TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

www.idare.gen.tr  


 

 

 

 

DR. SEDAT ÇAL'IN YAYINLARI

 

 

Kitaplar:

 

1. Sedat Çal, Türkiye“de Kamu Hizmeti ve İmtiyazın Dönüşüm Öyküsü, Ankara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yayını, 2008 <http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/SCal-DonusumOykusu.pdf>  [Tam Metin].

 

    Bu kitap hakkında yayınlanmış bir inceleme yazısı için bkz.:

     Güher Ulu, ”Türkiye“de Kamu Hizmeti ve İmtiyazın Dönüşüm Öyküsü”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 4, 2008, s.405-414   http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2008-57-04/AUHF-2008-57-04-ulu.pdf >.

 

2. Sedat Çal, Uluslararası Yatırım Tahkimi ve Kamu Hukuku İlişkisi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2009 <http://www.idare.gen.tr/cal-yatirim-tahkimi-tanitim.pdf> [Tanıtım, İçindekiler, Giriş vs.].

 

3. Sedat Çal, Türk İdare Hukukunda Ruhsat, Ankara, Seçkin, 2010,  İkinci Baskı, 2011 <Tanıtım 2. Baskı>

 

 

Makaleler:

 

1. Sedat Çal, “Araç Muayene Hizmetinin 'Özelleştirilmesi'”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 2, 2008, s.63-113 <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/262/2342.pdf>.

 

2. Sedat Çal, “Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi Kapsamındaki Projelerin Hukuki Yönden Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cılt 63, Sayı 4, 2008, s.90-134. <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/936/11660.pdf>.

 

3. Sedat Çal, “Uluslararası Yatırım Tahkimine Yönelik Kimi Eleştirilerin Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 4, 2008, s.135-190. <http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2008-57-04/AUHF-2008-57-04-cal.pdf>.

 

4. Sedat Çal, “Anayasa Değişikliği Sonrasında Kamu Hizmeti Kavramının İrdelenmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 51, Sayı 2, 2002, s.163-197 <http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2002-51-02/AUHF-2002-51-02-Cal.pdf>.

 

5. Sedat Çal, “Halkbilim, Ekonomi ve Hukuk Üçgeninde Bir Gezinti”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Kasım-Aralık 2008, Sayı 51-52 s.172-209 < http://www.idare.gen.tr/cal-halkbilim.pdf >.

 

6. Sedat Çal, “Kamu Borçlanma Sözleşmelerinin Hukuksal Niteliği Üzerine Notlar” (Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi’nde yayımlanmıştır – Kasım-Aralık 2009, Sayı 63-64, s.137-211 <http://www.idare.gen.tr/cal-borclanma.pdf>.

 

 7. Sedat Çal, “Reciprocity and Provisional Application under the Energy Charter Treaty: Legal Aspects”, in European Energy Law Report VI (Eds. M. Roggenkapmp ve U. Hammer), Intersentia, 2009, p. 189-226 <http://www.idare.gen.tr/cal-reciprocity.pdf>

 

8. Sedat Çal, “Kamu Hizmeti: Bir Tanım Denemesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1-2, 2007, s.559-655 < http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/11_25.pdf >.

 

 

9. Sedat Çal, “Kamu Hizmeti Kavramı Üzerine Kimi Düşünceler”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, İstanbul, Vedat Yayıncılık, 2009, s.1829-1906 <http://www.idare.gen.tr/cal-kh-dusunceler.pdf>.

 

10. Sedat Çal, “Uluslararası Tahkimin 10. Yılı: 'Kapıldım Sana Bir Mecnun Gibi'”, Cumhuriyet Enerji, Ekim 2009, Sayı 18, s.12-13) <http://www.emo.org.tr/ekler/5bd9d47599d0d10_ek.pdf?dergi=582> veya <http://www.idare.gen.tr/cal-tahkim-onuncuyil.pdf>. ("Cumhuriyet Enerji", Cumhuriyet Gazetesi ile Elektrik Mühendisleri Odası'nın birlikte çıkardığı bir dergidir).

 

11. Sedat Çal, “Enerjide 'Tersine Reform' veya 'Qua Vadis?'”, Cumhuriyet Enerji, Nisan 2008, Sayı 4, s.6-7 <http://www.emo.org.tr/ekler/e3460e10028fee7_ek.pdf?dergi=515>.  ("Cumhuriyet Enerji", Cumhuriyet Gazetesi ile Elektrik Mühendisleri Odası’nın birlikte çıkardığı bir dergidir).

 

12. Sedat Çal, "Altyapının Finansmanı ve İşletilmesi Bağlamında, Kamu Hizmeti İmtiyaz Kavramlarının 1999 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesindeki Dönüşümü", Perşembe Konferansları, Rekabet Kurumu Yayını, Aralık 2008 (s.101-118) > http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2FDocuments%2FPer%25c5%259fembe%2BKonferans%25c4%25b1%2BYay%25c4%25b1n%2Fperskonfyyn100.pdf >

 

13. Sedat Çal, “Energy Security and the Southern Energy Corridor: Implications under the Energy Charter Treaty” (İngilizce hazırlanan makale, Rusça olarak Oil Capital dergisinde (Mart 2009) yayımlanmıştır) <http://www.oilcapital.ru/news/2009/03/251452_137471.shtml>. [İngilizce Version, English Version]

 

14. Sedat Çal, “Enerji Şartı Sözleşmesi ve Yatırım Tahkimi”, II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu “Tahkim”, 14 Şubat 2009 (Ed. Erol Ulusoy ve Asli Yıldırım), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Sempozyum bildirileri (anılan kurumlarca yayınlanmıştır) (s.327-338). [Tam Metin]

Ayrıca: http://dosya.marmara.edu.tr/huk/Sempozyumyay%C4%B1nlar%C4%B1/ll.%20Uluslararas%C4%B1%20%C3%96zel%20Hukuk%20Sempozyumu/12dr.sedat_al.pdf

 

15. Sedat Çal, “Yatırım tahkimi davalarında bir son gelişme: Europe Cement - Türkiye Davası”, Dünya Gazetesi, 2 Eylül 2009 <http://www.dunyagazetesi.com.tr/haber.asp?id=59384>. Link açılmaz ise burasını tıklayabilirsiniz.

 

16. Sedat Çal, “Uluslararası Tahkim’in 10. yılı kutlamalarına yönelik müzikal için bir “Libretto” denemesi”, Dünya Gazetesi, 15 Ağustos 2009 < http://www.dunya.com/yazdirV2.asp?id=57355 >;
< http://www.dunya.com/uluslararas%C4%B1-tahkim%E2%80%99in-10-y%C4%B1l%C4%B1-kutlamalar%C4%B1na-y%C3%B6nelik-m%C3%BCzikal-i%C3%A7in-bir-%E2%80%9Clibretto%E2%80%9D-denemesi_57355_haber.html >  

 

17. Sedat Çal, “Hukukta Bilimsel Yaklaşımın Önemi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 90, 2010, s.139-163. (Makalenin manüskrisi buraya yazarının izniyle konulmuştur). <http://www.idare.gen.tr/cal-bilimsel-yaklasim.pdf >.

 

18. Sedat Çal, "Bağımsız İdari Otorite Olarak Enerji Piyasası Kurulu", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 59, Sayı 2001/3, 2001, s.93-112 < http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/1944-2010/Dergiler/AnkaraBarosuDergisi/2001-3.pdf >. Ayrıca: http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2010-90-637

 

19. Sedat Çal, "Ekonomik Düzenleme (Regülâsyon), Özelleştirme, İdare Hukuku ve Uluslararası Tahkim Matrisinde Değerlendirmeler", Sosyoekonomi Dergisi, Temmuz-Aralık 2010/2, s.59-80 < http://asosindex.com/journal-article-abstract?id=8336#.VFZiCvl_trs veya

    https://www.academia.edu/3049254/Ekonomik_D%C3%BCzenleme_Reg%C3%BClasyon_%C3%96zelle%C5%9Ftirme_%C4%B0dare_Hukuku_ve_Yat%C4%B1r%C4%B1m_Tahkimi_Matrisinde_De%C4%9Ferlendirmeler_-_An_Evlauation_in_the_Matrix_of_Economic_Regulation_Privatisation_Administrative_Law_and_Investment_

 

20.Sedat Çal, ""Intuitu Personae" veya İmtiyaz Sözleşmelerinde İdarenin İmtiyazcıyı Seçme Hakkı Üzerine", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 68, Sayı 2010/3, s. 49-115,
< http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/1944-2010/Dergiler/AnkaraBarosuDergisi/2010-3.pdf >

 

21. Sedat Çal, "İdari Sözleşmelerde Ölçüt Sorunu ve Farklı Bir Yaklaşım Önerisi", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (Doç. Dr. Mustafa Yıldız"a Armağan), C. XIV, Sy. 2, 2010, s. 223-274  <  http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/14_2_9.pdf >
 

22. Sedat Çal, "Enerjide Küresel Düzenlemeler ve Rekabetçi Politika Arayışları", Perşembe Konferansları, Ankara, Rekabet Kurumu, No 24,  2010, s.3-35. http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fPer%25c5%259fembe%2bKonferans%25c4%25b1%2bYay%25c4%25b1n%2fperskonfyyn124.pdf

 

23. Sedat Çal, "İdare Hukukunda Bilimsel Yaklaşım Sorunu", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl 2011, Sayı 92, s.181-222 (Kısım I); Sayı 93, s.53-81 (Kısım I I) İdare Hukukunda Bilimsel Yaklaşım Sorunu -I   ; İdare Hukukunda Bilimsel Yaklaşım Sorunu -II

 

24. Sedat Çal, "Demokrasi ve Hukuk Üzerine" , Prof. Dr. Yahya Zabunoğlu'na Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2011, s.221-313. [Tam Metin].

     Kitabın tümü için: http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/841.pdf

 

25. Sedat Çal, "İdari Usul kanunu (ve Bilgi Edinme Hakkı) Gereksinimi Üzerine", Ankara Barosu Dergisi, 2012/2, s.151-168. http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2012-2/06.pdf

 

26. Sedat Çal, "Kamu-Özel Hukuk Sarkacında Yatırım Tahkimini Düşünmek", Yıldırım Uler'e Armağan, 2014, s.223-235. [Tam Metin] (Kitabın tam metnine http://www.neu.edu.tr/docs/yildirim-ulere-armagan.pdf den ulaşılabilir).

 

27. Sedat Çal, “İktidar, Hukuk ve Yargı Üzerine Eleştirel Bir Deneme”, içinde Erzurumluoğlu Armağanı, (Ed. Emel Badur), Ankara Barosu Yayını, Ankara, 2012, s. 199-260, http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/erzurumluoglu-armagani.pdf

 

28. Sedat Çal, ““İdari etkinliklere paha biçmek” ya da Anayasa Mahkemesi’nin İki Kararının Çağrıştırdıkları”, içinde Anayasa Mahkemesi’nin 50. Yılına Armağan, (Ed. Alparslan ALTAN / Engin YILDIRIM / Erdal TERCAN/ Hikmet TÜLEN / Ali Rıza ÇOBAN), Anayasa Mahkemesi Yayını, Ankara, 2012, s. 555-598. http://www.hukukfakultesi.hacettepe.edu.tr/cv/AYM_50_Yil_Armagani_Sedat_Cal.pdf

 

29. Sedat Çal, “Söyleyeceğim Daha Çok Söz Var”, (Yunus Emre Yılmaz ile yapılan  Söyleşi), içinde Beyân - Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Dergisi, Sy. 1, (Ed. Yunus Emre Yılmaz / İbrahim Yasin Kurt), Bursa, 2013, s. 13-16. http://www.hukukfakultesi.hacettepe.edu.tr/cv/YunusEmreSoylesi_Sedat_Cal.pdf

 

30. Dr. Dario Chello, Dr. Sedat Cal, Zafar Samadov; "Three pillars of the golden age of natural gas”, 27th International Scientific & Expert Meeting of Gas Professionals, Opatija, Croatia, 9 -11 May 2012. < http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/News/20120510-Opatija_Article_Chello_Cal_Samadov.pdf >

 

31. Sedat Çal, "Küresel Ekonomi (Uluslararası Ticaret, Yatırım ve Enerji) Politikalarına Yönelik Uluslararası Yasal Kurgulamalar ve Türkiye'nin Bu Meyandaki Hal-i Pür Melâli", Denetim Dergisi, Yıl 27, 2014/1-2, Ocak-Haziran 2014, Sayı 125-126, s. 13-16 [Tam Metin]

32. Sedat Çal, “Bilimsel Bilgiye Erişim Sorunu Üzerine”, 4. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir, 3-7 Eylül 2014. http://www.hukukfakultesi.hacettepe.edu.tr/cv/Makale_Bilimsel_2014.pdf 

33. Sedat Çal, Ankara Barosunca 2010 Yılında Düzenlenen Hukuk Kurultayı'nın "Elektrik Piyasası'na Dair Son Gelişmeler" Başlıklı 1 Numaralı Çalıştayı'ndaki Konuşma, Ankara Barosu Yayını, 2011, s. 10-14. ( http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/2010-hukuk-kurultayi-2-cilt.pdf )

34. Sedat Çal, "İdare Hukukunda Metalaş(tır)ma Serüveni: 1980’lerden Bugüne Kamu Hizmetinde Başkalaşım ve İdare Hukukunun Bu Dönemeçteki Kimlik Sorunsalına Bakışlar", içinde Türkiye'nin Hukuk Sisteminde Yapısal Dönüşüm, (Derleyenler: Ali Murat Özdemir / Muammer Ketizmen), İmge Yayınları, Ankara, 2014, s. 111-150. ( http://www.hukukfakultesi.hacettepe.edu.tr/cv/KamuHizmetiveMetalastirma.pdf )

 

35. Sedat Çal, "Kamu Hukukçuları Platformu'nun 8-9 Kasım, 2013 tarihlerinde Ankara'da düzenlediği Hukuk Güvenliği konulu toplantıda yapılan sunum", içinde Hukuk Güvenliği, (Haz. Ece Göztepe), Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 2015, s. 248-257. [Tam Metin]

 

36. Sedat Çal, “Ülkemizde Nükleer Santrallerin Gerçekleştirilme Sürecinin Hukuksal Değerlendirilmesi”, içinde “ENERJİDE TOPLUMSAL YARAR VE KAMUSALLIK”, (Haz. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası), Elektrik Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2016, s. 415-434 ( http://www.emo.org.tr/ekler/0cde48f71cbe182_ek.pdf )

37. Sedat Çal, “Kamu İhale Kanunu'nun Kapsamına Yönelik Gözlemler”, içinde “Kamu İhale Hukuku'na İlişkin Tebliğler ve Makaleler - 2", (Ed. Fehim Üçışık, Çetin Arslan, Seyyid Ahmet Hakkakul), Aristo Yayınevi, İstanbul, 2016, s. 13-24.

38. Sedat Çal, “Bilimsel Bilgiye Erişim Sorunu Üzerine”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Zeki Hafızoğulları Armağanı), Cilt 65, Sayı 4, 2016, s. 1313-1352.

( http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/2150/22262.pdf )
(İzmir'de 3-7 Eylül, 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Karaburun Bilim Kongresi'nde yapılan sunumun makaleye dönüştürülmüş şeklidir.)

 

 

 


(c) Sedat Çal. Yukarıda 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17 ve 31 numaralı makalelerin tam metinleri idare.gen.tr'ye yazarının izniyle konulmuştur (İzin: 19.08.2010, 30.9.2010, 27.1.2015 tarihli emailler). Diğer makalelerin metinleri ilgili dergilerin web sitelerinde bulunmaktadır. Burada onlara sadece link verilmiştir.


 

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr 
Editör: Kemal Gözler
E-Mail: kgozler[at]hotmail.com
Konuluş Tarihi: 21 Ağustos 2010

Son Değişiklik: 1 Ağustos 2017