TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

( www.idare.gen.tr )

 

 

Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2002.

(19. Baskı, Aığustos 2017,  XXXII+864 s.)

 

Bu kitap, 2009 yılı TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif Eser Ödülüne layık görülmüştür.

 


Kitabın 19. baskısı, 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir.


 


 

KİTABIN BÖLÜMLERİ

    Bilgi Kaynakları

BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU

Bölüm 1.- İdare Kavramı

Bölüm 2.- İdare Hukuku

İKİNCİ KISIM: İDARÎ TEŞKİLÂT

Bölüm 3.- İdarî Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler

Bölüm 4.- İdarî Teşkilât

ÜÇÜNCÜ KISIM: İDARÎ İŞLEMLER

Bölüm 5.- İdarî İşlem Kavramı

Bölüm 6.- Bireysel İşlemler

Bölüm 7.- Düzenleyici İşlemler

Bölüm 8.- İdarî Sözleşmeler

DÖRDÜNCÜ KISIM: İDARENİN FAALİYETLERİ

Bölüm 9.- Kamu Hizmeti

Bölüm 10.- Kolluk

BEŞİNCİ KISIM: İDARENİN HAREKET ARAÇLARI

Bölüm 11.- Kamu Görevlileri

Bölüm 12.- Kamu Malları

ALTINCI KISIM: İDARENİN SORUMLULUĞU

Bölüm 13.- İdarenin Sorumluluğu

YEDİNCİ KISIM: İDARENİN DENETLENMESİ

    Bölüm 14.- İdarenin Yargı Dışı Yollardan Denetlenmesi

    Bölüm 15.- İdarenin Yargısal Denetimi: İdarî Yargı

 


 

 

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI   

 

“İdare Hukuku Dersleri” başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır.

Ayrıca bu kitap, KPSS, hakimlik, ve kaymakamlık sınavlarına hazırlanan öğrencilere de yardımcı olabilecek niteliktedir.

Bu kitapta konular üniversite öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Konuların fazla ayrıntılarına girilmemiştir. Konuların ayrıntılarına girmek isteyenler, iki ciltlik İdare Hukuku başlıklı kitabımıza bakabilirler.

 Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili bazı ayrıntı sayılabilecek bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı “KUTU”lar içinde verilmiştir. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “TABLO”lar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “ŞEMA” olarak da gösterilmiştir.

Bu kitabın yedinci baskısı Türkiye Bilimler Akademisi 2009 yılı Üniversite Ders kitapları Telif Eser Ödülüne layık görülmüştür.

 


 

ÖNSÖZ
(11. Baskı)

 

 Bu kitap, elinizde tuttuğunuz onbirinci baskısıyla, iki yazarlı olarak karşınıza çıkmaktadır. Bu değişikliğin sebebini kısaca açıklamak isterim:

İdare hukuku hızla değişiyor. 2002 yılında yapılan ilk baskısından buyana bu kitabı güncelleştirmekte hayli zorluklar yaşadım. Maalesef bu kitabın bazı baskılarında güncelleştirme eksiklikleri ve hataları da oldu. Mevzuat ve içtihattaki değişiklikleri yakından takip etmek ve bunları kitaba günü gününe işlemek gerekiyor. Bu ise benim her gün artan iş yüküm karşısında, giderek altından hakkıyla kalkamayacağım bir iş haline geldi. Bu nedenle değerli meslektaşım Gürsel Kaplan’dan yardım istedim. Zaten kendisi bana bu kitabın önceki baskılarında güncelleştirme ve düzeltme konusunda gönüllü olarak yardımcı olmuştu.

Bundan sonra bu kitabın güncelleştirilmiş yeni baskıları Gürsel Kaplan tarafından hazırlanacaktır. Bununla birlikte, yeni baskılarda, bu kitabın şimdiye kadar oluşmuş formatı, dili, sayfa düzeni, konularının işleniş biçimi, hacmi vb. konularda bir değişiklik olmayacaktır. Elinizde tuttuğunuz Gürsel Kaplan tarafından hazırlanmış bu baskıda da göreceğiniz üzere, kitabın bu baskısı ile önceki baskıları arasında bu bakımlardan bir fark yoktur. Fark içerikteki güncelleştirme, düzeltme ve iyileştirmelerden ibarettir. İçerikte, çoğu birkaç cümleden ibaret de olsa, sayısız güncelleştirme ve düzeltme vardır. Bunlar nedeniyle sayfa sayısı artmaması için, kitabın bazı yerlerinde zaten küçük olan puntoları daha da küçültmek zorunda kaldık.

Bu arada belirtmek isterim ki, artık bu kitabın güncelleştirilmesi yükü Gürsel Kaplan’ın omuzlarında olsa da, ben devreden tamamıyla çıkmış değilim. Elimden geldiği ölçüde ben de güncelleştirme ve düzeltmelere katkıda bulunuyorum ve bulunmaya devam edeceğim. Keza kitapta savunulan görüşlerin daha tutarlı olması, kitabın daha açık ve anlaşılır olması için elimden gelen gayreti gösteriyorum ve göstermeye de devam edeceğim.

Gürsel Kaplan’ın katkısıyla kitaptaki pek çok eksikliğin giderileceğini ve kitabın daha mükemmel hale geleceğini umuyorum. Kitabın iki yazarlı olarak okuyuculara daha yararlı olmasını diliyorum.

Kemal Gözler

 

 

 


Örnek olarak kitabın bazı bölümlerini PDF olarak okumak için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

İçindekiler [PDF]

Bilgi Kaynakları [PDF]

Bölüm 1: İdare Kavramı [PDF]

Bölüm 2: İdare Hukuku [PDF]

Örnek olarak kitabın çeşitli sayfalarını PDF formatında görmek için burasını tıklayınız.


 

Bu kitabın önceki baskılarının tanıtımı için burasını tıklayınız.

 


 

Boyut: 16,7 x 23,5 cm

Sayfa Sayısı:  XXII+864 sayfa.

Cilt: İplik dikişli, sıvama kapaklı cilt

 


Bu kitabın 7 ila 11'nci baskıları sıvama ciltli olarak piyasa çıktı. Fiyatını ucuzlatabilmek için Yayınevi bu kitabın 12'nci baskısını karton kapaklı olarak çıkarmaya karar verdi. 12. baskı ile önceki baskılar arasında kapağı ve düzeltme ve güncelleştirmeler dışında bir fark yoktur.

 


Yayınevi

Ekin Yayınevi

 Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA
Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: 224-223 41 12
email: info@ekinyayinevi.com
web: www.ekinyayinevi.com

 


Satın Alma:

Yayınevinin İnternet Şubesinden Satın Alma:

http://www.ekinyayinevi.com/tr/katalog?f=161-734343


 

Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2017. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.


İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

 

 


Açılan sayfalar için (c) Kemal Gözler.

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Aynı Kitabın ilk baskısının tanıtımı için konuluş tarihi:
Nisan 2004

Konuluş Tarihi: 1 Ekim 2010

Değişiklik: 15 Ekim 2011

Son Değişiklik: 13 Eylül 2017

Editör: Kemal Gözler