TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

( www.idare.gen.tr )

 


Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2002

(Güncellenmiş 20. Baskı, Eylül 2018, XXXIII+800 s.)

(ÇIKTI, 4 Ekim 2018) 


(Daha Büyük Ön Kapak)

(Arka Kapak)

DUYURU (12.12.2018): Kitap (20. Baskı, 2018) STOKTA VARDIR ve genel dağıtımı yapılmaktadır. Bulamayanlar Ekin Yayınevinden (0224 223 04 37) sipariş edebilir veya izleyen linkten alabilir: https://www.ekinyayinevi.com/tr/urun/kitap-idare-hukuku-ekin-yayinevi-idare-hukuku-dersleri-kemal-gozler-9786053277040


Bu kitap, 2009 yılı TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif Eser Ödülüne layık görülmüştür.

 


Kitabın 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenen 20. baskısı ÇIKTI.


Kapaklar, İçindekiler, Örnek Sayfalar ve Dizin için [PDF]


 

KİTABIN BÖLÜMLERİ

BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU

Bölüm 1.- İdare Kavramı

Bölüm 2.- İdare Hukuku

İKİNCİ KISIM: İDARÎ TEŞKİLÂT

Bölüm 3.- İdarî Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler

Bölüm 4.- İdarî Teşkilât

ÜÇÜNCÜ KISIM: İDARÎ İŞLEMLER

Bölüm 5.- İdarî İşlem Kavramı

Bölüm 6.- Bireysel İşlemler

Bölüm 7.- Düzenleyici İşlemler

Bölüm 8.- İdarî Sözleşmeler

DÖRDÜNCÜ KISIM: İDARENİN FAALİYETLERİ

Bölüm 9.- Kamu Hizmeti

Bölüm 10.- Kolluk

BEŞİNCİ KISIM: İDARENİN HAREKET ARAÇLARI

Bölüm 11.- Kamu Görevlileri

Bölüm 12.- Kamu Malları

ALTINCI KISIM: İDARENİN SORUMLULUĞU

Bölüm 13.- İdarenin Sorumluluğu

YEDİNCİ KISIM: İDARENİN DENETLENMESİ

    Bölüm 14.- İdarenin Yargı Dışı Yollardan Denetlenmesi

    Bölüm 15.- İdarenin Yargısal Denetimi: İdarî Yargı

 


 

 

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI   

 

“İdare Hukuku Dersleri” başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır.

Ayrıca bu kitap, KPSS, hakimlik, ve kaymakamlık sınavlarına hazırlanan öğrencilere de yardımcı olabilecek niteliktedir.

Bu kitapta konular üniversite öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Konuların fazla ayrıntılarına girilmemiştir. Konuların ayrıntılarına girmek isteyenler, iki ciltlik İdare Hukuku başlıklı kitabımıza bakabilirler.

 Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili bazı ayrıntı sayılabilecek bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı “KUTU”lar içinde verilmiştir. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “TABLO”lar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “ŞEMA” olarak da gösterilmiştir.

 

20. BASKI HAKKINDA: 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun 9 Temmuz 2018 tarihinde bütün hükümleriyle birlikte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anayasa Değişikliği Kanunuyla idarî teşkilatımızda ve idarenin düzenleyici işlemlerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Yine bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yürürlükte olan pek çok kanunumuzda da değişiklik yapılmıştır. Keza 9 Temmuz 2018’den sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle gerek Cumhurbaşkanlığının, gerek bakanlıkların, gerekse çeşitli kamu kurumlarının teşkilatlarında ve görev ve yetkilerinde çok önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
Kitabımızın elinizde tuttuğunuz 20. baskısı bütün bu değişliklere göre güncellenmiştir. Özellikle kitabımızın “idarî teşkilat” ve “idarenin düzenleyici işlemleri” bölümleri baştan sona tekrar yazılmıştır.

 


SEÇKİ
Bu kitabın kapakları, içindekileri, dizini ve örnek olarak seçilmiş bazı sayfalardan oluşan bir "SEÇKİ"yi buradan okuyabilirsiniz.
(http://www.idare.gen.tr/ihg-24b-secki.pdf)


 

ÖNSÖZ

 

İdare hukuku alanında dört ayrı kitabımız bulunmaktadır: Birincisi 3168 sayfalık iki ciltlik İdare Hukuku, ikincisi elinizde tuttuğunuz 800 sayfalık İdare Hukuku Dersleri, üçüncüsü 444 sayfalık İdare Hukukuna Giriş ve nihayet dördüncüsü küçük boy 288 sayfalık Kısa İdare Hukuku başlıklı kitaplarımızdır. İkinci kitap birincisinin, üçüncü kitap ikincisinin, dördüncü kitap ise üçüncüsünün özetidir.

İdare Hukuku başlıklı iki ciltli kitap yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ve bu alanın uzmanlarına ve uygulayıcılara, İdare Hukuku Dersleri başlıklı kitap üniversitelerde idare hukuku dersini iki dönem boyunca alan lisans öğrencilerine, İdare Hukukuna Giriş başlıklı kitap bu dersi tek dönemde alan lisans öğrencilerine ve nihayet Kısa İdare Hukuku başlıklı kitap ön lisans öğrencilerine ve idare hukuku hakkında bilgi edinmek isteyen diğer okuyuculara yöneliktir.

Bu dört kitabın başlıkları birbirine benzemektedir. Bu nedenle bu kitaplardan söz edilirken, başlıklarında geçen “Dersleri”, “Giriş” ve “Kısa” gibi kelimelerin belirtilmesi ihmal edilmemelidir.

Yazarların ve keza yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin çalışmalarında elinizde tuttuğunuz İdare Hukuku Dersleri isimli kitaba değil, yukarıda bahsettiğimiz iki ciltlik İdare Hukuku başlıklı kitabımızı kullanmaları tavsiye olunur. Zira diğer üç kitapta, pek çok, konuda pedagojik nedenlerle veya yer yokluğundan kendi görüşümüz değil, doktrindeki hâkim görüş verilmiştir. Keza bu kitaplarda konuların teknik ayrıntılarına girilmemiş, doktrindeki görüşler üzerinde durulmamış ve yargı içtihatları derinlemesine incelenmemiş ve eleştirilmemiştir.

* * *

Yirminci Baskı Hakkında.- Bilindiği gibi 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 6771 sayılı Anayasa Değişikliği XE "6771 sayılı Anayasa Değişikliği"  Kanunu, 9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla bütünüyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anayasa değişikliğiyle idarî teşkilatımızda ve idarenin düzenleyici işlemlerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık lağvedilmiştir. Yeni sistemde “bakanlar” ve “bakanlıklar” vardır. Ancak yeni sistemde bunlar ile eski sistemdeki bakanlar ile bakanlıklar arasında, görev, yetki ve sorumluluk bakımından çok büyük farklar vardır.

Yeni sistemde Cumhurbaşkanının statüsü,  görev ve yetkileri baştan sona değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. Yürütme organının düzenleyici işlemlerine ilişkin olarak ise kanun hükmünde kararnameler kaldırılmış, yerine Cumhurbaşkanlığı kararnameleri getirilmiştir. Tüzük şeklindeki düzenleyici işlem türüne son verilmiştir. Keza bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yürürlükte olan pek çok kanunda da değişiklik yapılmıştır. Özellikle kanunlarımızda geçen “Bakanlar Kurulu”, “Hükûmet” ve “Başbakan” kelimeleri “Cumhurbaşkanı” kelimesiyle değiştirilmiştir. Eski sistemde “Bakanlar Kurulu” ve “Başbakan”a verilen yetkiler yeni sistemde Cumhurbaşkanına verilmiştir.

Keza 9 Temmuz 2018’den sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile gerek Cumhurbaşkanlığının, gerek bakanlıkların, gerekse bunlara bağlı veya bunlarla ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların teşkilâtlarında ve görev ve yetkilerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Düzenlemelerin büyüklüğü açısından fikir vermek için belirtelim ki, 10 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi toplam 539 maddelik, 15 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ise toplam 802 maddelik fevkâlâde uzun kararnamelerdir.

Bu kitabın 24’üncü baskısı bütün bu değişliklere göre güncellenmiştir. Özellikle kitabın “idarî teşkilat” ve “idarenin düzenleyici işlemleri” bölümleri baştan sona tekrar yazılmıştır.

Yirminci baskıyı baştan sona elden geçirirken, 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunundan etkilenmeyen bazı bölümlerde kısaltmalar yapmaya çalıştık. Zira ondokuzuncu baskısı itibarıyla kitabımız 864 sayfaya ulaşmıştı ve ders kitabı olarak gerek meslektaşlarımız, gerekse öğrenciler tarafından fazla uzun bulunmaya başlanmıştı. Özellikle idarî teşkilât kısmında ayrıntı olarak görülebilecek bazı paragrafları çıkardık. Bunları çıkararak çok büyük bir hata yaptığımızı sanmıyoruz. Zira bunlar zaten büyük ölçüde mevzuatta aynen yer alan hususlardır. Arzu eden okuyucu, “belediye meclisi ihtisas komisyonları”, “belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler”, “büyükşehir belediyesi genel sekreteri”, “köylere hizmet götürme birliklerinde birlik meclisinin oluşum tarzı” gibi konularda bunları düzenleyen kanun metinlerine www.mevzuat.gov.tr’den bakabilir.

Diğer yandan kitabımızın önceki baskılarında, kitabın hacmi daha da artmasın diye metin içinde pek çok paragrafın puntosunu küçültme yoluna gitmiştik. Neticede kitap, zor okunan bir kitap hâline gelmişti. Yeni baskıda elden geldiği ölçüde puntoları büyültmeye çalıştık.

Elinizde tuttuğunuz yirminci baskıda kısaltmalara rağmen, punto büyültme nedeniyle, toplam sayfa sayısında önemli bir azalma olmamıştır. Ondokuzuncu baskıda 864 sayfa olan kitap, elinizde tuttuğunuz yirminci baskıda 64 sayfa azalarak 800 sayfaya inmiştir. 

Kemal Gözler


 

Bu kitabın yirminci baskısında tartışılan sorulardan ÖRNEKLER için burasını tıklayınız.

 


 

 

Boyut: 16,5 x 23,5 cm

Sayfa Sayısı:  XXXII+800 sayfa.

 

Yayınevi

Ekin Yayınevi

 Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA
Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: 224-223 41 12
email: info@ekinyayinevi.com
web: www.ekinyayinevi.com

 

Satın Alma:

Yayınevinin İnternet Şubesinden Satın Alma:

https://www.ekinyayinevi.com/tr/urun/kitap-idare-hukuku-1-ekin-yayinevi-idare-hukuku-dersleri-kemal-gozler-9786053277040

 

http://www.ekinyayinevi.com/tr/katalog?f=161-734343

 


 

Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2017. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.


İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

 

 


Açılan sayfalar için (c) Kemal Gözler.

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Aynı Kitabın ilk baskısının tanıtımı için konuluş tarihi:
Nisan 2004

Konuluş Tarihi: 1 Ekim 2010

Değişiklik: 15 Ekim 2011

Son Değişiklik: 4 Ekim 2018

Editör: Kemal Gözler