[Ana Sayfa]


SUNUŞ


Bu metin, Kemal Gözler, Gözler v. Çağlayan Davası: Gözlemler ve Eleştiriler (Bursa, Yazarın Kendi Yayını, Eylül 2020) başlıklı kitabımızın 35-36'ncı sayfalarından alınmıştır.
Kemal Gözler*

Sayın Ramazan Çağlayan’ın yazdığı ve Seçkin Yayınevinin Ankara’da 2011 yılında yayınladığı İdarî Yargılama Hukuku isimli kitabında benim İdare Hukuku (Bursa, Ekin, 2003, 2 cilt) isimli kitabımdan yapılmış usûlsüz alıntılar bulunduğu iddiasıyla kitabın yazarı Ramazan Çağlayan ve yayıncısı Seçkin Yayınevine karşı 14 Mart 2012 tarihinde tazminat, tecavüzün tespiti ve ref’i davası açtım. Bu davayı dosya numarasıyla değil, medenî dünyada olduğu gibi, davacının ve davalının adıyla isimlendirmek gerekir. Bu kitapta bu dava “Gözler v. Çağlayan davası” olarak isimlendirilmiştir.

Davanın ilk derece safhası Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin önünde görüldü ve dava bu safhada anılan Mahkemenin 12 Temmuz 2017 tarih ve E.2012/49, K.2017/292 sayılı gerekçeli kararıyla lehime sonuçlandı.

Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin bu kararına karşı davalı Ramazan Çağlayan tarafından istinaf başvurusu yapıldı. İstinaf safhasında dava Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesinin huzurunda görüldü ve bu safhada dava adı geçen Dairenin 29 Mayıs 2019 tarih ve E.2017/1161, K.2019/642 sayılı kararıyla aleyhime sonuçlandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesinin aleyhimize olan bu kararına karşı temyiz başvurusunda bulundum. Temyiz incelemesi Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından yapıldı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2 Mart 2020 tarih ve E.2019/4047, K.2020/2182 sayılı kararıyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesinin 29 Mayıs 2019 tarih ve E.2017/1161, K.2019/642 sayılı kararını onadı ve böylece Gözler v. Çağlayan davası, benim aleyhime, Ramazan Çağlayan’ın ise lehine kesin hükümle sonuçlanmış oldu.

Aşağıda Gözler v. Çağlayan davasının önce ilk derece, sonra istinaf ve daha sonra da temyiz safhalarını inceleyeceğim. En sonra da bir sonuç bölümünde genel bir değerlendirme yapıp bazı eleştiriler yönelteceğim. Kitabın sonunda dava dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi, bilirkişi raporlarına itiraz dilekçesi, bilirkişi ret dilekçesi gibi dilekçelerimi ve duruşma tutanaklarını, ara kararları ve gerekçeli kararlarını ek olarak yayınlayacağım. Ek kısmı dava dosyasının önemli bir kısmını içermektedir ve toplam 100 adet ek vardır ve bu kısım 394 sayfa uzunluğundadır (s.167-561).

Buna göre bu kitabın plânı şu şekilde olacaktır:

PLÂN:

Bölüm 1.- Davanın İlk Derece Safhası: Davanın Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Önündeki Seyri ve Değerlendirilmesi (E.2012/49) (14 Mart 2012-6 Ekim 2017)

Bölüm 2.- Davanın İstinaf Safhası: Davanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi Önündeki Seyri ve Değerlendirilmesi (E.2017/1161) (6 Ekim 2017-18 Eylül 2019)

Bölüm 3.- Davanın Temyiz Safhası: Davanın Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Önündeki Seyri ve Değerlendirilmesi (E.2019/4047) (18 Eylül 2019-2 Mart 2020)

Sonuç: Genel Değerlendirme ve Eleştiriler

Ekler: Dava Evrakı (Dava Dilekçesi, Cevaba Cevap Dilekçesi, Beyan Dilekçeleri Bilirkişi Ret Dilekçeleri, Bilirkişi Raporlarına İtiraz Dilekçeleri, Duruşma Tutanakları, Ara Kararlar ve Gerekçeli Kararlar)
Bu metin, Kemal Gözler, Gözler v. Çağlayan Davası: Gözlemler ve Eleştiriler (Bursa, Yazarın Kendi Yayını, Eylül 2020) başlıklı kitabımızın 13 ilâ 33’üncü sayfalarından alınmıştır.

Bu kitabı PDF olarak buradan okuyabilirsiniz.

BU METNE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ATIF YAPILMASI ÖNERİLİR:
Kemal Gözler, Gözler v. Çağlayan Davası, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2020, “Sunuş” s.33-34 (www.idare.gen.tr/gcd-sunus.htm) (Yayın Tarihi: 12 Eylül 2020).KİTABIN ÖNCEKİ BÖLÜMÜ: “Ön Sorunlar”
KİTABIN İZLEYEN BÖLÜMÜ: “Bölüm 1: İlk Derece Safhası”(c) Kemal Gözler, 2020.
Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri


Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.idare.gen.tr
Bu Sayfa: www.idare.gen.tr/gcd-sunus.htm
İlk Yayın Tarihi: 12 Eylül 2020