, 107

ihale usûlleri, 104

ihalenin sözleşmeye bağlanması, 111

ihkak-ı haktan imtina (deni de justice), 1016

ihraç, 643, 645

ihtar (mise en demeure), 497

ihtimale dayanan zararlar, 1182

ihtiyarî mahallî kamu hizmetlerinin kurulması, 327

ihtiyat yükümlülüğü (obligation de réserve), 654

ihtiyati tedbir (mesure conservatoire), 637, 700

ikame yetkisi (pouvoir de substitution), 1250

ikamet mecburiyeti, 657

iki defa üst üste olumsuz sicil, 633

iki kamu tüzel kişisi arasında akdedilen sözleşmeler, 22

ikinci görev yasağı, 658

ikrah (violence), 96

iktisadî kamu hizmetleri, 236

iktisap (acquisition), 768

iktisap işlemi, 768

il emlakine ilişkin kolluk yetkileri, 448

il genel meclisi başkanı, 448

il jandarma alay komutanlığı, 457

il kurulları (conseils de préfecture), 13

il özel idaresi kolluğu, 444, 465

il özel idaresi kolluk makamlarının, 493

il trafik komisyonları, 476

il yolu (voirie départmentale), 778

ilân aşaması, 108

ilçe jandarma bölük komutanlığı, 457

İl-de-Ré, 276

ilerleme (avancement des fonctionnaires), 634

ilerleme tablosundan silinme (radiation du
tableau d’avancement
), 677

ilgilisinin menfaatlerini etkilemesi (faisant grief), 710

ilişik kesme, 638

ilk ve orta öğretim öğretmenleri, 718

ilk ve orta tedrisat muallimleri, 689

ilkokul öğretmenleri, 690

illiyet bağı, 1133, 1213-1221

illiyet bağı konusunda Türk Danıştayının içtihadı, 1217

illiyet bağı tabiatta mevcut bir ilkedir, 1221

illiyet bağının bulunmamasının sonucu, 1217

illiyet rabıtası (nedensellik bağı, lien de causalité), 1213

ilmi bir takdirin sonucu, 987

iltihaki (katılmalı) sözleşme, 5, 68

iltihakî sözleşmeler (katılmalı sözleşmeler,
contrats d’adhesion, 5, 68, 113

iltizam (affermage) usulü, 363-365

iltizam sözleşmeleri (contrats d’affermage), 69-70, 363

iltizam veren (affermant), 363

imam hatip, 579

imam nikahlı eş (destekten yoksun kalma), 1185, 1202, 1203

imar irtifakları (servitudes d’urbanisme), 1178

imar planına dayanılarak yapılan kamulaştırma, 870

imprevizyon, 150

imtiyaz (concession), 361, 830

imtiyaz işlemi (acte de concession), 378

imtiyaz işleminin hukukî niteliği, 378

imtiyaz sahibi veya imtiyazcı (concessionnaire), 362

imtiyaz sahibi, 68

imtiyaz sözleşmelerinde muhakeme hukuku kuralları, 395

imtiyaz sözleşmesi (contrat de concession),
68-69, 362, 410

imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek, 382

imtiyaz usûlü düşmanlığı, 398, 399

imtiyaz usûlü, 361, 370-399, 830

imtiyaz veren (concédante), 68

imtiyaz veren idarenin yetkileri, 389

imtiyaz veren idarenin yükümlülükleri ve yetkileri, 388

imtiyaz veren idarenin yükümlülükleri, 389

imtiyazcı (concessionnaire), 68, 271, 370

imtiyazcı özel kişinin kusurundan dolayı idare mahkemesi tarafından imtiyaz sözleşmesinin
feshi (résiliation aux torts et griefs), 392

imtiyazcı özel kişiye sağlanan avantajlar
(avantages consentis au concessionnaire), 386

imtiyazcının hakları, 386

imtiyazcının kusuru dolayısıyla fesih (résiliation
aux torts et griefs
),, 392

imtiyazcının seçilmesi, 380

imtiyazcının yükümlülükleri ve hakları, 384

imtiyazcının yükümlülükleri, 384

imtiyazı veren (concédant), 362, 370

imtiyazın düşmesi veya düşürülmesi (déchéance du concession), 134, 163, 391, 392

imtiyazın sona ermesi, 391

imtiyazın verilmesi, 380

imtiyazın yenilenmesi (renouvellement de la concession), 392

indirimler (déductions), 1269

infisahî şarta bağlı tek taraflı işlem (acte unilatéral affecté d’une condition résolutoire), 588, 625

insan emeği sonucu (résultat du travail de l’homme), 912

insan onuru (dignité de la personne humaine), 421

inşaat ruhsatı, 485

internet servis sağlayıcılığı, 411

intifa hakkı (droit d’usufruit), 743, 809, 905

intihar olayları, 1238

intuitu personae, 119, 385

iptal (annulation), 183

iptal davası (recours pour excès du pouvoir), 176

iptal davasına bakan hakim veya mahkeme (juge de l’excès du pouvoir), 181, 191

irade sakatlığı hâlleri (vices de consentement), 96

iradelerin uyuşumu (accord des volontés), 94

iradelerinin uyuşumu (accord de volontés), 587

iradî devir (aliénations volontaires), 797

irat (gelir) şeklinde tazminat (indemnisation en rente), 1284

irat şeklindeki tazminatlarda endeksleme, 1285

irtifak hakları (droits de servitude), 743, 809, 878, 905

irtifak kurma usûlü, 908

irtifak tesisinin hüküm ve sonuçları, 909

irtikap (concussion), 1015

isimsiz hürriyetler (libertés innomméés), 507

isimsiz idarî sözleşmeler (contrats administratifs innomés), 86

isimsiz sözleşmeler (contrats innomés), 368

isimsiz sözleşmelerle kamu hizmetlerinin
görülmesi usûlü, 367

İSKİ, 806

iskonto oranı (faiz), 1295

isnat edilebilir (imputable), 1174

isnat ve iftiralara karşı koruma, 727

ispat yükü (charge de la preuve), 999

İstanbul Üniversitesine tahsis, 783

isteklinin yükümlülüğü, 111

istemle bağlılık kuralı, 1261

istemle bağlılık kuralının doğurduğu sakıncalar, 1264

istemle bağlılık kuralının enflasyon nedeniyle doğurduğu sakınca, 1262

istenen tazminat miktarının belirtilmesi kuralı, 1255

istenilenden fazla tazminata hükmedilemez, 1261

istifa (démission), 588, 641

istihdam edenin sorumluluğu, 975

istihdam edilme şartı, 568

istihkak davası (action en revendication), 762

istihkak davası (MK, m.683/2), 911

istikamet (alignement) usûlü, 788

istikamet kararı (arrêté d’alignement), 788

istikamet planı (plan d’alignement), 788

istimlak ve istimval, 858

istimlak, 857

istimval (réquisition), 848-852, 858

istisna akdi, 51

istisnaî ağırlıkta bir kusur (faute d’une
exceptionnelle gravité
), 1001

istisnaî ağırlıkta fiziksel acılar, 1195

istisnaî bir risk (risque exceptionnelle), 1077

istisnaî güçlükler, 158

istisnaî memurluklar, 629

istişarî mütalaa, 91

iş akdi, 66, 594

iş güçlüğü zammı, 673

iş hukuku (droit du travail), 557

iş kazaları, 1236

iş kazası (accident du travail), 1098, 1103

iş riski zammı, 673

İş ve İşçi Bulma Kurumu personeli, 719

iş yapıldıktan sonra ödeme, 123

işbirliği (collaboration), 569, 1106, 1258

işçi ve işverenler, 667

işçi, 590, 594

işe başlama, 627

işgal (occupation), 828, 845, 846

işgal harcı, 833

işgal ruhsatı (permis de stationnement), 831

işgücü kaybı, 1191

işi yavaşlatma, 660

işkence, 1050

işleme (MK, m.775), 845

işlemin adı, 4

işlemin içeriği (contenu de l’acte), 4

işletenin hukukî sorumluluğu, 949

işletme hakkı verilmesi sözleşmesi, 400

işletme izni, 440

işletme lisans ve ruhsat sözleşmeleri, 374

işletme usûlleri (modes de gestion), 341-370

işletme usûllerinin serbestçe belirlenmesi ilkesi (principe de la libre détermination du mode de gestion) (kamu hizmetlerinde), 342

işletme usûllerinin serbestçe belirlenmesi ilkesi, 342

işletme usûlü (modes de gestion) kavramı, 341

işletme usûlü şartı, 245

işletme usûlünün seçimi sorunu bir yerindelik sorunudur, 344

işleyiş biçimi şartı, 243

işsizlik aylığı (allocation de chômage), 1270

işten el çektirme, 637

itaat ödevi (devoir d’obéissance), 655

İtalyan Sefarethanesi, 780

itiraz mercii, 732

itiraz, 633, 732

iustitia commutativa, 278

iustitia distributiva, 279

iyi niyetli (de bonne foi), 95

iyilik olsun diye karşılıksız olarak (à titre
purement gracieux
), 1178

izin (autorisation) (kamu mallarında) , 830, 886

izin (autorisation), 95, 355, 499, 500, 830, 886,

izin (ruhsat, autorisation) (kolluk alanında), 484, 499

izin alma hakkı var mı, 831

izin alma hakları (droit à l’autorisation), 831

izin belgesi, 500

izin hakkı, 668

izin kararı, 500

izin şekli, 830

izin usûlü, 484, 499, 730

izin verme veya vermeme kararları, 499

izin verme yetkisi, 830

izinsiz kullanıcının tahliyesi, 832

izne bağlılık ilkesi, 830

---J--- 

jandarma adlî görevlerine, 458

Jandarma Genel Komutanlığı çifte yönlü, 457

Jandarma Genel Komutanlığı, 457

jandarma, 456, 459

jandarmanın askerî görevleri, 458

jandarmanın içişleri bakanlığına ve mülkî idare amirlerine bağlılığı, 458

jandarmanın mülkî görevleri, 458

---K--- 

kabul (acceptation), 641

kabul edilmiş risk (risque accepté), 1178

kabul etme, 161

kaçınma yoluyla tarafsızlık (neutralité
abstention
), 285

Kadastro Genel Müdürlüğü, 813

kademe ilerlemesi (avancement d’échelon), 606, 635

kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren disiplin suçları, 692

kademe ilerlemesinin durdurulması, 678

kademe indirmesi (abaissement d’echélon), 677

kademe, 606

kadro açığı, 636

kadro cetveli, 609

kadro cetvellerinde, 608

kadro sınıflandırması, 604

kadro, 608

kadroların kurumun içinden doldurulması (recrutement interne), 621

kadrosuz memur çalıştırılamaz, 609

Kalabalık, 921

kaldırma (supression) (kamu hizmetlerinin) , 334, 339

kampanyalar sonucunda toplanan yardım ve bağışlar, 1275

kamu düzeni (ordre public), 418-423, 506, 1073

kamu düzeni bakımından mutlak bir gereklilik, 495

kamu düzeni kuralı, 95

kamu düzeninin bozan tehdidin ağırlığı (gravité
de la menace du trouble
), 517

kamu düzeninin sağlanması ihtiyacı, 451

kamu emlaki (public property), 486

kamu eşyası (biens publics), 551

kamu gelirleri, 551

kamu görevi (fonction publique), 555, 553-740

kamu görevi hukuku (droit de la fonction publique), 555

kamu görevi sözleşmesi (contrat de fonction publique), 588

kamu görevlerine girişti eşitlik ilkesi (principe de l’égale admissibilité aux emplois publics), 612

kamu görevlileri (agents publics), 553-740

kamu görevlilerinin hukukî durumu, 584

kamu görevlilerinin hukukî rejimi, 597

kamu görevlilerinin kişisel kusurlarından kaynaklanan zararlar, 948

kamu görevlilerinin kötü niyetli davranışları, 1048

kamu görevlisi (agent public) kavramı, 553

kamu görevlisi çalıştırma sözleşmeleri (contrat d'engagement d'un agent public), 200

kamu görevlisi tanımı, 566, 567

kamu görevlisinin idareye karşı rücu davası açması, 1041

kamu görevlisinin idareye rücu etmesi, 1069

kamu görevlisinin ve idarenin sorumlukların birleşmemesi, 1048

kamu gücü ayrıcalıkları (prérogatives de
puissance publique
), 233

kamu gücü faaliyeti (activité de puissance
publique
), 1007

kamu gücü yükümlülükleri (sujétions de
puissance publique
), 233

kamu gücünün eylemi, 144

kamu güvenliği (âmme emniyeti, âmme asayişi, sécurité publique, sûreté publique), 419

kamu haklarından mahrum bulunmamak, 616

kamu hastanelerinde tedavi gören kişiler (personnes en traitement dans les hopitaux publics), 1000

kamu hizmeti (service public), 217-416

kamu hizmeti eşyası, 741

kamu hizmeti görevlilerinin grevi, 264

kamu hizmeti ihtiyaçları (besoins d’un service public), 749

kamu hizmeti ilkeleri, 263-316

kamu hizmeti imtiyazcıları (conscessionnaires
de service public
), 569

kamu hizmeti imtiyazı (concession de service public), 370-399

kamu hizmeti imtiyazı usûlünün canlanması (renouveau de la technique de la concession
de service public
), 397

kamu hizmeti kanunları (lois du service
public
), 263-316

kamu hizmeti kavramının tanımlanması, 218

kamu hizmeti kriteri (critère du service public), 24

kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, 848

kamu hizmeti şartı, 24

kamu hizmeti şartları arasında özel hukuku aşan hukukî rejim şartı var mıdır, 232

kamu hizmetinden doğrudan doğruya ve bireysel olarak yaralanan kişi (bénéficiaire direct et individuel), 251

kamu hizmetine tahsis (affectation à un service public), 749

kamu hizmetine ulaşma hakkı (droit d’accès au service public), 275

kamu hizmetini yürütecek kamu tüzel kişisinin kurulması, 325

kamu hizmetinin bir özel hukuk kişisi tarafından işletilmesi usulleri, 353

kamu hizmetinin bizzat yürütülmesi (exécution
même d’un service public
), 24

kamu hizmetinin devri sözleşmesi (contrat de la délégation du service public), 369

kamu hizmetinin ifasında işlenilen kusur (faute commise dans l’exécution du service public), 977

kamu hizmetinin kaldırılması (supression des services publics), 334-341

kamu hizmetinin görevlendirilen özel hukuk kişisi tarafından işletilmesi usûlü, 354

kamu hizmetinin kurulması (création du service public), 316-344

kamu hizmetinin kurulmasını isteme hakları
(droit à la création des services publics), 321

kamu hizmetinin organizasyonu ve çalışması (organisation et le fonctionnement du service public), 116, 379

kamu hizmetinin özel faaliyetlerden ayırt edici unsurları, 218

kamu hizmetinin sürdürülmesini isteme hakkı
(droit au maintien des services publics), 339

kamu hizmetinin şartları, 232

kamu hizmetinin yürütülme usûlünü (modalité d’exécution du service public), 27

kamu hizmetinin yürütülmesi görevini kısmen
veya tamamen bir özel kişiye vermesi (confier au cocontractant l’exécution du service public), 25

kamu hizmetinin yürütülmesi işinin bir özel kişiye devri, 25

kamu hizmetleri KHK ile kurulabilir mi, 319

kamu hizmetlerinde değişkenlik (mutabilité) ilkesi, 585

kamu hizmetlerinde eşitlik ilkesi, 278

kamu hizmetlerine tahsis edilmiş kamu malları (domaine public affecté aux services publics), 822

kamu hizmetlerine tahsis edilmiş kamu mallarının kullanımı, 822

kamu hizmetlerine tahsis, 772

kamu hizmetlerini kaldırmaya yetkili makam, 335

kamu hizmetlerinin bedavalığı/ücretliliği sorunu, 304

kamu hizmetlerinin hukukî rejimi, 250

kamu hizmetlerinin idarîliği karinesi, 238

kamu hizmetlerinin işletilmesi usûlleri (modes de gestion des services publics), 341-399

kamu hizmetlerinin kaldırılması, 334

kamu hizmetlerinin kaldırılmasında takdir yetkisi, 337

kamu hizmetlerinin kamu tüzel kişileri tarafından işletilmesi usûlleri, 345

kamu hukuku bağı (lien de droit public), 571

kamu hukuku bağı ile bağlı olma, 571

kamu hukuku durumu (situation de droit public), 584

kamu hukuku sözleşmesi (contrat de droit public), 588

kamu hukuku usûlleri, 846

Kamu Ihale Kanununa göre şartname çeşitleri, 114

Kamu Ihale Kanununun kapsamı, 97

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yapılan sözleşmelerin niteliği, 51

Kamu İhale Kanunu, 82, 97

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 82, 131

kamu ihale sözleşmeleri, 48, 81

kamu ihalelerine hâkim olan ilkeler, 99

kamu ihalesi (marchés publics), 94-111

kamu istikraz sözleşmeleri (contrats d’emprunt publique), 70

kamu kurumları bir kamu idaresine bağlıdırlar, 352

kamu kurumları özerktirler, 352

kamu kurumlarına ait kamu malları, 760

kamu kurumlarının kamu malı sahibi olamayacakları, 747

kamu kurumlarının kurulması ve kaldırılması, 353

kamu kurumu (établissement public), 351

kamu kurumu usûlü (procédé de l’établissement public), 351-353

kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulması (rupture de l’égalité devant les charges publiques), 542

kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk, 1141-1172

kamu külfetleri karşısında vatandaşların eşitliği
ilkesi (égalité des citoyens devant les charges publiques), 936, 1071, 1141-1143

kamu malları, 741-926

kamu malı (domaine public), 746

kamu malı ile kamusal mal, 744

kamu malı niteliğinin kalkması, 773

kamu malı niteliğinin kaybedilmesi, 768

kamu malı olmaktan çıkma veya çıkarılma
(sortie du domaine public), 773

kamu malı oluşturmak (constitution du domaine public), 880

kamu malı şartları, 751

kamu malı terimi, 745

kamu malını haksız işgal eden kişi (occupants
sans titre
), 832

kamu malının özel kullanımı konusunda yapılan sözleşmeler, 832

kamu malları (kamu emlâki, domaine public), 225

kamu malları haczedilemez, 799

kamu malları hukuku, 551

kamu malları kamulaştırılamaz, 797

kamu malları kiraya verilebilir, 811

kamu malları kullanan kişiler (utulisateur du domaine public), 251

kamu malları sınırlarının tespiti (délimitation du domaine public), 785

kamu malları üzerinde sınırlı aynî haklar tesis edilemez, 809

kamu malları zamanaşımıyla kazanılamaz, 807

kamu mallarını koruma kolluğu (police de la conservation du domaine public), 818

kamu mallarının cezaî korunması, 818, 820

kamu mallarının devredilmezliği ilkesi (principe
de l’inaliénabilité du domaine public
), 791

kamu mallarının devredilmezliği ilkesinden kaynaklanan diğer ilkeler, 797

kamu mallarının haczedilemezliği ilkesi (principe
de l’insaissabilité des biens publics
), 799

kamu mallarının haksız işgallere karşı korunması, 820

kamu mallarının hukukî rejimi (domanialité publique), 767, 791

kamu mallarının korunması rejimi, 817, 791-821

kamu mallarının kullanılması, 821-836

kamu mallarının özel kişiler tarafından işgaline ilişkin sözleşmelerden (contrats comportant occupation du domaine public), 13

kamu mallarının satışı sorunu, 814

kamu mallarının sınırlarının tespiti, 784-790

kamu mallarının tapuya tescili, 812

kamu mallarının tasnifi, 751

kamu mallarının üzerinde aynî hak tesisi, 810

kamu mallarının zamanaşımıyla kazanılamaması (imprescriptibilité du domain public), 807

kamu mallarıyla ilgili dönüşümler, 776

kamu mülkiyeti düzeni, 765

kamu mülkiyeti şartı, 747

kamu mülkiyeti, 753

kamu personel seçme sınavı, 624

kamu personeli, 553

kamu personelinin suç niteliğindeki davranışları, 1045

kamu sağlığı (umumî hıfzıssıhha, salubrité publique), 419

kamu tüzel kişilerine ait mallar, 744

kamu tüzel kişilerinin kamusal malları, 744

kamu tüzel kişilerinin özel malları, 745, 836-844

kamu tüzel kişilerinin özel mallarının işletilmesine (gestion du domaine privé)), 221

kamu tüzel kişilerinin sorumluluğunun şartları (conditions de la responsabilité des personnes publiques), 1172

kamu tüzel kişilerinin tahkime başvurma yasağı ilkesi (principe interdisant aux personnes publiques de recourir à l’arbitrage), 207

kamu tüzel kişilerinin tahkime başvuruma yasağı ilkesi, 207

kamu tüzel kişisine ait taşınmaz malın diğer kamu tüzel kişisine devri usûlü, 873

kamu tüzel kişisine bağlı olma şartı, 567

kamu tüzel kişisinin yerine (au lieu et place d’une personne publique), 22

kamu yararı (âmme menfaati, intéret public), 221, 223

kamu yararı (utilité publique), 869, 880

kamu yararı gereği (nécessité d’intérêt général), 277

kamu yararı kararı - kamulaştırma kararı, 886

kamu yararı kararı (déclaration d’utilité publique), 883, 886

kamu yararı kararı vermeye yetkili makamlar, 888

kamu yararı kararının alınması, 886

kamu yararı kararının hukukî niteliğine, 887

kamu yararı kararının onaylanması, 888

kamu yararı kararının yargısal denetimi, 887

kamu yararına fesih (résiliation dans l’intérêt public), 135, 163, 392

kamu yararına tahsis (affectation à l’utilité
publique
), 748

kamu yararına tahsis edilmemiş mallar, 837

kamu yararının tanımı sorunu, 223

kamu yönetimi (administration publique), 556

kamulaştırma, 856-919

kamulaştırılacak taşınmazın belirlenmesi, 889

kamulaştırma konu bakımından yetki, 864

kamulaştırma (istimlak, expropriation), 847, 858

kamulaştırma amaç unsuru, 880

kamulaştırma bedeli için yeterli ödenek temin edilmesi, 885

kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması, 897

kamulaştırma bedelinin kesinleşmesinden önce idarenin tek taraflı vazgeçmesi, 904

kamulaştırma bedelinin tespiti esasları, 896

kamulaştırma işlemine karşı iptal davası açılması, 891

kamulaştırma işlemini geri almasına, 903

kamulaştırma işleminin amaç unsuru, 884

kamulaştırma işleminin unsurları, 863

Kamulaştırma Kanunu, m.30, 873

kamulaştırma kararının alınması ve tapu
siciline şerh verilmesinin istenmesi, 889

kamulaştırma kararının tebliği, 898

kamulaştırma kelimesi, 857

kamulaştırma yer bakımından yetki, 866

kamulaştırma yolunun gereği, 907

kamulaştırma yoluyla devir, 781

kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurma, 905

kamulaştırma yoluyla kurulan irtifak, 906

kamulaştırmada tebligat, 894

kamulaştırmada yetki saptırması, 883

kamulaştırmadan vazgeçmesi, 903

kamulaştırma-devletleştirme, 859

kamulaştırmanın aşamaları, 885

kamulaştırmanın kişi yönünden yetki, 866

kamulaştırmanın konu unsuru, 870

kamulaştırmanın sebep unsuru, 869

kamulaştırmanın şekil unsuru, 879

kamulaştırmanın tamamlanmasının sonuçları, 900

kamulaştırmanın tanımı, 858

kamulaştırmanın usûl unsuru, 880

kamulaştırmanın yetki unsuru, 863

kamulaştırmasız el atma, 910

kamunun doğrudan kullanımı (usage directe du public), 749

kamunun doğrudan kullanımına tahsis edilmiş
kamu malları (domaine public affecté
à l’usage direct public
), 823

kamuoyu denetimi ilkesi, 103

kamusal estetik (esthétique publique), 420

kamusal mallar (domaine public), 744

kamusal mülkiyet (propriété publique), 764

Kamus-u Fransevi, 224, 366

kamuya açık yerler (lieux ouverts au public), 513

kamuya yararlı dernek sayma kararıyla görevlendirme usûlü, 357

kan aktarım merkezleri (centre de tranfusion), 1087

kan aktarımı (transfusion sanguine), 1012

kan ürünleri (produits sanguins), 1087

kan ürünleri, 1087

kanun koyucu kusurlu davranmaz, 1160

kanun önünde eşitlik, 278

kanuna ve düzenleyici işleme dayanma zorunluluğu, 496

kanunda hüküm varsa (qualifications textuelles), 240

kanunî faiz, 1294

kanunî faiz-reeskont faizi arasındaki fark, 1299

kanuni grev, 143

kanunî mazeret izinleri, 669

kanunî ve nizamî (légal ve reglémentaire), 584, 664, 588

kanunî ve nizamî durum (situation legale et réglementaire), 251, 253, 585, 587, 689

kanunîlik ilkesi (nullum crimen sine lege: kanunsuz suç olmaz), 678, 683

kanunla belirlenen idarî sözleşmeler (contrats administratifs par détermination de la loi), 11

kanunla belirlenen özel hukuk sözleşmeleri, 11

kanunla devir, 777

kanunla genişletme, 881

kanunla kurulan bir kamu hizmeti, KHK ile kaldırılabilir, 336

kanunla nitelendirme kriteri, 13, 37

kanunla nitelendirme, 10

kanunla özel hukuka tâbi kılınmış zararlar, 948

kanunla özel mal olarak nitelenen mallar, 837

kanunla sınırlama, 502

kanunla tahsis değişikliği, 782

kanunlardan dolayı idarenin sorumluluğu (responsabilité du fait des lois), 957, 1159-1167

kanunsuz ceza olmaz (nulla poena sine lege), 678

kanunsuz emir (ordre illégal), 655

kanunsuz suç olmaz (nullum crimen sine lege), 683

Kapani, 503

kapatma kararı, 499

kâr amacıyla kamu hizmeti kurma yasağı, 324

kâr ve zararı (frais et risques), 133

kâr, 388

kara av kolluğu, 472

kara kamu malları (domaine public terrestre), 756

Karahanoğulları, 206, 247, 561

karantina, 506

karar (décision), 95

karayolları genel müdürlüğünün, 783

karayolları suçları (contraventions de voirie routière), 819

karayolları trafik kolluğu, 446

kardeşler, 1202

karışma ve birleşme, 845

kariyer ilkesi, 604

kariyer sistemi (système de la carrière), 604

karma işlemler (actes mixtes), 6

karma kolluk operasyonları, 434

karşı konulamazlık (irrésistibilité), 1222, 1223

karşılıklı anlaşma (accord amiable), 853

karşılıklı anlaşma usûlünün denenmesi, 853

karşılıklı anlaşma yoluyla tahsis değişikliği, 783

karşılıklı anlaşmayla devir, 780

karşılıklı anlaşmayla fesih, 394

kask takma, 422

katılmalı sözleşmeler, 5, 113

katsayı, 672

kayınpeder, 1206

kayınvalide, 1206

kayırma veya ganimet sistemi (spoil system), 605

kayırmacılık (favoritisme), 97

kaymakamların düzenleyici kolluk işlemleri, 451, 492

kaynak hakkı, 905

kaynaklar, 878

kaynakların verimli kullanılması ilkesi, 103

kaza, 1228

kazandırıcı zamanaşımı ile kazanma, 845, 846

kazanılmış haklar (droits acquis), 339, 585, 887

kendi kâr ve zararına (à ses frais et risques), 68

kendi kâr ve zararına (à ses risques et profits), 362

kendi kâr ve zararına işletme unsuru, 372

kendiliğinden işbirliği (collaboration spontanée), 1112, 1251

kendiliğinden işbirliği yapan kimseler (collaborateurs spontanés), 1111

kendiliğinden silinme, 726

kendine özgü bir istihdam türü, 601

kendisini bütünüyle görevine adaması (obligation
de se consancrer à ses fonctions
), 656

kesin (certain), 1180

kesin hüküm (chose jugée), 960

kesin hüküm gücü (autorité de la chose
jugéé
), 960, 1017

kesin tarafsızlık (stricte neutralité), 289, 291

kesin teminatın yatırılması, 110

kesine yakın gösterge (indice quasi certain), 235

kesinti (abattement), 1270

kıdem aylığı, 673

kılık değiştirmiş disiplin cezası verme yasağı, 681

kılık değiştirmiş disiplin müeyyideleri (sanctions déguiséés), 681

kılık ve kıyafet, 299

kınama (blâme), 677, 678, 709

kınama cezasını gerektiren disiplin suçları, 691

kır bekçisi (gardes champêtres), 448

kısmî kamulaştırma, 878

kısmî zamanlı kamu görevlileri (agents à
temps partiel
), 575

kışlak, 795

kıyafet mecburiyeti, 300, 657

kıyı çizgisi, 785, 790

kıyı kenar çizgisi, 790

kıyı şeridi, 757

kıyı, 790

kıyma makinası, 1103, 1237, 1235

kızamık salgını, 1097

kilise, 827

kimlik kontrolü, 500

kimse kendisi için ayıp teşkil eden bir fiile istinat edemez, 1185, 1187

king can do no wrong, 957

kira sözleşmeleri, 57

kirayla ilgili her işlem özel hukuk işlemi olmayabilir, 58

kişiler tarafından dolaylı kullanım, 822

kişilere verilen zararlar (dommages aux personnes), 1277

kişisel fiiller (faits personnels), 687

kişisel kusur - hizmet kusuru ayırımı, 1022-1069

kişisel kusur (faute personnelle), 736, 1026-1069, 1076

kişisel kusur teşkil eden eylem ve işlemlerinden dolayı sorumluluk, 736

kişisel kusur ve disiplin suçu, 1032

kişisel kusur ve fiilî yol, 1031

kişisel kusur ve hiyerarşik emir, 1031

kişisel kusur ve suç, 1030

kişisel kusur, 1045

kişisel kusurdan dolayı kamu görevlisine dava açılamayacağı kuralı, 1048

kişisel saikler (préoccupations d’ordre privé), 1027

kişisel sorumluluk ve zarar, 734

kişisel sorumsuzluk (irresponsabilité personnelle), 1025

kişiye bağlı (intuitu personae), 380

KİT’ler, 78, 260, 262, 564, 578, 583, 594, 596,
601, 804, 944

KİT malları, 805

KİT personeli, 564

KİT’ler ile KİT’lerin mal ve hizmet sunduğu kişiler (kullanıcılar), 262

KİT’lerde çalışan personel, 78, 262, 562, 596

KİT’lerdeki sözleşmeli personel, 583, 601

KİT’lere istisnaen kamu hukukunun uygulanması, 262

KİT’lerin kullanıcılara ve üçüncü kişilere verdikleri zararlardan sorumluluğu, 944

KİT’lerin malları haczedilebilmesi, 804

kolektif kullanım (utilisation collective) (kamu mallarının), 823

kolektif sorumluluk (responsabilité collective), 930, 1134

kolluk, 417-550

kolluğun zor kullanma yetkisi, 543

kolluk (police), 417

kolluk alanında kazanılmış hak olmaz, 495

kolluk amiri: vali, 453, 467

kolluk amirleri, 447

kolluk eylem ve işlemi kanuna dayanmalıdır, 502

kolluk eylem ve işlemi, anayasanın ilgili madde-

sinde öngörülen sebeplere dayanmalıdır, 504

kolluk eylem ve işlemlerinden dolayı idarenin sorumluluğu, 539-543

kolluk eylem ve işlemlerinin hukuka
uygunluğunun şartları, 501

kolluk eylemi, 500

kolluk eylemleri (actes matériels, opérations matérielles de police), 500, 540

kolluk eylemleri (activités matérielles de police), 541

kolluk faaliyetleri alanında ağır kusur, 1007

kolluk işlemleri alanında basit kusur, 1007

kolluk makamı (autorité de police), 447

kolluk makamı, 447

kolluk makamı: vali, 450

kolluk operasyonları (opérations de police), 500

kolluk operasyonlarının çok anlamlılığı
(polyvalence des opérations de police), 431

kolluk personeli (personel de police), 447

kolluk personeli il özel idaresi, 467

kolluk tedbiri (mesure de police), 488, 549

kolluk tedbiri alma zorunluluğu (obligation de prendre les mesures de police), 488

kolluk tedbiri çeşitleri, 490

kolluk tedbiri-müeyyide farkı, 488

kolluk tedbirinin ağırlığı (gravité de la mesure de police), 517

kolluk tedbirleri (kolluk eylem ve
işlemleri), 487-501

kolluk tedbirlerinin alınmasında basit hata (faute simple dans l’ediction des mesures), 1008

kolluk tedbirlerinin cebrî icrası, 543-547

kolluk tedbirlerinin müeyyideleri, 547

kolluk tedbirlerinin uygulanmasında ağır hata
(faute lourde dans l’exécution des mesures
de police
), 1008

kolluk usûlleri (procédés de police), 483

kolluk yetkileri, askerî makamlara geçer, 530

kolluk yetkilerinin çatışması ve yarışması, 474-487

kolluk yetkilerinin genişlemesi (extension des pouvoirs de police), 520-539

kolluk yetkilerinin yarışması (concours des
pouvoirs de police
), 474

kolluk yetkilerinin yarışması, 474

kolluk yetkisi devredilemez bir yetkidir, 435

kolluk yetkisi kullanılması zorunlu olan
bir yetkidir, 436

kolluk yetkisinin sınırları, 501-520

kollukların içiçe olması, 474

kollukların tedahülü, 474

komşuluk (mitoyenneté) hakkı, 763

komşuluk hukuku, 906

komşuluk zararları (inconvénients du voisinage), 1146

Konak’tan Güzelyalı’ya sahil yolu, 915

korucular, 469

koruma (conservation), 791

koruma kolluğu (kamu mallarını), 819

koruma kurullarına, 440

koruma ve gözetim (droit de garde et de surintendace), 761

korunan işçilerin (salariés protégés), 1012

koşullarda eksiklik, 646

koşulların eşitliği teorisi (théorie de
l’équivalence des conditions
), 1213

koşulların ispatı, 620

kömür üretimi, 222

köy kolluğu, 444, 469

köy kolluk makamlarının düzenleyici kolluk işlemleri, 494

köy yerleşme planı, 779

köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak, 460

KPSS (kamu personel seçme sınavı), 622-624

kral kötülük yapmaz (le roi ne peut mal faire), 939

kullanıcı (usager) terimi, 251, 291

kullanıcı adayları (candidats-usagers,
candidats à l’usage du service public), 275

kullanıcılar (usagers), 237, 251, 271, 276

kullanıcılar bakımından laiklik, 290

kullanıcılarıyla ilişkiler, 251

kullanım engelleri, 1148

kullanma (usus), 743, 761, 905

kurma (création), 316

kurma konusunda takdir yetkisi, 320

kurma yasağı (kamu hizmeti), 326

kurma yetkisinin sınırı: özel teşebbüs hürriyeti, 330

kurma zorunluluğu: mecburî mahallî kamu hizmetleri, 327

kurmanın ayrıntısı, 324

kurtarma, 1006

kuru mülkiyet (rakabe), 751

kurumlar arası nakil, 628

kurumlararası eğitim merkezleri, 631

kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak, 620

kusur (faute), 975-983, 1175

kusur karineleri (présomptions de fautes), 999

kusur kavramı, 975

kusur sorumluluğu, 933

kusurdan bağımsız olarak (indépendamment de
toute faute
), 1079

kusurların bağımsızlığı teorisi, 1032

kusurların birleşmesi (cumul des fautes) teorisi, 1033

kusurlu (fautif), 688, 1175

kusurlu sorumluluk (responsabilité pour faute), 540, 936, 972-1070

kusurlu sorumluluk genel hükümdür, 974

kusurlu sorumluluk, kusursuz sorumluluktan önce gelir (la responsabilité pour faute passe avant
la responsabilité sans faute
), 1072, 1143

kusursuz sorumluluğun özellikleri, 1071

kusursuz sorumluluğun tamamlayıcı (complémentaire subsidiaire) niteliği, 1071

kusursuz sorumluluk (responsabilité sans faute), 541, 936, 1070-1172

kusursuzluk, 1077

kusurun hizmetten tamamıyla kopuk olmaması
(non dépourvu de tout lien avec le service), 1038

kusurun ispatı, 999

Kutlu, 45, 1225

kuvvet (force), 544

küçük çocuklar, 1205

küçük şeyler hakime götürülemez, 710

küçük tedbirler (mesures mineures), 710

Kütküt Mahallesi, 915

---L--- 

lâik cumhuriyet ilkelerine karşı, 297

lâik cumhuriyetin gerekleri, 510

lâiklik ilkesi (principe de laïcité), 287-304

latissimo sensu kamu görevlisi, 553

lato sensu kamu görevlisi, 554

levazım sözleşmeleri (marché de fournitures), 79-80, 136

lex Addikes, 920

lex specialis derogat legi generali, 689

liberal tez (kamu hizmetlerinde), 223

Lincoln, 521

lisans sözleşmeleri, 410

lisans, 355

liyakat ilkesi, 604

liyakat sistemi (merit system), 604, 605

Lord Scrutton, 521

Lord Scrutton, 521

lucrum cessans, 140, 163

lüzum görülmesi, 649

---M--- 

maaş (aylık, traitement), 671

maddî anlam (au sens matériel)da kamu hizmeti, 217

maddî bütünlük (integrité matérielle), 819

maddî doğruluk (axactitude), 786

maddî faaliyetler (activités matérielles), 1008

maddî fiiller, 429, 501

maddî içerikleri (consistance), 756

maddî içeriklerine göre kamu malları, 756

maddî kriter (idarî sözleşmelerde), 23

maddî mallar (biens corporels), 742

maddî şartların alternatifliği (idarî sözleşmelerde), 32

maddî uygulama operasyonları (opérations matérielles d’exécution), 1008

maddî ve dış düzen (ordre matériel et extérieur), 418

maddî zararlar (dommages matériels), 1276

maddî zararlar (préjudices matériels), 1190

maddi zararların bilirkişi tarafından hesaplanması, 1281

maddî zararların hesaplanma tarihi, 1278

maddi zararların hesaplanması, 1280

maddi zararların mahkeme tarafından hesaplanması, 1280

maden suları, 795

madenler, 764

Madımak Oteli, 1020, 1120

mağdur tarafından normal olarak üstlenilen risk
(aléa normalement assumé par la victime), 1178

mağduriyet, 1177

mağdurun kusuru (faute de la victime), 1073

mahallî idare kolluk makam, amir ve personeli, 465

mahallî idare kolluk makamlarının düzenleyici kolluk işlemleri, 493

mahallî idare kolluklarının kendi içinde
çatışması ve yarışması, 478

mahallî idarelere ait kamu malları, 760

mahallî idarelerin kamu hizmeti kurması, 328

mahallî idarelerin malları haczedilebilir, 804

mahallî idarelerin malları, 805

mahallî idarelerin takdir yetkisi, 338

mahallî kamu hizmetleri (services publics
lacaux
), 326

mahallî kamu hizmetlerinin kurulması, 326

mahallî müşterek ihtiyaçlar, 326, 330

mahkeme kararıyla fesih, 163

mahkeme tarafından bedelin tespiti, 895

mahkemenin yetkileri, 396

mahkûm olmamak, 616

mahkumlara verilen çıkma izinleri, 1095

mahrum kalınan kazanç (lucrum cessans), 393, 140, 163

mahsus park yerleri (stationnements réservés), 825

maktuen tazminat, 1287

maktuen, 1287

makul sebep düşüncesi (idée de cause raisonnable), 1214

mal (eşya, biens, 742, 754

mal alımı sözleşmeleri, 84, 85

mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri için ayrı ihale düzenlenmesi ilkesi, 103

mal bildiriminde bulunma ödevi, 657

mal dönüşümleri (mutations domaniales), 776

mal kavramı ve çeşitleri, 742

mal ve çalışma yükümlülerinin, 525

mal ve hizmetler sağlayan biri (fournisseur)), 365

mal yükümlülüğü, 849

mala verilen zararlar (dommages aux biens), 1190, 1276

malın satış değeri (valeur vénale du bien), 1267

malın tahsis cihetiyle bağdaşabilir kullanımlar (anormal kullanımlar), 831

malın tahsis cihetiyle bağdaşabilir kullanımlar, 829

malın tahsis cihetiyle uyuşan kullanımlar (normal kullanımlar), 831

malî avantajlar (avantages financiers), 387

malî dengesi (équilibre financier), 127, 379

malî dengesini korunmasını isteme hakkına (droit à l’équilibre financier), 386

malî hükümler (clauses financières), 137

malî özerklik (autonomie financière), 352

malî sorumluluk (responsabilité pécuniaire), 931, 1024

malikin bazı hakları kısıtlanır, 901

malikin geri alma hakkı, 902

maliyet fiyatına (à prix coutant), 243

maliyet+kâr, 827

mallara verilen zararlar, 1276

malûlen emeklilik, 648

malûllük aylığı, 650, 1274

malvarlığı sorumluluğu (responsabilité patrimoniale), 931

Manavgat Belediye Encümeni, 269

manevî acı (douleur morale, pretium affectionis), 1196

manevi değer (intérêt moral), 1193

manevî tazminat (Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin... anlayışı), 1200

manevî tazminat anlayışı, 1198

manevî tazminat için idrak şartı, 1205

manevî tazminat, 1198

manevî tazminata faiz yürütülmesi sorunu, 1289

manevî tazminatın “takdiren” belirlenmesi, 1279

manevî tazminatın bir “tazmin” aracı değil, bir “tatmin” aracı olduğu, 1198

manevî tazminatın düşüklüğü, 1199

manevi zararlar (préjudices moraux), 1192, 1193

manevî zararların hesaplanma tarihi, 1277

manevî zararların mahkeme tarafından takdir edilmesi, 1279

mâni zail oldukta memnu avdet eder, 143

manu militari, 544

mazarrat menfaat mukabelesindendir, 1141

mazeret izni, 669

mazur görülemeyecek hatalar, 1028

mazur görülemez (inexcusable), 1028

mecburî hizmet, 611

mecburî idarî başvuru, 706

mecburî kaldırma, 639

Mecelle, 1141

mecra irtifağı, 879

med-cezir, 757

medenî hukukta irtifak hakkı, 905

medenî sorumluluk (responsabilité civile), 931

Mehmetçik Vakfından yapılan yardımlar, 1275

Meltem Hücumbotu, 1089, 1090

memurlar, 573-580, 602-738

memur olma koşulları, 614

memur olmayan kamu görevlileri (agents publics non fonctionnaires), 573

memuriyetle ilişik kesme, 633

memurlar (fonctionnaires), 571, 574

memurlar hakkında ceza kovuşturması, 727-734

memurların değerlendirilmesi (notations des fonctionnaires), 631-636

memurların disiplin rejimi, 673-727

memurların hakları, 664-673

memurların hizmet içi eğitimi, 630

memurların hukukî durumu, 585

memurların hukukî sorumluluğu, 734-738

memurların hukukî statüsü, 584-610

memurların ilerlemesi, 634-636

memurların kıyafeti hakkında 16 Temmuz 1982
tarih ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, 293

memurların korunması ihtiyacı, 727

memurların tâbi olduğu hukukî rejim, 598-610

memurların tâbi olduğu yükümlülükler ve
yasaklar, 651-664

memurların tâbi oldukları yasaklar, 658

memurların yargılanması rejimi, 728

memurların yükümlülükleri, 651-664

memurluğa giriş (entrée dans la fonction
publique, recrutement
), 610

memurluğa giriş, 610-631

memurluğa girişte ilkeler, 610

memurluğun sona ermesi, 641-651

memurluk durumu, 587

memurluk durumuna ilişkin özel anlaşmalar, özel düzenlemeler yapılamaz, 586

memurluk mesleği, 603

memurluk sınıfları, 605, 606

memurluk statüsünde kısıntı yapan haller, 636

memurluk teminatı, 665

memurluktan çıkarma (ihraç), 645

memurluktan çıkarma (licenciement), 645

memurluktan çıkarma suçu hariç, 694

memurun idare edilenlere karşı hukukî
sorumluluğu, 735

memurun idareye karşı hukukî sorumluluğu, 734

memurun isteği üzerine emeklilik, 648

menafii umumiyeye müteallik imtiyazat, 381, 399, 854

menfaat sağlama, 662

men-i müdahale davası, 911, 917

mera, 795

mera, yaylak, kışlak, otlak, 789

merkez av komisyonu, 472

Merkez Bankası, 1295

Merkez Bankasının iskonto faiz oranı (taux d’escompte de la banque de france), 1301

merkezî idare kolluğu (devlet kolluğu), 443

merkezî idare kolluğu ile mahallî idare
kolluklarının çatışması ve yarışması, 476

merkezî idare kolluk amirleri, 452

merkezî idare kolluk makam, amir ve personeli, 449

merkezî idare kolluk makamları arasında çatışma ve yarışma, 474

merkezî idare kolluk makamları, 449

merkezî idare kolluk makamlarının düzenleyici kolluk işlemleri, 491

merkezî idare kolluk personeli, 454

merkezî idare yöneticileri (directeurs d’administration centrale), 630

meslek (carrière), 631

meslek grupları sayısının sınırlandığının, 1191

meslek hastalığı (maladie professionnelle), 1098

meslek yüksek okullarının hazırlık sınıfında (classe préparatoire aux grandes écoles), 293

meslek, 604

meslekî ağır kusurlar (faute lourde professionnelle), 1015

meslekî kusur (faute professionnelle), 674

meslekî risk hâlinde üçüncü kişinin fiili idarenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, 1242

meslekî riskler, 1098

meslekî sıfatla (à titre professionnel), 554

meslekî yetersizlik (insuffisance professionnelle), 689

meslekten çıkarma, 646

Mestre, 762

meşru ayrımcılık (discrimination licite), 276

meşru menfaat (intérêt légitime), 1184

meşruhatlı davetiye, 894, 898

mezarlıkların korunması, 794

mezarlıkların mülkiyeti, 794

mezhep ayrılığı, 1120, 1121

millete bağlılık ödevi (devoir de loyalisme
à l’égard de la nation
), 653

milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükleri, 532

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü, 760, 782

millî emlâk, 741

millî emlake ait arazi, 760

millî emlake ait mallar, 760

milli istihbarat hizmetleri sınıfı, 608

millî kamu hizmetleri (services publics nationaux), 317

millî kamu hizmetlerinin kanunla kurulması, 318

millî matbaa (imprimrie nationale), 568

millî piyango (loterie nationale), 222

miri topraklar, 751

MİT bünyesinde düzenlenmiş bir belgenin
basına sızdırılması, 1193, 1194

mobil telefon, 374

Morange, 1196

motorlu araçların verdiği zararlar, 1092

motorlu taşıtlar, 950

Moulins Fermanı, 792

muayyen vazifeleri gören zabıta kuvveti, 443, 444

mubah mallar, 752

muhasebe müdürü (sayman, chef de
comptabilité
), 252, 260

muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin kamu görevlisi, 554

muhtarın yönetmelik çıkarmasına, 471

muhtarlar, 460

muhtas, 803

muhtemel zararlar (préjudices éventuels), 1181

mutasavver ek gelir, 1271

mutlak eşitlik (égalité absolue), 276, 278

mücbir sebep (force majeur) (idari sorumlulukta), 1222-1228

mücbir sebep (force majeur) (idarî sözleşmelerde), 141-144

mücbir sebep (force majeur), 141, 143, 156, 1073

müdahaleci tez (kamu hizmetlerinde), 224

müeyyide (sanction), 488

müeyyide niteliğinde fesih, 134, 162

müeyyide uygulama yetkisi (pouvoir de sanction) (idarî sözleşmelerde), 129

müeyyide-fesih (résiliation-sanction), 134

müeyyidelendirici (sanctionnnatrice), 1179

mülkî idare amirlerine bağlılık, 459

mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, 608

mülkiyet devri (transfert de propriété), 776

mülkiyet devri yoluyla dönüşüm (mutation par transfert de propriété), 777

mülkiyet hakkı (droit de propriété), 743, 761, 762, 905

mülkiyet hakkı teorisi (kamu mallarında), 762

mülkiyet hakkı vardır tezi (kamu mallarında), 762

mülkiyet hakkı yoktur tezi (kamu mallarında), 761

mülkiyete elverişsiz mallar (biens insusceptibles de propriété privée), 754

mülkiyetin idareye geçmesi, 901

mültezim (fermier), 69, 363

münhasıran idare tarafından kullanım, 822

müracaat ve şikayetler, 667

müracaat, şikayet ve dava hakkı, 667

mürekkep faiz yürütülemez, 1294

müstafi addedilme, 643

müşterek emanet (régie intéressée), 346, 365

müşterek emanetçi (régisseur intéressé), 365

müşterek ve medenî ihtiyaçlar, 328

müteahhit (yüklenici, entrepreneur), 79, 80, 84

mütemmim cüz, 877

müterafik kusur nedeniyle indirim, 1237

müterafik kusur, 1236, 1238, 1271

müteselsil (dayanışmalı sorumluluk, responsabilité in solidum), 1240, 1241

---N--- 

nagihanî hadise, 1228

nakden ödenme, 862

nakden tazmin (réparation en argent), 1257

nakden tazmin ilkesi, 1257

nakdi tazminat, 1274

nakillerine, 628

nası ızrar, 820

nedensellik bağı, 1213-1221

neden-sonuç ilişkisi (relation de cause à effet), 1213

nemalandırma, 900

nemo auditur propriam suam turpitudinem
allegans
(kimse kendisi için ayıp teşkil eden
bir fiile istinat edemez), 1185, 1187, 1189

nikahsız yaşama, 1185

nispî eşitliğin kriteri, 281, 282

nispî eşitlik (égalité proportionnelle), 276, 279

nispî eşitlik (meşru ayrımcılık), 276

nişanlı kız, 1202

nitelendirilmemiş sözleşmeler (contrats non qualifiées), 368

nitelendirme (tavsif, qualification) (idarî sözleşmelerin), 9

niteliği gereği idarî olan sözleşmeler, 16

niteliksel kriter (critère qualitatif), 4

niteliksiz menfaat (intérêt non qualifié), 1184

non adempleti contractus def'i, 385

non bis in idem (aynı suçtan dolayı birden fazla
ceza verilemez), 679

normal bakım eksikliği (défaut d’entretien
normal
), 999, 1000, 1086

normal sona erme, 161

noterler, 571

nulla poena sine lege, 678

nullum crimen sine lege ilkesi, 820

numerus clausus tipler, 368

---O--- 

objektiflik yoluyla tarafsızlık (neutralité objectivité), 286

Oğuz (Gökhan), 398

olağan nitelikli yanlışlık ve aykırılıklar, 985

olağan nitelikteki hukuki yanlışlık, 988

olağan riskler (aléas ordinaires), 152

olağan ve olağanüstü hâl durumu, 514

olağandışı riskler (aléas extraordinaires), 152

olağanüstü hal, 522-527

olağanüstü bir zarar (un préjudice exceptionnel), 1076

olağanüstü hal ilânı sebepleri, 522

olağanüstü hal ilânı, 524

olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamesi çıkarılabilir, 526

olağanüstü hâl kavramı, 850

olağanüstü hâlin ilânı, 523

olağanüstü hâlin sona ermesi, 524

olağanüstü halin uygulanması, 524

olağanüstü hâller (circonstances exceptionnelles), 546

olağanüstü hâllerde çalışma yükümlülüğü
getirilen kişiler (requis occasionnels), 575

olağanüstü şiddet ve yoğunluk (violence et
intensité exceptionnelles
), 1224

olağanüstü tehlikeli bayındırlık eserleri (ouvrages publics exceptionnelement dangereux), 1086

olağanüstü tehlikeli nitelikte (caractère exceptionnelement dangereux), 1086

olağanüstü yönetim usûlleri, 520-539

olağanüstü yönetim usûllerinde kolluk
yetkilerinin sınırları, 530

olağanüstü yönetim usûllerinde yargısal denetim, 534

olayların normal seyri (cours normal des choses), 1214

oldukça ağır bir kusuru (faute d’une particilère gravité), 134

olumlu (icraî, müspet, positif) eylemler, 1173

olumlu sicilin sonucu, 633

olumsuz (ihmalî, menfi, negatif) eylemler, 1173, 1174

olumsuz idarî eylemler, 1174

olumsuz sicil nedeniyle memurluktan çıkarma, 646

olumsuz sicil, 632

olumsuz sicilin sonuçları, 633

oluşum tarzlarına göre kamu malları, 758

Onar, 51, 150, 349, 350, 556, 858, 916

onaylanması (approbation), 95

onaylı imar planına, 889

operasyonun temel saiki (mobile principal de l’opération), 433

oranlılık (proportionnalité), 512, 517

oranlılık ilkesi (principe de proportionnalité), 512, 515

orantılı (proportionnée), 515

organik anlam (au sens organique)da kamu hizmeti, 217

organik karışma, 430

organik kriter (critère organique) (idarî sözleşmelerde), 19

Orly havaalanı, 1134

orman işletme sözleşmeleri, 71

orman kadastrosu, 790

orman kolluğu, 437, 471

ormanlar millî ofisi (office national des forêts), 573

ormanlar, kamu yararı dışında irtifak hakkına
konu olamaz, 811

orta malları (arazi-i metruke, res communes veya res publica, biens affectés à l’usage de tous), 754

orta mallarının sınırlarının tespitine ve tapu
siciline tesciline gerek yoktur, 789

ortadan kaldırır (exonération totale), 1231

Osmanlı döneminde imtiyaz usûlü, 397

Osmanlı Imparatorluğunda kamu malları tasnifi, 751

otlak, 795

otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin hukukî niteliği, 826

otoyol yapımı ve işletilmesi, 404

oturma hakkı, 743, 905

OYAK tarafından yapılan ölüm, emeklilik ve malüliyet yardımları, 1274

---Ö--- 

ödeme güçlüğü hâlinde (cas d’insolvabilité), 1250

ödeme zamanı, 123

ödemezlik def’i (adem-i ifa def’i, exceptio non adempleti contractus), 119, 129

ödeneği bulunmayan bir iş için ihaleye
çıkılamaması ilkesi, 104

ödenti (redevance), 241, 305, 826

ödentiler (aidat, redevances), 241

ödül, 633

öğrenciler bakımından (başörtü ve lâiklik), 295

öğrenim şartı, 615

ölçülülük değerlendirmesinde “yer” ve “zaman” unsurları, 513

ölçülülük ilkesi (principe de proportionnalité),
511, 515, 679

ölüm nedeniyle dolaylı (yansıyan) zararlar, 1202

ölüm nedeniyle yansıyan maddî zararlar, 1202

ölüm nedeniyle yansıyan manevî zararlar, 1203

ölüm yardımları, 1274

ölüm, 647

ömür boyu irat (rente viagère), 1284

ön inceleme, 731

ön karar (décision péalable), 1255

ön karar kuralı (règle de la décision préalable), 1255

ön sınav, 624

önemli durum farklılığı (différence appréciable de situation), 276, 277

öngörülemezlik teorisi (théorie de l’imprévision), 125, 148, 266,

öngörülemez (imprévisible), 151, 1222, 1229

öngörülemezlik (imprévisibilité), 1222

öngörülemezlik (mücbir sebebin unsuru), 1229

öngörülemezlik tazminatı (indémnité d’imprévision), 155

öngörülmemiş disiplin suçları, 694

öngörülmemiş güçlükler (difficultés imprévues), 158

öngörülmemiş güçlükler tazminatı (indemnités pour sujétions imprévues), 158

öngörülmemiş güçlükler teorisi (théorie des sujétions imprévues), 125, 157

önlem (tedbir), 549

önleme-bastırma kriteri (kollukta), 425

önlenemezlik, 1223, 1230

önleyici (préventif), 424, 436, 674

önleyici sistem (régime préventif), 484, 500

örf ve âdet yoluyla tahsis, 770

ÖSYM, 615, 622

öşür, 365

Özay, 293, 308, 349, 915

Özbudun, 534, 535, 537

özel (spécial) riskler, 1072

özel anlaşmalar (conventions particulières), 586

özel belgeler (documents particuliers), 113

özel bir ağırlıkta ve apaçık kusur (faute manifeste et d’une particulière gravité), 1001, 1013

özel bir düzenleme (aménagement spécial), 755

özel bir düzenlenme (tertip, tanzim, aménagement spécial), 749

özel bir kolluk kuvveti, 461

özel bir sicile kaydedilirler (kamu malları), 789

özel bir tazmin rejimi (régime particulier d’indemnisation), 1165

özel bir zarar (un préjudice spécial), 1074, 1209

özel bir zarar (un préjudice spécial), 1209

özel düzenlemeler (arrangements particuliers), 586

özel düzenlenme ek şartı (kamu mallarında), 749

özel güvenlik teşkilâtı personeli, 461

özel güvenlik teşkilâtı, 461, 463

özel güvenlik teşkilâtının özelliği ve kamusallığı, 462

özel hizmet tazminatı, 673

özel hukuk akdî durumu (situation contractuelle de droit privé), 273

özel hukuk akdî ilişkisi, 253

özel hukuk sözleşmesi karinesi, 36

özel hukuk tüzel kişisini kurarak görevlendirme, 354

özel hukuk usûlleri, 845

özel hukuka tâbi olma, 262

özel hukukta sözleşme tanımı, 2

özel hukuku aşan hukukî rejim (régime juridique exorbitant du droit privé), 232

özel hukuku aşan hükümler (clauses exorbitantes
du droit commun
), 28, 29

özel hukuku aşan rejim (régime exorbitant du
droit commun
), 31, 32

özel hüküm genel hükümleri ilga eder (lex
specialis derogat legi generali
), 480

özel idarî kolluk makam, amir ve personeli, 471

özel idarî kolluk, 440, 446

özel idarî kolluklar (polices administratives spéciales), 437, 439

özel idarî şartnameler (cahiers des clauses administratives particulières), 113

özel işgaller (occupations privatives), 828

özel işletmecilik esasları, 246, 260, 564, 565

özel işletmecilik esaslarına göre yürütülen kamu hizmetleri, 245

özel kanunî düzenlemeler, 1105

özel kişi lehine kamulaştırma usûlü, 868

özel kişiler kamulaştırma yapamaz, 867

özel kişiler lehine kamulaştırma yapılabilir, 867

özel kişilere ait mallar, 744

özel kolluk (hususî zabıta), 443

özel kolluk makamlarının düzenleyici kolluk işlemleri, 494

özel kolluk yetkilerinin kendi arasında çatışması
ve yarışması, 483

özel kollukların inhisarîliği (exclusivité des polices spéciales), 479

özel koruma ihtiyacı, 441

özel koşullar (circonstances particulières), 331

özel kullanım (utilisation privative), 828

özel kullanım çeşitleri, 828

özel kullanımlar (kamu mallarının), 827

özel kullanımların hukukî rejimi, 829

özel kuruluş kanunlarına göre çalıştırılan
sözleşmeli personel, 581, 600

özel mallar, 394, 745

özel mallardan kaynaklanan uyuşmazlıkların adlî yargıya tâbi olması ilkesi, 840

özel malları (domaine privé), 836

özel malların değerinin altında devredilemeyeceği ilkesi (principe d’incessibilité des biens au-dessous de leur valeur), 839

özel malların haczedilemezliği ilkesi (principe
de l’insaisisbilité du domaine privé
), 839

özel malların hukukî rejimi, 838

özel malların özel hukuka tâbi olması ilkesi, 838

özel mülkiyet (propriété privé), 763

özel mülkiyet düzeni, 765

özel mülkiyette bulunan mallar, 871

özel olarak düzenlenmiş olma şartını yerine getirmeyen mallar, 837

özel sektördeki usûllerle, 243

özel sicil, 789

özel sigortaların ödediği tazminatlar, 1275

özel soruşturma ve kovuşturma usûllerine tâbi
olan kişiler, 729

özel statü (statut particulier), 603

özel şartlar, 619

özel teknik şartnameler (cahiers des clauses techniques particulières), 113

özel teşebbüs (entreprise privée), 848

özel teşebbüs hürriyeti, 318

özel teşebbüsün yetersizliği (carence de l’initiative privée), 332

özel üniversiteler, 357

özel yarar amaçlı kamulaştırmalar, 883

özel zararlar, 1072

özelleştirme (privatisation), 317, 339

özgül ayrım yasağı, 279

özgül güvenceler, 507

Özgüldür, 1238

özgürlük ortamına bırakılan mahkumların (détenus en semi-liberté), 1096

özgürlükleri daha sınırlandırıcı (plus ristrictives
des libertés
), 475

Öztan (Hayri), 1278, 1290

özüne dokunmaması, 508

Özyörük, 556

---P--- 

panayır yerleri, 795

para (redevances), 363

para cezası (amende), 131, 820

para cezası tehdidi altında (sous astreinte), 193

para, mal ve çalışma yükümlülükleri, 525

paralel dava yasağı veya def'i (exception de recours parallèle), 196

parasal müeyyideler (sanctions pécuniaires), 13, 390

parayla ölçülebilir (appréciable en argent), 1189

parayla tazmin ilkesi (principe de la réparation en argent), 1258

park etme, 824

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli... Hakkında Tüzük, 491

pasaport, 500

patiens quia aeterna, 788

patlayıcı maddeler (explosifs), 1078

Pazarcık ilçesi, 1121

pazarlık usûlü, 105

pazarlıkla satın almak, 890

pazarlıklı tek-yanlı işlemler (actes unilatéraux négociés), 5

Pendleton Act, 605

personel bakımından laiklik, 289

personel ortaklığı (communauté des personels), 430

personelin yakınları bakımından, 294

personeliyle ilişkileri, 250

peşin olarak ödenmesiyle, 861

Petrol kaynakları, 764

plân, proje, kadastro, tetkik, araştırma vs.
çalışmalar amacıyla geçici işgal, 852

plenissumen flumen, 785

plüralizm yoluyla tarafsızlık (neutralité pluralisme), 286

POAŞ’ta sözleşmeli statüde, 593

polis çevik kuvvet birimleri, 441

polis ile jandarma arasındaki görev ayrımı, 455

polis, 455

pornografik film, 440

pozitif ayrımcılık (discrimination positive), 276, 612

pozitivist tez (kamu hizmetlerinde), 225

prensin buyruğu, 144

pretium doloris, 1195, 1196

Proudhon, 761

PTT’ye verilen adî gönderiler, 1178

---R--- 

rakabe, 751

raşa, 145

RATP, 19

reddetme (refus), 588

reeskont faiz istemi, 1296

reeskont oranı, 1294

reformatio in pejus yasağı (daha ağıra
dönüştürme yasağı), 707

rehin hakkı (hypothèque), 743, 809

rekabet ilkesi, 100

res communes, 754

res inter alios acta nec nocet, nec prodest,
161,192, 206

res nullius, 752

res publica, 754

re'sen emekliliğe sevk (mise à la retraite d’office), 649,677

re'sen icra (exécution d’office), 821

re'sen yer değiştirme (déplacement d’office), 677

resmî belge, araç ve gereçleri geri verme ödevi, 658

resmi bina ve tesisler, 789

resmi nikahlı eş, 1203

rızalarının değişimi (échange des consentements), 94

Rigaud, 762

risk ilkesi, 1071

risk ilkesi, 542

risk sorumluluğu (responsabilité pour risque), 936, 1071, 1075-1141

risk sorumluluğu halleri, 1078

risk sorumluluğun özellikleri, 1076

risk sorumluluğunun tamamlayıcı niteliği, 1077

riskin “özel (spécial)” olması, 1073

riskin istisnailiği, 1077

riskin veya zararın özelliği şartı, 1074

riziko sorumluluğu, 1076

Rolland kanunları (lois de rolland), 263

Rolland, 263, 762

Romieu, 546, 1099

ruhsal bütünlük, 1193

ruhsat (izin, lisans) usûlü (kamu hizmetlerinde), 355, 380, 410,

ruhsat (izin, lisans) usûlü (kollukta), 500

ruhsat (permis), 830

ruhsatın hukukî rejimi, 356

ruhsatiye, 500

ruhsatname, 500

ruhsatsız, 1188

rücu davaları, 117, 1039, 1065, 1241, 1250

rücu davası (action récursoire), 117, 1039, 1241, 1250

rücu, takdiri mi, yoksa zorunlu mu, 1066

rüçhan hakkı (droit de préférence), 392

rüsum, 833

rütbe sınıflandırması, 604

---S--- 

sadece kusursuz sorumlulukta zarar unsuruna
ilişkin şartlar, 1209

sadece şekil bakımından hukuka aykırılıklar (illégalités purement formelles), 980, 981

saf kişisel kusur (faute purement personnelle), 1026, 1057

Sağlam, 511, 512

sağlık alanında acil yardım (services d’aide
médicale urgente
), 1006

sağlık amacıyla (but d’hygiène), 881

sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı, 607

sağlık şartı, 619

saha operasyonları (opérations sur le terrain), 1008

sahil şeridi, 790

sahiplenme (ihraz), 845

sahipsiz mallar (arazi-i mevat, res nullius), 752, 753, 769

sahipsiz mallar ne sınırlandırmaya, ne de tescile tâbidir, 789

sakat doğmama hakkı, 1216

sakat olmaktansa ölmek daha iyidir, 1216

sakatların memurluğa alımı, 612

Sakız Adası Feribotu, 314

sallama gerekçe, 1135

sansür, 508

Saraç, 1076

Sarıca, 308

satım sözleşmeleri, 61

satın alma usûlünün denenmesi, 890

savaş hali, 527

savunma hakkı (droit de la défense), 549, 703

saydamlık ilkesi, 100

sayman (muhasebe müdürü, chef de comptabilité), 260, 564, 572

sebep sorumluluğu, 933

seçme ve yerleştirme sınavı, 625

seçme ve yerleştirme usûlü, 624

seferberlik, 143

sembolik bir tazminat, 1199

sendika hakkı, 667

serbest çalışanlar, 557

serbestlik ilkesi (kamu görevine girmede), 610

serbestlik ilkesi (kamu mallarında), 824

serbestlik ilkesi (principe de liberté), 610,  824

serbestlik usûlü (kollukta), 484

sermaye (capital), 1189

sermaye şeklinde tazminat (indemnisation en capital), 1284

sert uyarı (sévères observations), 709

servis araçları, 312

Seul’deki Fransız Konsolosu, 1101

seyahat hürriyetinin, 506

sıkı bir işbirliği (étroite collaboration), 1248

sıkıyönetim ilân etme yetkisini yer yönünden, 528

sıkıyönetim ilânı, 528

sıkıyönetim ilânını gerektiren sebepleri, 527

sıkıyönetim ilânının sonuçları, 529

sıkıyönetim makamlarının işlemleri üzerindeki yargısal denetim, 538

sıkıyönetim, 527-530

sınaî eserler, 743

sınaî ve ticarî kamu hizmetleri (service public industriel et commercial), 236-250, 252-263

sınaî ve ticarî kamu hizmetleri özel hukuka tâbidir, 252

sınaî ve ticarî kamu hizmetlerinde bedavalık/ücretlilik sorunu, 304

sınaî ve ticarî kamu hizmetlerinden kaynaklanan zararlar, 943

sınaî ve ticarî kamu hizmetlerinin karşılığı olarak alınan paranın hukukî niteliği: “fiyat”tır.-, 310

sınaî ve ticarî kamu hizmetlerinin özel hukuka
tâbi olması kuralının istisnaları, 256

sınaî ve ticarî kamu hizmetlerinin yararlanıcıları
ile yapılan sözleşmeler, 30

sınav gideri, 305

sınavlar, 623

sınıf (corps), 605

sınıflandırma (classification), 769

sınıflandırma ilkesi, 604

sınır tespiti davası (action en bornage), 785

sınır tespiti kararlarının izharî niteliği, 786

sınır tespitine karşı iptal davası, 786

sınır tespitine karşı tam yargı davası, 786

sınır tespitini isteme hakkı, 786

sınırlama öngörüldüğü amaç dışında kullanılmamalıdır, 517

sınırlamanın sınırları, 502

sınırlandırma (tahdidi olarak, numerus clausus), 328

sınırlı aynî haklar, 743

sınırlı denetim (contrôle restreinte), 634

sicil amirleri, 632

sicil dosyası, 632

sicil raporları, 632

sigara içme, 507

sinema eserleri, 440

sinema kolluğu yetkisi, 439

sit kolluğu, 438

Sivas 1 (futbol kavgası), 1119

Sivas 2 (çocuk kavgası), 1119

Sivas 3 (Madımak Otelinin yakılması), 1120

Sivas kararları, 119-1120

siyasî hak, 666

siyasî partilere girme yasağı, 662

siyasi polis, 455

siyasî sorumluluk (responsabilité politique), 929, 930

SNCF, 19, 359, 362, 371

sokağın kapatılması, 915

somut devir usulü, 777

somut olay ve belgelerle, 634

sona erme hâlinde malların paylaşımı (imtiyaz), 394

sona erme sebepleri (imtiyaz), 391

sonradan cezalandırma sistemi, 484

sonradan ortaya çıkan zararlar, 1303

sonuçlandırma aşaması, 109

sorumlu kamu tüzel kişisinin belirlenmesi, 1245

sorumlu tutulma şartları (conditions d’engagement de la responsabilité), 1172

sorumluluğun işletilmesi şartları (conditions de mise en oeuvre de la responsabilité), 1172

sorumluluğun ortaya konulmasının şartları (condi-tions de mise en jeu de la responsabilité), 1172

sorumluluğun yükletilmesinin genel şartları (conditions générales d’engagement de la responsabilité), 1172

sorumluluk (mesuliyet, responsabilité), 929

sorumluluk türlerinin karşılaştırılması, 937

sorumlulukların birleşmesi (cumul des responsabilités), 1036, 1059

sorumlulukların birleşmesi ilkesi (principe du cumul des responsabilités), 1039

sorumlulukların birleşmesi teorisi, 1032, 1034

sorumlulukların toplanması (cumul de responsabilité), 736

sorumluluktan bağışık serbest bir hareket alanı (marge d’action libre en franchise de responsabilité), 1003

sorumsuzluk adacıkları (îlots d’irresponsabilité), 1178

soruşturma açma zorunluluğu, 638, 700

soruşturma kurulu (commission d’enquête), 700

soruşturma raporunun düzenlenmesi, 704

soruşturmacı (enquêteur), 700

soruşturmanın yapılması, 700

soruşturmanın yerindeliği (opportunité des poursuites), 698

soruşturmaya yetkili amir, 698

sosyal devlet ilkesi, 1135

sosyal güvenlik kuruluşları tarafından bazı tazminatlar, ikramiyeler, aylık, ödentiler, 1269

sosyal güvenlik tazminatlarının inhisariliği doktrini (forfait de la pension)), 1099

sosyal kamu hizmetleri (services publics sociaux), 236, 244

sosyal olaylar, 1120

sosyal olaylardan kaynaklanan zararlar, 1122

sosyal risk (risque social), 1116, 1134

sosyal yardım (aide sociale), 1269

sosyal yardım ve dayanışma vakıfları, 354

söz, 507

sözleşme (contrat), 6, 68, 830

sözleşme aşaması, 110

sözleşme dışı idarî sorumluluk, 936

sözleşme dışı sorumluluk (responsabilité extra-contractuelle), 932, 935

sözleşme hakimi (juge du contrat), 185

sözleşme kavramı, 2

sözleşme konusu işin yapılması, 161

sözleşme tanımı, 2

sözleşmeci (âkit, cocontractant), 96

sözleşmecinin adem-i ifa def’i hakkının yokluğu, 126

sözleşmecinin borçları, 119

sözleşmecinin hakları, 122

sözleşmecinin idare karşısında birtakım hakları (droits du cocontractant), 122

sözleşmecinin kâr ve zararına (à ses risques et frais), 134

sözleşmecinin kusuru nedeniyle fesih, 162

sözleşmecinin oldukça ağır bir kusuru, 134

sözleşmecinin seçimi, 96

sözleşmeciyi seçme serbestisi (liberté du choix du cocontractant), 97

sözleşmeciyi seçme serbestisi, 97

sözleşmeden ayrılabilir işlemler, 189

sözleşmeden ayrılabilir işlemlere karşı iptal davası açılabilir, 188

sözleşmeden doğan borçlar (abligatio ex contractu), 932

sözleşmeden doğan sorumluluk, 935

sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlık örnekleri, 178

sözleşme-dışı bir durum, 153

sözleşmeler kanun koyucu tarafından feshedilebilir, 165

sözleşmelerin bağlayıcılığı (force obligatoire des contrats), 165

sözleşmelerin düzenleyici hükümleri (dispositions réglementaires), 199

sözleşmeli personel, 71, 576, 580, 581

sözleşmeli kamu personelinin hukukî statüsü, 589

sözleşmeli personel - işçi ayrımı, 590

sözleşmenin akdedilmesine ilişkin ayrılabilir
işlemler (actes détachables relatives à la conclusion du contrat), 189

sözleşmenin akdedilmesine ilişkin ayrılabilir işlemler, 189

sözleşmenin bağlayıcılığı (caractère obligatoire des contrats), 117

sözleşmenin butlanı (nullité du contrat), 184

sözleşmenin değişmezliği ilkesi (principe d’immutabilité du contrat), 135

sözleşmenin devri (cession du contrat), 119

sözleşmenin devri yasağı, 119, 120

sözleşmenin ekonomisini sarsması, 153

sözleşmenin ekonomisini sarsması, altüst etmesi (bouleversement de l’économie du contrat), 153

sözleşmenin feshi (résiliation du contrat), 134, 184

sözleşmenin hakimi (juge du contrat), 180, 181, 192

sözleşmenin kanunla “idarî” veya “özel hukuk sözleşmesi” olarak nitelendirilmesi, 11

sözleşmenin konusunun kamu hizmetinin yürütülmesine ilişkin olması gerekir, 42

sözleşmenin malî dengesi (équilibre financier du contrat), 124

sözleşmenin malî dengesi, 124

sözleşmenin niteliğinin belirlenmesinde tarafların iradelerinin rolü, 34

sözleşmenin onaylanması, 95

sözleşmenin özü (substance du contrat), 137

sözleşmenin sarsılması (bouleversement du contrat), 154

sözleşmenin tâbi olduğu hukukî rejimin kanunla belirlenmesi, 11

sözleşmenin uygulanması sürecine ilişkin şartlar, 114

sözleşmenin uygulanmasına ilişkin ayrılabilir işlemler (actes détachables relatives à
l’exécution du contrat
), 195

sözleşmenin uygulanmasına ilişkin ayrılabilir işlemler, 195

sözleşme-tek yanlı işlem ayrımı, 2

sözleşmeye davet, 110

sözleşmeye uygun ifayı isteme hakkı, 127

sözleşmeyle göreve alınanlar (recrutement par contrat), 574

sözleşmeyle görevlendirme (investiture par
contrat
), 354, 358

sözlü, 112

spor müsabakalarında güvenliğin sağlanması, 307

srictissimo sensu kamu görevlisi, 555

SSK personeli, 719

SSK tarafından bağlanan dul ve yetim aylıkları, 1272

stajyerler (stagiaires), 575

statüter (statutaire), 571, 584

statüter bağ, 571

statüter görevlendirme (investiture statutaire), 354

statüter ilişki, 562

Stolypin, 521

stricto sensu kamu görevlisi, 554

su av kolluğu, 473

su boru ve kanalları, 1084

su kamu malı (domaine public fluvuial), 758

su kamu malları, 758

su, gaz, elektrik, 1084

suç (infraction pénale), 674

suç biçimine dönüşerek idarî olma niteliğini kaybeden eylem ve işlemler, 1053

suç ve cezalar geçmişe yürütülemez, 533

suçların aydınlatılmasında yardımcı olan tanık ve ihbarcı, 1139

sulama alanlarında arazi düzenlenmesine, 793

sun’î kamu malları (domaine public artificiel),
759, 770, 774, 787

sun’î kamu malların kamu malı niteliğini
kazanması, 770

sun’î kamu malların kamu malı niteliğinin
kalkması veya kaldırılması, 774

sun’î kamu mallarının sınırlarının tespiti, 787

Suriye Hükümeti, 1171

sübjektif teori (zarar konusunda), 1205

Sümerbank satış mağazasında satış memuru, 597

süre (durée), 379

sürenin dolması, 161, 391

sürücü belgesi, 485

---Ş--- 

şahıs varlığı, 1192

şahsa verilen zararlar, 1190

şahsen ifa borcu (obligation d’exécution
personelle
), 119, 385

şan, şeref ve kişilik haklarına verilen zararlar, 1193

şans kaybı (perte d’une chance), 1181

şart (hüküm, clauses), 114

şart-işlem (acte-condition), 379, 625

şartların kümülatifliği (kamu görevlilerinin), 566

şartlaşma, 381

şartlı bir şekilde nakden tazmin, 1259

şartlı salıverme (libération conditionnelle), 617, 1096

şartname (cahier de charges), 6, 68, 112-115,
360, 378, 380

şartnamedeki şartlar, 115

şartnamelerin hukukî niteliği, 115

şartnameli ruhsat, 355

şartnameye atıf, 30

şartnameyle donatılmış tek taraflı idarî ruhsat (autorisation administrative unilatérale
assortie de conditions
), 355

Şebinkarahisar, 915

şekil bakımından hukuka aykırılıklar, 981

şeklî hukukî eşitlik, 278

Şemseddin Sami, 224, 366

şeref (honneur), 1193

şeref, 1193

Şırnak, 1137

şiddet eylemleri (actes de violence), 522, 1117

---T--- 

taahhüdün yerine getirilmesiyle, 161

taban aylığı, 673

tâbi (assujetti), 251

tabiî afet, 522, 525

tabiî kamu malları (domaine public naturel),
758, 769, 785

tabiî kamu malların kamu malı niteliğini kazanması, 769

tabiî kamu malların kamu malı niteliğinin kalkması, 774

tabiî kamu mallarının sınırlarının tespiti, 785

tabiî servetler ve kaynaklar, 764

tahdidî (numerus clausus), 684, 694

tahkim (arbitrage), 207, 209, 396

tahkim yolu, 396

tahsis (affectation), 768, 769

tahsis amaçlarına göre kamu malları, 752

tahsis değişikliği (changement d’affectation), 772, 776

tahsis değişikliği yoluyla dönüşüm, 782

tahsis değişikliğiyle dönüşüm (mutation par changement d’affectation), 782

tahsis işlemi, 768

tahsis kararı (décision d’affectation, décision de classement), 771

tahsis şartı, 748

tahsisten çıkarma kararı (adem-i tahsis kararı, décision de désaffectation), 775

tahvil, 70

Taka (Ertuğrul), 1278, 1290

takdir hatası, 983

takdir yetkisi (compétence discrétionnaire), 139, 320, 337, 342

takdir yetkisinin istisnaları, 322

takdiren ve maktuen, 1280, 1287, 1288

takdirî izin, 669

takdirî kaldırma, 639

takdirname, 633

takip yargısı (contetieux des poursuites), 176

taksit (acompte), 124

taksitlendirme, 861

talep üzerine işbirliği (collaboration sollicitée), 1112

tali farklılıklar (kolluk), 439

tali kurucu iktidarın tepkisi, 407

tam günlü (à temps complet), 72

tam ifa (exécution intégrale), 121

tam tazmin ilkesi (principe de la réparation intégrale), 1267

tam ve zamanında ifa, 121

tam yargı davası (recours de plein contentieux), 176, 177

tamamıyla ortadan kaldırır (exonération totale), 1226

tamamlayıcı (complémentaire, subsidiaire), 1143

tanıyıcı (recognitif), 1275

tanksavar mermisi, 1237

tapu kütüklerinin tutulması, 966

tarafların anlaşmasıyla bedelin tespiti, 894

tarafların anlaşmasıyla fesih, 162

tarafların arasındaki bu durum, üçüncü kişileri alakadar etmez (res inter alios acta nec nocet), nec prodes, 205

tarafların hak ve borçları (droits et obligations
des parties
), 117

tarafların kanunu (loi des parties), 116, 135, 165, 192, 205

tarafların karşılıklı hak ve borçları (droits et obligations des parties), 118

tarafsızlık ilkesi (kamu hizmetlerinde) , 285

tarafsızlık ilkesi (principe de neutralité), 285

tarafsızlık ödevi (kamu görevlilerinin), 654

tarım kolluğu, 437, 472

tarım satış kooperatifleri, 578

tarihi ve doğal anıtları koruma kolluğu, 438

tasarım yarışmaları, 107

tasarrufta bulunma (abusus), 743, 761

tasfiye memurları (mandataires-liquidateurs), 1100

taş ocakları, 833

taşeron, 120

taşıma sözleşmeleri (marchés de transport), 79, 80

taşıma sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluk, 1091

taşınır (menkul) kamu malları (domaine public mobilier), 759

taşınır mal iktisap usûlleri, 845

taşınır mallar (biens mobilers), 848

taşınır malların kamulaştırılması, 848

taşınmaz (gayrimenkul) kamu malları (domaine public immobilier), 759

taşınmaz (gayrimenkul, immobilier), 847

taşınmaz mal iktisap usûlleri, 845

taşınmaz yükü, 743

taşınmazın kamu yararına tahsis edilmemesi, 902

taşıtlar, 1087

tatmin ettiği çıkarın niteliğine göre özel kullanımlar, 829

tâvizî adalet, 278

tavsif, 9

tazmin edici (réparatrice), 1179

tazmin edilecek bir zararın (préjudice indemnisable), 980

tazminat (zarar-ziyan, dommages-intérêts), 131

tazminat davası, 911, 917

tazminat hakkı (droit à indemnité), 124

tazminat hakkı şartları (conditions du droit à réparation), 1172

tazminat hesaplarında gözönünde bulundurulması gereken hususlar, 1281

tazminat ödemesi (octroi d’indemnités), 184

tazminat, 131, 184

tazminatın düşüklüğü, 1198

tazminatın idarece hesaplanması, 1282

tazminatın miktarı, 1198

tazminatın miktarını belirtilmesi işi (chiffrage) ertelenebilir mi, 1256

tazminatın türünün belirlenmesi, 1284

tazminatların birleşmemesi ilkesi (principe du
non-cumul des indemnisations
), 1039

tazminattan düşülen ve düşülmeyen ödemeler, 1271

tazminattan düşürülenler, 1274

tazminattan düşürülmeyenler, 1274

tazmine elverişsiz mağduriyetler (dommages insusceptibles de réparation), 1177

TBMM Başkanlığı, 959

TCDD’nin, 1091

TDÇI, 621

TEAŞ, 209

tebliğ, 705

tecavüzün meni davası, 821

TEDAŞ’ın, 945

teferruat, 878

tehlike sorumluluğu (responsabilité pour danger), 934, 1076

tehlikeli araçlar (engins dangereux), 1087

tehlikeli bayındırlık eserleri, 1084

tehlikeli durumlar, 1096

tehlikeli salgın hastalıklar, 522

tehlikeli şeyler (choses dangeureuses), 1078

tehlikeli yöntemler (méthodes dangereuses), 1094

tehlikeli yöntemler, 1070, 1087, 1094

tek aylık ilkesi, 672

TEK, 402, 944

tekerrür, 693

tekliflerin değerlendirilmesi aşaması, 109

tekliflerin reddedilmesi, 109

tekliflerin sunulması aşaması, 109

teknik hizmetler sınıfı, 606

teknik şartnameler, 108, 114

tek-taraflı (unilatéral), 434

tek-taraflı değişiklik yasağı (immutabilité), 117

tek-taraflı değişiklik yetkisi (pouvoir de
modification unilatérale
), 135-136, 146, 389

tek-taraflı geri satın alma (rachat unilatéral), 392, 393

tek-taraflı görevlendirme (investiture unilatérale), 353, 354

telafi edici tazminatlar (dommages-intérêts compensatoires), 1302

telefon kablosu, 907

telekomünikasyon  imtiyaz sözleşmesi, 410

telekomünikasyon genel izin, 411

Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliği, 411

Telekomünikasyon Kurumu, 409, 411

telekomünikasyon ruhsatı, 411

telekomünikasyon, 410

Telsim, 410

temel eğitim, 626

temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması, 531

temel hak ve hürriyetlerin özleri, 508

temerrüde düşürme (ihtar, protesto, mis en demeure), 130

temerrüt [gecikme] faizleri (intérêts moratoires), 1301

temerrüt faizi, 1287, 1295

temerrüt tarihinden itibaren faizin başlatılması, 1293

teminatı gelir kaydetme, 132

tenbih, 468, 493

terkin, 900

terör olaylarından dolayı devletin sorumluluğu, 1123-1140

terör olayları, 1126, 1134

terör olaylarında illiyet bağının şart olmadığı yolunda görüşü, 1220

terör olaylarından dolayı ortaya çıkan zararlar, 1123

terör örgütlerinin açık hedefi haline gelen, 1139

teröre karşı koruma tedbirleri, 1139

terörist saldırılardan doğan zararlar, 1136

teşebbüs, 1179

teşkilât emrine alma, 637

teşriî kriter (idarî sözleşmelerde), 10, 13

teşriî kriter (kanunla nitelendirme) (kamu hizmetlerinde), 239

teşriî yoldan devir (transfert par voie législative), 777

tevziî adalet, 279

teyze, 1206

tezyid-i bedel, 893

TF1, 793

the king can do no wrong, 1160

THY, 1091

tıbbî faaliyet (activité médicale), 1003

tıbbî faaliyetler alanında ağır kusur, 1003

tıbbî işlemler (actes médicaux), 1003

ticaret kanun ve teamüllerine göre işletilme (géres conformément aux lois et usages du commerce), 239

ticaret veya diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı, 658

ticarî usûller, 243

ticarî zararlar, 1147

tip serbestliği ilkesi, 368

tip sözleşmeler (contrats types), 4

toplanma (rassemblement), 1117

toplantı ve gösteri (attroupements et
 rassemblement
), 497, 1116

toplantı ve gösterilerden (sosyal olaylardan)
dolayı ortaya çıkan zararlar, 1116

toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı, 661

toprak altına etkide bulunmayan özel kullanımlar, 828

toptan ödeme, 650

torunlarının, 1206

TÖB-DER anamur şubesi, 1125

TÖS bir kongre, 1121

trafik kazaları, 948

trafik kazalarında kamu görevlilerinin uğradığı zararlar, 950

trafik kazalarından doğan sorumluluk, 1092

trampa yoluyla devralmak, 890

trampa yoluyla kamulaştırma, 862

trenlerin verdiği zararlar, 1090

TRT personeli, 719

turizm kolluğu, 437

Turkcell, 410

tuzlu sular, 764

türban kararı, 298

türban konusunda uygulama ve içtihat, 296

türban, 291-304

Türk Anayasa Mahkemesinin idarî sözleşme ve özelde imtiyaz sözleşmesi anlayışı, 87

Türk Danıştayının ağır kusur anlayışı, 1019

Türk hukukunda idarî sözleşme olarak kabul
edilen sözleşmeler, 47

Türk hukukunda kamu hizmetlerinin özel
kişilerce işletilmesi usûlü, 399

Türk hukukunda özel hukuk sözleşmesi olarak
kabul edilen sözleşmeler, 47

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 721

Türk soylu yabancılara, 614

Türk Telekom, 409

Türk vatandaşı olmak, 614

Türk yargı içtihatlarında imtiyaz usûlünün tanımı, 372

Türkiye’de genel idarî kolluk ve özel idarî kolluk ayrımı, 442

Türkiye’de kamu mallarının satışı sorunu, 814

Türkiye’de kamu tüzel kişilerinin özel mallarının satışı sorunu, 842

Türkiye’de kolluk türleri, 446

Türkiye’de meslekî riskler, 1102

Türkiye’de telekomünikasyon kamu hizmeti, 409

Türkiye-Suriye, 1171

tütün ikramiyesi, 1274

tüzel kişi (personne morale), 359

---U--- 

uçakların verdiği zararlar, 1087

uçuş denetimi, 323

uçuş yönlendirmesi, 323

uğradıkları zararın miktarı konusunda yanılan davacıların durumu, 1264

uğranılan zararlar (damnum emergens), 140, 143, 393

Uğur Mumcu davası, 1137, 1141, 1192

ulaştırma altyapıları resmi, 833

ultra petita karar verme yasağı, 1256, 1261

ulusal jandarma (gendarmerie nationale), 448

ulusal polis (police nationale), 448

uluslararası andlaşmalar, 323

uluslararası andlaşmalardan dolayı idarenin sorumluluğu (responsabilité du fait des conventions internationales), 1168

uluslararası ilişkilerin yürütülmesiyle ilgili
işlemler, 970

Ulusoy, 411

umulmayan hâl, 1228

umumî yerler (public places), 486

umumi zabıta, 449

USAŞ, 194

usûl saptırması (détournement de procédure), 429

usûl ve şeklin önemsizliği, 35

usûlsüz elkoyma (emprise irrégulière), 948

usus, 743, 761, 905

uyarı, 633

uyarma (avertissement), 677, 678, 709

uyarma cezasını gerektiren disiplin suçları, 690, 691

uyarma ve kınama disiplin cezalarına karşı idarî başvuru (itiraz) yolu), 706

uyarma ve kınama disiplin cezalarına karşı, 709

uyarma ve kınama disiplin cezası, 706

uygulama (icrası, exécution), 114, 705

uygun (adéquate), 515

uygun illiyet teorisi (théorie de la causalité adéquate), 1214

uygunluk (adéquation), 515

uyum (adaptation), 515, 585

uyum ilkesi (principe d’adaptation), 270

uzlaşma (transaction), 5, 549, 1261

uzmanlık ilkesi (ihtisas ilkesi, spesyalite prensibi, principe de spécialité), 352, 864

uzun süreli kira (bail emphytéotique), 810

---Ü--- 

ücret (ödenti, redevance), 69, 387

ücret (prix), 387

ücret (salaire), 671

ücret alma hakkı (droit à la redevance), 387

ücret alma hakkı (droit à la rémunération), 122

ücret hakkı, 122

ücretin dokunulmazlığı ve ayarlanması, 123

ücretin geri alınamazlığı (irrévocabilité du prix), 123

ücretli işbirliği (collaboration rémunérée), 1111

ücretli köprülerden geçiş ücreti, 360

ücretlilik ilkesi, 832

ücretsiz öğrenci okutma yükümlülüğü, 321

üç aydan iki yıla kadar memuriyetten geçici ihraç (exclusion temporaire), 677

üç sivas kararı, 1119

üçüncü kişiler (tiers), 4

üçüncü kişiler için ağır ve özel bir risk (un risque spécial et grave pour les tiers), 1095

üçüncü kişinin davranışı, 1239

üçüncü kişinin fiili (fait du tiers), 1073

üçüncü kişinin kusuru, 1239

üçüncü tür kamu hizmeti yoktur, 244

ülkeye bağlılık ödevi, 653

ün (réputation), 1193

üniformalı polis, 455

üniversite ödeneği, 673

üretim tesisi kurma ve işletme sözleşmesi, 400

üst hakkı, 905

üstün nitelikte bir kamu yararı (intérêt
général prééminent
), 1164

Üstünler Köyü, 798

üvey anne, 1205

üvey baba, 1205

üvey kardeşler, 1205

üzüntü, 1195, 1201

---V--- 

vahim şiddet hareketlerinin, 527

vali (préfet), 448, 1247

vali-jandarma, 453

vatan hizmeti, 570

vazife malûlü, 648

vekâlet (gérance), 366

vekâlet (mandat), 20

vekâlet sözleşmesi (contrat de gérance), 367

vekalet yoluyla işleten (gérant), 367

vekâlet yoluyla işletme (gestion en gérance), 366

vekil (gérant), 366

vekil (mandataire), 21

vergi (taxe, impôt), 241, 826

vergi hukuku (droit fiscal), 551

vergi idaresinde ağır kusur, 1010

vergi kaçakçılığı, 616

vergi niteliğinde olmayan ödenti (redevance non fiscale), 826

vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülük, 309, 832

vergi-benzeri (parafiscal), 242, 387

vergi-benzeri nitelikte bir aidat (redevance de
 nature parafiscale
), 242

verilen bir hizmetin karşılığı (contrepartie d’un service rendu), 241, 826

verimlilik ilkesi, 310

vesayet (tutelle), 96

vesayet yetkisinin kullanılması hâlinde sorumlu kamu tüzel kişisinin belirlenmesi, 1249

virtüel kamu hizmetleri teorisi (théorie des services publics virtuels), 224, 332

vücut bütünlüğü, 1193

Waline, 762

---Y--- 

yabancı dil tazminatı, 673

yabancı para cinsinden tazminat istenemez, 1297

yabancılar kolluğu (police des étrangers), 440

Yalova kaplıcaları, 778, 794

yan ödemeler, 673

yangın söndürme, 1006

yangınla mücadele (services de lutte contre l’incendie), 1006

yanlış yere yapılmış bayındırlık eseri yıkılamaz (ouvrage public mal planté ne se détruit pas), 914

yansıyan zararlar (préjudices réfléchis), 1201-1204

yapay tütün (tabac factice), 1161

yapım sözleşmeleri, 83

yap-işlet-devret sözleşmelerinin, 408

yap-işlet-devret usûlü, 10, 404

yapma borcu (obligation de faire), 1189, 1258

yaralanan veya sakatlanan kişinin yakınlarının acılarının tazmini sorunu, 1207

yararı kamuya ait mallar, 764

yararlanıcı (bénéficiaire), 251

yararlanıcı, 251

yararlanma (fructus), 761

yardım kampanyalarından toplanan paralar, 1274

yardımcı hizmetler sınıfı, 607

yardımcılar (auxiliaires), 575

yardımlaşma sandıkları, 1274

yargı faaliyetleri (activités judiciaires), 960

yargı faaliyetlerinden dolayı devletin sorum-
suzluğu ilkesi (principe de l’irresponsabilité
de l’etat du fait du justice
), 960

yargı faaliyetlerinden dolayı sorumluluk, 960

yargı fonksiyonuna yardımcı nitelikteki bazı idarî faaliyetler (icra ve iflas ve tapu kütükleri)den dolayı devletin sorumluluğu), 966

yargı kararlarını uygulamama, 1047

yargısal başvuru hakkı, 388

yargısallaşma (juridictionnalisation), 697, 703

yargısallaşmış (juridictionnnalisation), 697

yarı-akdî, yarı-düzenleyici, karma bir işlem (acte mixte, mi-réglementaire, mi-contractuel), 378

yarım günlü (à temps partiel), 72, 575

yasa önünde eşitlik ilkesi, 280

yasaklama (faaliyetten men etme) kararları, 498

yasaklama (men etme, interdiction), 498

yasama faaliyetleri (activités législatives), 957

yasama organının idarî faaliyetleri, 958

yasama organının takdir yetkisi anayasayla sınırlıdır, 337

yaş haddi nedeniyle emeklilik, 648

yaş şartı, 615

yaşama hakkı, 533

yatalak, 1207, 1209

yatay ilerleme, 606, 635

yaylak, 795

yazılı şekil ilkesi, 112

yemin, 652

yeminli malî müşavirler, 231

yeminli teknik büro, 231

yeni arazi oluşumu, 845, 846

Yeni Konya Gazetesi, 1120

yeni olayların sözleşmenin uygulanmasına etkisi, 141

Yenikaledonya, 278

yer değiştirme suretiyle atanma, 628

yer harçları (işgaliye, droits de place), 364

yer, 513

yeraltı ve yerüstü servetlerinin işletilmesine ilişkin sözleşmeler, 70

yerel kamu hizmetleri (services publics locaux), 317

yerel koşullar (circonstances locales), 475

yerindelik denetimi (contrôle d’opportunité), 339, 514

yerindelik sorunu (question d’opportunité), 344

yerindelik, 994

yeterli ödenek, 863

yetim aylıkları, 1274

yetki (pouvoir), 128

yetki birleşmesi (cumul des compétences), 1247

yetki devri yoluyla işbirliği, 1249

yetki saptırması (détournement du pouvoir), 517

yetkilendirme (habilitation), 95, 353

yetkilerin kullanımı, 1050

yetkili merciin kararı, 732

yetkili ve görevli mahkeme, 733

yılan avcısı (chasseur de vipères) diye bilinen Terrier kararı, 359

yıldırım düşmesi, 1228

yıllık izin, 668

yok hükmünde, 722, 724, 873,

yok hükmünde, 873

yokluk teorisi (Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin), 722

yokluk teorisi, 722

yoksun kalınan kâr (lucrum cessans), 1192

yol imtiyazı (concession de voirie), 831

yol kusurlarından doğan zararlardan doğan sorumluluk, 952

yol, meydan, köprü gibi orta malları, 789

yola masa ve sandalye çıkarma, 830

Yolka, 764

yolluk hakkı, 673

yorum davası (recours en interprétation), 176

yoruma dayalı bir idari tasarruf, 988

yorumun kaçınılmazlığı, 988

yönetim bilimi (science administrative), 556

yönetmelik ve tüzükle yargı yolu kapatılamaz, 712

yönsel kriter, 3

yüklenici (sous-traitant), 120

yüklenicinin ölümü hâlinde sözleşmenin sona ermesi, 121

yüksek disiplin kurulu, 695

yüksek görevler (emplois supérieurs), 630

yüksek memur (hauts fonctionnaires), 630

Yüksek Planlama Kurulu, 194

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, (m.7/h), 297

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği,
294, 302, 716, (m.11): 685

yükseköğretim personeli, 720

yükümlüler (requis), 570, 575

yürürlük (entrée en vigueur), 96

yürürlük, 96

yürütme organı diğer devletlerle ilişkileri çerçevesinde hükûmet tasarrufları, 969

yürütme organının yasama organıyla ilişkileri çerçevesinde hükûmet tasarrufları, 968

---Z--- 

zabıta, 467

zamanında ifa (exécution ponctuelle), 121

zarar (préjudice), 1177, 1213

zarar “anormal” olmalıdır, 1144, 1147, 1211

zarar “gerçekleşmiş” olmalıdır, 1179

zarar “hukuken korunan bir menfaat”e yönelik olmalıdır, 1184

zarar “kesin” olmalıdır, 1180

zarar “özel (spécial), 1144, 1147, 1209

zarar görenin davranışı, 1231

zarar görenin halefi sıfatıyla devlete karşı dava (action subragatoire), 1117

zarar görenin kusuru (faute de la victime), 1231

zarar görenin kusuru konusunda Askerî Yüksek
İdare Mahkemesinin içtihadı, 1238

zarar görenin kusuru konusunda Danıştayın
içtihadı, 1233

zarar görenin kusuru konusunda yanlış kararları, 1235

zarar miktarı güncelleştirilemez, 1262

zarar olarak nitelendirilebilme (pouvoir être
qualifiée de préjudice
), 1177

zarar olmayan yerde hukukî sorumluluk da yoktur, 1176

zarar veren olay (fait dommageable), 1213

zarar vermeye teşebbüs tazminat borucunu doğurmaz, 1179

zarar, “parayla ölçülebilir” nitelikte olmalıdır, 1189

zararın ağırlığı, 1076

zararın anormalliği şartı, 1074, 1212

zararın hesaplanma tarihi ile faizin başlangıç tarihi arasındaki ilişki, 1279

zararın hesaplanma tarihi, 1275

zararın hesaplanması yöntemi, 1279

zararın idareden istenmesi ve tazminat davasının açılması, 1253

zararın kesinliği şartı (exigence de la certitude
du préjudice
), 1180

zararın miktarının belirlenmesi mümkün
olmaması durumu, 1256

zararın özelliği (spécialité du préjudice), 1209

zararın sonradan ağırlaşması, 1303

zararın tamamını (intégralité du préjudice), 1267

zararın tazmini, 1245

zararın tazminine ilişkin ilkeler, 1257

zararın ve tazminatın hesaplanması, 1267

zararına (à perte), 243

zaruret hâli (état de nécessité), 521

zeytinciliğin islahı, 794

zımnen yenilenmesi (tacite reconduction), 830

zımnî tahsis (affectation tacite), 770

zilyetlik davaları (actions possessoires), 763

zor kullanma yetkisi, 544

zorla çalıştırılma (réquisition), 1110

zorla çalıştırma (travail forcé), 641

zorunlu idarî başvuru, 1255

zorunlu işbirliği (collaboration obligatoire), 1111, 1112

zorunlu nedenlerle emeklilik, 648

 

 

II. İlke, Kural ve Özdeyişler Dizini

 

 

 

Bayındırlık eserlerinin dokunulmazlığı ilkesi (principe d’intangibilité des ouvrages publics), 914

Adliyeden dolayı devletin sorumsuzluğu ilkesi (principe de l’irresponsabilité de l’etat du fait du justice), 1015

Alt kolluk makamı, üst kolluk makamının işlemine aykırı işlem yapamaz, 475

Bazen bir hayatı kurtarmak için bir uzuv feda edilebilir; fakat bir uzvu kurtarmak için hayatın feda edilmesi akıllıca bir iş olmaz, 521

Birden fazla görevde çalışma yasağı (principe d’interdiction des cumuls), 656

Casum sentit dominus (“Ateş düştüğü yeri yakar”), 1124, 1129

De minimus non curat praetor (Küçük şeyler hakime götürülemez), 710

Düzenleyici işlemin yürürlükte bırakılmasında kimsenin kazanılmış hakkı yoktur, 495

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünmemesi ilkesi, 104

Ev yanıyorsa, ona itfaiye göndermek için hâkimden izin istenmez (Romieu), 546

Fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi, 936, 1071

Felaketin özlenir hâle getirilmemesi ilkesi, 1268

Gök çökse de adalet gerçekleşmelidir, 913

Görevin gerektirdiği niteliklerden başka nitelik aranmaması ilkesi, 613

Görevsiz yargı yerinden istenen tazminattan daha fazla tazminat istenemez, 1261

Gözyaşları paraya çevrilmez (les larmes ne se monnayent pas), 1196, 1204

İdare sorumlu olduğundan daha fazlasına mahkûm edilemez, 1260

İdarî sözleşmelere karşı sadece sözleşmenin tarafları dava açabilir, 181

İdarî sözleşmelere karşı iptal davası açılamayacağı ilkesi (principe de l’irrécevabilité du recours pour excès du pouvoir contre les contrats administratifs), 186

İhtimale dayanan müstakbel zararların dava edilemeyeceği ilkesi, 1182

İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkesi, 103

İstenilenden fazla tazminata hükmedilemez, 1261

İşletme usûllerinin serbestçe belirlenmesi ilkesi (principe de la libre détermination du mode de gestion), 342

Kamu gücü ayrıcalıkları yoksa, kamu hizmeti de yoktur (pas de service public sans prérogatives de puissance publique), 233

Kamu kurumları bir kamu idaresine bağlıdırlar, 352

Kamu kurumları özerktirler, 352

Kamu külfetleri karşısında vatandaşların eşitliği ilkesi (égalité des citoyens devant les charges publiques), 936, 1071, 1141

Kamu malları haczedilemez, 799

Kamu malları kamulaştırılamaz, 797

Kamu malları kiraya verilebilir, 811

Kamu malları üzerinde sınırlı aynî haklar tesis edilemez, 809

Kamu malları zamanaşımıyla kazanılamaz, 807

Kamu mallarının devredilmezliği ilkesi (principe de l’inaliénabilité du domaine public), 791

Kamu mallarının haczedilemezliği ilkesi (principe de l’insaissabilité des biens publics), 799

Kamu mallarının tapuya tescil zorunluluğu yoktur, 812

Kamu tüzel kişilerinin tahkime başvurma yasağı ilkesi (principe interdisant aux personnes publiques de recourir à l’arbitrage), 207

Kanun koyucu kusurlu davranmaz, 1160

Kanunsuz ceza olmaz (nulla poena sine lege), 678

Kanunsuz suç olmaz (nullum crimen sine lege), 683

Kimse sorumlu olduğundan daha fazlasına mahkûm edilemez ilkesi (le principe qu’une personne ne doit jamais être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas), 1260

King can do no wrong (Kral kötülük yapmaz), 957

Kolluk alanında kazanılmış hak olmaz, 495

Kral kötülük yapmaz (le roi ne peut mal faire), 939

Kusur belki hizmetten ayrılır..., ama hizmet kusurdan ayrılmaz (la faute se détache peut-être du service...; Mais le service ne se détache pas de la faute), 1036

Kusurlu sorumluluk, kusursuz sorumluluktan önce gelir (la responsabilité pour faute passe avant la responsabilité sans faute), 1072, 1143

Lex addikes, 920

Lex specialis derogat legi generali, 689

Magna Carta prensipleriyle bir savaş idare edilemez, 521

Manevî tazminat bir “tazmin” aracı değil, bir “tatmin” aracıdır, 1198

Mâni zail oldukta memnu avdet eder, 143

Mazarrat menfaat mukabelesindendir, 1141

Meslekî risk hâlinde üçüncü kişinin fiili idarenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, 1242

Nakden tazmin ilkesi, 1257

Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans (kimse kendisi için ayıp teşkil eden bir fiile istinat edemez), 1185, 1187, 1189

Non adempleti contractus def'i, 385

Non bis in idem (aynı suçtan dolayı birden fazla ceza verilemez), 679

Orta mallarının sınırlarının tespitine ve tapu siciline tesciline gerek yoktur, 789

Ödeneği bulunmayan bir iş için ihaleye çıkılamaması ilkesi, 104

Özel hüküm genel hükümleri ilga eder (lex specialis derogat legi generali), 480

Özel kişiler kamulaştırma yapamaz, 867

Özel kişiler lehine kamulaştırma yapılabilir, 867

Özel malların değerinin altında devredilemeyeceği ilkesi (principe d’incessibilité des biens au-dessous de leur valeur), 839

Özel malların haczedilemezliği ilkesi (principe de l’insaisisbilité du domaine privé), 839

Özel malların özel hukuka tâbi olması ilkesi, 838

Patiens quia aeterna, 788

Parayla tazmin ilkesi (principe de la réparation en argent), 1258

Refarmatio in pejus yasağı (daha ağıra dönüştürme yasağı), 707

Res inter alios acta nec nocet, nec prodest (işlemin tarafları arasındaki şeyin, başkalarına ne yararı, ne de zararı vardır), 161, 192, 206

Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez, 533

Tam tazmin ilkesi (principe de la réparation intégrale), 1267

Tazminatların birleşmemesi ilkesi (principe du non-cumul des indemnisations), 1039

Ultra petita karar verme yasağı, 1256, 1261

Ücretin geri alınamazlığı (irrévocabilité du prix), 123

Yanan bir evde camların kırılması mübah sayılır (Stolypin), 521

Yanlış yere yapılmış bayındırlık eseri yıkılamaz (ouvrage public mal planté ne se détruit pas), 914

Zarar olmayan yerde hukukî sorumluluk da yoktur, 1176

 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2006. Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İzin için kgozler[at]hotmail.com adresine başvurunuz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir fikir ve sanat eserini herhangi bir yöntemle çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis cezası veya 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu çalışmadan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 4 (dört) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis veya 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken bu çalışmaya şu şekilde atıf yapılması önerilir:

Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003, Cilt II, s.1410-1468'den alınmıştır.  <www.idare.gen.tr/dizin-cilt2.htm>


Editör: Kemal Gözler

E.mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana sayfa: www.idare.gen.tr

Bu sayfa: www.idare.gen.tr/dizin-cilt2.htm

Konuluş Tarihi : 15 Kasım 2006