TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

 idare.gen.tr

 

Ana sayfa: www.idare.gen.tr   

Bu sayfanın bir üst sayfası: www.idare.gen.tr/idarehukuku.htm 

 


Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003, Cilt II, s.1421-1444'ten alınmıştır.  


 
Türkçe - Fransızca
İdare Hukuku Terİmlerİ
Sözlüğü

Dictionnaire de termes juridiques en droit administratif:
Turc-Français

 

 Kemal Gözler

 

 

Fransızca - Türkçe  İdare Hukuku Terimleri Sözlüğü için burasını tıklayınız.

Pour Dictionnaire de termes juridiques en droit administratif: Français-Turc cliquez ici.

 

 

Açıklama: Türk idare hukukunun standart terimlere ihtiyacı vardır. Bu nedenle, biz bu kitapta (Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003, 2 Cilt) kullanmış olduğumuz Türkçe hukukî terimlerin Fransızca karşılıklarını vermeyi uygun buluyoruz. Bu amaçla aşağıda bir “Türkçe-Fransızca İdare Hukuku Terimleri Sözlüğü” oluşturduk. Bu sözlükte, 1800 adet hukukî terimin Fransızca karşılıkları bulunmaktadır. Sözlükte bu terimlerin kitapta geçtiği sayfa numaraları belirtilmiştir. Terimlerin Fransızca karşılıklarının izleyen virgülden sonraki Roma rakamları cilt sayısına; Arap rakamları ise o ciltteki sayfa numarasına işaret etmektedir. Örneğin “adlî kolluk: police judiciaire, II: 423” şeklindeki sözlük girdisinden, “adlî kolluk” kavramının Fransızca karşılığının “police judiciaire” olduğu ve bu kavramın kitabın ikinci cildinin 423’üncü sayfasında geçtiği anlaşılmalıdır. Böylece terimleri izleyen sayfa numaralarına bakılarak bu terimlerin anlamlarına ve hiç olmazsa kullanım örneklerine ulaşılabilir. Ayrıca bu sözlük, Türkçe bir idare hukuku metnini Fransızca’ya çevirecek kişilere de yararlı olacaktır.

 

---A---

aciliyet: urgence, I: 571, 767, 949, 951, II: 546

acz (ödeme güçsüzlüğü): insolvabilité, II: 1174

açık değerlendirme hatası: erreur manifeste d’appréciation, I: 476, 796, 796, 797, 841, II: 634

açık takdir hatası: erreur manifeste de l’appréciation, II: 320

adem-i ifa def’i: exceptio non adempleti contractus, II: 119, 126

adem-i tahsis kararı: décision de désaffectation,
II: 775, 795

adem-i temerküz: déconcentration, I: 119

adlî aşama: phase judiciaire, II: 885, 892

adlî kolluk: police judiciaire, II: 423

adliyeden dolayı devletin sorumsuzluğu ilkesi: principe de l’irresponsabilité de l’etat du
fait de justice

ağır hata: faute grave, II: 134

ağır kusur: faute lourde, II: 436, 540, 1001-1124

ağır ve bariz yetki tecavüzü: irrégularité extrêmement grave et flagrante, I: 709

ağır zarar: préjudice grave, II: 1211, 1074

ahde vefa: pacta sunt servanda, II: 165, 168, 205

ahlâk dışı nitelik: caractère immoral, II: 419

ahlâk düzeni: ordre moral, II: 418

ahlâkî düzensizlik: désordre moral, II: 418

ahlakîlik denetimi: contrôle de moralité, I: 866

aidat, redevances, II: 241

aidatlar (sosyal güvenlik kesintileri): cotisation sociale, I: 484

akdî durum: situation contractuelle, I: 935,
II: 253, 589

akdî geri satın alma: rachat contractuel, II: 393

akdî görevlendirme: investiture contractuelle,
II: 354, 358

akdî hükümler: clauses contractuelles, II: 116,
137, 379

akdî ilişki: relation contractuelle, II: 272

akdî nitelik: nature contractuel, II: 115, 116

akdî sorumluluk: responsabilité contractuelle,
II: 932, 935, 939

akdî: contractuel, II: 6, 113, 571, 584

âkit: cocontractant, II: 96

aktif idare: administration active, I: 488

alınan mallar: biens de reprise, II: 394

alındı belgesi: récéppissé, II: 487, 500

alt-devir: subdélégation, I: 668

alt-yüklenici: sous-traitant, II: 120

amaç: but, I: 851, II: 515

amir: supérieur hiérarchique, I: 162

amme emlakinin işgaline ilişkin sözleşmeler: contrat comportant du domaine public, II: 79, 80

âmme menfaati: intéret public, II: 221, 223

âmme selameti: tranquillité publique, II: 419

âmme sükûnu: tranquillité publique, II: 419

anayasa hukukunun devamsızlığı: discontinuité
du droit constitutionnel
, I: 77

anayasal değerde ilke: principe de valeur constitutionnelle, II: 264

anayasal kamu hizmetleri: services publics constitutionnels, II: 323

anıtsal görünüm: perspective monumentale, I: 792

anlaşma: convention, II: 112, 378

anormal olarak ağır: anormalement grave, II:
1074, 1212

anormal ve özel risk: risque spécial et anormal,
II: 1077

anormal zarar: préjudice anormal, II: 1072,
1074, 1082, 1211

apaçık sakatlıklar: irrégularités flagrantes,
I: 709, 886

ara işlemler: actes intermédiaires, I: 563

araç: moyen, II: 515

araştırma: enquêtes, I: 599

arazi-i metruke: res communes, res publica,
biens affectés à l’usage de tous
, II: 754

arızî işbirlikçiler: collaborateurs occasionels,
II: 1106

arızi yükümlüler: requis occasionnels, II: 570

asalet: titularisation, II: 575

asıl görevli: titulaire, I: 669

asıl maksat: but principal, I: 860

asil: titulaire, I: 669

aslî formalite: formalité substantielle, I: 738

aslî memuriyet: titularisation, II: 630

aslî usûl kuralları: formalités substantielles, I: 764

aslî: originaire, I: 110, 1030

ast, subordonné hiérarchique, I: 163

aşırı ve özel bir yararlanma: usage priatif et anormal, II: 306

atama işlemi: acte de nomination, II: 588, 625

atama: nomination, II: 574, 627

av tezkeresi: permis de chasse, I: 859

avans: avances, II: 124

ayakta durma cezası: mettre un élève au
piquet
, I: 622

aynen tazmin: réparation en nature, II: 1189, 1257

aynı suçtan dolayı birden fazla ceza verilemez: non bis in idem: II: 679

aynî hak: droit réel, II: 743, 810

ayniyet: identité, I: 606

ayrılabilir işlem: acte détachable, I: 602; II:188, 841

ayrılabilir: détachable, I: 602

azil: révocation, II: 645, 677

---B---

bağımsız idarî otoriteler: autorités
administratives indépendantes
, I: 486

bağımsız: indépendante, I: 491

bağlayıcı güç: force obligatoire, I: 611

bağlı yetki: compétence liée, I: 204, 802, 813, 814, 859, 1024; II: 436

bağlılık ilkesi: principe de rattachement, I: 469, 470; II: 353

bakanlık kararı: arrêté ministériel, I: 588

bakanlık: département ministériel, I: 116

bakım işlemleri: acte de soins, II: 1005

bakiye yetkiler: compétences résiduelles,
I: 399-401

basın açıklamaları: communiqués à la presse,
I: 631

basit çoğunluk: majorité simple, I: 680

basit değerlendirme hatası: simple erreur d’appréciation, II: 983, 990

basit emanet: régie simple, II: 346

basit idarî makamlar: simples autorités administratives, I: 78

basit işlemler: actes simples, I: 584-585

basit kusur: faute simple, II: 540, 541, 1001 vd.

basit sözleşmeler: contrat simple, II: 87, 368

bastırıcı: répressive, II: 424, 488

başbakan: premier ministre, II: 447

başlangıçtan itibaren: ab initio, I: 957

batıl: nul, I: 876, 878

batıl-iptal-butlan: nul-annulation-nullité, I: 877

bayındırlık eseri sahibi: maître de l’ouvrage,
II: 1252

bayındırlık eserleri: ouvrages publics, II: 912,
1084, 1113

bayındırlık eserlerinin dokunulmazlığı ilkesi: principe d’intangibilité des ouvrages publics,
II: 914

bayındırlık eserlerinin kullanıcıları: usagers des ouvrages publics, II: 999, 1000

bayındırlık ihaleleri: marchés de travaux publics, II: 12, 19, 50

bayındırlık işi müteahhitleri: entrepreneurs de travaux puplics, II: 569

bayındırlık işi: travaux publics, I: 71, 469, 469; II: 79, 881, 1114

bayındırlık işleri: travaux publics, II: 79, 881, 1114

bayındırlık işlerinin daimî zararlarından dolayı sorumluluk: responsabilité pour dommages permanents de travaux publics, II: 1145

bayındırlık sözleşmeleri: marchés de travaux public, II: 79, 83, 136

bedavalık ilkesi: principe de gratuité, II: 243, 304-314, 825

bedensel zararlar: dommages corporels, II: 1277

beklenmeyen hâl: cas fortuit, II: 1098, 1228-1231

belde: commune, II: 448

belediye başkanı: maire, I: 588

belediye meclisi: conseil municipale, I: 586

belediye vergileri iltizam sözleşmeleri: contrats d’affermage des taxes communales, II: 11

belediye zabıta memuru: agents de police municipale, II: 448

Belediyeler Kanunu: Code des communes, I: 772

belirleyici sebepler: motifs déterminants, I: 800

belirsiz hukukî kavramlar: notion juridique indéterminé, I: 771, 778

belirtici: indicative, I: 1037

bihakkın sorumluluk: responsabilité de plein droit, II: 1073

bihakkın: de plein droit, I: 169; II: 130, 390

bildirici: declaratif, II: 769

bildirim: déclaration préalable, II: 487, 500

bilgi talebi: demandes de renseignements, I: 598

bilgilendirmeler: renseignements, I: 628

bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumları: établissements publics à caratère scientifiques, technologiques et culturels, I: 485

binalar: batiments, II: 785

binasız taşınmazlar: immeubles non bâtis, II: 854

birden çok sebep: pluralité des motifs, I: 800

birden fazla görevde çalışma yasağı: principe d’interdiction des cumuls, II: 656

bireysel idarî işlem: acte administratif
 individuel
, I: 559, 576

bireysel işlemler: actes individuels, I: 968,1013

bireysel makamlar: autorités individuelles, I: 587

bireysel sorumluluk: responsabilité
 individuelle
, II: 930

bireysel: individuel, I: 562, 635

bireyselleştirilebilir: individualisation, II: 1211

birim fiyat: unité de mesure, II: 123

birinci dereceden: à titre principal, II: 1250

birleşme: cumul, 675

birlikte yaşayan kadın: concubine, II: 1184

birlikte: cumulative, II: 45

butlan: nullité, I: 876

bütçe: budget, I: 472, 1043, 1044

---C---

cari iş: affaire courante, I: 676, 793

cari işlerin yürütülmesi: expédition des affaires courantes, I: 675, 687, II, 266

cebir: contrainte, I: 570, 947, II: 544

cebrî devir: aliénations forcées, II: 797; cession forcée, II: 847

cebrî geri satın alma: rachat forcé, II: 392, 393

cebrî icra: exécution forcée, I: 570, 947, 948 949

Ceza dairesi : Chambre criminelle

Hukuk dairesi: Chambre civile

Ticaret dairesi: Chambre commerciale

ceza hakimi: juge pénal, I: 1147

ceza hukuku anlamında suç: infraction pénale,
II: 674

cezaî müeyyideler: sanctions pénales, I: 945

cezaî sorumluluk: responsabilité pénale, II: 929, 930, 1024

cezaî şart: pénalité, II: 131

cezalandırıcı, répressive, II: 673

cezalandırıcı. répressive, II: 424, 488

cezaların şahsîliği: personnalité des peines,
I: 946, II: 549

ciddî karışıklıklar: troubles sérieux, II: 481

cismani zararlar: dommages corporels, II: 1277

Cumhurbaşkanı: président de la république, I: 196

Cumhurbaşkanlığı: présidence de la
république
, I: 196

---Ç---

çalışma saatleri: horaires de service, II: 657

çekilme: démission, II: 641

çekişmesiz yargı: juridiction non contentieuse, I: 530

çelişme ilkesi: principe contradictoire, I: 84

çelişme usûlü: procédure contradictoire, I: 488, 740, 741; II: 697, 704

çevre kolluğu: police de l’environnement, II: 437

çifte etkili: double effet,  I: 584

çok ağır sakatlık: irrégularité extrêmement
grave
, I: 709

çok ağır ve apaçık hukuka aykırılıklar: illégalités particulèrement graves et flagrantes, I: 897

çok ağır ve mazur görülemez sakatlıklar: vices très graves et inexusables, I: 886

---D---

daha ağıra dönüştürme yasağı: reformatio in pejus, II: 707

daimî işbirlikçiler: collaborateurs permanents,
II: 1106

daimî zararlar: dommages permanents, II: 1145

daimî: permanent, II: 72

daimîlik: permanence, II: 574, 575

danışan makam: autorité consultante, I: 734

danışma görevi: fonction consultative, I: 235

danışma organı: organisme consultatif, I: 488

danışma usûlü: procédure consultative, I: 734

danışma: consultation, I: 597

Danıştay: Conseil d'État

dar anlamda fedüprens: fait du prince stricto sensu, II: 146

dar anlamda idare hukuku: droit administratif
au sens stricte
, I: 42

dar anlamda kamu görevlisi: agent public au
sens stricte
, II: 554

dar anlamda sözleşme: convention, II: 112, 360

dar yorum: interpréation stricte, I: 177, 400,
637, 937

dava açma süresi: délai de recours, I: 894

dava yoluyla: par voie d’action, I: 1014

davranış çizgisi: ligne de conduite, I: 616

dayanılmazlık: irrésistibilité, II: 1223

dayanışmalı sorumluluk: responsabilité in solidum, II: 1240, 1241

def'i yolu: voie d’exception, I: 1014

def'i: exception, I: 1015

değer yargıları: jugements de valeur, II: 225

değerlendirme marjı: marge d’appréciation, beurteilungsspielraum (alm.)., I: 774, 778, 820

değerlendirme yetkisi: pouvoir d’appréciation, I: 778

değerlerin bilinemezliği: non-cognitivisme des valeurs, II: 225

değişebilirlilik ilkesi: principe de mutabilité, II: 270-275

değişebilirlilik: mutabilité, II: 136

değiştirme: modification, I: 644, 751, 963

delil başlangıcı: commencement de preuve, I: 863

denetim ve yönlendirme yetkisi: pouvoir de contrôle et de direction, II: 128

denetim: contrôle, I: 487

deniz kamu malları: domaine public maritime,
II: 756, 757

deniz kıyıları: rivage de la mer, II: 757

denizde yardım ve gemi kurtarma: assistance en mer et de sauvetage des navires, II: 1006

denkleştirici adalet: iustitia commutativa,
I: 106, II, 278

derece ilerlemesi: avancement de grade, II: 635

derece indirmesi: rétrogradation, II: 677

derece: grade, II: 605

derhal uygulama: application immédiate, I: 934

dermeyan edilememezlik: inopposabilité, I: 611

devam eden durumlar: situations en cours, I: 935

devam eden durumlara derhal uygulama: application immédiate dans les situations
en cours
, I: 934

devamlı zararlar: dommage permanent, II: 1252

devamlı: permanence, I: 561

devamlılık ilkesi: principe de continuité, II: 263-270

devlet adına: au nom de l’État, I: 487

devlet idaresi: administration d’État, I: 193-194

devlet idaresinin yerel makamları: autorités locales de l’administration, I: 195

devlet tüzel kişiliği: personalité morale de l’État, I: 116

devlet yardımları: subventions, II: 242

devlet yolu: voirie nationale, II: 778

devlet: Etat, I: 135

devletin devamlılığı: continuité de l’etat, II: 264

devletin hesabına: pour le compte de l’etat, II: 22

devletin hukukî fonksiyonları: fonctions
juridiques de l’État
, I: 26

devletin merkez idaresi: administration centrale de l’État, I: 194

devletin mülkî idaresi: administration territoriale de l’État, I: 195, 260

devletin özel mal statüsünde bulunan taşınmazlarının satımı: ventes d’immeubles du domaine privé de l’etat, II: 13

devletin sorumluluğu ilkesi: principe de la responsabilité de l’etat, II: 940

devletin sorumsuzluğu ilkesi: principe de l’irresponsabilité de l’etat, II: 938, 957

devletin tabiî görevleri: attributions naturelles de l’etat, II: 223

devletleştirme: nationalisation, II: 317,847, 849, 859

devralan makam: délégataire, I: 667

devreden makam: délégant, I: 667

devredilmiş adalet sistemi: système de le justice déléguée, I: 46

devredilmiş yetki devredilemez: non delegate potestas delegari, I: 668

dışlık: extériorité, II: 1222

dıştan doldurulması: recrutement externe, II: 621

diğer tarafı da dinle: audi alteram partem, I: 741

dilek: souhait, I: 630

dinlenilme hakkı: recht auf anhörung, I: 747

direktifler: talimat, yönerge, directives, I: 615

direktiflerin ileri sürülebilirliliği: opposabilité
des directives
, I: 618

disiplin kurulu: conseil de discipline, II: 696

disiplin kusuru: faute disciplinaire, II: 674

disiplin rejimi: régime discipline, II: 673

disiplin sorumluluğu: responsabilité
disciplinaire
, II: 1025

disiplin soruşturması: enquête disciplinaire, II: 698

disiplin suçu: faute disciplinaire, I: 793

disiplin suçu: faute disciplinaire, II: 673, 674, 684, 686

disiplin usûlü: procédure disciplinaire, II: 697

disiplin yetkisi: pouvoir disciplinaire, II: 694

doğrudan bir işbirliği: collaboration directe, II: 1109

doğrudan demokrasi: démocratie directe, I: 433

doğrudan doğruya katılma: participation

directe, II: 26

doğrudan kullanım: usage direct public, II: 823

doğrudan doğruya: directe, II: 1213

doğrudan etki: effets directs, I: 617

doğrudan illiyet bağı: lien direct de causalité, II: 1213, 1216

doğrudan işbirliği: collaboration directe, II: 1110

doğrudan kullanım: usage directe, II: 749

doğrudan neden: cause directe, II: 1213

doğrudan sonuç: conséquence directe, II: 1213,1216

doğrudan zararlar: préjudices immédiates, II: 1201

dokunulmaz: intangible, I: 989

dolandırıcılık: dol, II: 1015

dolaşım belgesi: titre de circulation, II: 824

dolaylı bir bağlantı: lien indirect” görmüş, II: 1214

dolaylı bir şekilde kaynaklanan zararlardan: dommages indirectes, II: 1213

dolaylı kamulaştırma teorisi: théorie de l’expropriation indirecte, II: 787

dolaylı kamulaştırma: expropriation indirecte,
 II: 878, 913-919

dolaylı zararlar: préjudices ‘par ricochet’, II: 1201

dostane anlaşma: accord amiable, I: 763

dostane anlaşma: accord amiable, II: 853

dostane fesih: résiliation à l’amiable, II: 162, 394

dostane geri satın alma: rachat amiable, II: 393

dosyadaki yazılı belgeler: pièces écrites du dossier, I: 862

dosyanın iletilmesi: communication du dossier,
 II: 703

dosyayı iletme: communication du dossier, I: 747

dosyayı inceleme: akteneinsicht, I: 749, 750

dosyayı inceleyebilme hakkı: droit à
consultation du dossier
, I: 749

dönen mallar: biens de retour, II: 394

durum işlemler: actes-condition, I: 578

duygusal zarar: préjudice d’affection, II: 1196

düşünce, yani görüş: avis, II: 382

düzeltici sistem veya bastırıcı rejim: régime répressif, II: 484

düzeltme kararları: décisions de régularisation,
I: 941

düzeltme yetkisi: pouvoir de réformation, I: 188

düzeltme: régularisation, réformation, I: 186

düzenleme yapmak amacıyla: zur regelung, I: 556

düzenleme yetkisi: pouvoir réglementaire, I: 217, 493, 499, 1018

düzenleme: régulation, I: 487

düzenleyici işlem: réglement, I: 617

düzenleyici işlemler: actes réglementaires,
I: 488, 965, 981, 1012

düzenleyici kararnameler: décrets
réglementaires
, I: 1151

düzenleyici nitelikte: nature réglementaire, II: 115

düzenleyici olmayan işlemler: actes non réglementaires, I: 563, 968, II: 887

düzenleyici sirküler: circulaire réglementaire, I: 612-614

düzenleyici: réglementaire, I: 562, 615, II: 198

düzenleyici: tanzimî hükümler: clauses réglementaires, II: 137, 379

düzenleyici: tanzimî, réglementaire, II: 378

düzgünlük: régularité, I: 735

düzmece atama: nomination pour ordre,, I: 892

---E---

edinme, iktisap, kazanma: acquisition, II: 844

ehliyetname: certificat de capacité, I: 1024

ek masraflar: frais suplémentaires, II: 307

ek sebepler: motifs surabandonts, I: 800

el yazısı imza: signature manuscrite, I: 714

elverişlilik ilkesi: principe d’adéquation, II: 511

emanet hâline getirme: mise en regie, II: 133

emanet: régie, II: 346-349

emeklilik: retraite, II: 647-651

emir ve talimat verme yetkisi: pouvoir d’instruc-tion et de commendement, I: 167, 179, 188

emir: injonction, I: 1036; II: 183, 497

emir: ordre, I: 580

emir: prescription, II: 183, 497

emlâk: domaine, II: 741

emredici işlemler: actes impératifs, alm.: befehlende verwaltungsakte, I: 580

emredici işlemler: alm.: befehlende verwaltungsakte, I: 580

emretme iradesi: volonté de commandement, I: 61

en dar anlamda fedüprens: fait du prince strictissimo sensu, II: 147

en dar anlamda kamu görevlisi: agent public
au sens le plus stricte
, II: 555

en geniş anlamda kamu görevlisi: agent public
au sens le plus large
, II: 553

endeksleme: indexation, II: 1285

enformel idarî işlemler: actes administratifs informels, I: 626

esas itibarıyla: à titre principal, II: 434

esas tazminat: indemnité principal, II: 1301

esas: principal, 434

esbab-ı kasire: motifs surabandonts, I: 800

estetik zararlar: préjudice esthétique, II: 1194

eş idarî komisyonlar: cap: commissions administratives paritaires, II: 633, 696

eşdeğer: équivalence, II: 1189, 1258

eşdeğeriyle tazmin ilkesi: principe de la réparation par équivalent, II: 1189, 1258

eşitlik ilkesi: principe d’égalité, II: 275-283

eşya hukuku: droit des biens, II: 742

eşya idare hukuku: droit administratif des
 biens
, II: 742

eşya: biens, 742, 754

eşyanın tabiatı: nature des choses, I: 1022

etkililik: effectivité, I: 735

etkisiz işlemler: actes ne faisant pas grief, I: 568

etkisizleştirme teorisi: théorie de neutralisation, I: 801

evleviyetle: a fortiori (Lat.), I: 1088

eylemler: actes matériels, II: 500

---F---

faaliyetin yürütülmesindeki zorluk: difficulté d’exercice de l’activité, II: 1002

faydalanma: fructus, II: 743, 905

fedüprens: fait du prince, II: 144-148

fer’i tazminatlar: indemnités accessoires, II: 1301

fesih: résiliation, II: 134, 162-166, 390, 392, 394

fevkalade ağır ve apaçık hukuka aykırılıklar: illégalités particulèrement graves et
flagrantes
, I: 886

fiil: fait, II: 1173

fiilen işlenmiş bir suç: infraction effectivement commise, II: 426

fiilî hata: erreur de fait, I: 779, 780

fiilî hükûmet: gouvernement de fait, I: 642

fiilî memur teorisi: théorie des fonctionnaire de fait, I: 636, 640, 698, 882

fiilî memur: fonctionnaire de fait, I: 698, II: 570

fiilî sebepler: motifs de fait, I: 769, 802

fiilî tahsis: affectation de fait, II: 771

fiilî yol: voie de fait, I: 891, 952; II:546, 855, 911, 948

fiilin maddîliği: matérialité des faits, II: 687

fiillerin maddî mevcudiyeti veya namevcudiyeti: existence ou l’inexistence matérielle des
faits
, II: 676

fiyat rejimi: régime des prix, II: 826

fiyat: prix, II: 308, 310, 326, 388, 827

fizikî elverişsizliği: inaptitude physique, II: 689

fiziksel acılar: douleur physique, pretium
doloris
, II: 1195

fonksiyon gaspı: usurpation des fonctions,
I: 685, 691, 692, 888

fonksiyonel anlamda idare: administration
au sens fonctionelle
, I: 21, 26

formel tahsis: affectation formelle, II: 771

---G---

ganimet sistemi: spoil system (ing.), II: 605

gaye: but, I: 851, II: 515

gayrimaddi mallar: biens incorporels, II: 743

gayrimenkul kamu malları: domaine public immobilier, II: 759

gayrimenkul: immobilier, II: 847

gecikme faizi: intérêts moratoires, II: 1301

gecikme faizleri: intérêts moratoires, II: 1301

geçerlilik: validité, I: 926

geçersiz; nul, I: 876

geçersiz-geçersizleştirme-geçersizlik: nul-annulation-nullité: I: 877

geçersizlik: invalidité, I: 927

geçersizlik: nullité, I: 876

geçici el koyma: mise sous séquestre, II: 133, 391

geçici görevliler: agents temporaires, II: 575

geçici ihraç: exclusion temporaire, II: 677

geçici irat: rente temporaire, II: 1189

geçici işgal: occupation temporaire, II: 852-855

geçici işlemler: actes précaires, I: 968, 996

geçici olarak görevlendirilme: détachement, I: 757

geçici: temporaire, occasionnelle, II: 72

geçicilik: précarité ilkesi, 833

geçmişe etkili uygulama: application
rétroactive
, I: 934

geçmişe etkili: effet rétroactif, I: 53, 687; ex tunc, pro praeterito (Lat.), I: 979

gelecekteki zararlar: préjudices futures, II: 1180

gelir elde etme amacı: but lucratif, II: 243

genel ahlâk: moralité publique, II: 419

genel belgeler: documents généraux, II: 113

genel hukuk ortak hukuk: droit commun, I: 46, 85

genel hüküm: lex generalis, I: 80

genel hükümleri aşan ayrıcalıklar: prérogatives exorbitantes du droit commun, I: 66

genel hükümleri aşan şartlar: conditions exorbitantes du droit commun, I: 65

genel idare hukuku: droit administratif général, alm: allgemeines verwaltungsrecht, I: 87

genel idarî kolluk: police administrative
générale
, II: 437

genel idarî şartnameler: cahiers des clauses administratives générales, II: 113

genel kolluk: umumi zabıta, II: 443

genel maksat: but général, I: 856

genel müdür: directeur géneral, II: 252

genel nitelik: caractère général, I: 1018

genel sağlık: salubrité publique, I: 772, 857

genel statü: statut général, II: 602, 603

genel süre: délai de droit commun, I: 591

genel tecrübeler: expérience générale, II: 1214

genel teknik şartnameler: cahiers des clauses techniques générales, II: 113

genel yarar: intérêt général, II: 776

genel yetki: compétence générale, compétence
de droit commun
, I: 400, 473, 637

geniş anlamda fedüprens: fait du prince au
sens large
, II: 145

geniş anlamda idare hukuku: droit admi-
nistratif au sens large
, I: 42

geniş anlamda kamu görevlisi: agent public
au sens large
, II: 554

geniş anlamda: au sens large, II: 145

gerçek kişi: personne physique, II: 359

gerçek kişiler: personnes physiques, I: 132

gerçek kişinin bir kamu hizmetinin yürütülme-
sine katılması: participation du cocontractant
à l’exécution même du service public
, II: 26

gerçekleşmiş zararlar: damnun emergens, II: 1192

gerekçe: expression des motifs, II: 680;
motivation, exposé des motifs, I: 719, 720

gerekli: nécessaire, II: 515

gereklilik ilkesi: principe de nécessité, II: 512, 515

geri alınamaz: irrévocable, II: 641

geri alma: retrait, I: 972-978

geri alma: rétrocession, II: 902

geri satın alma: rachat, II: 393

geriye yürümeme ilkesi: principe de non-rétroactivité, I: 687, 982

gıyabında satın alma: achat par défaut, II: 133

gönüllü icra: exécution volontaire, I: 944

gönüllü işbirlikçiler: collaborateurs
bénévoles
, II: 570, 575

görecelilik: relativisme, II: 225

görev ikileşmesi: dédoublement fonctionnel,
II: 1247

görev sistemi: système de l’emploi, II: 604

görevden uzaklaştırma: suspension, II: 637, 700

görevi şahsen yerine getirme: exercice
personel
, II: 656

görevlendirme sözleşmesi: contrat
d’habilitation
, II: 358, 369

görevlendirme: investiture, II: 353

görevlerinin ifasından ayrılamaz nitelikte olan kusurları: fautes non détachables de
l’exercice des fonctions
, II: 1024

görünüş teorisi: théorie de l’apparence, I: 640

görüş: avis, I: 235, 474, 597, 734

görüşün zamanaşımına uğraması: péremption, I: 736

göstergeler demeti: faisceau d’indices, I: 478, 479

gösteri: attroupement, II: 1117

götürü ücret: redevance forfaitaire, II: 364

götürü ücretlendirme: rémunération
forfaitaire
, II: 367

götürü: forfait, II: 123

gözetim ve denetim: surveillance, II: 435

gözlemler: observations, I: 747

güncel zararlar: préjudices actuels, II: 1180

güvenlik: sécurité, I: 857

güvenlik: surêté et sécurité, I: 772

---H---

hak ihlâli: lésion d’un droit, II: 1184

hak yaratıcı işlemler: actes créateurs de droits,
I: 583, 895, 964, 968, 971, 981, 983, 993,

hak yaratıcı olmayan bir karar: décision non créatrice de droits, II: 887

hak yaratıcı olmayan bireysel işlemler: actes individuels non créateurs de droits, I: 1014

hak yaratıcı olmayan işlemler: actes non
créateurs de droits
, I: 968, 994

hak yaratıcı: créateur de droits, I: 581, 993

hak: droit, I, 993, II: 128

hakikî şahıslar: personnes physiques, I: 132

hakiminin idareye emir vermesi: injonction,
II: 1189, 1258

hakka dokunan bir tedbir: mesure faisant
grief
, I: 623

hakkaniyet: équité, II: 157, 1135

hakkın kötüye kullanılması: abus de droit, I: 852

haksız fiilden doğan borçlar: abligatio ex
delicto
, II: 932

halefiyet davası: action subragatoire, II: 1117

hapis: mise aux arrêts, I: 622

harekete geçme yükümlülüğü: obligation
d’agir
, II: 436

hata: erreur, II: 96

hava kamu malı: domaine public aérien, II: 758

hayrî işbirliği: collaboration bénévole, II: 1111

hazırlık işlemleri: mesures préparatoires, I: 595

her bir durumu ayrı ayrı: cas par cas, I: 751

her nitelikteki avantajlar: avantages de toute nature, II: 833

her olayın özellikleri: circonstances de
l’espèce
, II: 292

herhangi bir resmî sıfatı olmayan bir kişi: une personne sans titre, ni qualité, I: 697

hesabına: pour le compte, II: 22, 365, 367

hikmet-i hükûmet: raison d’État, I: 546

hile: dol, II: 96

hiyerarşi yetkisi: pouvoir hiérarchique, I: 169, 223

hiyerarşi: hiérarchie, I: 162

hiyerarşik güç: pouvoir hiérarchique, I: 166

hizmet adem-i merkeziyeti: décentralisation par service, I: 126

hizmet alımı sözleşmeleri: levazım sözleşmeleri, marchés de fournitures, II: 133

hizmet emirleri: instructions de service, I: 608

hizmet içi eğitim: formation professionelle au cours de la carrière, II: 631

hizmet içi emirler: innerdientlishe weisengun (alm), I: 557

hizmet içi kolluk tedbirleri: mesures de police interne du service, I: 621

hizmet karşılığında elde edilen hasılat: chiffre d’affaires du service, II: 366

hizmet konusunda emir ve talimat: ordre de service, II: 129

hizmet kusuru: faute de service, II: 735, 876,
1023-1026, 1043

hizmet malları: biens affectés aux services
publics
, II: 755

hizmet sağlayan kişiler: fournisseurs, II: 569

hizmet şefi: chef de service, I: 1023, 1154

hizmet vesilesiyle: à l’occasion du service, II: 1035

hizmet yararına fesih yetkisi: pouvoir de résiliation dans l’intérêt du service, II: 138

hizmet yararına fesih: résiliation dans l’intéret
du service
, II: 392

hizmet yönünden yerinden yönetim: décentralisation par service, I: 126

hizmet: prestation, II: 251

hizmet: service, I: 124

hizmeti görme ödevi: obligation d’assurer le service, II: 656

hizmetin geç işlemesi: fonctionnement tardive
du service
, II: 976

hizmetin hiç işlememesi: absence de fonctionnement du service, II: 976

hizmetin içinde: dans le service, II: 1035

hizmetin iyi bir şekilde işlemesi: bon fonctionnement du service, I: 1023

hizmetin kötü işlemesi: mauvaise fonction-
nement du service
, II: 976

hizmetin normal işleyişi: fonctionnement
normal du service
, II: 273

hizmetin organizasyonunda eksiklik: défaut
dans l’organisation du service
, II: 1000

hizmetin örgütlenmesine ilişkin tedbirler:
mesures d’organisation du service, I: 619

hizmetlerin devam ettirilmesini isteme hakkı: droit au maintien de service public, II: 273

hukuk boşluğu: vide juridique, I: 939

hukuk devleti: État de droit, I: 96, 99, 101; alm: rechtsstaat, I: 99

hukuk güvenliği: sécurité juridique, I: 964, 980, 993

hukuk kuralının ihlâli: violation de la régle de droit, I: 807

hukuka aykırı işlemler: actes illégaux, I: 891

hukuka aykırı: illégal, I: 875

hukuka aykırılık: illegalité, I: 896, II: 979

hukuka uygunluğunun incelenmesi: appréciation de la légalité, I: 1147

hukuka uygunluk ilkesi: principe de légalité, I: 985

hukuka uygunluk karinesi: présomption de conformité au droit, I: 68, 469, 571; privilège du préalable, II: 130

hukuken korunan durum: situation juridiquement protégée, II: 1184

hukuken korunan menfaat: intérêt juridiquement protégé, II: 1184

hukukî dayanaklar: visas, I: 717

hukukî etkiden bütünüyle mahrum: dépourvu de tout effet juridique, I: 582

hukukî eylem: action juridique, I: 507

hukukî faaliyetler: activités juridiques, II: 1007

hukukî güvenlik ilkesi: principe de la securité juridique, I: 933

hukukî işlem: acte juridique, I: 507

hukukî sebepler: motifs de droit, I: 769, 802

hukukî sonuç: effets de droit, I: 507, 508

hukukî sorumluluk: responsabilité civile, II: 929, 931

hukukî tavsif: qualification juridique, I: 779

hukukî tedbirler: mesures juridiques, II: 1007

hukukîlik denetimi: contrôle de la légalité, I: 826

hukukîlik ilkesinin sınırları: limites du principe
de la légalité
, I: 826

hukukîlik ilkesinin yumuşatılması: assouplissements du principe de légalité, I: 826

hukukîlik: légalité, I: 100, 170, 188

hukukun genel ilkeleri: principes généraux du droit, II: 165; I: 741, 746, 930; II: 1142

huzur: tranquillité, I: 857

hücre cezası: mise au cellule disciplinaire, I: 623

hükmî şahıslar: personnes morales, I: 132

hükûmet etmek: gouverner, I: 78

hükûmet fonksiyonu: fonction gouvernementale,
I: 35

hükûmet tasarrufları: actes de gouvernement,
I: 538, 539, 546, II: 968

hürriyetten mahrum edici: priatives de liberté,
I: 945, II: 549

ısdar: promulgation, I: 541

---İ---

icap ve teklifler: offres et propositions, I: 599

icra: exécution, I: 943

icraî işlemler: actes non exécutoires, I: 593, 594

icraî karar: décision exécutoire, I: 567

icraî karardan sonraki işlemler: actes postérieurs
à la décision exécutoire
, I: 606

icraî olmayan işlemler: actes non exécutoires,
 I: 568, 594

icraî: exécutoire, I: 488

icraîlik özelliği: caractère exécutoire, I: 567, 594

icrası, exécution, II: 114, 705

iç disiplin: discipline interne, I: 494

iç düzen işlemleri: mesures d’ordes intérieur,
I: 607, 619

iç düzen tedbirleri: mésures d’ordre intérieur,
II: 682

iç yaşam: vie intérieure, I: 607

içerik: contenu, negotium, I: 711

içtihadî kriter: critère jurisprudentiel”: kamu hizmetinin tanımında, II: 240

içtihat değişiklikleri: revirements de jurisprudence, I: 53

içtihat: jurisprudence, I: 52

içtima: cumul, 675

idare edilenlere karşı ileri sürülebilir:
opposables aux administrés, I: 618

idare etmek: administrer, I: 78

idare hukuku: droit administratif, I: 19, 41

idare hukukunun anayasal temelleri: bases constitutionnelles du droit administratif, I: 73

idare hukukunun devamlılığı: continuité du
droit administratif
, I: 77

idare hukukunun özerkliği: autonomie du droit administratif, I: 53

idare hukukunun uygulama alanı: domaine d’application du droit administratif, I: 60

idare mahkemesi: tribunal administratif,

idare sabreder: patiens quia aeterna, II: 788

idare: yönetim, administration, I: 19

idareci-hâkim sistemi: système de l’administrateur-juge, I: 45

idarenin arızî işbirlikçileri: collaborateurs occasionels de l’administration, I: 643

idarenin ayrıcalıkları: prérogatives de l’administration, II: 128

idarenin denetlenmesi: contrôle de l’administration, I: 88

idarenin eylemleri: fait matériel, agissements,
II: 979

idarenin faaliyetleri: activités de l’administration, I: 507

idarenin felç olması: paralysie de l’administration, I: 764

idarenin gönüllü işbirlikçileri: collaborateurs bénévoles de l’administration, I: 643

idarenin hak ve yetkileri: droits de l’administration: idarî sözleşmelerde, II: 128

idarenin hareket araçları: moyens d’action de l’administration, II: 551-926

idarenin hukuku: droit de l’administration, I: 42

idarenin işlemleri: actes de l’administration, I: 507, 550

idarenin medenî sorumluluğu: responsabilité civile de l’administration, II: 942

idarenin özel hukuk işlemleri: verwaltungs-privatrechtliche, I: 555

idarenin özel hukuk sözleşmeleri: contrats de droit privée de l’administration, II: 8

idarenin sorumluluğu: responsabilité de l’administration, II: 927-1308

idarenin sözleşmeleri: contrats de l’administration, II: 8

idarenin yetkileri: pouvoirs de l’administration,
II: 128

idareye karşı ileri sürülebilir: opposables à l’administration, I: 618

idareyle dıştan işbirliği yapan kişiler: collaborateurs extérieurs à l’administration,
II: 569, 575

idarî aşama: phase administrative: kamulaştırmada, II: 885

idarî başvuru: recours gracieux, I: 989

idarî eşya hukuku: droit administratif des biens,
II: 551

idarî fonksiyon: fonction administrative, I: 26, 28, 30, 35, 512

idarî işlem: acte administratif, I: 511;
alm: verwaltungsakt, I: 554, 556

idarî işlemin yokluğu: inexistence de l’acte administratif, I: 880

idarî işlemler: actes administratifs, I: 87, 550

idarî işlemlerin etki süresi: durée des effets des actes administratifs, I: 956

idarî işlemlerin etkilerinin sona ermesi: fin des effets de la décision, I: 956

idarî işlemlerin geri alınması ve ilga edilmesi: retrait et abrogation des actes administratifs,
I: administratifs, I: 930

idarî işlemlerin geriye yürümezliği ilkesi:
principe de non-rétroactivité des actes administratifs, I: 930

idarî işlemlerin hukukî değerinin kaybı: perte
de la valeur juridique des actes
administratifs
, I: 956

idarî işlemlerin sona ermesi: disparition des
actes administratifs, extinction des actes administratifs
, I: 956

idarî işlemlerin yürürlüğünün sonu: fin de
vigueur des actes administratifs
, I: 956

idarî işlemlerin yürürlükten çıkması: sortie
de vigueure des actes administratifs
, I: 956

idarî kamu hizmetleri: services publics administratifs, II: 237

idarî karar: décision administrative, II: 496

idarî kararın icrası: exécution des décisions administratifs, I: 943

idarî kararlar: décisions administratifs, I: 240, 560,

idarî kolluk: police administra-tive, II: 423

idarî makam: autorité administrative, I: 635;
alm: verwaltungsbehörde, I: 555

idarî müeyyideler: sanctions administratives,
I: 493, 944

idarî müeyyideler: sanctions administratives,
II: 549

idarî mülkiyet: propriété administrative, II: 763

idarî özerklik: autonomie administrative, II: 352

idarî rejim: régime administratif, I: 44

idarî sorumluluğun özerkliği: autonomie de la responsabilité administrative, II: 953, 954

idarî sorumluluk: responsabilité administrative, I: 70, 88, 469; II: 929-1308

idarî sözleşmeler: contrats administratifs, I: 69, 559; II: 1-214

idarî sözleşmelere karşı iptal davası açılamayacağı kuralı: principe de l’irrécevabilité du recours pour excès du pouvoir contre les contrats administratifs, II: 186

idarî sözleşmelerin akdedilmesi: conclusion des contrats administratifs, II: 94-112

idarî sözleşmelerin düzenleyici hükümleri:
clauses réglementaires des contrats administratifs, II: 199

idarî sözleşmelerin uygulanması: exécution des contrats administratifs, II: 117-167

idarî teşkilât: organisation administrative, I: 87

idarî vesayet: tutelle administrative, I: 174, 180

idarî yargı: contentieux administratif, I: 88

idarî: administratif, I: 196

iddia: prétention, I: 27, 513

iflas: faillite, I: 469

ihkak-ı haktan imtina: deni de justice, II: 1016

ihtar: mises en demeure, I: 626, II:130, 497

ihtisas ilkesi: principe de spécialité, I: 128, 153, 473, 947

ihtiyarî danışma: consultation facultative, I: 235, 736, 755

ihtiyarî istişare: consultation facultative, I: 235, 736, 755

ihtiyat yükümlülüğü: obligation de réserve, II: 654

ihtiyati tedbir: mesure conservatoire, II: 637, 700

ikame yetkisi: pouvoir de substitution, I: 169; II: 1250

ikame: substitution, I: 181

iki-yanlı idarî işlemler: actes administratifs bilatéraux, I: 559

ikrah: violence, II: 96

iktidar devri: délégation de pouvoir, I: 648, 665

iktisadî ve ticarî kamu hizmetleri: services publics industriels et commerciaux, I: 64

iktisap: acquisition, II: 768

il emlakine ilişkin kolluk yetkileri: pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine départemental, II: 448

il genel meclisi: conseil général, I: 586

il kurulları: conseils de préfecture, II: 13

il yolu: voirie départmentale, II: 778

il: départment, I: 262

ilân yoluyla yayın: publicité par voie
d’affichage
, I: 921

ilân: affichage, I: 561, 1124

ilâve maksatlar: buts accessoires, I: 860

ilçe: arrondissement, I: 270

ilde hükûmetin temsilcisi: représentant du gouvernement dans le départment, I: 264

ileri sürülebilirlilik: opposabilité, I: 926

ileri sürülemezlik: inopposabilité, I: 927

ilerleme tablosundan silinme: radiation du
tableau d’avancement
, II: 677

ilerleme: avancement des fonctionnaires, II: 634

ilga: abrogation, 962

ilga: abrogation, I: 751, 962

ilgililere duyurma: publicité, I: 919

ilgililerin rızasının alınması: acquiescement
des intéressés
, I: 767

ilgilisinin haklarını etkilememe: ne faisant pas grief, I: 622

ilgilisinin menfaatlerini etkilememe: ne faisant pas grief, I: 624

ilgilisinin menfaatlerini etkilemesi: faisant grief, II: 710

ilk işlem: acte initial, I: 645, 753

ilk işlemin karşıt işlemi: acte contraire de l’acte initial, I: 756

ilkel: originaire, I: 110, 1030

illiyet bağı: lien de causalité, II: 1213

iltihakî sözleşmeler: contrats d’adhesion,
II: 5, 68, 113

iltizam sözleşmeleri: contrats d’affermage,
II: 69-70, 363

iltizam veren: affermant, II: 363

iltizam: affermage, 363-365

imar irtifakları: servitudes d’urbanisme, II: 1178

imar planı bakımından durumunu belirten belgelerin: certificats d’urbanisme, I: 583

imkânsız usûller teorisi: théorie des formalités impossibles, I: 762

imtiyaz işlemi: acte de concession, II: 378

imtiyaz sahibi veya imtiyazcı: concessionnaire,
II: 362

imtiyaz sözleşmesi: contrat de concession,
II: 68-69, 362, 410

imtiyaz veren: concédante, II: 68

imtiyaz: concession, II: 361, 830

imtiyazcı özel kişinin kusurundan dolayı idare mahkemesi tarafından imtiyaz sözleşmesinin feshi: résiliation aux torts et griefs, II: 392

imtiyazcı özel kişiye sağlanan avantajlar: avantages consentis au concessionnaire, II: 386

imtiyazcı: concessionnaire, II: 68, 271, 370

imtiyazcının kusuru dolayısıyla fesih: résiliation aux torts et griefs, II:, 392

imtiyazı veren: concédant, II: 362, 370

imtiyazın düşmesi veya düşürülmesi: déchéance du concession, II: 134, 163, 391, 392

imtiyazın yenilenmesi: renouvellement de la concession, II: 392

imza devri: délégation de signature, I: 648, 665

imza: signature, I: 203, 679, 713, 923

imzalanmalarından itibaren: dès la signature,
I: 923

indirimler: déductions, II: 1269

infisahî şart: condition résolutoire, I: 940, 957,
999, 1052

infisahî şarta bağlı tek taraflı işlem: acte unilatéral affecté d’une condition résolutoire, II: 588, 625

infisahî şartın gerçekleşmesi: réalisation de condition résolutoire, I: 957

inha, proposition, I: 352, 598, 733

insan emeği sonucu: résultat du travail de l’homme, II: 912

insan onuru: dignité de la personne humaine,
II: 421

insan onuruna saygı ilkesine: respect de la
dignité de la personne humaine
, I: 773

inşaî işlemler (yapıcı veya kurucu işlemler):
actes constitutifs, I: 580, 582

intifa hakkı: droit d’usufruit, II: 743, 809, 905

iptal davası: recours en annulation, I: 876;
recours pour excès de pouvoir, I: 700; II: 176

iptal davasına bakan hakim veya mahkeme:
juge de l’excès du pouvoir, II: 181, 191

iptal yetkisi: pouvoir d’annulation, I: 168, 183

iptal: annulation, I: 696, 876, 894, 896;

irade açıklaması: manifestation de volonté, I: 507, 508, 713

irade işlemi: acte de volonté, I: 204

irade sakatlığı hâlleri: vices de consentement, II: 96

iradelerin uyuşumu: accord des volontés,
II: 94, 587

iradî devir: aliénations volontaires, II: 797

irat şeklinde tazminat: indemnisation en rente,
II: 1284

irat: rente, II: 1284

irtifak hakları: droits de servitude, II: 743, 809,
878, 905

irtikap: concussion, II: 1015

isimsiz hürriyetler: libertés innomméés, II: 507

isimsiz idarî sözleşmeler: contrats administratifs innomés, II: 86

isimsiz sözleşmeler: contrats innomés, II: 368

ismen: nominativement, I: 560

isnat edilebilir: imputable, II: 1174

ispat yükü: charge de la preuve, II: 999

ispat: preuve, I: 861

isteği dışında: ultra petita, I: 637

istem dışı hata: erreur involontaire, I: 853

istifa: démission, I: 376, II: 588, 641; II: 641

istihkak davası: action en revendication, II: 762

istikamet kararı: arrêté d’alignement, II: 788

istikamet planı: plân d’alignement, I: 961; II: 788

istikamet: alignement usûlü, 788

istimlak, expropriation, II: 847, 858

istimval: réquisition, II: 848-852, 858

istisna getiren hükümler dar yoruma tâbi tutulur: exceptio est strictissima interprétationis, I:

istisna: exception, I: 937

istisnaî ağırlıkta bir kusur: faute d’une exceptionnelle gravité, II: 1001

istisnaî bir risk: risque exceptionnelle, II: 1077

istisnaî hukuk: droit d’exception, I: 85

istisnaî hukuk: droit d’exception, I: 85

istisnaî memuriyet: =emplois à la discrétion
du gouvernement
, II: 630

istisnaî nitelikte bir yetki: pouvoir exceptionnel,
I: 175

istisnaî yetki: compétence d’exception, I: 399,
473, 637

istişare organı: organe consultatif, I: 734

istişarî usûl, procédure consultative, I: 734

istişarî: consultatif, I: 488, 734, 1104, 1106

iş hukuku: droit du travail, II: 557

iş kazası: accident du travail, II: 1098, 1103

işbirliği: collaboration, II: 569, 1106, 1258

işgal ruhsatı: permis de stationnement, II: 831

işgal: occupation, II: 828, 845, 846

işgal: réquisition, I: 864

işgaliye: droits de place, II: 364

işlem: acte, I: 753

işlemez karar: délibération inopérant, I: 885

işlemin içeriği: contenu de l’acte, I: 805; II: 4

işlemin konusuna ilişkin hukuka aykırılık: illégalité à l’objet de l’acte, I: 806

işlemin taşıyıcısı: teneur de l’acte, I: 633

işlemin yapıcısı: auteur de l’acte, I: 633

işletme işlemleri: temşiyet tasarrufları, actes
de gestion
, I: 62

işletme usûlleri: modes de gestion, II: 341-370

işletme usûllerinin serbestçe belirlenmesi ilkesi: principe de la libre détermination du mode
de gestion
, II: 342

işletme usûlü: modes de gestion kavramı, 341

işsizlik aylığı: allocation de chômage, II: 1270

itaat ödevi: devoir d’obéissance, II: 655

itaat yükümlülüğü: devoir d’obéissance, I: 166, 167

ithalatçılara duyuru: avis aux importateurs, I: 632

itiraf: aveu, I: 862

itiraz: exception, I: 1015

itirazlar, mülahazalar, gözlemler: observations,
I: 741

iyi idare: bonne administration, I: 724

iyi işletme icapları: impératifs de bonne
gestion
, I: 474

iyi niyetli: de bonne foi, II: 95

iyilik olsun diye karşılıksız olarak: à titre purement gracieux, II: 1178

izin alma hakları: droit à l’autorisation, II: 831

izin: autorisation, II: 95, 355, 499, 500, 830, 886,

izin: ruhsat, autorisation, II: 484, 499

---K---

kaba saba hukuka aykırılıklar: illégalités grossières, I: 886

kabil-i dermeyan, opposable, I: 926

kabul edilmiş risk: risque accepté, II: 1178

kabul: acceptation, II: 641

kaçınma yoluyla tarafsızlık: neutralité
abstention
, II: 285

kademe ilerlemesi: avancement d’échelon,
II: 606, 635

kademe indirmesi: abaissement d’echélon, II: 677

kadroların kurumun içinden doldurulması: recrutement interne, II: 621

kadük olma, caducité, I: 958, 959

kaldırma (ilga): abrogation, I: 751, 962

kaldırma: supression, 334, 339

kamu alacakları tahsili: recouvrement des créances publiques, I: 69

kamu düzeni: ordre public, I: 637, 740, 793,
857, 1023

kamu düzeni: ordre public, II: 418-423, 506, 1073

kamu düzenine ilişkin bir def'i: moyen d’ordre public, I: 853, 896, 936

kamu düzeninin bozan tehdidin ağırlığı:
gravité de la menace du trouble, II: 517

kamu emlâki: domaine public, II: 741

kamu eşyası: biens publics, II: 551

kamu görevi hukuku: droit de la fonction publique, II: 555

kamu görevi sözleşmesi: contrat de fonction publique, II: 588

kamu görevi: fonction publique, I: 88; II: 555, 740

kamu görevlerine girişti eşitlik ilkesi: principe de l’égale admissibilité aux emplois publics, II: 612

kamu görevlileri: agents publics, II: 553-740

kamu görevlisi çalıştırma sözleşmeleri: contrat d'engagement d'un agent public, II: 200

kamu görevlisi: agent public, I: 469

kamu gücü ayrıcalıkları: prérogatives de la puissance publique, I: 54, 56, 67, 66, 143, 479, publique, I: 147, 468

kamu gücü ayrıcalıkları: prérogatives de puissance publique, II: 233

kamu gücü faaliyeti: activité de puissance publique, II: 1007

kamu gücü işlemleri: actes de puissance
public
, I: 61

kamu gücü okulu: école de la puissance
publique
, I: 61

kamu gücü ölçütü: critère de puissance
publique
, I: 60

kamu gücü ölçütünün yeniden doğuşu:
renouveau de la puissance publique, I: 65

kamu gücü tedbiri: (alm): hoheitliche maßnahme, I: 555

kamu gücü yükümlülükleri: sujétions de
puissance publique
, II: 233

kamu gücü: puissance publique, I: 65

kamu güvenliği: âmme emniyeti, âmme asayişi, sécurité publique, sûreté publique, II: 419

kamu hastanelerinde tedavi gören kişiler: personnes en traitement dans les hopitaux publics, II: 1000

kamu hizmeti ekolü: école du service public, I: 63

kamu hizmeti ihtiyaçları: besoins d’un service public, II: 749

kamu hizmeti imtiyazcıları: conscessionnaires
de service public
, II: 569

kamu hizmeti imtiyazı usûlünün canlanması: renouveau de la technique de la concession

de service public, II: 397

kamu hizmeti imtiyazı: concession de service public, II: 370-399

kamu hizmeti kanunları: lois du service public,
II: 263-316

kamu hizmeti kriteri: critère du service public,
II: 24

kamu hizmeti krizi: crise du service public, 63

kamu hizmeti ölçütü: critère du service public,
I: 62, 479

kamu hizmeti teorisinin krizi: crise de la théorie du service public, I: 65

kamu hizmeti: service public, II: 217-416

kamu hizmetinden doğrudan doğruya ve
bireysel olarak yaralanan kişi: bénéficiaire direct et individuel, II: 251

kamu hizmetine tahsis: affectation à un
service public
, II: 749

kamu hizmetine ulaşma hakkı: droit d’accès
au service public
, II: 275

kamu hizmetinin bizzat yürütülmesi: exécution même d’un service public, II: 24

kamu hizmetinin devri sözleşmesi: contrat
de la délégation du service public
, II: 369

kamu hizmetinin ifasında işlenilen kusur: faute commise dans l’exécution du service
public
, II: 977

kamu hizmetinin kaldırılması: supression des services publics, II: 334-341

kamu hizmetinin kurulması: création du
service public
, II: 316-344

kamu hizmetinin kurulmasını isteme hakları: droit à la création des services publics, II: 321

kamu hizmetinin organizasyonu ve çalışması: organisation et le fonctionnement du service public, II: 116, 379

kamu hizmetinin sürdürülmesini isteme hakkı: droit au maintien des services publics, II: 339

kamu hizmetinin yürütülme usûlünü: modalité d’exécution du service public, II: 27

kamu hizmetiyle görevli özel kişiler: personnes privées chargées d’un service publique, I: 147

kamu hizmetleri hukuku: droit des services publics, I: 63

kamu hizmetlerinde değişkenlik ilkesi: mutabilité, 585

kamu hizmetlerine tahsis edilmiş kamu malları: domaine public affecté aux services publics, II: 822

kamu hizmetlerinin işletilmesi usûlleri: modes de gestion des services publics, II: 341-399

kamu hukuku bağı: lien de droit public, II: 571

kamu hukuku durumu: situation de droit public,
II: 584

kamu hukuku sözleşmesi: contrat de droit public, II: 588

kamu hukuku tüzel kişileri: personnes morales
de droit public
, I: 133, 157, 468

kamu hukukunun genel ilkeleri: principes généraux du droit public, I: 169

kamu huzuru: tranquillité publique, II: 419

kamu idareleri: administrations publiques, I: 19, 20, 133, 151, 466

kamu ihalesi: marchés publics, I: 517; II: 94-111

kamu istikraz sözleşmeleri: contrats d’emprunt publique, II: 70

kamu kurumları: établissements publics, I: 133, 151, 465, 466, 490

kamu kurumu ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahiptir, 352

kamu kurumu usûlü: procédé de l’établissement public, II: 351-353

kamu kurumu: établissement public, II: 351

kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulması: rupture de l’égalité devant les charges publiques, II: 542

kamu külfetleri karşısında vatandaşların eşitliği ilkesi: égalité des citoyens devant les charges publiques, II: 936, 1071, 1141-1143

kamu malı olmaktan çıkma veya çıkarılma:
sortie du domaine public, II: 773

kamu malı oluşturmak: constitution du domaine public, II: 880

kamu malı rejimi: domanialité public, I: 69; II: 767

kamu malı: domaine public, II: 746

kamu malını haksız işgal eden kişi: occupants sans titre, II: 832

kamu malının işgal izinleri: autorisations d’occupation du domaine public, I: 969, 996

kamu malları kullanan kişiler: utulisateur du domaine public, II: 251

kamu malları sınırlarının tespiti: délimitation
du domaine public
, II: 785

kamu malları: domaine public, I: 88

kamu malları: domaine public, II: 225

kamu mallarını koruma kolluğu: police de la conservation du domaine public, II: 818

kamu mallarının devredilmezliği ilkesi: principe de l’inaliénabilité du domaine public, II: 791

kamu mallarının haczedilemezliği ilkesi: principe de l’insaissabilité des biens publics, II: 799

kamu mallarının hukukî rejimi: domanialité publique, II: 767, 791

kamu mallarının özel kişiler tarafından işgaline ilişkin sözleşmelerden: contrats comportant occupation du domaine public, II: 13

kamu mallarının zamanaşımıyla kazanılamaması: imprescriptibilité du domain public, II: 807

kamu sağlığı: salubrité publique, II: 419

kamu tüzel kişilerinin özel hukuk tüzel kişilerinden ayrılması sorunu, I: 140

kamu tüzel kişilerinin özel mallarının işletilmesine: gestion du domaine privé, II: 221

kamu tüzel kişilerinin sorumluluğunun şartları: conditions de la responsabilité des personnes publiques, II: 1172

kamu tüzel kişilerinin tahkime başvurma yasağı ilkesi: principe interdisant aux personnes publiques de recourir à l’arbitrage, II: 207

kamu tüzel kişisinin yerine: au lieu et place
d’une personne publique
, II: 22

kamu yararı amacı: but d’intéret général, I: 853

kamu yararı gereği: nécessité d’intérêt général,
II: 277

kamu yararı kararı: déclaration d’utilité publique, I: 563, 846, 969, 998; II: 883, 886

kamu yararı: intéret public, II: 221, 223; intéret général, I: 54, 70; utilité publique, II: 869, 880

kamu yararına fesih: résiliation dans l’intérêt public, II: 135, 163, 392

kamu yararına tahsis: affectation à l’utilité publique, II: 748

kamu yararına yabancı bir amaç: but étranger
à l’intéret général
, I: 854

kamu yararını bütünüyle: intérêt public dans
sa totalité
, I: 856

kamu yararının özel bir kategorisi: un catégorie particulière d’intérêt public, I: 856

kamu yönetimi: administration publique, II: 556

kamulaştırma: expropriation, I: 469, 864; expropriation pour cause d’utilité publique, II: 880

kamunun doğrudan kullanımı: usage directe du public, II: 749

kamunun doğrudan kullanımına tahsis edilmiş kamu malları: domaine public affecté à l’usage direct public, II: 823

kamusal estetik: esthétique publique, II: 420

kamusal mallar: domaine public, II: 744

kamusal mülkiyet: propriété publique, II: 764

kamuya açık yerler: lieux ouverts au public, II: 513

kamuya yararlı dernekler: associations d’utilité publique, I: 147, 477

kanaat: opinion, I: 630

kanun hükmünde kararnameler: decrets-loi, ordonnances, 1149

kanuna aykırı olmamak: intra legem, I: 493

kanuna dayanma: secundum legem, I: 110, 493, 102, 1031, 1039

kanunî hakikat: verité légale, I: 954

kanunî ve nizamî durum: situation legale et réglementaire, II: 251, 253, 585, 587, 689

kanunî ve nizamî: légal ve reglémentaire, II: 584, 664, 588

kanunî ve nizamî: statutaire et reglementaire, I: 53, 54, 578, 806

kanunla belirlenen idarî sözleşmeler: contrats administratifs par détermination de la loi, II: 11

kanunla nitelendirmeler: qualifications textuelles, II: 240

kanunlara uygun: intra legem, I: 1039

kanunlardan dolayı idarenin sorumluluğu: responsabilité du fait des lois, II: 957, 1159-1167

kanunsuz ceza olmaz: nulla poena sine lege,
II: 678

Kanunsuz düzenleme yetkisi olmaz: pas de pouvoir réglementaire sans texte, I: 1022

kanunsuz emir: ordre illégal, II: 655

kanunsuz suç olmaz: nullum crimen sine lege,
II: 683

Kanunsuz vesayet olmayacağı gibi, kanunun ötesinde de vesayet olmaz: pas de tutelle sans texte, ni au-delà des textes, 178

kanunun çizdiği sınırlar içinde: intra legem,
I: 112, 1028

kanunun doğrudan ihlâli: violation directe
de la loi
, I: 807

kanunun ihlâli: violation de la loi, I: 807, 808

kara kamu malları: domaine public terrestre,
II: 756

karar vermeye gerek olmaması: non lieu à
statuer
, I: 980, 988

karar: arrêté, I: 588

karar: décision, I: 567, II: 95

kararname: décret, I: 587, 1024, 1151

karayolları suçları: contraventions de voirie routière, II: 819

karineler demeti: faisceau de présomptions, I: 862

kariyer sistemi: système de la carrière, II: 604

karma işlemler: actes complexes, I: 586; actes mixtes, II: 6

karma tüzel kişiler: personnes morales mixtes,
I: 155

karma yapılı işlem: acte de structure complexe,
I: 513

karşı işlem: acte contraire, I: 971

karşı konulamazlık: irrésistibilité, II: 1222, 1223

karşı-imza: contreseing, I: 205, 587, 679, 715

karşılıklı anlaşma: accord amiable, II: 853

karşıt işlem: actus contrarius, acte contraire

kasir sebepler: motifs surabandonts I: 800

katılmalı sözleşmeler, contrats d’adhesion,
II: 5, 68, 113

kaydı altında: sous réserve, I: 747

kayırma sistemi: spoil system (ing.), II: 605

kayırmacılık: favoritisme, II: 97

kaymakam: sous-préfet, I: 271

kaza (ilçe): arrondissement, I: 270

kaza: cas fortuit, II: 1098, 1228-1231

kazanılmış haklar: droits acquis, II: 339, 585, 887; (lat.) jura quaesita, I: 97

kazanılmış haklara saygı: respect des droits acquis, I: 964, 993

kazanma: acquisition, II: 844

kaziye-i muhkem, chose jugée, res judicata, I: 33, 531, 692, 953

keenlemyekün: quasi inexistence, I: 887, 888, 893

kendi kâr ve zararına: à ses risques et profits, II: 362, 364

kendi koyduğun kurala göre davran: legem
patere quam facisti
, I: 562, 1142

kendiliğinden işbirliği yapan kimseler: collaborateurs spontanés, II: 1111

kendiliğinden işbirliği: collaboration
spontanée
, II: 1112, 1251

kendisini bütünüyle görevine adaması: obligation de se consancrer à ses fonctions, II: 656

kesin hükmün ihlâli: violation de la chose
jugée
, I: 810

kesin hüküm gücü: autorité de chose jugée,
(alm.) rechtskraft, I: 953

kesin hüküm gücü: autorité de la chose jugée, I: 531, 953; II: 960, 1017

kesin hüküm: chose jugée, res judicata, I: 33, 531, 692, 953

kesin karar gücü: autorité de chose décidée, I: 953

kesin tarafsızlık: stricte neutralité, II: 289, 291

kesin: certain, II: 1180; définitf, I: 989

kesine yakın gösterge: indice quasi certain, II: 235

kesinti: abattement, II: 1270

kılık değiştirmiş disiplin müeyyideleri:
sanctions déguiséés, II: 681

kınama: blame, I: 622; II: 677, 678, 709

kınama: sévères observations, I: 624

kır bekçisi: gardes champêtres, II: 448

kısmî ilga: abrogation partielle, I: 963

kısmî iptal: annulation partielle, I: 936

kısmî zamanlı görevliler: agents à temps
 partiel
, II: 575

kimse kendi davasında hâkim olamaz: nemo
debet esse iudex in propria causa
, I: 45

kimse sorumlu olduğundan daha fazlasına mahkûm edilemez ilkesi: le principe qu’une personne ne doit jamais être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas, II: 1260

kişi bakımından yetki: compétence ratione personae, I: 678

kişi topluluğu: universitates personorum, corporation, I: 133, 152

kişi: personne, I: 132

kişilere verilen zararlar: dommages aux
personnes
, II: 1277

kişilerin menfaatini etkilemeyen: ne faisant pas grief, I: 607

kişilerin menfaatini etkileyen: faisant grief, I: 607

kişilik-dışı: impersonnel, I: 560

kişisel fiiller: faits personnels, II: 687

kişisel kusur: faute personnelle, II: 736,
1026-1069, 1076

kişisel saik: mobile personel, I: 854

kişisel saikler: préoccupations d’ordre privé,
II: 1027

kişisel sorumsuzluk: irresponsabilité person-
nelle
, II: 1025

kişisel: personel, I: 853

kişiye bağlı: intuitu personae (lat.), II: 380

kişiyi göz önünde bulunduran işlemler: mesures prises en considération de la personne, I: 746

kolaylık: facilitation, I: 616

kolejyal makamlar: autorités colégiales, I: 586

kolejyal: collégial, I: 586, 635

kolektif işlemler: actes collectifs, I: 585

kolektif kullanım: utilisation collective: kamu mallarının, II: 823

kolektif sorumluluk: responsabilité collective,
II: 930, 1134

kolluk eylemleri: actes matériels, opérations matérielles de police, II: 500, 540; activités matérielles de police, II: 541

kolluk izinleri: autorisations de police, I: 968, 996

kolluk makamı: autorité de police, II: 447

kolluk operasyonları: opérations de police, II: 500

kolluk operasyonlarının çok anlamlılığı: polyvalence des opérations de police, II: 431

kolluk personeli: personel de police, II: 447

kolluk tedbiri alma zorunluluğu: obligation de prendre les mesures de police, II: 488

kolluk tedbiri: mesure de police, II: 488, 549

kolluk tedbirinin ağırlığı: gravité de la mesure
de police
, II: 517

kolluk tedbirlerinin alınmasında basit hata: faute simple dans l’ediction des mesures, II: 1008

kolluk tedbirlerinin uygulanmasında ağır hata: faute lourde dans l’exécution des mesures
de police
, II: 1008

kolluk usûlleri: procédés de police, II: 483

kolluk yetkileri: attributions de police, I: 266

kolluk yetkilerinin genişlemesi: extension des pouvoirs de police, II: 520-539

kolluk yetkilerinin yarışması: concours des pouvoirs de police, II: 474

kolluk yönetmelikleri: règlements de police,
I: 1153

kolluk: police, I: 88; II: 417

komşuluk zararları: inconvénients du
voisinage
,
II: 1146

komşuluk: mitoyenneté hakkı, 763

konu bakımından yetki: compétence ratione materiae, I: 684

konu: objet, I: 805, 960, 1081

korporatif devşirme: recrutement corporatif, I: 496

koruma ve gözetim: droit de garde et de surintendace, II: 761

koruma: conservation, II: 791

koşulların değişmesi: changement des circonstances, I: 1012

koşulların eşitliği teorisi: théorie de
l’équivalence des conditions
, II: 1213

kral kötülük yapmaz: le roi ne peut mal
faire
, II: 939

kullanıcı adayları: candidats-usagers,
candidats à l’usage du service public, II: 275

kullanıcı: usager, 251, 291

kullanıcılar: usagers, II: 237, 251, 271, 276

kullanma: usus (lat), II: 743, 761, 905

kural-işlem: acte-règle, I: 26, 512

kurma: création, II: 316

kurulsal: collégial, I: 586, 635

kurum üzerindeki denetim: contrôle sur l’établissement, I: 478

kurumun kökeni: origine de l’établissement, I: 478

kusur karineleri: présomptions de fautes, II: 999

kusur: faute, II: 975-983, 1175

kusurdan bağımsız olarak: indépendamment de toute faute, II: 1079

kusurların birleşmesi: cumul des fautes, II: 1033

kusurlu sorumluluk, kusursuz sorumluluktan önce gelir: la responsabilité pour faute passe avant la responsabilité sans faute, II: 1072, 1143

kusurlu sorumluluk: responsabilité pour faute,
II: 540, 936, 972-1070

kusurlu: fautif, II: 688, 1175

kusursuz sorumluluğun tamamlayıcı: complémentaire subsidiaire niteliği, 1071

kusursuz sorumluluk: responsabilité sans faute,
II: 541, 936, 1070-1172

kusurun hizmetten tamamıyla kopuk olmaması: non dépourvu de tout lien avec le
service
, II:1038

kuvvet kullanarak icra: exécution par la
force
, I: 570

kuvvet: force, I: 947, 949; II: 544

küçük tedbirler: mesures mineures, I: 625; II: 710

---L---

lâiklik ilkesi: principe de laïcité, II: 287-304

levazım sözleşmeleri: marché de fournitures, II: 79-80, 136

liyakat sistemi: merit system (ing.), II: 604, 605

lüzumundan fazla sebepler: motifs
surabandonts
, I: 800

---M---

maaş: traitement, salaire, II: 671

madden yok olan işlemler: actes matériellement inexistant, I: 880

maddî anlam: au sens matériel, 217

maddî bütünlük: integrité matérielle, II: 819

maddî doğruluk: axactitude, II: 786

maddî faaliyetler: activités matérielles, II: 1008

maddî faaliyetlerini: activités matérielles, I: 507

maddî fiil: fait matériel, I: 769

maddî içerikleri: consistance, II: 756

maddî kriter: criterium matériel, I: 26, 512, 1097

maddî mallar: biens corporels, II: 742

maddî uygulama operasyonları: opérations matérielles d’exécution, II: 1008

maddî varlığı: existence matérielle, I: 728, 880

maddî ve dış düzen: ordre matériel et
extérieur
, II: 418

maddî zararlar: dommages matériels, II: 1276; préjudices matériels, II: 1190

mâdûn, subordonné hiérarchique, I: 163

mafevk: supérieur hiérarchique, I: 162

mağdur tarafından normal olarak üstlenilen risk: aléa normalement assumé par la
victime
, II: 1178

mağdurun kusuru: faute de la victime, II: 1073

mahallî idareler: collectivités locales, I: 287

mahallî idarelerin serbest idaresi: libre administration des collectivités locales, I: 1155

mahallî kamu hizmetleri: services publics
lacaux
, II: 326

mahiyeti gereği cari işler: affaires courantes par nature, I: 676

mahrum kalınan kazanç: lucrum cessans,
II: 393, 140, 163

mahsus park yerleri: stationnements réservés,
II: 825

maksat: but, I: 851, II: 515

maksatların çokluğu: pluralité de buts, I: 860

makul sebep düşüncesi: idée de cause raisonnable, II: 1214

makul süre: délai raisonnable, I: 817, 1037

mal dönüşümleri: mutations domaniales, II: 776

mal topluluğu: universitates bonorum,
fondation, institution
, I: 133, 152

mal ve hizmetler sağlayan biri: fournisseur,
II: 365

mal: biens, 742, 754

mala verilen zararlar: dommages aux biens,
II: 1190, 1276

malın satış değeri: valeur vénale du bien, II: 1267

malî avantajlar: avantages financiers, II: 387

malî çıkar maksadıyla yetki saptırması: détournement de pouvoir dans l’intérêt financier, I: 857

malî dengesi: équilibre financier, II: 127, 379

malî dengesini korunmasını isteme hakkına:
droit à l’équilibre financier, II: 386

malî hükümler: clauses financières, II: 137

malî özerklik: autonomie financière, II: 352

malî sorumluluk: responsabilité pécuniaire,
II: 931, 1024

maliyet fiyatına: à prix coutant, II: 243

malvarlığı sorumluluğu: responsabilité patrimoniale, II: 931

manevî acı: douleur morale, pretium
affectionis
, II: 1196

manevi değer: intérêt moral, II: 1193

manevî şahıslar: personnes morales, I: 132

manevi zararlar: préjudices moraux, II: 1192, 1193

manu militari, 544

mazur görülemez: inexcusable, II: 1028

mecburî danışma: mecburî istişare consultation obligatoire, I: 235, 236, 737

meccanilik ilkesi: principe de gratuité,
II: 243, 304-314, 825

medenî sorumluluk: responsabilité civile, II: 931

medenî vesayet: tutelle civile, I: 180

memur olmayan kamu görevlileri: agents
publics non fonctionnaires
, II: 573

memur (ast, mâdûn): subordonné hiérarchique,
I: 163

memurlar: fonctionnaires, II: 571, 574

memurların değerlendirilmesi: notations des fonctionnaires, II: 631-636

memurluğa giriş: entrée dans la fonction
publique, recrutement
, II: 610

memurluktan çıkarma: licenciement, II: 645

men etme, interdiction, II: 498

menfaatini etkilemeyen: ne faisant pas
grief
, I: 1124

Merkez Bankası iskonto faiz oranı: taux d’escompte de la Banque centrale, II: 1301

merkezî idare yöneticileri: directeurs d’administration centrale, II: 630

merkezî idare: administration centrale,

I: 22, 193, 194

meslek hastalığı: maladie professionnelle, II: 1098

meslek kuralları: codes de déontologie, I: 499

meslek kuruluşları: ordres professionels, I: 148, 501-503; corporation, I: 503

meslek yüksek okulları: grandes écoles, II: 293

meslek: carrière, II: 631

meslekî ağır kusurlar: faute lourde professionnelle, II: 1015

meslekî kusur: faute professionnelle, II: 674

meslekî sıfatla: à titre professionnel, II: 554

meslekî yetersizlik: insuffisance
professionnelle
, II: 689

mesuliyet, responsabilité, II: 929

meşru ayrımcılık: discrimination licite, II: 276

meşru menfaat: intérêt légitime, II: 1184

metin: texte, I: 712

metinsiz vesayet olmaz: pas de tutelle sans
texte
, I: 176, 391

metrukiyet: désuétude, I: 961

millete bağlılık ödevi: devoir de loyalisme à l’égard de la nation, II: 653

millî kamu hizmetleri: services publics
nationaux
, II: 317

millî piyango: loterie nationale, II: 222

minimum denetim: contrôle minimum,
I: 796, 797, 841

muhasebe müdürü: chef de comptabilité,
II: 252, 260

muhatap: destinataire, I: 560, 960

muhtemel zararlar: préjudices éventuels, II: 1181

mukarrerat: délibérations, I: 586

mutlak eşitlik: égalité absolue, II: 276, 278

mutlak yokluk: inexistence absolue, I: 880, 884

muvafık mütalaa, avis conforme, I: 238, 739

mücbir sebep: force majeur, II: 141-144, 1222-28

müeyyide korkusu: crainte de la sanction, I: 944

müeyyide yetkisi: pouvoir de sanction, II: 129

müeyyide: sanction, I: 27, 513, 745, 875, II: 488

müeyyide-fesih: résiliation-sanction, II: 134

müeyyidelendirici: sanctionnnatrice, II: 1179

müktesep haklar: droits acquis, II: 339, 585, 887; (lat.) jura quaesita, I: 97

mülazemet: suppléance, I: 669

mülk-devlet: patrimonialstaat, I: 96

mülkî idare taksimatı: bölümleri, I: 261

mülkî idare: administration territoriale, I: 194

mülkiyet devri yoluyla dönüşüm: mutation par transfert de propriété, II: 777

mülkiyet devri: transfert de propriété, II: 776

mülkiyet hakkı: droit de propriété, II: 743, 761,
 762, 905

mülkiyete elverişsiz mallar: biens insusceptibles de propriété privée, II: 754

mültezim: fermier, II: 69, 363

müstehcen nitelik: caractére licencieux, I: 793

müştak: dérivé, I: 1030

müşterek emanet: régie intéressée, II: 346, 365

müşterek emanetçi: régisseur intéressé, II: 365

müteahhit: entrepreneur, II: 79, 80, 84

müteselsil sorumluluk: responsabilité in
solidum
, II: 1240, 1241

müzakere: délibération, I: 587

---N---

nafia eserleri: ouvrages publics, II: 912, 1084, 1113

nafia işleri: travaux publics, II: 79, 881, 1114

nagihanî hadise: cas fortuit, II: 1098, 1228-1231

nakden tazmin: réparation en argent, II: 1257

nedensellik bağı: lien de causalité, II: 1213

neden-sonuç ilişkisi: relation de cause à effet,
II: 1213

negatif işlemler: actes négatifs, I: 969, 997

negatif yetkisizlik: incompétence négative, I: 691

nehir kenar sınırlarının belirlenmesine: délimitation du domaine public fluvial, I: 925

netice-i talep: conclusions, I: 988

nikahsız kadın: concubine, II: 1184

nispî çoğunluk: majorité relative, I: 680

nispî eşitlik: égalité proportionnelle, II: 276, 279

nitelendirilmemiş sözleşmeler: contrats non qualifiées, II: 368

nitelendirme: tavsif, qualification II: 9

niteliksel kriter: critère qualitatif, II: 4

niteliksiz menfaat: intérêt non qualifié, II: 1184

niyet açıklamaları: déclarations d'intention, I: 628

niyet: intention, I: 630, 634

niyetler: intentions, I: 851

nizasız kaza, juridiction non contentieuse, I: 530

normal bakım eksikliği: défaut d’entretien
normal
, II: 999, 1000, 1086

objektiflik yoluyla tarafsızlık: neutralité-objectivité, II: 286

olağan riskler: aléas ordinaires, II: 152

olağandışı riskler: aléas extraordinaires, II: 152

olağanüstü bir zarar: un préjudice exceptionnel,
II: 1076

olağanüstü hâller: circonstances exceptionnelles,
I: 571, 747, 951; II: 546

olağanüstü hâllerde çalışma yükümlülüğü
getirilen kişiler: requis occasionnels, II: 575

olağanüstü şiddet ve yoğunluk: violence et intensité exceptionnelles, II: 1224

olağanüstü tehlikeli bayındırlık eserleri: ouvrages publics exceptionnelement dangereux, II: 1086

olağanüstü tehlikeli nitelikte: caractère exceptionnelement dangereux, II: 1086

olayların gerçekliği: réalité des faits, I: 780

olayların hukukî tavsifi: qualification juridique
de faits
, I: 792

olayların hukukî tavsifinde hata: erreur de qualification juridique de faits, I: 792

olayların hukukî tavsifinin denetimi: contrôle de la qualification juridique de faits, I: 792

olayların maddî doğruluğunun denetimi: contrôle de l’exactitude matérielle des faits, I: 780

olayların maddîliği: matérialité des faits, I: 780

olayların maddîliğinin denetimi: contrôle de la matérialité des faits, I: 780

olayların normal seyri: cours normal des choses, II: 1214

oldukça ağır kusur: faute d’une particilère gravité, II: 134

olumlu: icraî, müspet, positif eylemler, II: 1173

olumsuz: ihmalî, menfi, negatif eylemler,
II: 1173, 1174

onama yetkisi: pouvoir d’approbation, I: 183

onaylanması: approbation, II: 95

operasyonlar: opérations, I: 507

operasyonun temel saiki: mobile principal de l’opération, II: 433

oranlılık denetimi: contrôle de proportionnalité, I: 798, 845

oranlılık ilkesi: principe de proportionnalité,
II: 512, 515

oranlılık: proportionnalité, II: 512, 517

oransızlık: disproportion, I: 845, 797, 798

orantılı: proportionnée, II: 515

ordonanslar: ordonnances, I: 1149

organik anlam: au sens organique, II217

organik anlamda idare: administration au
sens organique
, I: 21

organik kriter: critère organique, II: 19

orta malları: res communes, res publica, biens affectés à l’usage de tous, II: 754

ortak hukuk: droit commun, I: 46, 85

ortak hukuk: droit commun, I: 85

ortak hukuku aşan kurallar: règles exorbitants du droit commun, I: 85

otorite işlemleri: actes d’autorité, I: 61

---Ö---

ödeme güçlüğü hâli: cas d’insolvabilité, II: 1250

ödemezlik def’i: exceptio non adempleti contractus, II: 119, 129

ödenti, redevance, II: 69, 387

ödenti: redevance, II: 241, 305, 826

ölçülülük ilkesi: principe de proportionnalité, II: 511, 515, 679

ölçüsüzlük: inadéquation, I: 779

ömür boyu irat: rente viagère, II: 1189, 1284

ön ayrıcalığı: privilège du préalable= hukuka uygunluk karinesi, I: 571

ön işlemler: mesures antérieures, I: 595

ön karar kuralı: règle de la décision préalable,
II: 1255

ön karar: décision péalable, II: 1255

ön: préalable, I: 571

önemli durum farklılığı: différence appréciable
de situation
, II: 276, 277

önemli işler: affaires importantes, I: 676

önemsiz işlemler: mesures mineures, I: 621

öneri: proposition, I: 352, 598, 733

öngörülemez: imprévisible, II: 151, 1222, 1229

öngörülemezlik tazminatı: indémnité d’imprévision, II: 155

öngörülemezlik teorisi: théorie de l’imprévision, II: 125, 148, 266,

öngörülemezlik: imprévisibilité, II: 1222

öngörülmemiş güçlükler tazminatı: indemnités pour sujétions imprévues, II: 158

öngörülmemiş güçlükler teorisi: théorie des sujétions imprévues, II: 125, 157

öngörülmemiş güçlükler: difficultés imprévues,
II: 158

önleyici sistem: régime préventif, II: 484, 500

önleyici: préventif, II: 424, 436, 674

özel anlaşmalar: conventions particulières, II: 586

özel belgeler: documents particuliers, II: 113

özel bir ağırlıkta ve apaçık kusur: faute manifeste et d’une particulière gravité, II: 1001, 1013

özel düzenleme: aménagement spécial, II: 755

özel düzenlemeler: arrangements particuliers,
II: 586

özel hukuk akdî durumu: situation contractuelle de droit privé, II: 273

özel hukuk cebrî icra yolları: voies d’exécution forcée du droit privé, I: 69

özel hukuk sorumluluğu: responsabilité de
droit commun
, I: 70

özel hukuk tüzel kişileri: personnes morales
de droit privé
, I: 132, 501

özel hukuk: droit privé, droit commun

özel hukuku aşan ayrıcalıklar ve bağımlılıklar: prérogatives et sujétions exorbitantes du droit commun, I: 67, 143

özel hukuku aşan ayrıcalıklar: prérogatives exorbitantes du droit commun, I: 67

özel hukuku aşan hukukî rejim: régime juridique exorbitant du droit privé, II: 232

özel hukuku aşan hükümler: clauses exorbitantes du droit commun, II: 28, 29

özel hukuku aşan rejim: régime exorbitant du droit commun, II: 31, 32

özel hüküm genel hükümleri ilga eder: lex specialis derogat legi generali, II: 480

özel hüküm: lex specialis, I: 80

özel idare hukuku: droit administratif spécial, (alm.) besonderes verwaltungsrecht, I: 86; verwaltungprivatrecht, I: 85

özel idare: administration privée, I: 20

özel idarî kolluklar: polices administratives spéciales, II: 437, 439

özel idarî şartnameler: cahiers des clauses administratives particulières, II: 113

özel işgaller: occupations privatives, II: 828

özel işlemler: actes d'espèces, I: 563

özel kanun genel kanunu ilga eder: lex specialis derogat legi generali, I: 1133; II: 689

özel kanun: lex specialis, I: 403

özel kişiler tarafından yürütülen kamu hizmetleri: services publics gérés par des organismes privés, I: 64

özel kollukların inhisarîliği: exclusivité des polices spéciales, II: 479

özel koşullar: circonstances particulières, II: 331

özel kullanım: utilisation privative, II: 828

özel maksat: but particulier, I: 856

özel malları: domaine privé, II: 836

özel malların değerinin altında devredilemeyeceği ilkesi: principe d’incessibilité des biens au-dessous de leur valeur, II: 839

özel malların haczedilemezliği ilkesi: principe de l’insaisisbilité du domaine privé, II: 839

özel mülkiyet: propriété privé, II: 763

özel statü: statut particulier, II: 603

özel tazmin rejimi: régime particulier d’indemnisation, II: 1165

özel teknik şartnameler: cahiers des clauses techniques particulières, II: 113

özel teşebbüs: entreprise privée, II: 848

özel teşebbüsün yetersizliği: carence de l’initiative privée, II: 332

özel zarar: préjudice spécial, II: 1074, 1209

özel: spécial, privé, particulier. 1072

özelleştirme: privatisation, II: 317, 339

özerk düzenleme yetkisi: pouvoir réglementaire autonome, I: 1150, 1151

özerk yönetmelikler: règlements autonomes, I: 1150, 1153

özerklik ilkesi: principe d’autonomie, I: 470

özgürlük ortamına bırakılan mahkumların:
détenus en semi-liberté, II: 1096

---P---

para cezası: amende, II: 131, 820

para cezası (mahkeme kararının idare tarafından uygulanmasının müeyyidesi olarak):
astreint, I: 1036

para: redevances, II: 363

paralel dava yasağı veya def'i: exception de recours parallèle, II: 196

parasal kararlar: décisions pécuniaires, I: 995

parasal müeyyideler: sanctions pécuniaires,
II: 13, 390

parayla ölçülebilir: appréciable en argent, II: 1189

parayla tazmin ilkesi: principe de la réparation en argent, II: 1258

patlayıcı maddeler: explosifs, II: 1078

pazarlıklı tek-yanlı işlemler: actes
unilatéraux négociés
, II: 5

personel ortaklığı: communauté des
personels
, II: 430

planlar: plans, I: 631

plüralizm yoluyla tarafsızlık: neutralité pluralisme, II: 286

polis devleti: alm: polizeistaat, I: 98

polis kudreti: alm: polizeigewalt, I: 98

polis: police, (alm: polizei), I: 98

pozitif ayrımcılık: discrimination positive,
II: 276, 612

projeler: projets, I: 631

protesto: mis en demeure, II: 130

---R---

reddetme: refus, II: 588

rehin hakkı: hypothèque, II: 743, 809

re'sen: d’office, I: 54, 853

re'sen emekliliğe sevk: mise à la retraite
d’office
, II: 649,677

re'sen icra: exécution d’office, I: 54, 68, 144, 468, 569, 947, 948; II: 821

re'sen yer değiştirme: déplacement d’office, II: 677

resmî sıfatın tamamıyla yokluğu hâli: absence totale d’investiture, I: 697

rızalarının değişimi: échange des
consentements
, II: 94

risk sorumluluğu: responsabilité pour risque, II: 936, 1071, 1075-1141

ruhsat: permis, II: 830

rücu davası: action récursoire, II: 117, 1039, 1241, 1250

rüçhan hakkı: droit de préférence, II: 392

---S---

sadece şekil bakımından hukuka aykırılıklar: illégalités purement formelles, II: 980, 981

saf kişisel kusur: faute purement personnelle,
II: 1026, 1057

sağlık alanında acil yardım: services d’aide médicale urgente, II: 1006

sağlık amacıyla: but d’hygiène, II: 881

saha operasyonları: opérations sur le terrain,
II: 1008

sahipsiz mallar: res nullius, II: 752, 753, 769

saik: mobile, I: 854

sakatlığın ağırlık derecesi: degré de gravité
de l’irrégularité
, I: 886

sakatlıklar: irregularités, I: 875

salt veya mutlak çoğunluk: majorité absolue,
I: 681

samimiyet: sincérité, I: 735

sarih ilga: abrogation explicite, I: 963

sarih kararlar: décisions explicites,
décisions expresses
, I: 589

sarih: explicite, expresse, I: 660, 963

savunma hakkı: droit de la défense, I: 741-745;
II: 549, 703

sayılmış yetkiler: compétences énumérées, I: 399

sayman: chef de comptabilité, II: 252, 260

sebebin mevcut olmaması: inexistence des
motif
, I: 780

sebep ikamesi: substitution de motifs, I: 802

sebep: motif, I: 768, 851

sebeplerin çokluğu: pluralité des motifs, I: 799

serbest meslek: profession libérale, I: 494

serbestlik ilkesi: principe de liberté, II: 610,  824

sermaye şeklinde tazminat: indemnisation en capital, II: 1284

sermaye: capital, II: 1189

sert uyarı: sévères observations, II: 709

sıkı bir işbirliği: étroite collaboration, II: 1248

sıkıyönetim ilân etme yetkisini yer yönünden, 528

sınaî ve ticarî kamu hizmetleri: service public industriel et commercial, II: 236-250, 252-263

sınaî ve ticarî kamu kurumları: établissement public industriels et commerciaux, I: 146, 479

sınıf (memur hukukunda): corps, II: 605

sınıflandırma: classification, II: 769

sınır tespiti davası: action en bornage, II: 785

sınırlandırarak (tahdidi olarak), numerus
clausus
, I: 342; II: 328

sınırlı denetim: contrôle restreint, I: 797; II: 634

sirkülerler: circulaires, I: 608, 611

sit alanı: site pittoresque, I: 792

siyasal maksat: mobile politique, I: 854

siyasî nitelik: caractére politique, I: 793

siyasî sorumluluk: responsabilité politique,
II: 929, 930

somut olay işlemleri: actes d'espèces, I: 563

somut olaylarda: en l’espéce, I: 765

son verilmiş faaliyetler: exercices clos, I: 934

sona erdirilmemiş faaliyetlere: exercices non
clos
, I: 935

sonraki kanun önceki kanunu ilga eder: lex posterior derogat legi priori: I: 1133

sonraki kanun: lex posterior, I: 403

sonsuza kadar: ad aeternum, I: 956

sorumlu tutulma şartları: conditions
d’engagement de la responsabilité
, II: 1172

sorumluluğun işletilmesi şartları: conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, II: 1172

sorumluluğun ortaya konulmasının şartları: conditions de mise en jeu de la
responsabilité
, II: 1172

sorumluluğun yükletilmesinin genel şartları: conditions générales d’engagement de la responsabilité, II: 1172

sorumluluk: responsabilité, II: 929

sorumlulukların birleşmesi ilkesi: principe du cumul des responsabilités, II: 1039

sorumlulukların birleşmesi: cumul des responsabilités, II: 1036, 1059

sorumlulukların toplanması: cumul de responsabilité, II: 736

sorumluluktan bağışık serbest bir hareket alanı: marge d’action libre en franchise de responsabilité, II: 1003

sorumsuzluk adacıkları: îlots d’irresponsabilité,
II: 1178

soruşturma daireleri: chambres d’instruction,
I: 534

soruşturma kurulu: commission d’enquête, II: 700

soruşturma: enquête, I: 631

soruşturmacı: enquêteur, II: 700

soruşturmanın yerindeliği: opportunité des poursuites, II: 698

sosyal güvenlik tazminatlarının inhisariliği doktrini: forfait de la pension, II: 1099

sosyal hayatın hassas alanları: secteurs
sensibles de la vie sociale
, I: 487

sosyal kamu hizmetleri: services publics
sociaux
, II: 236, 244

sosyal risk: risque social, II: 1116, 1134

sosyal yardım: aide sociale, II: 1269

sözleşme dışı sorumluluk: responsabilité extracontractuelle, I: 516

sözleşme dışı sorumluluk: responsabilité
extra-contractuelle
, II: 932, 935

sözleşme hakimi: juge du contrat, II: 185

sözleşme: contrat, II: 6, 68, 830

sözleşmeci: cocontractant, II: 96

sözleşmecinin idare karşısında birtakım
hakları: droits du cocontractant, II: 122

sözleşmecinin kâr ve zararına: à ses risques
et frais
, II: 134

sözleşmeciyi seçme serbestisi: liberté du choix
du cocontractant
, II: 97

sözleşmeden doğan borçlar: abligatio ex contractu, II: 932

sözleşmelerin bağlayıcılığı: force obligatoire
des contrats
, II: 165

sözleşmelerin düzenleyici hükümleri:
dispositions réglementaires, II: 199

sözleşmenin akdedilmesine ilişkin ayrılabilir işlemler: actes détachables relatives à la conclusion du contrat, II: 189

sözleşmenin bağlayıcılığı: caractère
obligatoire des contrats
, II: 117

sözleşmenin butlanı: nullité du contrat, II: 184

sözleşmenin değişmezliği ilkesi: principe d’immutabilité du contrat, II: 135

sözleşmenin devri: cession du contrat, II: 119

sözleşmenin ekonomisini sarsması, altüst
etmesi: bouleversement de l’économie du contrat, II: 153

sözleşmenin feshi: résiliation du contrat,
II: 134, 184

sözleşmenin hakimi: juge du contrat,
II: 180, 181, 192

sözleşmenin malî dengesi: équilibre financier
du contrat
, II: 124

sözleşmenin özü: substance du contrat, II: 137

sözleşmenin sarsılması: bouleversement du contrat, II: 154

sözleşmenin uygulanmasına ilişkin ayrılabilir işlemler: actes détachables relatives à l’exécution du contrat, II: 195

sözleşmesel sorumluluk: responsabilité contractuelle, I: 516

sözleşmeyle göreve alınanlar: recrutement par contrat, II: 574

sözleşmeyle görevlendirme: investiture par contrat, II: 354, 358

sözlü karar: décision verbale, I: 712

spesyalite prensibi: principe de spécialité, I: 473

stajyerler: stagiaires, II: 575

statüsel: statutaire, I: 53, 54, 578, 806

statüter görevlendirme: investiture statutaire,
II: 354

statüter: statutaire, II: 571, 584

su kamu malı: domaine public fluvuial, II: 758

suç: infraction pénale, II: 674

suçluların geri verilmesi talepleri: demandes d’extradiction, I: 534

sun’î kamu malları: domaine public artificiel,
II: 759, 770, 774, 787

sübjektif işlemler: actes subjectifs, I: 512, 579

sükût ikrardan gelir: qui ne dit mot consent, I: 589

sükût inkârdan gelir: qui ne dit mot refuse, I, 589

süre: délai, I: 688; durée, II: 379

sürenin dolması: expiration du délai, I: 376, 957

sürücü belgesi: certificat de capacité, I: 1024,
II: 500

---Ş---

şahsen ifa borcu: obligation d’exécution personelle, II: 119, 385

şans kaybı: perte d’une chance, II: 1181

şart işlem: acte-condition, I: 578

şart: clauses, condition, II: 114

şarta bağlı işlemler: décisions conditionnelles,
I: 969

şart-işlem: acte-condition, II: 379, 625

şartlı kararlar: décisions conditionelles, I: 999

şartlı salıverme: libération conditionnelle,
II: 617, 1096

şartname: cahier de charges, II: 6, 68, 112-115,
360, 378, 380

şartnameyle donatılmış tek taraflı idarî ruhsat: autorisation administrative unilatérale

assortie de conditions, II: 355

şehir konutu: habitation bourgeoise”, I: 792

şekil sakatlığı veya şekil bozukluğu: vice de forme, I: 727

şekil sakatlığı: vice de forme, I: 722

şekil serbestisi: libertés de forme, I: 711

şekil: forme, I: 710

şekilde ve usûlde paralellik: parallélisme des formes et procédures, I: 964, 979

şeref: honneur, II: 1193

şiddet eylemleri: actes de violence, II: 522, 1117

---T---

tâbi: assujetti, II: 251

tabiî kamu malları: domaine public naturel,
II: 758, 769, 785

tabiî kamu mallarının sınırlarının çizilmesi: délimitation du domaine public naturel,
I: 582, 995

tahdidi olarak, numerus clausus, I: 342; II: 328

tahdidî olarak: numerus clausus, II: 684, 694

tahkim: arbitrage, I: 70; II: 207, 209, 396

tahrip etme: abusus, 743, 761

tahsis değişikliği: changement d’affectation,

II: 772, 776

tahsis değişikliğiyle dönüşüm: mutation par changement d’affectation, II: 782

tahsis kararı: décision d’affectation, décision
de classement
, II: 771

tahsis: affectation, II: 768, 769

tahsisten çıkarma kararı: décision de désaffectation, II: 775

takdir yetkisi: compétence discrétionnaire, I: 616, 802, 813, 817, 818, 1024; II: 139, 320, 337, 342

takip yargısı: contetieux des poursuites, II: 176

taksit: acompte, II: 124

talep üzerine işbirliği: collaboration sollicitée,
II: 1112

tali usûl kuralları: formalités non substantielles,
I: 764

tali: accessoire, 434

tam anlamıyla yok olan işlemler: actes littéralement inexistant, I: 880

tam günlü: à temps complet, II: 72

tam ifa: exécution intégrale, II: 121

tam ilga: abrogation totale, I: 963

tam tazmin ilkesi: principe de la réparation intégrale, II: 1267

tam yargı davası: recours de plein contentieux,
II: 176, 177

tamamıyla lütuf işlemleri: actes de pure faveur,
I: 970

tamamıyla maddî hatalar: erreurs purement matérielles, I: 729

tamamıyla maddi sebepler: causes purement matérielles, I: 960

tamamıyla ortadan kaldırır: exonération totale,
II: 1226

tamamlayıcı: complémentaire, subsidiaire, II: 1143

tanıyıcı: recognitif, II: 1275

taraf: partem, I: 741

tarafların hak ve borçları: droits et obligations
des parties
, II: 117

tarafların kanunu: loi des parties, II: 116, 135,
165, 192, 205

tarafların karşılıklı hak ve borçları: droits et obligations des parties, II: 118

tarafsızlık ilkesi: principe de neutralité, II: 285

tarafsızlık: impartialité, I: 736

tarih: date, I: 716

tasarrufta bulunma: abusus, II: 743, 761

tasfiye memurları: mandataires-liquidateurs,
II: 1100

taşıma sözleşmeleri: marchés de transport,
II: 79, 80

taşınır mallar: biens mobilers, II: 848

taşınır: menkul kamu malları: domaine public mobilier, II: 759

taşınmaz kamu malları: domaine public immobilier, II: 759

taşınmaz: immobilier, II: 847

taşra idaresi: administration territoriale, I: 194

taşeron: sous-traitant, II: 120

tâvizî adalet, iustitia commutativa, I: 106, II, 278

tavsif: nitelendirme, qualification, I: 778

tavsif: qualification II: 9

tavsiyeler: recommandations, I: 258, 626

tayin edici amaç: but déterminant, I: 861

tazmin edici: réparatrice, II: 1179

tazmin edilecek bir zararın: préjudice indemnisable, II: 980

tazminat davası: action en indemnité, I: 952

tazminat hakkı şartları: conditions du droit à réparation, II: 1172

tazminat hakkı: droit à indemnité, II: 124

tazminat ödemesi: octroi d’indemnités, II: 184

tazminat: dommages-intérêts, II: 131

tazminatın miktarını belirtilmesi işi:
chiffrage, 1256

tazminatların birleşmemesi ilkesi: principe du non-cumul des indemnisations, II: 1039

tazmine elverişsiz mağduriyetler: dommages insusceptibles de réparation, II: 1177

tebliğ: notification, I: 561, 712,  923-925, 1124, 1130

tecride koyma: mise à l‘isolement, I: 623

tedbirler: mesures, I: 1148

tedvin: codification, I: 51

tehlike sorumluluğu: responsabilité pour danger, II: 934, 1076

tehlikeli araçlar: engins dangereux, II: 1087

tehlikeli şeyler: choses dangeureuses, II: 1078

tehlikeli yöntemler: méthodes dangereuses, II: 1094

tek devlet: Etat unitaire, I: 123

tek yanlı düzenleyici olmayan işlemler: acte unilatéral non réglementaire, I: 556

tek yanlı işlemler: actes unilatéraux, I: 468

teklif: proposition, I: 352, 598, 733

tek-taraflı değişiklik yasağı: immutabilité, II: 117

tek-taraflı değişiklik yetkisi: pouvoir de modification unilatérale, II: 135-136, 146, 389

tek-taraflı geri satın alma: rachat unilatéral, II: 392, 393

tek-taraflı görevlendirme: investiture
unilatérale
, II: 353, 354

tek-taraflı: unilatéral, II: 434

tek-yanlı idarî işlemler: actes administratifs unilatéraux, I: 558

telafi edici tazminatlar: dommages-intérêts compensatoires, II: 1302

tellal: crieur public, I: 921

tembih: consigne, I: 622

temel faaliyet alanlarıyla az çok ilgili ek faaliyetler: activité connexe de l’activité principale, I: 474

temenniler: voeux, I: 626

temerrüde düşürme: mis en demeure, I,: 626, II: 130

temerrüde düşürme: mises en demeure, I: 626

temerrüt faizleri: intérêts moratoires, II: 1301

temlik kararı: arrêté de cessibilité, I: 958

temlik kararı: arrêté de cessilibilité, I: 998

tersine işlem: acte inverse, I: 644

tespit davası: recours en déclaration, I: 900

tespit edici işlemler: décisions recognitives,
I: 580, 968, 995

tespit: constatation, I: 513

teşriî yoldan devir: transfert par voie législative, II: 777

teyit edici işlemler: actes confirmatifs, I: 606

tıbbî faaliyet: activité médicale, II: 1003

tıbbî işlemler: actes médicaux, II: 1003

ticaret kanun ve teamüllerine göre işletilme:
géres conformément aux lois et usages du commerce, II: 239

tip işlemler: actes types, I: 631

tip sözleşmeler: contrats types, II: 4

toplanma: cumul, 675

toplantı: rassemblement, II: 1117

toplantı ve gösteri: attroupements et rassemblement, II: 497, 1116

tutanaklar: constations de fait, I: 596

tutulmuş adalet sistemi: système de la justice retenue, I: 46

türev: dérivé, I: 1030

türü kendine özgü işlemler: actes sui generis,
I: 563

tüzel kişi: personne morale, II: 359

tüzel kişiler: personnes morales, I: 132

tüzel kişilik: personnalité morale, I: 467

 

---U---

uğranılan zararlar: damnum emergens, II: 140,
143, 393

ulusal jandarma: gendarmerie nationale, II: 448

ulusal polis: police nationale, II: 448

uluslararası andlaşmalardan dolayı idarenin sorumluluğu: responsabilité du fait des conventions internationales, II: 1168

umulmayan hâl: cas fortuit, II: 1098, 1228-1231

umumî hıfzıssıhha, salubrité publique, I: 772, 857

umumî yerler: public places, II: 486

usûl sakatlığı: vice de procédure, I: 733, 763

usûl saptırması: détournement de procédure, I: 863; II: 429

usûl: procédure, I: 710, 730

usûlde paralellik ilkesi: régle du parallélisme des procédures, I: 751, 753

usûlsüz elkoyma: emprise irrégulière, II: 948

uyarı: avertissement, I: 622, 624, 626; II: 677, 678, 709

uygulama tedbirlerinin: mesures d’application,
I: 940

uygulama yönetmelikleri: règlements d’exécution des lois, I: 1151, 1153

uygulama: application, I: 608, 919

uygun görüş: avis conforme, I: 238, 739

uygun illiyet teorisi: théorie de la causalité adéquate, II: 1214

uygun: adéquate, II: 515

uygunluk: adéquation, II: 515

uyum ilkesi: principe d’adaptation, II: 270

uyum: adaptation, II: 515, 585

Uyuşmazlık Mahkemesi: Tribunal des conflits:

uzlaşma: transaction, I: 946; II: 5, 549, 1261

uzmanlık: ihtisas ilkesi: principe de spécialité, I: 128, 153, 473, 947

uzun süreli kira: bail emphytéotique, II: 810

---Ü---

ücret alma hakkı: droit à la redevance, II: 387;
droit à la rémunération, II: 122

ücret: ödenti, redevance, II: 69, 387

ücret: prix, II: 387; salaire, II: 671

ücretin geri alınamazlığı: irrévocabilité du prix,
II: 123

ücretli işbirliği: collaboration rémunérée, II: 1111

üçüncü kişiler için ağır ve özel bir risk: un risque spécial et grave pour les tiers, II: 1095

üçüncü kişiler: tiers, II: 4

üçüncü kişinin fiili: fait du tiers, II: 1073

ün: réputation, II: 1193

üniter devlet: Etat unitaire, I: 123

üst kanun alt kanunu ilga eder: lex superior derogat legi inferiori,  I: 1133

üst makamlara başvuru: recours hiérarchique,
I: 991

üst: supérieur hiérarchique, I: 162

üstün hak: jus eminens, I: 97

üstün nitelikte bir kamu yararı: intérêt général prééminent, II: 1164

---V---

vali kararı: arrêté du préfet, I: 588

vali: préfet, I: 262; préfet, II: 448, 1247

varlık: existence, I: 926

vekâlet sözleşmesi: contrat de gérance, II: 367

vekalet yoluyla işleten: gérant, II: 367

vekâlet yoluyla işletme: gestion en gérance, II: 366

vekâlet: gérance, II: 366

vekâlet: intérim, I: 669, 670

vekâlet: mandat, II: 20

vekâlet: suppléance, I: 669

vekâleten atama: intérim, I: 669

vekil: gérant, II: 366

vekil: mandataire, II: 21

vergi hukuku: droit fiscal, II: 551

vergi niteliğinde olmayan ödenti: redevance
non fiscale
, II: 826

vergi: taxe, impôt, II: 241, 826

vergi-benzeri nitelikte bir aidat: redevance de nature parafiscale, II: 242

vergi-benzeri: parafiscal, II: 242, 387

verilen bir hizmetin karşılığı: contrepartie
d’un service rendu
, II: 241, 826

verilmiş yetki: compétence d’attribution,
I: 399, 502, 636, 1022

vesayet makamı: autorité de tutelle, I: 181

vesayet varsayılmaz: la tutelle ne se présume point, I: 176, 391

vesayet yetkisi: pouvoir de tutelle, I: 138, 224

vesayet: tutelle, I: 160

vilayet: départment, I: 262

virtüel kamu hizmetleri teorisi: théorie des services publics virtuels, II: 224, 332

vize: visa, I: 717

---Y---

yabancılar kolluğu: police des étrangers, II: 440

yangınla mücadele: services de lutte contre l’incendie, II: 1006

yanlış yere yapılmış bayındırlık eseri yıkılamaz: ouvrage public mal planté ne se détruit pas,
II: 914

yansıyan zararlar: préjudices réfléchis,
II: 1201-1204

yapma borcu: obligation de faire, II: 1189, 1258

yararlandırıcı işlemler: acte conférant un avantage, (alm.) begüngstigender verwaltungsakt, I: 583

yararlanıcı: bénéficiaire, II: 251

yararlanıcılar: usagers, I: 471

yararlanma: fructus, II: 761

yararsız usûller teorisi: théorie des formalités inutiles, I: 763

yarar-zarar bilançosu denetimi: contrôle du
bilan coût-avantages
, I: 798, 845

yarar-zarar bilançosu: bilan coût-avantages,
I: 845, 848

yardımcılar: auxiliaires, II: 575

yargı faaliyetleri: activités judiciaires, II: 960

yargı faaliyetlerinden dolayı devletin sorumsuz-luğu ilkesi: principe de l’irresponsabilité de l’etat du fait du justice, II: 960

yargı fonksiyonu: fonction juridiction, I: 26, 30

yargı işlemi: acte juridiction, I: 26, 513

yargıç yapısı hukuk: droit prétorien, I: 52

yargısal: juridictionnel, I: 488

yargısallaşma: juridictionnalisation, II: 697, 703

yargısallaşmış: juridictionnnalisation, II: 697

Yargıtay: Cour de cassation

yarı-akdî, yarı-düzenleyici, karma bir işlem: acte mixte, mi-réglementaire, mi-contractuel, II: 378

yarı-gizli hukuk: droit demi-secret, I: 53

yarım günlü: à temps partiel, II: 72, 575

yasaklama: interdiction, II: 498

yasaklar: interdictions, I: 580

yasal hükûmet: gouvernement légal, I: 642

yasallık karinesi: présomption de légalité, I: 571

yasama faaliyetleri: activités législatives, II: 957

yasama fonksiyonu: fonction législative, I: 26, 512

yasama işlemi: acte législatif, I: 512

yayın: publication, I: 561, 726, 921, 924

yazılı bildirim: tebliğ, notification, I: 712, 924

yazılı şekil: forme écrite, I: 711

yedeklik: suppléance, I: 669

yenilik getirici sirkülerler: circulaires innovatoires, I: 614

yer bakımından yetki: compétence ratione loci,
I: 685

yer harçları: droits de place, II: 364

yer yönünden yerinden yönetim: décentralisation territoriale, I: 124

yer: territoire, I: 124

yerel kamu hizmetleri: services publics locaux,
II: 317

yerel koşullar: circonstances locales, II: 475

yerel uzmanlık ilkesi: principe de spécialité locale, I: 473

yerel yönetimler: collectivités locales, I: 124

yerindelik denetimi: contrôle d’opportunité,
 I: 795, 843, 847; II: 339, 514.

yerindelik sorunu: question d’opportunité, II: 344

yerindelik: opportunité, I: 100, 170, 188, 710, 818, 826, 983, 987

yerinden yönetim ilkesi: décentralisation, I: 121

yeterli sarahat: précision suffisante, I: 660

yeterli süre: délai suffisant, I: 749, 750

yetki devralmış kişi, yetkisini devredemez: delegatus non potest delegare I: 668

yetki devri: délégation de compétence,
I: 225, 410, 648

yetki gaspı: usurpation du pouvoir, I: 697, 882

yetki genişliği: tevsi-i mezuniyet, adem-i
temerküz, déconcentration
, I: 119

yetki kanunu: loi d’habilitation, I: 1149

yetki kuralları: régles de compétence, I: 636

yetki saptırması: détournement de pouvoir,
I: 852, II: 517

yetki tecavüzü: ≈empiétement de pouvoir,
I: 685, 699

yetki: compétence, I: 169, 635; pouvoir, II: 128

yetkilendirme: habilitation, II: 95, 353

yetkilerin birleşmesi: cumul des compétences,
II: 1247

yetkilerin paralelliği ilkesi: régle du parallélisme des compétence, I: 637, 643, 648, 963, 979

yetkilerini kullanma yükümlülüğü: obligation d’exercer ses compétences, I: 638

yetkinin şahsen kullanılması ilkesi: principe d’exercice personnel de la compétence, I: 639

yetkinin zamanından önce kullanılması:
exercice anticipé, I: 688

yetkisizlik: incompétence, I: 691

yetkiyi devralan: délégataire, I: 667

yetkiyi devreden: délégant, I: 667

yetkiyi terk: dessaisissement de compétence, I: 667

yılan avcısı: chasseur de vipères diye bilinen Terrier kararı, 359

yok gibi olan işlemler: actes quasi inexistants,
I: 887

yok hükmünde olan işlemler: actes nuls et non avenus, I: 969, 998

yok hükmünde sayma: nul en non avenu,
I: 887, 894

yok hükmünde: nul et de nul effet, I: 886, 887, 894

yok hükmünde: nul et non avenu, I: 886, 887, 893,

yok hükmünde: nul et sans nul effet, I: 207

yok hükmünde: nulles et de nul effet, I: 892

yokluğun tespiti davası: recours en déclaration d’inexistence, I: 698, 884, 894, 914

yokluk benzeri: quasi inexistence, I: 887

yokluk: inexistence, I: 695, 728, 879

yokluk: inexistence, I: 779

yoksun kalınan kâr: lucrum cessans, II: 1192

yol imtiyazı: concession de voirie, II: 831

yol izinleri: permissions de voirie, I: 968, 970, 996

yorum davası: recours en interprétation, II: 176

yorum: interprétation, I: 608,1147

yönetim bilimi: science administrative, II: 556

yönetmelikler: réglement, I: 617

yüklenici: entrepreneur, II: 79, 80, 84

yüksek görevler: emplois supérieurs, II: 630

yüksek kolluk: haute police, I: 796

yüksek memur: hauts fonctionnaires, II: 630

yükümlendirici işlemler: acte imposant un charge, (alm: belastender verwaltungsakt), I: 583

yükümlüler: requis, II: 570, 575

yürürlüğe girme: entrée en vigueur, I: 919

yürürlüğe girme: entrée en vigueur, II: 96

yürütme fonksiyonu: fonction exécutive, I: 26

yürütmeyi durdurma: sursis à exécution, I: 574

---Z---

zaman bakımından yetki: compétence ratione temporis, I: 686,1066

zamanında ifa: exécution ponctuelle, II: 121

zarar görenin kusuru: faute de la victime, II: 1231

zarar olarak nitelendirilebilme: pouvoir être qualifiée de préjudice, II: 1177

zarar veren olay: fait dommageable, II: 1213

zarar: préjudice, II: 1177, 1213

zararın kesinliği şartı: exigence de la certitude
du préjudice
,
II: 1180

zararın özelliği: spécialité du préjudice, II: 1209

zararın tamamı: intégralité du préjudice, II: 1267

zararına: à perte, II: 243

zaruret hâli: état de nécessité, II: 521

zımnen yenilenmesi: tacite reconduction, II: 830

zımnî kararlar: décisions implicites, décisions tacites, I: 589, 590, 712

zımnî onama: approbation tacite, I: 184

zımnî ret kararı: décision implicite de rejet, I: 590

zımnî tahsis: affectation tacite, II: 770

zımnî: implicite, I: 660

zilyetlik davaları: actions possessoires, II: 763

zimnî ilga: abrogation implicite, I: 963

zimnî kabûl kararı: décision implicite d’acceptation, I: 592

zorla çalıştırılma: réquisition, II: 1110

zorla çalıştırma: travail forcé, II: 641

zorunlu işbirliği: collaboration obligatoire, II: 1111, 1112

zorunlu kesintiler: prélèvement obligatoire, I: 484

zorunlu usûller: procédures obligatoires, I: 755

zorunlu üyelik: adhésion obligatoire, I: 69, 144, 484, 496

 

 

 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2006. Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İzin için kgozler[at]hotmail.com adresine başvurunuz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir fikir ve sanat eserini herhangi bir yöntemle çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis cezası veya 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu çalışmadan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 4 (dört) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis veya 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken bu çalışmaya şu şekilde atıf yapılması önerilir:

Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003, Cilt II, s.1421-1444'ten alınmıştır.  <www.idare.gen.tr/sozluk-turkce-fransizca.htm>


Editör: Kemal Gözler

E.mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana sayfa: www.idare.gen.tr

Bu sayfa: www.idare.gen.tr/sozluk-turkce-fransizca.htm

Konuluş Tarihi : 15 Kasım 2006