TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

(www.idare.gen.tr)

 

 

 

GÜRSEL KAPLAN'IN MAKALELERİ

 

 

1. Kaplan, Gürsel, “Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı Yargı Yoluna Başvurulmasını Engelleyen Düzenlemelerin Hukuk Devleti Prensibi Açısından Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: VII, Sayı: 3–4, Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yılına Armağan, s. 309–334 (2003). [Tam Metin]

2. Kaplan, Gürsel, “İdari Yargıda Dilekçelerin ve Diğer Belgelerin Verilebileceği Yerler”, Vergi Dünyası, Sayı: 270, s. 147–154 (2004). [Tam Metin]

3. Kaplan, Gürsel, “Kamu Kurumları ve Tüzel Kişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri ve Yargısal Denetimi”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ayferi Göze’ye Armağan, Sayı: 2004/1–2, s. 167–188 (2004). [Tam Metin]

4. Kaplan, Gürsel, “Özel Kanunlarda Yer Alan Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı Yargı Yoluna Gidilebilir mi?”, Bülent TANÖR Armağanı, Legal Yayıcılık, İstanbul, s. 322–338 (2004). [Tam Metin]

5. Kaplan, Gürsel, “İdarenin Sağlık Kamu Hizmetinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu Alanında Yeni Gelişmeler”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 19, Kitap:1, s. 173–199 (2004). [Tam Metin]

6. Kaplan, Gürsel, “Yeni Yasal Düzenlemelere Göre Belediye Meclisi Kararları Üzerinde Vesayet Denetimi”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 2005/2, s. 67–90 (2005). [Tam Metin]

7. Kaplan, Gürsel, “Yeni İl Özel İdaresi Kanununa Göre İl Genel Meclisi ve Encümeni Kararları Üzerinde Vesayet Denetimi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 54, Sayı: 3, s.121–155 (2005). [Tam Metin]

8. Kaplan, Gürsel, “5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu İle 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediye Meclisi Kararları Üzerindeki Denetim”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan), Yıl: III, Sayı: 6, Vedat Kitapçılık, İstanbul, s. 233–256 (2005). [Tam Metin]

9. Kaplan, Gürsel, “Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Manevi Tazminata Faiz Yürütülmesi Sorunu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 55, Sayı: 2, s. 117-141 (2006). [Tam Metin]

10. Kaplan, Gürsel, “İdare Hukukunun Arkaik ve Anakronik Bir Kurumu: Fiili Yol”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 2007: Cilt: XI, Sayı: 1-2 s. 887-918 (2007). [Tam Metin]

11. Kaplan, Gürsel, “İdari Yargıda Ehliyet ve Husumet Sorunu Üzerine Düşünceler”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 2008/2, s. 23-54 (2008). [Tam Metin]

12. Kaplan, Gürsel, “İdari Yargı Yerlerinin Yetkisinin Kamu Düzeninden Sayılmasının Yol Açtığı Olumsuz Sonuçlar ve Çözüm Önerileri Hakkında Bir İnceleme”,  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 23, Kitap:1, s. 39–78 (2008). [Tam Metin]

13. Kaplan, Gürsel, “Yargısal Görüş (Avis Contentieux) Kurumu”, Danıştay Dergisi, Sayı: 119, s. 1-12 (2008). [Tam Metin]

14. Kaplan, Gürsel, “İdari Yargılama Hukukunda Usulü Kazanılmış Hak”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 76, s. 231-287 (2008). [Tam Metin]

15. Kaplan, Gürsel, “Danıştay Savcısının Düşüncesinin Taraflara Bildirilmemesi Adil Yargılanma Hakkını İhlal Eder Mi?”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 81, s. 167-186 (2009) [Tam Metin].

16. Kaplan, Gürsel, “Belediye İdaresi Aşağıdakilerden Hangisi İle Kurulur?”, Güncel Hukuk, Şubat 2009/2-62, s. 44-47 (2009). [Tam Metin]

17. Kaplan, Gürsel, “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin İlgili Kararları Çerçevesinde Fransız Devlet Şûrası Nezdindeki Hükümet Komiseri Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”, Halûk KONURALP Anısına Armağan, Yetkin Yayınları, Cilt: II, Ankara, (s. 979-992) (2009). [Tam Metin]

18. Gürsel Kaplan, “Danıştay Kararları Ve İlgili Özel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde İdari Yargıda Ehliyet Ve Husumet”,  İÜHFM, Cilt LXIX, Sayı 1-2, Yıl 2011 (İl Han Özay’a Armağan, İstanbul, Legal, 2011) s.347-389. [Tam Metin]

19. Gürsel Kaplan, “650 ve 651 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler İle Getirilen Düzenlemelerin Anayasaya Uygunluğu Sorunu”, Güncel Hukuk Dergisi, Ekim 2011/10, Sayı 94, s.32-37. [Tam Metin]

20. Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, “İdarî Eylemlerden Kaynaklanan Zararlara İlişkin Davalar Adlî Yargının Görev Alanına Sokulabilir mi?: HMK m.3 ve TBK, m.55/2 Hakkında Eleştiriler”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 6, Kasım 2011, Sayı 63, s.36-41 ( http://www.idare.gen.tr/gozler-kaplan-hmk-m3.htm )

21. Gürsel Kaplan ve Kemal Gözler, “Bakan Yardımcıları Bakanlık Hiyerarşisine Dâhil Midir?”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak-Şubat 2012, Yıl 24, Sayı 98, s.11-24. ( http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2012-98-1119.pdf   ) Açılmaz ise izleyen linki tıklayabilirsiniz: www.idare.gen.tr/gozler-kaplan-bakan-yardimcilari.pdf

22. Gürsel Kaplan, “Yeni Yasal Düzenlemelere Göre Kamulaştırmasız El Koyma Sebebiyle Doğan Tazmin Hakkının Tabi Olduğu Usul Ve Esaslar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart-Nisan 2012, Sayı 99, s.125-151.( http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2012-99-1153.pdf )

23. Gürsel Kaplan, “Geçici Köy Korucuları Hakkındaki “Gizli” Yönetmeliğin Hukuksallığı”, Güncel Hukuk Dergisi, Nisan 2013/4, Sayı 112, s.44-47. ( www.idare.gen.tr/kaplan-gizli-yonetmelik.pdf )

24. Gürsel Kaplan, “Bakanlar Kurulunun Üniversite Harçlarını Belirleme Yetkisini Bazı Hallerde Üniversitelere Devretmesine ve Bazı Öğrencilerden Harç Alınmasına Devam Edilmesine Dair 2012/3584 Sayılı Kararı Hukuka Uygun mudur?”, Güncel Hukuk Dergisi, Temmuz 2013/7, Sayı: 116, s.46-49. ( www.idare.gen.tr/kaplan-harclar.pdf ).

25. Gürsel Kaplan, “İptal Kararlarının Etki ve Sonuçlarının Zaman Yönünden Yargıç Tarafından Sınırlandırılması”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, Yıl 2013, s. 30-38. ( www.idare.gen.tr/kaplan-zaman.pdf ) (Hacettepe HFD yayınlanan sayfa düzeniyle: http://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C3S2makale3.pdf )

26. Gürsel Kaplan, “İdari Yargılama Hukukunda Sözlülük Usulü Ve Tanık Dinlenebilmesi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 13, Cilt 13, Sayı 1, Ocak 2014, s. 33-46. ( http://www.idare.gen.tr/kaplan-tanik.pdf )

28. Gürsel Kaplan, “Fransız İdare Hukukunda İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü ile İlgili Yeni Hukuki Gelişmeler”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 35, Yıl 2016, s.1-37. ( http://www.dicle.edu.tr/Contents/e4be6244-7df8-4657-b090-291e09821099.pdf ) (Açılmaz ise burasını tıklayınız).

 

 


(c) Gürsel Kaplan, 2011-2017. Bu makaleler idare.gen.tr'de yazarı Gürsel Kaplan'ın isteği ve izniyle yayınlanmıştır (16 Nisan 2011, 10 Nisan 2013, 6 Nisan 2014, 18 Nisan 2014, 21 Ocak 2017 tarihli e-mailler).


 

 

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Bu Sayfa: www.idare.gen.tr/kaplan.htm

Son güncelleme: 21 Ocak 2017

 

Editör: K. Gözler

Email: kgozler[at]hotmail.com