TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

( www.idare.gen.tr )

 

Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan,
Kısa İdare Hukuku
, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2011.

(12. Baskı, Eylül 2018, 13,5 cm x 19,5 cm, 288 s.)
(ÇIKTI, 24 Eylül 2018)

(Daha Büyük Ön Kapak)

(Arka Kapak)

 


Kitabın 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenen 24 sayfa genişletilmiş 12'nci baskısı 24 Eylül 2018 tarihi itibarıyla çıkmıştır.


 

ÖNSÖZ

 

Kısa İdare Hukuku başlığını taşıyan bu kitap, aynı Yayınevinde çıkmış bulunan İdare Hukuku Giriş (14. Baskı, 2011, 520 s.) isimli kitabımızın kısaltılmış halidir. Zira bu sonuncu kitap, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinin bazı bölümlerinde ve bazı meslek yüksek okullarında tek dönem olarak okutulan idare hukuku dersleri için fazla kalın olarak bulunmaya başlandı. Biz de İdare Hukukuna Giriş kitabımızın hacmini hafifletme yoluna gittik. Böylece ortaya elinizde tuttuğunuz Kısa İdare Hukuku başlıklı bu kitap ortaya çıktı.

Bu kitabın başlığında geçen “kısa” kelimesini yadırganabilir. Ancak bu isimlendirmeyi biz icat etmedik. Bizden çok önce, Tahsin Bekir Balta, 1964 yılında yayınladığı idare hukuku kitabına Kısa İdare Hukuku başlığını koymuştur.

Bu arada belirtelim ki üniversite ders kitaplarının “brief edition” ve hatta “very short introduction” şeklinde kısaltılmış versiyonlarını yayınlamak Avrupa ve Amerika’da da yaygındır. Keza Türkiye’de Osmanlı döneminde de, medreselerde okutulan pek çok “mutavvel” eserin aynı zamanda birer “muhtasar” ve “telhis” versiyonları vardı.

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, bu kitabın başında bulunan “Sunuş” yazısında açıklanan “öğrenci dostu kitap” anlayışıyla hazırlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde, bu kitabın, hacim olarak ince, içerik olarak da kolay anlaşılır olması için özen gösterilmiştir. Dolayısıyla bu kitapta konuların ayrıntılarına girilmemiştir. Bununla birlikte kitap, idare hukukunun bütün konularını kapsamaktadır.

Bu kitap, yukarıda da belirtildiği gibi idare hukuku dersini tek dönemde alan öğrenciler içindir. İdare hukuku dersini iki dönem boyunca alan öğrencilerin ve keza özellikle hukuk fakültesi öğrencilerinin bu kısa kitaptan idare hukuku çalışarak kendilerini kandırmamaları gerekir. Bu öğrencilerin İdare Hukuku Dersleri başlıklı kitabımızdan ders çalışmaları önerilir.

Ayrıca belirtmek isteriz ki, yazarların ve keza yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin çalışmalarında bu Kısa İdare Hukuku, İdare Hukukuna Giriş veya İdare Hukuku Dersleri kitaplarına değil, tüm bu kitapların kendisinden özetlenmiş olduğu ana kitabımız olan iki ciltlik ve toplam 3168 sayfalık İdare Hukuku başlığını taşıyan “inceleme kitabı”mıza atıf yapmaları tavsiye olunur. Zira Kısa İdare Hukuku, İdare Hukukuna Giriş veya İdare Hukuku Dersleri isimli kitaplarımızda pek çok noktada, pedagojik nedenlerle veya yer yokluğundan kendi görüşümüz değil, doktrindeki hâkim görüş verilmiştir. Keza bu kitapta konuların teknik ayrıntılarına girilmemiş, doktrindeki görüşler üzerinde durulmamış ve yargı içtihatları incelenmemiştir.

Nihayet özellikle belirtmek isteriz ki, elinizde tuttuğunuz bu kitap, konularını özet olarak işlediği için, KPSS, hakimlik ve kaymakamlık sınavları gibi meslek sınavları için kesinlikle yetersizdir. Söz konusu sınavlara hazırlananların yukarıdaki paragrafta anılan kitaptan çalışmaları tavsiye olunur.

Bu kitabın elinizde tuttuğunuz 12’nci baskısı, 9 Temmuz 2018 tarihinde bütün hükümleriyle yürürlüğe giren 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir. Kitaptan, Bakanlar Kurulu ve Başbakana iliş-kin açıklamalar çıkarılmıştır. Başta Cumhurbaşkanı ve bakanlar olmak üzere idarî teşkilat kısmı yeniden yazılmıştır. Keza kitabın düzenleyici idarî işlemler bölümü de baştan sona tekrar kaleme alınmıştır. Diğer bölümlerde de gerekli değişiklik ve güncellemeler yapılmıştır. Neticede kitabın bu baskıda hacmi 24 sayfa artmıştır.

Kemal Gözler

 

 

KİTABIN PLANI

BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU

           Bölüm 1.- İdare Kavramı

           Bölüm 2.- İdare Hukuku

İKİNCİ KISIM: İDARÎ TEŞKİLÂT

           Bölüm 3.- İdarî Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler

           Bölüm 4.- İdarî Teşkilât

ÜÇÜNCÜ KISIM: İDARÎ İŞLEMLER

           Bölüm 5.- İdarî İşlem Kavramı

           Bölüm 6.- Bireysel İşlemler

           Bölüm 7.- Düzenleyici İşlemler

           Bölüm 8.- İdarî Sözleşmeler

DÖRDÜNCÜ KISIM: İDARENİN FAALİYETLERİ

           Bölüm 9.- Kamu Hizmeti

           Bölüm 10.- Kolluk

BEŞİNCİ KISIM: İDARENİN HAREKET ARAÇLARI

           Bölüm 11.- Kamu Görevlileri

           Bölüm 12.- Kamu Malları

ALTINCI KISIM: İDARENİN SORUMLULUĞU

           Bölüm 13.- İdarenin Sorumluluğu

YEDİNCİ KISIM: İDARENİN DENETLENMESİ

           Bölüm 14.- İdarenin Yargı Dışı Yollardan Denetlenmesi

           Bölüm 15.- İdarenin Yargısal Denetimi: İdarî Yargı

 

Kitabın içindekiler kısmını görmek ve örnek olarak ilk iki bölümünü PDF olarak okumak için burasını tıklayınız.

 


 

Boyut: 13,5 x19 cm

Sayfa Sayısı:  XVI+288 sayfa.

Kağıt: 1. Hamur, 70 gram

Cilt: Tutkal

Kapak: Karton

 

 


Yayınevi

Ekin Yayınevi

 Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA
Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: 224-223 41 12
email: info@ekinyayinevi.com
web: www.ekinyayinevi.com        

 


 

Satın Alma:

Ekin Yayınevi İnternet Şubesinden Satın Alma:

http://www.ekinyayinevi.com/tr/katalog?f=161-734343


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2017. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

 


Açılan sayfalar için (c) Kemal Gözler.

kgozler at hotmail com

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Konuluş Tarihi: 17 Ocak 2012

Son Değişiklik: 24 Eylül 2018

Editör: Kemal Gözler