TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ  [www.idare.gen.tr]

 

Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003,  Cilt II'den alınmıştır.

 

 

Bölüm 15
İdarî Sözleşmeler

 

 

 

 

Kemal gözler

 

PLAN

I. Sözleşme Kavramı ve İdarenin Sözleşmelerinin İdarenin Tek-Yanlı İşlemlerinden Ayrılması Sorunu       1

A. Sözleşme Kavramı............................................................................................................ 2

Özel Hukukta Sözleşme Tanımı....................................................................................... 2

İdare Hukukunda Sözleşme Tanımı.................................................................................. 2

B. “Sözleşme” - “Tek Yanlı İşlem” Ayrımı........................................................................... 2

1. Niceliksel Kriter: Açıklanan İradelerin Sayısı............................................................... 2

2. Yönsel Kriter : Açıklanan İradelerin Yönü.................................................................... 3

3. Niteliksel Kriter : İşlemin İçeriği................................................................................... 4

C. Ek Sorunlar........................................................................................................................ 4

1. İşlemin Adı  .................................................................................................................. 4

2. Görünüşte Sözleşmeler................................................................................................. 4    

3. Katılma Sözleşmeleri.................................................................................................... 5

4. Pazarlıklı Tek-Yanlı İşlem............................................................................................ 5

5. Karma İşlemler............................................................................................................. 5

6. Sözleşme-Ruhsat Ayrımı............................................................................................. 6

II. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri - İdarî Sözleşmeler Ayrımı (İdarî Sözleşmelerin Kriterleri)                8

Ayrım ve Ayrımın Önemi................................................................................................ 8

Nitelendirme Sorunu......................................................................................................... 9

Nitelendirmenin Varlık Sebebi.......................................................................................... 9

A. Teşriî Kriter (Kanunla Nitelendirme)............................................................................. 11

1. Sözleşmenin “İdarî Sözleşme” veya “Özel Hukuk Sözleşmesi” Olarak Kanunla Nitelendirilmesi      11

2. Sözleşmenin Tâbi Olduğu Hukukî Rejimin Kanunla Belirlenmesi............................. 11

3. Sözleşmeden Kaynaklanacak Uyuşmazlıkların Tâbi Olduğu Yargı Düzeninin Kanunla Belirlenmesi 12

4. Türk Doktrininde Teşriî Kriter (Kanunla Nitelendirme Kriteri)................................ 13

5. Türk Anayasa Mahkemesinin İçtihadı (K.1994/42-2 ve K.1995/23)........................ 15

Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarının (K.1994/42-2 ve K.1995/23) Eleştirisi...... 15

a) Kanun Koyucu Bir Sözleşmeyi Özel Hukuka Tâbi Kılabilir mi?.................... 16

b) Kanun Koyucu İdarî Sözleşmelerden Kaynaklanacak Davaları Adlî
Yargıya Tâbi Kılabilir mi?.............................................................................. 17

Tali Kurucu İktidarın Tepkisi: 13 Ağustos 1999 Tarihli Anayasa Değişikliği.... 17

B. İçtihadî Kriterler.............................................................................................................. 18

1. Organik Kriter............................................................................................................ 19

Vekâlet...................................................................................................................... 20

İstisna (Peyrot Kararı): Bir Kamu Tüzel Kişisinin “Hesabına” Akdedilen Sözleşmeler   21

İki Kamu Tüzel Kişisi Arasında Akdedilen Sözleşmeler.......................................... 22

2. Maddî Kriter.............................................................................................................. 23

a) Sözleşmenin Konusu Bir Kamu Hizmetinin Yürütülmesine İlişkin Olmalıdır (Kamu Hizmeti Kriteri)        24

aa) Bir Kamu Hizmetinin Yürütülmesi İşinin Bir Özel Kişiye Devri  (Epoux Bertin  Kararı)        25

bb) Bir Gerçek Kişinin Kamu Hizmetinin Yürütülmesine Katılması.................. 26

cc) Sözleşmenin Bizatihi Kendisinin Bir Kamu Hizmetinin Yürütülme
Usûlünü Oluşturması..................................................................................... 27

b) Veya Sözleşme, Özel Hukuku Aşan Hükümler İçermelidir (Aşan Hükümler Kriteri)   27

Granits des Vosges Kararı................................................................................... 28

“Özel Hukuku Aşan Hükümler” Kavramı........................................................... 29

Sınaî ve Ticarî Kamu Hizmetlerinin Kullanıcıları ile Yapılan Sözleşmeler.......... 30

Özel Hukuku Aşan Hükümlerin Sayısı............................................................... 30

Şartnameye Atıf................................................................................................... 30

Hukuka Aykırı Özel Hukuku Aşan Hükümler.................................................... 31

Özel Hukuku Aşan Hükümleri Kim Koyuyor?.................................................. 31

Özel Hukuku Aşan Rejim.................................................................................... 31

Maddî Şartların Alternatifliği.................................................................................... 32

Kriterler Arasında Hiyerarşi ve Öncelik......................................................................... 33

Sözleşmenin Niteliğinin Belirlenmesinde Tarafların İradelerinin Rolü........................... 34

Usûl ve Şeklin Önemsizliği............................................................................................. 35

Özel Hukuk Sözleşmesi Karinesi  (İdarî Sözleşmenin İstisnaîliği ).................................. 36

III. Türk Hukukunda İdarî Sözleşmelerin Kriterleri....................................................... 37

A. Kanunla Nitelendirme Kriteri......................................................................................... 37

B. İçtihadî Kriterler.............................................................................................................. 38

Danıştay Kararları..................................................................................................... 38

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları............................................................................ 39

Anayasa Mahkemesi Kararları.................................................................................. 40

1. Sözleşmenin Taraflarından En Az Birisi İdare Olmalıdır........................................... 41

2. Sözleşmenin Konusunun Kamu Hizmetinin Yürütülmesine İlişkin Olması Gerekir.. 42

3. Sözleşmenin Özel Hukuku Aşan Hükümler İçermesi Gerekir................................... 44

C. Türk Yargı İçtihatlarında Şartların Birlikteliği (Kümülatifliği)........................................ 45

D. Türk Hukukunda İdarî Sözleşme Olarak Kabul Edilen Sözleşmeler............................... 47

E. Türk Hukukunda Özel Hukuk Sözleşmesi Olarak Kabul Edilen Sözleşmeler................ 47

1. Kamu İhale Sözleşmeleri............................................................................................ 48

Danıştay Kararları...48;    Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları.................................. 49

Kararların Eleştiri...................................................................................................... 50

Yeni Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Göre Yapılan
Sözleşmelerin Niteliği........................................................................................... 51

2. Su, Elektrik, Doğalgaz, Telefon Abonman Sözleşmeleri............................................ 53

3. Kira Sözleşmeleri........................................................................................................ 57

Uyuşmazlık Mahkemesi ... 57;    Danıştay.............................................................. 58

Kirayla İlgili Her İşlem Özel Hukuk İşlemi Olmayabilir.......................................... 58

4. Satım Sözleşmeleri...................................................................................................... 61

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları... 62;   Danıştay Kararları.................................. 62

Kamulaştırma Bedelinin Trampa İle Ödenmesi Özel Hukuk Sözleşmesi Niteliğindedir     63

5. Bayilik Sözleşmeleri................................................................................................... 64

6. Burs ve Kredi Sözleşmeleri........................................................................................ 64

İdarenin Vaatleri........................................................................................................ 65

7. Hizmet Akitleri.......................................................................................................... 66

IV. İdarî Sözleşmelerin Temel Tipleri................................................................................ 57

A. İmtiyaz sözleşmeleri....................................................................................................... 68

B. İltizam Sözleşmeleri........................................................................................................ 69

C. Kamu İstikraz Sözleşmeleri............................................................................................ 70

D. Yeraltı ve Yerüstü Servetlerinin İşletilmesine İlişkin Sözleşmeler.................................. 70

E. Orman İşletme Sözleşmeleri............................................................................................ 71

F. İdarî Hizmet Sözleşmeleri............................................................................................... 71

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları... 73;   Danıştay Kararları...75;    Eleştiri................ 77

G. Fransa’da İdarî Sözleşme, Türkiye’deyse Özel Hukuk Sözleşmesi Sayılan Sözleşmeler...... 79

1. Bayındırlık Sözleşmeleri............................................................................................. 79

2. Levazım Sözleşmeleri................................................................................................. 80

3. Taşıma Sözleşmeleri................................................................................................... 80

4. Kamu Mallarının İşgaline İlişkin Sözleşmeler............................................................ 80

5. Hizmet Satın Alınması Sözleşmeleri.......................................................................... 81

H. 5 Ocak 2002 tarih ve 4735 sayılı Kanuna Göre Kamu İhale Sözleşmeleri..................... 81

1. Yapım Sözleşmeleri.................................................................................................... 83

a) Götürü Bedel Üzerinden Anahtar Teslimi Yapım Sözleşmeleri........................... 84

b) Birim Fiyat Üzerinden Yapım Sözleşmeleri......................................................... 84

2. Mal Alımı Sözleşmeleri.............................................................................................. 84

3. Hizmet Alımı Sözleşmeleri......................................................................................... 85

İ. İsimsiz İdarî Sözleşmeler: İdare Yukarıda Sayılanların Dışında İdarî Sözleşme
Yapabilir mi?................................................................................................................... 86

J. Türk Anayasa Mahkemesinin İdarî Sözleşme ve Özelde İmtiyaz Sözleşmesi Anlayışı. 87

V. İdarî Sözleşmelerin Akdedilmesi (Kamu İhalesi)........................................................ 94

A. Genel Olarak................................................................................................................... 94

İdarî Sözleşmelerin Akdedilmesi: İradelerin Uyuşumu... 94;    Akdetme Yetkisi... 94;  Sözleşmenin Onaylanması... 95;   İrade Sakatlığı Hâlleri... 96;   Sözleşmecinin Seçimi... 96; Kamu İhalesi... 97; Kamu İhale Kanunu... 97;  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Kapsamı... 97;  Kamu İhale Kanunu İdarî Sözleşmelere de, İdarenin Özel Hukuk Sözleşmelerine de Uygulanır.................... 98

B. Kamu İhalelerine Hâkim Olan İlkeler.............................................................................. 99

1. Saydamlık İlkesi....................................................................................................... 100

2. Rekabet İlkesi........................................................................................................... 100

3. Eşit Muamele İlkesi.................................................................................................. 101

4. Güvenirlik İlkesi....................................................................................................... 101

5. Gizlilik İlkesi............................................................................................................ 102

6. Kamuoyu Denetimi İlkesi........................................................................................ 103

7. İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması İlkesi............................... 103

8. Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi................................................................... 103

9. Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri İçin Ayrı İhale Düzenlenmesi İlkesi...... 103

10. Eşik Değerlerin Altında Kalmak Amacıyla Mal veya Hizmet Alımları ile
Yapım İşlerinin Kısımlara Bölünmemesi İlkesi....................................................... 104

11. Ödeneği Bulunmayan Bir İş İçin İhaleye Çıkılamaması İlkesi................................ 104

12. Çevresel Etki Değerlendirme Belgesinin Alınması İlkesi........................................ 103

C. İhale Usûlleri................................................................................................................. 104

1. Açık İhale Usûlü....................................................................................................... 104

2. Belli İstekliler Arasında İhale Usûlü......................................................................... 105

3. Pazarlık Usûlü.......................................................................................................... 105

4. Doğrudan Temin Usûlü............................................................................................ 106

5. Tasarım Yarışmaları.................................................................................................. 107

D. İhale Süreci.................................................................................................................... 107

1. Hazırlık Aşaması...................................................................................................... 107

2. İlân Aşaması............................................................................................................. 108

3. İhale Dokümanının Alınması Aşaması..................................................................... 108

4. Tekliflerin Sunulması Aşaması................................................................................. 109

5. Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşaması...................................................................... 109

6. Sonuçlandırma Aşaması (Tekliflerin Reddedilmesi veya İhale Kararının Alınması)... 109

7. Sözleşme Aşaması.................................................................................................... 110

a) Sözleşmeye Davet............................................................................................... 110

b)Kesin Teminatın Yatırılması................................................................................ 110

c) İhalenin Sözleşmeye Bağlanması  ........................................................................ 111

d) İhale Sonucunun İlânı.......................................................................................... 111

İsteklinin Yükümlülüğü........................................................................................... 111

İdarenin Yükümlülüğü............................................................................................. 111

 

VI. İdarî Sözleşmelerin Biçimi........................................................................................... 112

Yazılı Şekil İlkesi............................................................................................................... 112

A. Anlaşma........................................................................................................................ 112

B. Şartnameler.................................................................................................................... 113

1. Şartnamelerin Çeşitleri.............................................................................................. 113

a) Kamu İhale Kanununa Göre Şartname Çeşitleri.................................................. 112

aa) İdarî Şartnameler.......................................................................................... 113

bb) Teknik Şartnameler...................................................................................... 113

b) İçeriklerine Göre Şartnamelerdeki Şart Çeşitleri................................................. 114

aa) Sözleşmenin Yapılması Sürecine İlişkin Şartlar............................................ 113

bb) Sözleşmenin Uygulanması Sürecine İlişkin Şartlar...................................... 113

2. Şartnamelerin Hukukî Niteliği.................................................................................. 115

a) Şartnamedeki Sözleşmenin Yapılması Sürecine İlişkin Şartlar  ........................... 115

b) Şartnamedeki Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Şartlar ................................. 115

İstisna: Kamu Hizmeti İmtiyaz Şartnamelerinin Bazı Hükümleri Her Zaman
Düzenleyici Niteliktedir .............................................................................. 116

VII. İdarî Sözleşmelerin Uygulanması (Tarafların Karşılıklı Hak ve Borçları)......... 117

İdarî Sözleşmelerin Uygulanması Rejiminin Özerkliği Sorunu.......................................... 117

A. Sözleşmecinin Borçları.................................................................................................. 119

1. Şahsen İfa................................................................................................................. 119

a) Sözleşmenin Devri Yasağı................................................................................... 119

b) Alt-Yüklenici Kullanma Yasağı  .......................................................................... 120

c) Yüklenicinin Ölümü Hâlinde Sözleşmenin Sona Ermesi  .................................... 121

d) Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Özgürlüğü Kısıtlayıcı Bir
Cezaya Mahkumiyeti Hâlinde Vekil Aracılığıyla İfa......................................... 121

2. Sözleşme ve Şartname Hükümlerine Uygun, Tam ve Zamanında İfa....................... 121

3. Dürüst İfa................................................................................................................. 122

B. Sözleşmecinin Hakları................................................................................................... 122

1. Ücret Hakkı.............................................................................................................. 122

Ücretin Belirlenmesi...122;   Ücretin Dokunulmazlığı ve Ayarlanması.................. 123  

Ödeme Zamanı...123;    Diğer Malî Avantajlar....................................................... 124

2. Tazminat Hakkı........................................................................................................ 124

a) İdarenin Eylem ve İşlemlerinden Dolayı Tazminat Hakkı.................................. 124

b) İdareye Yabancı Sebeplerden Dolayı Tazminat Hakkı....................................... 125

aa) Öngörülmemiş Güçlükler Teorisi................................................................. 125

bb) Öngörülemezlik Teorisi  .............................................................................. 125

3. Sözleşmecinin Adem-i İfa Def’i Hakkının Yokluğu................................................. 126

C. İdarenin Borçları............................................................................................................ 127

D. İdarenin Hak ve Yetkileri.............................................................................................. 127

İdarenin Sözleşmeden Kaynaklanan Hakları: Sözleşmeye Uygun İfayı İsteme Hakkı. 127

İdarenin Kamu Gücünden Kaynaklanan Hak ve Yetkileri...................................... 128

1. Denetim ve Yönlendirme Yetkisi.............................................................................. 128

2. Müeyyide Uygulama Yetkisi................................................................................... 129

a) Parasal Müeyyideler........................................................................................... 131

aa) Cezaî Şart...131;     bb) Tazminat... 131;     cc) Teminatı Gelir Kaydetme.. 132

b) Cebrî Müeyyideler............................................................................................. 133

Cebrî Müeyyidelerin Ortak Özellikleri ............................................................ 133

c) Fesih Müeyyidesi (Müeyyide Niteliğinde Fesih).............................................. 134

3. Tek-Taraflı Değişiklik Yapma Yetkisi...................................................................... 135

Temeli... 136;    Genelliği......................................................................................... 136

Şartları..................................................................................................................... 137

a) Değişiklik Sözleşmenin Akdî Hükümlerine İlişkin Olmamalıdır........................ 137

b) Değişiklik Belirli Bir Sınırı Geçmemelidir......................................................... 137

c) İdare Değişiklik Dolayısıyla Sözleşmecinin Uğradığı Zararı Tazmin Etmelidir.. 138

Türkiye'de................................................................................................................ 138

4. Fesih Yetkisi............................................................................................................. 138

Temeli... 139;    Özellikleri... 139;    Türkiye’de..................................................... 140

- İdarî Sözleşmelerde İdarenin Sahip Olduğu Yetkilerinin Ortak Özellikleri................ 140

E. Yeni Olayların Sözleşmenin Uygulanmasına Etkisi...................................................... 141

1. Mücbir Sebep........................................................................................................... 141

Şartları... 141;      Sonuçları..................................................................................... 143

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Göre Mücbir Sebep....................................... 143

2. Fedüprens (Fait du Prince) Teorisi.......................................................................... 144

Terminoloji.............................................................................................................. 144

Tanımı..................................................................................................................... 145

a) Geniş Anlamda Fedüprens............................................................................ 145

b) Dar Anlamda Fedüprens............................................................................... 146

c) En Dar Anlamda Fedüprens.......................................................................... 147

Şartları..................................................................................................................... 147

Sonuçları.................................................................................................................. 148

3. Öngörülemezlik Teorisi............................................................................................ 148

Tanım...148;    Temeli... 148;    İçtihadî Kaynağı: “Gaz de Bordeaux” Kararı....... 149

Özellikleri... 150; Şartları... 151;   Sonuçları............................................................ 154

4. Öngörülmemiş Güçlükler Teorisi............................................................................. 157

Tanımı... 157;    Temeli...157;    Özellikleri... 157;   Şartları...157;    Sonuçları...... 158

Mücbir Sebep, Fedüprens, Öngörülemezlik ve Öngörülmemiş Güçlükler Teorileri Arasında Karşılaştırma          159

1. Genellik/Özellik Bakımından.............................................................................. 159

2. Kamu Düzenine İlişkin Olma Bakımından.......................................................... 159

3. Tarafların İradesinden Bağımsız veya İradesine Bağlı Olmaları Bakımından...... 159

4. Sözleşmenin İfasını İmkânsız Kılmaları veya Zorlaştırmaları Bakımından......... 159

5. Sözleşmeyi Sona Erdirip Erdirmemeleri Bakımından.......................................... 160

6. Tazminat Hakkı Bakımından.............................................................................. 160

7. Geçicilik/Daimilik Bakımından............................................................................ 160

VIII. İdarî Sözleşmelerin Sona Ermesi............................................................................. 161

A. Normal Sona Erme........................................................................................................ 161

1. Sürenin Dolması....................................................................................................... 161

2. Taahhüdün Yerine Getirilmesiyle  (Sözleşme Konusu İşin Yapılması ).................... 161

B. Zamanında Önce Sona Erme: Fesih............................................................................... 162

1. Tarafların Anlaşmasıyla Fesih.................................................................................. 162

2. İdare Tarafından Fesih.............................................................................................. 162

a) Sözleşmecinin Kusuru Nedeniyle Fesih (Müeyyide Niteliğinde Fesih )............. 162

b) Kamu Yararına Fesih.......................................................................................... 163

3. Mahkeme Kararıyla Fesih........................................................................................ 163

a) İdarenin Talebiyle............................................................................................... 163

b) Sözleşmecinin Talebiyle..................................................................................... 163

c) İdarenin veya Sözleşmecinin Talebiyle............................................................... 164

Fesih Hâlinde Görevli Yargı Kolu

4. Sözleşmeler Kanun Koyucu Tarafından Feshedilebilir mi?...................................... 165

Örnek Olay: 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 4’üncü Maddesi.... 166

IX. İdarî Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları.................. 168

A. İdarî Sözleşmelerden Doğan Davalar Hangi Yargı Kolunda Görülür?........................... 169

1. Kural: İdarî Sözleşmelerden Doğan Davalar İdarî Yargıda Görülür.......................... 169

2. İstisna: İdarî Sözleşmelerden Doğan Davalar Kanunla Adlî Yargının
Görev Alanına Sokulabilir......................................................................................... 169

Türk Anayasa Mahkemesinin İçtihadı...................................................................... 169

Anayasa Mahkemesi Kararının Eleştirisi................................................................... 170

B. İdarî Sözleşmelerden Doğan davalar Hangi Tür İdarî Davadır?..................................... 176

Dava Türleri............................................................................................................ 176

Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlık Örnekleri................................................. 178

Danıştay Kararlarından Örnekler............................................................................ 179

Sözleşmeden Doğan Tam Yargı Davalarının Hukukî Rejimi................................... 179

1. Görevli ve Yetkili Mahkeme.................................................................................... 180

Genel Görevli Mahkeme..180; Özel Görevli Mahkeme...180;  Yetkili Mahkeme.. 180

“Sözleşmenin Hakimi ”............................................................................................ 180

2. Hak İhlâli Şartı: İdarî Sözleşmelere Karşı Sadece Sözleşmenin Tarafları Dava Açabilir 181

3. Dava Açma Süresi.................................................................................................... 182

4. Mahkemenin Yetkileri.............................................................................................. 183

a) Butlan...184;    b) Fesih... 184;    c) Tazminat... 184;    d) Diğer........................ 184

C. İdarî Sözleşmelere Karşı İptal Davası Açılabilir mi?..................................................... 185

1. Kural: İdarî Sözleşmelere Karşı İptal Davası Açılamaz........................................... 185

2. İstisnalar................................................................................................................... 187

a) Sözleşmeden Ayrılabilir İşlemlere Karşı İptal Davası Açılabilir......................... 188

Martin  Kararı..................................................................................................... 188

Sözleşmeden Ayrılabilir İşlemlerin Belirlenmesi .............................................. 189

aa) Sözleşmenin Akdedilmesine İlişkin Ayrılabilir İşlemler.............................. 189

Türkiye’de Sözleşmenin Akdedilmesine İlişkin Ayrılabilir İşlemlerin
Yargısal Denetimi................................................................................... 190

Ayrılabilir İşlemin İptalinin Sonucu............................................................. 191

Türkiye’de.................................................................................................... 193

bb) Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Ayrılabilir İşlemler............................. 195

aaa) Üçüncü Kişiler Bakımından................................................................... 195

bbb) Sözleşmenin Tarafları Bakımından....................................................... 196

Türkiye’de Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Ayrılabilir İşlemlerin
Yargısal Denetimi Sorunu....................................................................... 197

b) İdarî Sözleşmelerin Düzenleyici Hükümlerine Karşı İptal Davası Açılabilir...... 198

Cayzeele Kararı.................................................................................................. 199

c) İdarî Hizmet Sözleşmelerine Karşı İptal Davası Açılabilir................................. 200

d) İdarî Sözleşmelere Karşı İptal Davası Açılamayacağı Kuralına Kanunla
İstisna Getirilebilir............................................................................................. 201

3. Türk Danıştayının İdarî Sözleşmelere Karşı İptal Davası Açılabileceği
Yolundaki İçtihadı ve Bunun Eleştirisi.................................................................... 202

2 Kasım 1976 Tarih ve K.1976/2141 Sayılı Gemlik Belediyesi Kararı................. 203

13 Mayıs 1977 Tarih ve K.1977/254 Sayılı Karar............................................... 203

29 Nisan 1993 Tarih ve K.1993/1752 Sayılı AKTAŞ Kararı................................ 204

Eleştiri................................................................................................................ 205

D. İdarî Sözleşmelerden Doğan Davalar İçin Tahkim Usûlü Öngörülebilir mi?................. 207

Fransa’da Tahkim Yasağının İstisnaları........................................................................ 207

1999 Öncesi Türkiye’deki Durum............................................................................... 208

13 Ağustos 1999 Tarihli Anayasa Değişikliği ve Tahkim  Yolu................................... 209

İdarî Sözleşmelerle İlgili Ek Bibliyografya.............................................................................. 211

 

 

 

 TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ  [www.idarehukuku.gen.tr]

 

Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003,  Cilt I'den alınmıştır.

 

 

Açıklama için şu kitaplara bakınız:

Kemal Gözler, İdare Hukuku,
Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,
2003,  2 Cilt (2834 sayfa)
[Tanıtım ve Bazı Bölümler]
Kemal Gözler, İdare Hukuku
Dersleri,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2005,  XVI+672 s.
[Tanıtım ve Bazı Bölümler]
Kemal Gözler, İdare Hukukuna
Giriş,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2005,  XVI+304 s.
 [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

A


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr