TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ  [www.idare.gen.tr]

 

 

Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003,  Cilt I'den alınmıştır:

 

 

Bölüm 10
İdarî İşlemlerİn hukuka Aykırılığının Müeyyİdelerİ:
İptal ve Yokluk

 

 

Kemal Gözler

PLAN

I. İptal..................................................................................................................................... 876

II. Yokluk................................................................................................................................ 879

A. Maddî Yokluk (Mutlak Yokluk, Tam Anlamıyla Yokluk, Düpedüz Yokluk)............. 880

1. “Maddî Yokluk” Kavramı........................................................................................ 880

2. Maddî Yoklukla Malûl İşlemler (Madden Yok Olan İşlemler)................................ 881

a) Hayalî İşlemler.................................................................................................... 881

b) Yetki Gaspıyla Yapılmış İşlemler....................................................................... 882

c) Ağır Şekil Sakatlıkları: Yazılılık veya Resmî Gazete Yayın Koşullarını
Yerine Getirmeme.............................................................................................. 883

3. Madden Yok Olan İşlemlerin Müeyyidesi: Yoktur................................................. 884

4. Fransa’da Maddî Yokluk.......................................................................................... 884

B. Yok Hükmünde Sayma (Yokluk Benzeri, Ağır Ve Apaçık Sakatliklardan Dolayı Yokluk) 885

1. Kavram..................................................................................................................... 885

2. Yok Hükmünde Sayılan İşlemler.............................................................................. 888

a) Fonksiyon Gaspıyla Sakat İşlemler.................................................................... 888

b) Ağır ve Bariz Yetki Tecavüzüyle Sakat İşlemler................................................ 890

c) “Fiilî Yol” Oluşturan İşlemler............................................................................. 891

d) Düzmece Atamalar............................................................................................. 891

e) Yaş Koşuluna Uymayan Atamalar..................................................................... 892

f) Kanunla Öngörülmüş Yokluk Hükmünde Sayma Hâli........................................ 893

3. Yok Hükmünde Saymanın (Yokluk Benzerinin) Sonuçları................................. 893

a) Dava Açma Süresi Yoktur................................................................................... 894

b) Her Zaman Geri Alınabilirler.............................................................................. 895

c) Hem İdarî, Hem Adlî Yargı Görevlidir................................................................ 895

d) Tam Yargı Davası Açılamaz............................................................................... 895

e) Kamu Düzenine İlişkindir................................................................................... 896

f) Başvuru İçin Menfaat Şartı Vardır...................................................................... 896

Özet.............................................................................................................................. 896

Değerlendirme............................................................................................................... 897

C. Türkiye’deki Yokluk Müeyyidesi Anlayışı ve Bu Anlayışın Eleştirisi....................... 898

1. Yokluğun İki Türü Birbirine Karıştırılmaktadır........................................................ 898

2. Türkiye’de İdarî Yargıda Tespit Davası Açılamaz................................................... 900

D. Türk İdari Yargı Organlarının Yokluk Konusundaki Kararlarından Örnekler............... 902

1. Danıştayın Yokluk Konusundaki Kararları.............................................................. 902

2. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Yokluk Hakkında  Kararlarından Örnekler..... 909

E. Alman İdare Hukukunda Yokluk................................................................................... 913

Yokluk Hâlleri.............................................................................................................. 913

Yokluğun Tespiti Davası.............................................................................................. 914

- Dönüştürme Teorisi Üzerine Bir Not................................................................................... 914

Fransız İdare Hukukunda.................................................................................................. 914

Türk İdare Hukukunda...................................................................................................... 913

Alman İdare Hukukunda.................................................................................................... 915

 

 

Açıklama için şu kitaplara bakınız:

Kemal Gözler, İdare Hukuku,
Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,
2003,  2 Cilt (2834 sayfa)
[Tanıtım ve Bazı Bölümler]
Kemal Gözler, İdare Hukuku
Dersleri,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2005,  XVI+672 s.
[Tanıtım ve Bazı Bölümler]
Kemal Gözler, İdare Hukukuna
Giriş,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2005,  XVI+304 s.
 [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

 


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr