[Ana Sayfa]


Kemal Gözler, Gözler v. Çağlayan Davası: Gözlemler ve Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, Eylül 2020, X+570 s.


(Daha Büyük Boyutta Arka Kapak)

(Daha Büyük Boyutta)

(c) Kemal Gözler, 2020. Bu sayfa, Gözler v. Çağlayan Davası: Gözlemler ve Eleştiriler (Bursa, Yazarın Kendi Yayını, Eylül 2020, X+570 s.) başlıklı kağıt kitabın dijital versiyonudur. Kitabın dijital versiyonunu indirebilir ve bilgisayarlarınızda saklayabilirsiniz.

KİTABI OKUMAK İÇİN

1. Ana Metin (s.1-166) [PDF] (İdare.gen.tr'den)

2. Tam Metin (Ana Metin+Ekler) (s.1-570) [PDF] (İdare.gen.tr'den)

3. Tam Metin (Google Books'tan)

4. Kitabı HTML formatında aşağıda "KİTABIN BÖLÜMLERİ" kısımındaki linklerden okuyabilirsiniz.
KİTABIN BÖLÜMLERİ

Önsöz

Ön Sorunlar

Sunuş

Bölüm 1.- Davanın İlk Derece Safhası: Davanın Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Önündeki Seyri ve Değerlendirilmesi (E.2012/49) (14 Mart 2012-6 Ekim 2017)

Bölüm 2.- Davanın İstinaf Safhası: Davanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi Önündeki Seyri ve Değerlendirilmesi (E.2017/1161) (6 Ekim 2017-18 Eylül 2019)

Bölüm 3.- Davanın Temyiz Safhası: Davanın Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Önündeki Seyri ve Değerlendirilmesi (E.2019/4047) (18 Eylül 2019-2 Mart 2020)

Sonuç: Genel Değerlendirme ve Eleştiriler

Ekler: Dava Evrakı (Dava Dilekçesi, Cevaba Cevap Dilekçesi, Beyan Dilekçeleri Bilirkişi Ret Dilekleri, Bilirkişi Raporlarına İtiraz Dilekçeleri, Duruşma Tutanakları, Ara Kararlar ve Gerekçeli Kararlar)
ARKA KAPAK TANITIM YAZISI


Bu kitap, Gözler v. Çağlayan davası olarak isimlendirdiğim, Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin E.2012/49, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesinin E.2017/1161 ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin E.2019/4047 sayılı dosyalarında görülmüş olan davaya ilişkindir. Bu kitapta söz konusu dava dosyalarında bulunan dava evrakının önemli bir kısmı yayınlanmakta ve dava bunlar ışığında incelenmekte ve eleştirilmektedir.

Gözler v. Çağlayan davasının çok güçlü bir dava olduğunu sanıyordum. Bu davada ileri sürdüğüm iddiaları kanıtlamak için 276 adet somut alıntı örneği vermiştim. Bu örneklerdeki usûlsüz alıntıların apaçık olduğunu ve usûlsüz alıntı iddiamın çürütülemez bir iddia olduğunu düşünüyordum. Davamı istinaf safhasında kaybedince şaşırdım. Ancak ümidimi yitirmedim. Temyiz başvurusunda bulundum. Yanlışın Yargıtaydan döneceğini umuyordum. Çünkü hâlâ davamın ve kanıtlarımın çok güçlü olduğuna inanıyordum. Davamı Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2 Mart 2020 tarihli kararıyla kaybettiğimi öğrenince ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Bu davada büyük bir haksızlığa uğradığım hissi bende oluştu.

Gerek benim, gerekse hakkını arayıp hakkını alamadığını düşünen herkesin, davalarıyla ilgili olarak, hatalı gördükleri kararlarından dolayı mahkemeleri Türk milletine şikâyet etme hakları olduğunu düşünüyorum. Mahkeme kararıyla davayı kaybetmiş olmak, mahkemeyi Türk milletine şikâyet etme hakkını kaybetmiş olmak demek değildir. Malum, Anayasamızın 9’uncu maddesine göre, yargılama yetkisi mahkemeler tarafından Türk milleti adına kullanılır. Dolayısıyla Türk mahkemeleri huzurunda hakkını arayan ve hakkını alamadığını düşünen herkesin, mahkemeleri, Türk milletine şikâyet etme hakkı vardır. İşte bu kitabı yazmamın sebebi budur: Davam hakkında karar veren mahkemeleri Türk milletine şikayet etmek!

Bu davayı kitaplaştırmamın başlıca iki amacı vardır:

Türkiye’de fikrî haklar bilinci ve duyarlılığı oldukça düşüktür. Bu durum yargıya da yansımaktadır. Türkiye’de fikrî hakların yargısal korunması konusunda ciddi sorunlar vardır. Gözler v. Çağlayan davası, bu sorunları somut olarak gözler önüne sererek Türkiye’de fikrî haklar bilincinin ve duyarlılığının gelişmesine katkıda bulunabilecek örnek bir davadır. Hâliyle bunun için bu davanın kamuoyu tarafından bilinmesi ve tartışılması gerekir. Bu davayı kitaplaştırmamın birinci amacı budur.

Türkiye’de, Adalet Bakanlığı dahil, herkes, yargılama kalitesinin düşüklüğünden şikayet ediyor. Bu nedenle sık sık “yargı reformu” için kanunlar çıkarılıyor. Yargılama kalitesi kanunla artırılamaz. Bu kalite, somut davalarda, doğru ve zamanında verilmiş kararlarla artar. Bunun için, davalarda nasıl yanlış kararlar verildiğini örnekleriyle göstermekten ve bunu tartışmaktan çekinmemek gerekir. Ben bu kitapta, Gözler v. Çağlayan davasında, hâkimlerin yaptıkları hatalara somut örnekler veriyorum. Bu dava, Türkiye’de yargılama kalitesindeki sorunları resmeden bir örnek dava hâline gelsin istedim. Bu dava Türkiye’de yargılama kalitesine ilişkin sorunlara ışık tutsun, bu sorunların daha somut bir şekilde tartışılmasına vesile olsun istedim. Bu davayı kitaplaştırmamın ikinci amacı da budur.


YAYIN BİLGİLERİ
(c) 2020. Kemal Gözler. Her hakkı mahfuzdur.
ISBN: 978-605-63826-3-5
Kitabın Boyutları: 16 cm x 23,5 cm
Karton Kapak ve Tutkal cilt
Sayfa Sayısı: X+570s.
Kağıt: 1. Hamur, 70 gram
Baskı Tarihi: Eylül 2020
Birinci Baskı: Eylül 2020
Dizgi ve Sayfa Düzeni: Kemal Gözler
Kapak: Kemal Gözler
Eleştirileriniz İçin: kgozler [at] hotmail.com
Kitabın Tanıtımı: www.idare.gen.tr/gozler-caglayan-davasi.htm

Yayınlayan
Yayınevi yoktur. Kitap yazarın (Kemal Gözler, kgozler [at] hotmail.com) kendi yayınıdır.

Baskı
Sonçağ Yayıncılık, Matbaacılık, Reklam San Tic.Ltd.Şti.
İstanbul Cad. İstanbul Çarşısı, No 48/48 - İskitler/Ankara
Tel: 0312 - 341 36 67 - Sertifika No: 47865

Dağıtım
Bu kitap, kâğıt nüsha olarak sadece 150 (yüzelli) adet bastırılmıştır. Bu kitabın genel dağıtımı yapılmayacaktır. Kitap parayla satılamaz. Bu kitap, ücretsiz olarak, hukuk fakültesi kütüphanelerine, konuyla ilgili bazı öğretim elemanlarına ve konuya ilgi gösteren bazı kişilere gönderilecektir. Kitap aynı zamanda www.idare.gen.tr’de online olarak yayınlanacaktır. Kitap ayrıca Google Books’a konulacaktır (isbn: 9786056382635 ile arama yapılabilir).

Açık Erişim
http://www.idare.gen.tr/gozler-caglayan-davasi.htm
https://books.google.com/books?isbn=9786056382635

Bu Kitabın Zikrediliş Usûlü
Kemal Gözler, Gözler v. Çağlayan Davası: Gözlemler ve Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2020.

Kütüphane Tasnif Numaraları
(LoC) KKX471.G69 2020 (Dewey) 347.05 GÖZ 2020
Kendilerinden Bu Kitabın Erişiminin Engellenmesi Talep Edilebilecek Sulh Ceza Hakimleri İçin Bilgi

Anayasa Mahkemesinin 26 Ekim 2017 tarih ve 2014/5552 sayılı Ali Kıdık kararında geliştirdiği içtihada göre, 5651 sayılı Kanunun 9’uncu maddesiyle öngörülmüş olan erişimin engellenmesi usulü “ancak internet yayınının kişilik haklarını apaçık bir şekilde ihlal ettiğinin daha ilk bakışta anlaşıldığı durumlarda işletilebilir. Bir kimsenin çıplak resimlerinin veya video görüntülerinin yayımlanması gibi kişilik haklarının ihlal edildiğinin daha ileri bir inceleme yapılmaya gerek olmaksızın ilk bakışta anlaşılabildiği hâllerde 5651 sayılı Kanun'un 9. maddesinde öngörülmüş olan istisnai usul işletilebilir” (2014/5552 sayılı Ali Kıdık Kararı, Paragraf 62).

Anayasa Mahkemesinin 19 Nisan 2018 tarih ve 2014/5232 sayılı Kemal Gözler (1) kararı ve 10 Aralık 2019 tarih ve 2015/5612 sayılı Kemal Gözler (2) kararı ile erişimi sulh ceza hakimliği kararıyla engellenmiş benzer kitaplarımın Anayasanın 26 ve 27’nci maddelerinde güvence altına alınan ifade, bilim ve sanat hürriyetlerinin koruması altında olduğuna karar vermiş ve verilen sulh ceza hakimliği kararları yargılamanın yenilenmesi yoluyla kaldırılmıştır (Bkz.: Makale 1 ve Makale 2).

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun “Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararı”nın 6’ncı maddesinin birinci fıkrasına 15 Ocak 2020 tarihinde eklenen j bendine göre, hâkim ve savcıların yükselmelerinde “Anayasa Mahkemesince yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri” hususu da göz önünde bulundurulur. K.G.COPYRIGHT
Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

KÜNYE
Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.idare.gen.tr
Bu Sayfa: www.idare.gen.tr/gozler-caglayan-davasi.htm
Konuluş Tarihi: 12 Eylül 2020