[Ana Sayfa]Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 3. Baskı, 2019, 2 Cilt, 3328 s.


KİTAP HAKKINDA

İki ciltlik ve –içindekiler ve dizinler dahil- 3328 sayfalık bu kitap, Türkiye’de idare hukuku alanında şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı eserdir. Bu kitap lisans öğrencilerine yönelik bir “ders kitabı” değildir. Bu kitap, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, araştırma görevlilerine, öğretim üyelerine, uygulayıcılara, hâkim ve savcılara, avukatlara, kamu yönetici ve deneticilerine yönelik, Fransızların “traité” dedikleri türden bir “inceleme kitabı”dır.

Kitapta idare hukukunun bütün konuları iki cilt ve 20 bölüm halinde 3000 küsur sayfa boyunca ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Her konuda doktrinde ileri sürülmüş görüşlerin ve yargı içtihatlarının detaylı açıklaması ve eleştirisi yapılmıştır.

Bu kitapta, 80 civarında Anayasa Mahkemesi kararı, 800 küsur Danıştay kararı, 100’den fazla Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kararı, 40 civarında Yargıtay kararı ve 100’den fazla Uyuşmazlık Mahkemesi kararı zikredilmiştir. Keza bu kitapta, 1200’den fazla Fransız Danıştayı (Conseil d'État) kararı ve 70 civarında fazla Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi (Tribunal des conflits) kararına atıfta bulunulmuştur.

Kitap, Türk idare hukuku doktrininde birçok yerleşik kanıyı yıkmakta, doktrindeki genel kabul görmüş görüşlerin ve Türk Danıştayının birçok kararının nasıl yanlış olduğunu göstermektedir.

Kitapta her bölümün başına bir “bibliyografya”, bölümün sonuna da bir “ek bibliyografya” konulmuş; burada o bölümle ilgili yerli ve yabancı kaynaklar sıralanmıştır. Ayrıca kitabın sonunda 1200 küsur kaynağın bulunduğu bir “genel bibliyografya” yer almaktadır. Kitapta her alıntının dipnotuyla kaynağı gösterilmiştir. Kitapta toplam 9200’den fazla dipnot vardır. Birinci cilt, 53 sayfalık; ikinci cilt, 93 sayfalık geniş ve kullanışlı dizinlerle tamamlanmıştır. Kavram ve isim dizinlerinde toplam 6000 civarında adet girdi vardır. Ayrıca mahkeme kararları dizinlerinde toplam 2500 civarında mahkeme kararı vardır. Bu dizinler sayesinde aranılan kavram, isim, kanun, madde veya mahkeme kararı kolayca bulunabilecektir.

Nihayet kitabın sonuna bu kitapta geçen Türkçe idare hukuku terimlerinin Fransızca asıllarını gösteren bir “Türkçe-Fransızca İdare Hukuku Terimleri Sözlüğü” ve kitapta kullanılan Fransızca terimlerin Türkçe karşılıklarını gösteren “Fransızca-Türkçe İdare Hukuku Terimleri Sözlüğü” eklenmiştir. Bu sözlüklerin her birinde 1800 civarında sözlük maddesi vardır.ÜÇÜNCÜ BASKI HAKKINDA

21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla, 2 Temmuz 2018 tarih ve 698, 699, 700 ve 703 sayılı uyum Kanun Hükmünde Kararnameleriyle ve 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra çıkarılan, başta 1, 3 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnameleri olmak üzere, çeşitli Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle, T.C. idarî teşkilatında çok önemli değişiklikler yapılmıştır. olmuştur. Keza 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla kanun hükmünde kararnamelere ve tüzüklere son verilmiş, yeni bir düzenleyici işlem türü olarak da Cumhurbaşkanlığı kararnameleri getirilmiştir.

Kitabımızın üçüncü baskısı, bütün bu değişikliklere göre güncellenmiştir. Özellikle kitabımızın “idarî teşkilât” ve “idarenin düzenleyici işlemleri” bölümleri baştan sona tekrar yazılmıştır. Diğer bölümlerde ise gerek 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa, gerekse diğer kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre yapılması gereken değişiklik ve güncellemeler yapılmıştır.

Neticede kitap, üçüncü baskısında, birinci ciltte 154 sayfa, ikinci ciltte 32 sayfa olmak üzere, toplamda 186 sayfa artış olmuştur.
KİTABIN BÖLÜMLERİ

CİLT I

İçindekiler (Cilt I)

BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU

Bölüm 1.-İdare Kavramı

Bölüm 2.-İdare Hukuku

İKİNCİ KISIM: İDARÎ TEŞKİLÂT

Bölüm 3.- İdarî Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler

Bölüm 4.- İdarî Teşkilât

Bölüm 4.- Merkezî İdare (Devlet İdaresi)

Bölüm 5.- Mahallî İdareler

Bölüm 6.- Kamu Kurumları

ÜÇÜNCÜ KISIM: İDARÎ İŞLEMLER

Bölüm 7.- İdarî İşlem Kavramı

Bölüm 8.- Bireysel İdarî İşlemlerin Türleri

Bölüm 9.- İdarî İşlemlerin Unsurları

Bölüm 10.- İdarî İşlemlerin Hukuka Aykırılığının Müeyyideleri

Bölüm 11.- İdarî İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi

Bölüm 12.- İdarî İşlemlerin İcrası

Bölüm 13.- İdarî İşlemlerin Sona Ermesi

Bölüm 14.- Düzenleyici İşlemler


CİLT I

İçindekiler (Cilt II)

Bölüm 15.- İdarî Sözleşmeler

DÖRDÜNCÜ KISIM: İDARENİN FAALİYETLERİ

Bölüm 16.- Kamu Hizmeti

Bölüm 17.- Kolluk

BEŞİNCİ KISIM: İDARENİN ARAÇLARI

Bölüm 18.- Kamu Görevlileri

Bölüm 19.- Kamu Malları

ALTINCI KISIM: İDARENİN SORUMLULUĞU

Bölüm 20.- İdarenin Sorumluluğu
SORU DERLEMESİ

Bu kitapta sorulan ve kendisine cevap aranan sorulara örnek teşkil etmek üzere 750 soruluk bir "Soru Derlemesi" yapılmıştır. Bu "Soru Derlemesi" için burasını tıklayınız.


SEÇKİ

Kitabın iç kapaklarından, içindekiler kısmından, önsözlerinden, bibliyografyadan, dizinlerinden ve örnek olarak seçilmiş çeşitli sayfalarından oluşmuş bir "SEÇKİ"yi izleyen linklerden okuyabilirsiniz:
Seçki (Cilt I)
Seçki (Cilt II)DİZİNLER

CİLT I

I. Kavram ve İsim Dizini (Cilt I) (Seçkiye bkz.)

II. İçtihat Dizini (Cilt I)

A. Türk İçtihatları Dizini (Cilt I)

B. Fransız İçtihatları Dizini (Cilt I) (Seçkiye bkz.)

III. Mevzuat Dizini (Cilt I)

A. Türk Mevzuatı Dizini (Cilt I)

B. Fransız İçtihatları Dizini (Cilt I)


CİLT II

I. Kavram ve İsim Dizini (Cilt II) (Seçkiye bkz.)

II. Özdeyişler Dizini (Cilt II) (Seçkiye bkz.)

III. Mevzuat Dizini(Cilt II)

IV. İçtihat Dizini (Cilt II)

A. Türk İçtihatları Dizini (Cilt II)

B. Fransız İçtihatları Dizini (Cilt II)

TÜRKÇE-FRANSIZCA İDARE HUKUKU TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ [PDF]

FRANSIZCA-TÜRKÇE İDARE HUKUKU TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ [PDF]

Latince-Türkçe, Türkçe Latince Terimler Sözlüğü [PDF]
Bu kitabın 1. baskısı hakkında yazılmış bir eleştiri/tanıtım yazısı için bkz.: Müslüm Akıncı, “Gözler İdare Hukuku”, Güncel Hukuk, Sayı 4, Nisan 2004, s.61. [JPG] [PDF]YAYIN BİLGİLERİ

Boyutları:
Sayfa: 16,5 cm x 23,5 cm
Cilt: 17,5 cm x 24,5 cm

Sırt Kalınlığı:
Birinci Cilt: 7,5 cm
İkinci Cilt: 8 cm.

Cilt: İplik Dikişli, Sıvama Cilt.

Kağıt: 1. Hamur, 70 gram

Baskı Tarihi: Mayıs 2019

ISBN TAKIM: 978-605-327-647-0
ISBN 1. CİLT: 978-605-327-648-7
ISBN 2. CİLT: 978-605-327-649-4

SİPARİŞ

Ekin Yayın ve Dağıtım

Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,

Tel: (0224) 223 04 37; 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;

E-Mail: info@ekinyayinevi.com

Online Satın Alma: Ekin Yayınevinden
KARDEŞ SİTE: www.anayasa.gen.trCOPYRIGHT
Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

KÜNYE
Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.idare.gen.tr
Bu Sayfa: www.idare.gen.tr/ih.htm
İlk Yayın tarihi: Nisan 2004
Son Değişiklik: 7 Ekim 2020